HET BEZOEK VAN DEN BISSCHOP AAN LEIDEN BINNENLAND BUITENLAND DE BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 12 MAANDAG 2 JULI 1945 Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week f. 1.10 per maand f. 3.20 per kwartaal Men kan er natuurlijk over twisten, of men het 275-jarig bestaan van de Parochie zal vieren, of dat men zal wachten tot het driehonderd geworden is: Eén ding is zeker. Pastoor Beukers heeft niet alleen de instemming van zijn parochianen, maar van heel Ka tholiek Leiden gehad, toen hij voor de herdenking van het 275-jarig bestaan van zijn Parochie, den Bisschop uit- noodigde naar Leiden te komen, om zoo tevens de bevrijding te vieren. Het is wel zeer duidelijk gebleken, dat de Katholieken van de stad bij deze gelegenheid hebben willen mani festeeren, hoe zeer zij de leiding en de steun van de Bisschoppen in de afge loopen vijf jaren in de strijd tegen de barbarenhorden hebben gewaardeerd. Zoowel de Plechtige Pontificale Hoogmis als het luisterrijke Lof in de stampvolle Dekenale Kerk gaven daaraan ondubbelzinnig uiting. Dit bezoek van den Bisschop kon men verwachten: meer te zullen zijn dan louter een deelname aan heit Ju bileum van een Parochie, of van een vereeniging. Waar het bekend was, dat de Bisschop zoowel 's morgens als 's avonds in beide kerken zou spreken, daar mocht het een gereede verwach ting wezen, dat eenige groote lijnen zouden worden gegeven, die zoowel voor het innerlijk als voor het uiterlijk Katholieke leven van belang zou zijn. Dit is dan ook gebeurd. Des morgens heeft Mgr. vanaf het ruime, rijk versierde priesterkoor Zich gericht tot de geloovigen van de pa rochie van St Petrus maar over hunne hoofden heen wel degelijk tot de Katholieken van Zijn Diocees. In een korte inleiding dankte de Bisschop God, dat Leiden voor erger oorlogsgeweld was gespaard, al waren dan ook de wonden ook hier diep en hard. Een dankbaarheid, die allen moest aansporen om hun uiterste krachten te geven aan herstel en ver nieuwing, bovenal door een grootsche hulp- en offervaardigheid voor de duizenden en duizenden anderen, die vooral in het Zuiden ontstellend erger waren getroffen. Vervolgens gaf de Bisschop drie markante punten, waarin zich de plichten van den Katholiek naar bin nen en buiten cristalliseeren. Vooreerst: Herstel van het gezins leven. Zonder goed gezin geen goede maatschappij. Een geloovig Katholiek gezin is de bron, waaruit straks de nieuwe en jonge generatie komt om de taak over te nemen van de ouderen. Daarom zal er naast een diep- gods dienstig leven ook een wederzijdsch be grijpen moeten zijn tusschen ouders en kinderen en als het gezag weer zal moeten worden hersteld, dan zal dat gezag weer met wijsheid en beleid in het gezin moeten worden voorbereid. Ten tweede: Zioh beroepend om een nog niet gepubliceerd schrijven van den Paus aan het Nederlandsch Epis copaat werden de Katholieken aange spoord hun Katholieke organisaties wederom op te richten en daardoor alle Katholieken trachten te bundelen en op principieele grondslag mee te werken aan maatschappelijk herstel. i Dit terugkomen van Katholieke orga nisaties beteekent niet „alles maar bij het oude laten" of „daar is weer niets veranderd". Dit beteekent wel: Het beginsel waarop wij staan blijft onver anderd, maar de toepassing in den nieuwen tijd zal gaarne aansluiten aan den geest en den bijna hartstochte lijken drang naar samenwerking. Als derde richtlijn wees de Bisschop op de Katholieke Actie, d.w.z. de inzet van