DE WILDE STAKING TE ROTTERDAM Hm NB I lü J1 I WSLmB JU Baai Hi SHi Bureaux Redactie DE MINISTER-PRESIDENT TOT ALLEN STADSNIEUWS BINNENLAND ipijn .m., ij, li, J WOENSDAG 4 JULI 1945 n HM IflEajf^HK^. BH en Administratie ||lf H 1 j lil ||jj|l n I H rara ragl j Hh Era oude rijn i. tel. 22771 HHB mEr fffffifflj 1 EmP ^^saS Hlwl mL iSHB Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 14 sio S» SSStLi Gisteravond heeft de minister-presi- dent, prof. ir. W. Schermerhorn, via de radio, het woord gericht tot het Nederlandsche volk naar aanleiding van de gebeurtenissen in Rotterdam. Hier volgt de verkorte tekst van zijn rede. Volk van Nederland. Er zijn dingen in ons land gaande, die het voor de regeering noodzakelijk maken, zich in duidelijke en klare taal tot u allen te richten. Op talrijke plaatsen in ons land is het in de arbeiderswereld on rustig. Er wordt gestaakt en er drei gen stakingen. Aan den eenen kant worstelen de werkgevers met buiten gewoon groote moeilijkheden, aan den anderen kant staat de arbeiderswereld, die niet terug wil naar de toestanden van voor den oorlog, en die blijkbaar het vertrouwen mist in de organen, die de arbeidersverhouding behooren te regelen. De ministerraad heeft zich vandaag zeer ernstig met deze zaken bezig ge houden, want wij beseffen, dat het hierbij om levnsbelangen van ons volk gaat. Aan den eenen kant de absolute noodzakelijkheid om te komen tot rechtvaardige sociale toestanden, aan den anderen kant de wetenschap, dat het onmogelijk is deze te verwerkelij ken in een wereld van strijd en chaos. In de haven van Rotterdam woedt een ernstige staking en deze is het, die in het bijzonder aanleidig geeft om een woord te richten tot arbeiders en werk gevers beiden. HET ARBEIDSLEVEN EEN RECHTSORDE. In de regeringsverklaring van ver leden week heb ik als standpunt van deze regeering vermeld, dat wij van het arbeidsleven een rechtsorde willen maken. DE OUDE METHODE. Uit hetgeen ons door publicaties en mededeelingen duidelijk is geworden, moeten wij helaas vaststellen, dat de oude methode van „voortwerken, tot dat er van den kant van de arbeiders bezwaren worden ingebracht", opnieuw is toegepast. Dat de werkgevers ook nu weer geprobeerd hebben hoever men kon gaan in vasthouden van het eene eind van het touw, in plaats van in gezamenlijk overleg, in bewustzijn van de verantwoordelijkheid voor het ge- heele arbeidsmilieu en voor het Neder landsche volk, vast te stellen hoe het eigenlijk moet zijn. Ook nu weer hebben wij van werk- geverskant het weinig verheffende schouwspel gezien van „weigeren en daarna toch toestaan", van „eerst af wijzen of half-aanvaarden en tenslotte toch aanvaarden". Dat is geen kracht. Dat is zwakheid. Dat is niet hetgeen deze regeering wenscht. HOE HET WEL MOET. Wij willen gerechtvaardigde en ver antwoorde sociale toestanden. In ge meenschappelijk overleg met alle be trokkenen vastgesteld. Zulks onder toe zicht van de regeering. Heeft dat over leg eenmaal een resultaat gehad, dat door de regeering is aanvaard, dan moeten wij tezamen daarvoor ook staan, met alle kracht en alle gezag, dat de overheid kan opbrengen. Dan pas heeft de overheid ook het moreele recht om krachtige maatregelen te nemen, tegenover hen, die deze orde, deze afspraken om welke motieven dan ook trachten te verbreken. Zooals gezegd, wij hebben niet de overtuiging, dat deze weg gevolgd