de leeken voor het Koninkrijk van Christus, de samenwerking van pries ter en leek voor heit uitdragen van onze Katholieke gedachten en begin selen om zóó actief invloed uit te oefenen en te bouwen aan een waar achtig christelijke maatschappij. Het is meer dan een imposant ge- zichit een Bisschop met staf en mijter vanaf het priesterkoor te zien en te hooren, tegen den achtergrond van het rood en goud der liturgische ge waden en den krans van assistenten. Het is niet alleen ons gevoel voor praal en schoonheid, dat wordt ge troffen maar tot ons bewustzijn spreekt deze gedachte: hier is de vol heid van het Priesterschap en de mo derne twinstigste eeuw ziet de waar heid van het eeuwenoud woord: ,De Bisschoppen zijn door den H. Geest gesteld om de Kerk Gods te besturen". 'sAvonds om zeven uur heeft de Bis schop in de Dekenale Kerk een plech tig Lof gecelebreerd ter herdenking van het veertig jarig bestaan van den Vriendenkring van het Allerh. Sacra ment. Veertig jaar geleden was het een jong kapelaan die deze Eucharistische vereeniging mee hielp oprichten. Nu staat diezelfde kapelaan, Bisschop ge worden voor 5000 mannen en spreekt hen bezielend toe. Zijn woord bij deze „avondwake" sloot zich geheel aan bij hetgeen Mongsigneur de geloovigen des 's morgens op het hart had ge drukt. Het was helder en hier in dub belen zin: „Op den man af". De leidende gedachte was deze: Wie met Christus verbonden is moet ook verbonden zijn met zijn medemensch. Het was een zinvolle geste om tot de leden van den Vriendenkring als tekst de woorden te richten van den Zalig maker: „Vos estis amici mei, Gij zijt mijn vrienden". De Bisschop schetste de innige ver houding, die er ontstaat tusschen Christus en de mensoli, in het Eucha ristisch leven maar trok meteen daar uit de consequentie én voor het per soonlijk leven èn voor onze verhouding ten opzichte van anderen. Op de eerste plaats zal dit Eucharistische leven zijn invloed moeten doen gelden in het gezin waar vooral het voorbeeld, de leiding van den vader het richtsnoer moet zijn voor de kinderen en een steun voor de moeder, bij de taak van de opvoeding. Vervolgens: het Eucha ristisch leven, die innige verhouding met Christus moet de norm en het richtsnoer zijn voor het handelen ten opzichte van allen, met wie we om gaan en verkeeren. Als gij door Uw communiceeren de vriend wordt en bevriend blijft met Christus, dan komt het niet te pas, dat gij anderen, die in diezelfde vriendschapsverhouding staan met Christus, tegenwerkt, af breekt, de kroon van het hoofd haalt. De eerste reden van samenwerking is onze vriendschap met Christus. Tot slot wees de Bisschop op de saamhoorigheid der Katholieken ge durende de laatste vijf bittere jaren. Dat de Bisschoppen zoo strak en on omwonden leiding konden geven en de Katholieken die leiding onverschrok ken hebben gevolgd vindt zijn oorzaak enkel en alleen in het feit van beider verbondenheid met Christus. Mioge die verbondenheid met Chris- tus ook in de komenden zwaren tijd een steun zijn bij het vervullen van een zware taak. Na afloop van het Lof vond in de Pastorie de huldiging plaats van de Heeren J. A. Dingjan en W. J. Peefers, die vanaf de oprichting lid zijn ge weest van den Vrinedenkring. Mgr. reikte aan hen beide een oor konde uit en onderhield zich daarna eenigen tijd met de Jubilarissen en het Bestuur, waarbij hij belangstellend in formeerde naar het wel en wee van Zijn oud-Parochianen gedurende den oorlog en enkele persoonlijke ervarin gen