is. Door niemand, ook niet door de ar beiders. Alleen een zeker wantrouwen bij de arbeiders kan hen ertoe hebben ge bracht, het werk neer te leggen een wantrouwen dat gebaseerd is op er varing. Doch wat daarna te zien ge geven is van de arbeiderskant, kan de regeering evenmin aanvaarden. NIEUWE EISCHEN Er moet gezegd worden, dat een ge deelte hiervan als begrijpelijk en ook wel als billijk moet worden beschouwd. Niet met alle eischen is dat echter het geval. Wij begrijpen volkomen, dat de arbeiders vragen om schoenen, maar weten de Rotterdamsche havenarbei ders wel, dat elders duizenden van liun kameraden ook nauwelijks schoenen en klompen hebben? en dat ook duizen den anderen in den lande met hun kleeding in de grootste moeilijkheden verkeeren? GEEN MACHT BOVEN RECHT. Gaat het nu eigenlijk wel aan, dat die arbeiders, die werken op de meest kwetsbare punten van ons productie proces (in de mijnen en voor de voed selvoorziening) eischen stellen, welke zij door staking kracht bij zetten. eenvoudig omdat zij meenen, een en ander te kunnen afdwingen? Vergeten zij daarbij niet, dat het tenslotte ook gaat ten koste van hun medeburgers? VERPLICHTE ORGANISATIE? Verplicht lidmaatschap van de een heidsvakbeweging, dit kan de regeering niet aanvaarden. Het Nederlandsche volk heeft het recht om zich in vrijheid te organisee- ren zooals het zelf wenscht.. In de practijk is na den oorlog de eenheidsvakbeweging een vierde vak organisatie geworden en de regeering is ten volle bereid deze nieuwe organi satie te erkennen, echter op een voor waarde, eri deze is, dat zij de spel regels die nu eenmaal bij het scheppen van geregelde toestanden en sociale rechtvaardigheid in ons arbeidsleven moeten gelden, erkent.en er naar handelt. DE JUISTE WERKWIJZE. Wij verstaan daaronder, dat men be reid is, indien er moeilijkheden zijn, te beginnen met bij de bevoegde in stanties te trachten gehoor te vinden voor gerechtvaardigde wenschen en niet begint met wilde stakingen en pas daarna het gesprek tracht aan te knoopen. Het kan zijn, dat een enkele maal een dergelijke spontane staking uit breekt. Maar men ziet overal hetzelfde beeld, namelijk eerst de staking en daarna het door de eenheidsbeweging ge- wenschte gesprek. Al de zulken, die den weg van de wilde staking gaan, waarbij niet te voren een redelijk overleg plaats vindt, zullen de regeering vierkant tegenover zich vinden. DE REGERING SPRINGT ERIN. De regeering heeft zich daarom ge noodzaakt gezien, zich ernstig met dit conflict te bemoeien. Hedenmorgen heeft minister Drees een bespreking gevoerd op het stadhuis te Rotterdam, en de regeering heeft besloten van avond over de radio een beroep te doen op de arbeiders en er in alle ernst van dit oogenblik maar ook in het vertrou wen op ons woord, op aan te dringen den arbeid te hervatten. DE VOEDSELVOORZIENING. Hier staan zeer groote belangen voor ons volk op het spel. Ik wil het niet alleen gooien over den boeg van de bedreigde voedselvoorzie ninghoewel het goed is, dat de Rotterdamsche bevolking weet, dat bij voortduring van de staking, niet alle goederen voor hun bonnen in de win kels aanwezig zullen zijn. Bij voortduring der staking zal het binnen enkele dagen elders in Neder land den zelfden kant op gaan. Er liggen zes schepen in de haven van Rotterdam te wachten en een be langrijk aantal, onderweg naar Neder land, zal bij dezen gang van zaken naar andere dan Nederlandsche havens wor den verwezen. BEVRIJDINGSFEESTEN TE OEGSTGEEST. 23—29 Juni 1945. Bij de algemeene feestvieringen, die naar aanleiding van de geheele bevrij ding van Nederland gehouden zijn, is ook Oegstgeest niet achtergebleven. En die feesten zijn werkelijk geslaagd. Waar velen in eigen omgeving neg kampen met moeilijkheden en verdriet, was besloten, dat uitbundige vrolijk heid achterwege zou blijven. De eerste dagen stonden geheel in het teeken van herdenkingen. Geopend werd met een zeer goed concert in de Pauluskerk, waarna doodenherdenkin- gen volgden en de onthulling van een voorloopig monument ter herinnering aan hen die vielen uit deze gemeente. De Woensdag werd gebruikt om het dorp feestelijk te versieren, waarna de vreugdetoon wat meer naar voren kwam, zich uitend in het ontsteken van een vreugdevuur met algemeene hospartij en een feest op het A.S.C.- terrein. Vrijdagmiddag was er een groote kinderoptocht. Een woord van hulde aan het personeel der diverse scholen is hier zeker op zijn plaats. Hierna volgde een kinderfeest met tractatie van 2400 kinderen. Het avondfeest was matig en kende geen hoogtepunten, of het moest zijn de aan/bieding van een eenvoudig souvenir aan een deputatie Canadeezen, speciaal hiervoor overge komen. Rest ons nog te vermelden, dat des morgens in het Groene Kerkje en op het bijbehoorende kerkhof een plech tigheid plaats vond om de daar begra ven soldaten der geallieerden Neder landers inbegrepen te huldigen. Ook werd er nog een krans gelegd op het monument bij Rhijnhof. ZWEMDEMONSTRATIE. Zaterdagmiddag vond onder auspiciën van herN.V.rT. (Werkcomité Spert) in de zweminrichting „De Zijl" een de monstratie plaats. Aan het programma werkten mede: de Zwem- en Polover- eeniging „De Zijl" L.Z.C., Poelmeer, de Water vrienden en de Leidsche Red dingsbrigade. Na een openingswoord van den voor zitter, den heer van Sohaik, ging Jong Holland te water. De aangekondigde polo-wedstrijd van een Leidsche com binatie tegen een geallieerd team kon niet plaats hebben, aangezien eenige spelers van het geallieerd team door dienst verhinderd waren. Hiervoor in de plaats kwam een sterke Haagsche ploeg, die goed en vlug spel te zien gaf. Toen de scheidsrechter, de heer Mole naar, het eindsignaal gaf, was de stand 13. Na deze wedstrijd kregen wij nog eenige demonstraties te zien: 50 M. borstcrawl, schoolslag, estafettenum mers enz. De Leidsche Reddingsbrigade gaf een demonstratie in reddingzwem- men, terwijl „De Watervrienden" een keurig staaltje figuur zwemmen ver toonden. Het was een geanimeerde middag waarop een ieder met voldoe ning kan terugzien. R. STICHTING „1940—1945". DeVrijdag j.l. op de feestavond van de Leidsche Chr. Oranje Vereeniging gehouden collecte t. b. v. de Stichting 19401945" heeft opgebracht f 627.15. De op de 2e feestavond te houden col lecte zal geheel ten goede komen van de Stichting. Onze voedselvoorziening verkeert dus inderdaad in gevaar, en wanneer „de Waarheid" vanavond schrijft, dat er door de arbeiders belangeloos voor het roode kruis wordt gewerkt, dan dient de Rotterdamsche bevolking te weten, dat dit om heelemaal 10 van de 4000 Rotterdamsche havenarbeiders gaat. Dergelijke mededeelingen geven een volkomen scheef beeld van den toe stand. DE MINISTER EINDIGDE MET EEN BEROEP OP DEN GOEDEN WIL. Mannen van Rotterdam, steunt