vertelde uit den bezettingstijd. De voorzitter van den Vriendenkring dankte Mgr. in kernachtige en gloed volle woorden voor zijn komst en sprak de hoop uit. dat Mgr. nog vele jaren getuige mocht zijn van een gestadigen groei van den Vriendenkring. IN WOORD EN DAAD Als de Bisschop spreekt, luisteren de katholieken. Als de Bisschop iets vraagt, doen het de Katholieken. De Bisschop, de Priesters en het volk, het is in de afgeloopen vijf jaren weer dui delijk gebleken, zy vormen een gewel dig blok enzij weten veel te pres- teeren. Middels de Bisschoppelijke Hulpactie is tot U, katholieke Leidenaars, een woord gericht, een waag. een drin gend verzoek. Om „woonruimten" voor de zoo misdeelde „huisgenooten des geloofs". Onze folder hebt U ontvangen en gelezen! U praat er natuurlijk met el kander over; maar stelt U zelf s.v.p. voor oogen: zelf niets meer te hebben, zelf dakloos te zijn, en zwervend Een woord van meeleven, heel aar dig! Maar de daad, daar komt het op aan De Bisschop heeft duidelijk gespro ken in het laatste Herderlijk schrijven. Op d&t woord volge de Katholieke daad, nu Zendt Uw antwoord in aan de B.H.A. Kamer 20, Galgewater 1. VOORZIENING ELECTRICITEIT. Huisaansluitingen. Zooals reeds algemeen bekend is, worden thans alle huisaansluitingen hersteld. Nadat het eerst in de bedoe ling had gelegen, dat ieder een dag rantsoen werd toegewezen van té K.W.U., moest het normale huisrant soen tenslotte worden gesteld op slechts 8 K.W.U. per periode van 60 dagen. Het betreft hier nog slechts een allereerste begin van herstel van meer normale toestanden. Het rantsoen moest dan ook nog zeer klein zijn. Het Is voldoende om 's avonds een uurtje licht te branden of af en toe eens naar de radio te luisteren. Extra aanvragen. Grootere extra-aanvragen voor de belangrijke industrieën moeten via de vakgroep gericht worden tot het Rijks- kolenbureau te 's-Gravenhage. Alle kleine extra-aanvragen moeten worden gericht aan het Electriciteits- bedrijf. Toewijzing geschiedt thans alleen, wanneer het algemeen belang zulks eischt. UNIE VAN VROUWELIJKE VRIJWILLIGERS. De U.V.V. heeft zich gewend tot Town-Major, de A.B.D. en het Motor corps van de B.S. tot centralisatie van transportmogelijkheden. Resultaat Er kunnen burgers profiteeren van deze mogelijkheden van vervoer. Zij, die hiervan willen profiteeren (ook niet-leden) kunnen zich persoon lijk (niet telefonisch) opgeven: Stad huis, Kamer 26, onder overlegging van papieren, waaruit de noodzakelijkheid van de reis blijkt. Alleen zeer drin gende gevallen kunnen in behandeling worden genomen. Voor reisvergunning moet men zelf van te voren zorgen. Aanmeldingen en inlichtingen dage lijks (behalve 's Zaterdags) van 10 12 uur, Stadhuis, Kamer 26. ST BARBARA-SCHOOL. Tot 10 Juli gelegenheid tot inschrij ving van nieuwe leerlingen voor de St. Barbara Ulo-school, 7e, 8e en 9e klas. Levendaal 54, Leiden. Leerlingen, die door de bijzondere tijdsomstandigheden het afgeloopen leerjaar niet gevolgd hebben, moeten opnieuw worden ingeschreven. R.K. VEREEN. VAN KLEINH. IN AARD., GROENTE EN FRUIT. Afdeeling Leiden en Omstreken. Donderdag 28 Juni j.l. hield de R.K. Vereen, van Kleinte in Aard., Groente en Fruit een vergadering, welke we derom uitstekend bezocht werd. Deze bijeenkomst had v.n. ten doel het be stuur voltallig te maken en het op nieuw vaststellen van contributie. De uitslag was, dat er na één vrije stem ming 4 leden van de buitengemeenten werden gekozen. Uit deze 7 bestuurs leden werd nu door de