de regeering in haar strijd voor recht en orde. Arbeiders, wij verwachten dat de haven van Rotteirdam, de levensader van ons volk, weer gaat draaien. N.V.H. NIEUWS. Mededeelingen van „Kunst en Ontspanning". Het Werkcomité voor „Kunst en Ontspanning" kon ons het volgende mededeelen. Op 10 Juli concerteeren Hendrik Andriessen, organist en Annie Woud, altzangeres, in de Hooglandsche Kerk. Deze solisten brengen een bijzonder programma, o.a. eigen composities van eerstgenoemde. Dit is het eerste con cert. da' N.VH. zal houden: het belooft een mooien avond te worden. Op 11 en 12 Juli organiseert „K en O" twee bonte avonden in den Schouw burg, waaraan o.a. medewerken onze stadgenoot Jan Grefe, voordrachts kunstenaar en de Kon. Tooneelvereeni- ging „Litteris Sacrum", die voor het eerst na haar onderduikperiode weer voor het voetlicht zal verschijnen. Tenslotte nog dit. Met de instudee ring van de Leidsche Bevrijdingsrevue die „K. en O" reeds in zijn eerste pro clamatie aankondigde, wordt eerst daags een aanvang gemaakt. Aan deze revue kunnen nog enkele beschaafde dilettanten medewerken. Aanmeldin gen 's middags van 24 uur in het N.V.H. gebouw, Galgewater 1, kamer 24. CONFERENTIE. Voor de meisjes, die in huishoude lijke betrekking zijn, zal de Zeereerw. Pater Benschop wederom conferentie houden en wel in de kapel van het St. Elisabeth Ziekenhuis op Donderdag 5 Juli, des avonds te 8 uur. Na de con ferentie is er gelegenheid tot biechten. Verzoeke op tijd aanwezig te zijn en Lofboekje mede te nemen. Kath. Aotie. DE U.V.V. EN HET BUREAU VOOR VERVOERSMOGELIJKHEDEN. Men verzoekt ons mede te deelen, dat het Bureau voor Vervoersmogelijk heden eerst Dinsdag a.s. 10 Juli zal worden geopend. EN WAT DOEN WIJ? In Nijmegen, dat zelf half verwoest is, is een groote actie begonnen voor hulp aan de „Maaskant" Noord- Limburg) Wanneer doen wij wat voor het zuiden? BENOEMINGEN IN HET BISDOM HAARLEM. Z.H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Deken van het Dekenaat 's Gravenhage en tot Pastoor te 's Gravenhage (H. Jac.)den Zeer eerw. Heer W. J. Pompe; tot Pastoor te Scheveningenden Weleerw. Heer Th. P. Blom; tot Pastoor te Nieuw koop: den Weleerw. Heer S. A. J. Vloot- huis; tot Pastoor te Rotterdam (H.H. Mart. v. Gore.)den Weleerw. Heer H. Th. H. Heijink; tot Pastoor te Brielle: den Weleerw. Heer G. W. van Diest, die Kapelaan was te 's Gravenhage (H. Liduina)tot Pastoor te Zierikzee: den Weleerw. Heer L. J. Bresser, die Kape laan was te 'sGravenhage (H. Jeroen). Vervolgens tot Archivaris van het Bisdom: den Zeereerw. Heer F. H. J. A. Cornet, tot Pastoor te Boskoop: den Weleerw. Heer C. A. Ouwendijk; tot Pastoor te Zwijndrecht: den Weleerw. Heer W. J. V. Hessing, die Kapelaan was te Rotterdam (H. Lambertus). Tenslotte tot Pastoor te Meije en Zegveld: den Weleerw. Heer F. J. Be- rnelman; tot Pastoor te Oud-Vosse- meer: den Weleerw. Heer C. H. Olst- hoorn; tot Pastoor te Houtrakpolder den Weleerw. Heer H. Bakker, dia Kapelaan was te Hoorn; tot Secretaris der Commissie tot regeling van het Kerkelijk Crediet in het Bisdom Haar lem: den Zeereerw. Heer J. M. Groot; tot Rector te 's Gravenhage (Maria- gesticht, Toussaintkade 43)den Hoogeerw. Heer Mgr. J. M. van der Tuijn, die om gezondheidsredenen eer vol ontslag heeft gekregen als Deken en Pastoor te 's Gravenhage,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1