vergadering de heer G. Sassen, Maredijk 45 tot voor zitter gekozen. Nu het bestuur van onze R.K. afdee ling volledig is, kan er worden over gegaan tot de werkzaamheden. Deze zijn er vele, doch als bestuur en leden ééndrachtig zullen samenwerken kan er veel bereikt worden, wat ten goede komt aan den geheelen kleinhandel van aardappelen, groente en fruit. G. C. MANK, Secr. ZWEMINRICHTING „DE ZIJL". Watertemperatuur 17% graden. Het zal vele parochianen van O.LVr. Hemelvaart en Sint Jozef inte resseeren te weten, dat hun oud-kape laan W. Hessing is benoemd tot pas toor te Zwijndrecht. GELE TRAM DEN HAAG—LEIDEN. De tram Den HaagWassenaar- Leiden, de zgn. gele tram van de H.T.M., zal vanaf Maandag 2 Juli rij den vanaf „Het Wachtje" bij de Ko ningskade te Den Haag van 's mor gens 7.30 uur, ieder halfuur, tot 18 uur. Verder: 18.30 en 19.00 uur tot Remise, Wassenaar. Van Leiden (Rijnsburgerweg) even eens van 7.3018 uur ieder halfuur, en 18.30 en 19 uur tot Remise Wassenaar. MELKVENTERSSTAKING TE ENSCHEDÉ GEËINDIGD. De melkventers van Enschedé en omgeving, die dpzer dagen in staking gingen omdat hun eisch tot loonsver- hooging met 25 procent niet werd in gewilligd, hebben, nadat het M.G. de arrestatie van een aantal stakers had gelast, den arbeid hervat. Het conflict zal aan den Rijksbemiddelaar worden voorgelegd. ER IS WEER SCHEEPVAART IN IJMUIDEN. Alhier is aangekomen het Neder- landsche ss. Meteoor, kapitein Blauw, van Hull, met 250 ton steenkool voor deVisscherij Centrale. Tevens zijn aan gekomen twee Nederlandsche stoom trawlers, de Utrecht, met 900 kisten visch, en de Cornells, met 750 kisten visch. Dezer dagen arriveerde hier een groote kraan, bestemd voor de droog makingswerkzaamheden in den Wie- ringermeerpolder. CONSULAAT VAN ZWITSERLAND HEROPEND. De Zwitsersche Omroep heeft heden avond het bericht uitgezonden, dat de Zwitsersche Bondsraad besloten heeft het Zwitsersche consulaat in Amster dam te heropenen. DIRECTIE KON. NED. ZOUT- INDUSTRIE GESTAAKT. De directie van de Koninkl. Nederl. Zout-indusk'ie te Hengelo (O.) is ge staakt, in afwachting van een nader onderzoek naar haar gedragingen tij dens de bezetting. DE UNIFORM TREKT. In Twenthe is de politie er toe over gegaan een aantal meisjes, dat aange houden was omdat zij zich tijdens de bezetting met Duitschers hadden af gegeven doch later waren vrijgelaten, opnieuw te arresteeren, daar zij hun belofte, zich niet met geallieerde sol daten te bemoeien, hebben gebroken. EEN GOED VOORBEELD, DOET GOED VOLGEN! Geëvacueerdenplaag in West- Duitschland. Benden uit geëvacueerdenkampen terroriseeren het platteland in het door de Engelsche bezette gebied van Duitschand. Gedurende de zes weken tot half Juni zijn er 100 moorden ge pleegd, 60 vrouwen aangerand, 200 ge vallen van diefstal met geweldpleging, 150 diefstallen en" slachtingen van vee en ongeveer 1000 gevallen van plunde ring. Op het oogenblik zijn er 600.000 weggevoerden, die niet het plan heb ben naar hun geboorteland terug te keeren. Naar hetgeen ons teruggekeerde krijgsgevangenen, „civielen" en „poli- litieken" hebben verteld, is boven staande schildering nog maar zeer kleintjes. (Red.). DE STAKING DER KRANTEN BEZORGERS IN NEW YORK. De vijf grootste te New York ver schijnende Zondagsbladen, met een gezamenlijke oplaag van 7.700.000 exemplaren, zijn vandaag niet be zorgd, aangezien de bezorgers hun con tract niet hebben willen hernieuwen op grond van looneischen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1