No. 10 Naar een grooter Nederland LEVENSRUIMTE. Bij d@it verjaardag van Z. K. H. Prins Berahard Dringende oproep STADSNIEUWS BUITENLAND DE BURCHT Katholiek Dasblad voor Leiden en Omstreken VRIJDAG 29 JUNI 1945 Bureaus Redactie en Administratie OUDE RIJN 1, TEL. 22777 Abonnementsprijzen f. 0.26 per week f. 1.10 per maand f. 3.20 per kwartaal Duitschland heeft ons zoo'n ontzet tende schade berokkend geraamd op 16 milliard, maar daarboven uit gaand dat er slechts één weg open staat om ons hierin tegemoet te ko men: Duitschland moet ons met grond betalen. Er was groote.welvaart in ons dicht bevolkte land. Het schijnt welhaast onmogelijk het welvaartspeil van 9 millioen inwoners nu en voor 12 millioen of meer in 1975 te handhaven. Voor ons overschot aan landbouw bevolking dringt de nood. Er komen jaarlijks duizenden boerenzoons bij, die tevergeefs naar een hoeve uitzien. De oorlog heeft ons alleen rampspoed gebracht. Dat Duitschland ons zooal niet schadeloos stelt, dan toch tege moet komt in de stoffelijke schade welke het ons heeft berokkend, is van zelfsprekend. Onze bevolkingstoename bedraagt bijkans 150.000 zielen per jaar. Waar er overigens rechtsgronden aanwezig zijn om een deel van Duitschland bij ons land te voegen, doet zich hier een unieke gelegenheid voor om een deel van ons bevolkings overschot en in het bijzonder het over schot aan agrariërs levensruimte te geven. WELK GEBIED IN AANMERKING KOMT. Van officieuze zijde is te kennen ge geven dat gestreefd wordt naar uit breiding door annexatie van een strook grond langs onze Oostgrens met een oppervlakte van 25,000 K.M.2 (opper vlakte van ons land 33.000 K.M.2). Steden als Osnabrück, Münster, Kre- feld (ev. Keulen) en Aken zouden dan Nedrlandsche steden worden met Ne derlanders als inwoners. Want hierover is men het vrij algemeen eens: het te annexeeren gebied moet vrij van Duit- schers worden opgeleverd Van een Duitsche minderheid, geïnfecteerd daarenboven met nationaal-socialisti- sche bacteriën, zijn wij niet gediend. Hier liggen ook de argumenten tegen aanhechting van een grooter gebied, b.v. tot de Elbe-boeht. Mèt de Duit sche bewoners zou dit beteekenen een Duitsche meerderheid binnen den Staat der Nederlanden! Zonder de bewoners komt het neer op een volks verhuizing, waarvoor men terugdeinst. Wat van het Duitsche Rijk overblijft, moet een levensvatbaar land zijn, dat men daarin niet mag belemmeren door het dusdanig met menschen vol te proppen, dat er vanaf het begin over bevolking is. Men vergete ook niet, dat er meer landen zijn met gelijksoortige aspiraties De Duitschers moeten er uit. Niet alleen omdat wij ze niet willen heb ben, maar ook omdat onze bevolking er in moet. Compensatie voor alle roof en ver nieling hier te lande gepleegd kan al leen worden gevonden door afstand van grond met de opstallen, maar zonder de bewoners. Duitschland was vóór den oorlog aanzienlijk minder dicht bevolkt dan Nederland. Tenge volge van den oorlog kan de bevol kingsvermindering' van Duitschland op meer dan 10 millioen worden geschat. De door Nederland, Polen, Tsehecho- Slowakije te anexeeren gebieden be vatten een elf millioen inwoners. Het is derhalve niet onmogelijk de bewo ners van de gebiedsdeelen die Duitsch land kwijt raakt, naar het overblij vende Duitschland te verwijzen. Zoo'n volksverhuizing gaat overi gens met groote moeilijkheden ge paard. Men zal het met ons eens zijn, dat het gebied binnen een beperkt aantal jaren ontruimd moet zijn. Zeg gen we over vijf jaar. Dan ligt daar echter een land ter grootte van 3/4 van ons huidig vaderland te wachten: steden zonder ingezetenen en het plat teland zonder een boerenbevolking. Het eerste jaar, goed, dan komen er zeg tienduizend boerenzoons. Het tweede jaar komt er ook een aantal; het derde, vierde en vijfde jaar even eens. Het boven omschreven te anexee ren gebied schijnt echter voldoende om LEVENSFILOSOFIE. Waarom vieren we eigenlijk een ver jaardag? Vinden we het zoo prettig, dat we een jaartje ouder worden? Neen! Gaat het om de eadeaux, die we heel misschien krijgen? Ook al niet. Wat is dan de zin? Deze: dat we God dankbaar zijn voor wat Hij ons schonk; dankbaar voor het goede dat we uit Zijn kracht moch ten doen; dankbaar omdat Hij ons de kans geeft te herstellen, wat we ver knoeiden of aan te vullen waarin we tekort kwamen. De hartelijkheid en het meeleven dat we op zoo'n dag van vrienden en bekenden ondervinden zijn een bemoe diging om in het nieuwe jaar dat we hopen toegemeten te krijgen, alle krachten weer in te zetten. Vandaag viert Prins Bernhard zijn verjaardag. Ook hij zal wel even filosofeeren en terugzien op wat voorbij is en uitzien naar wat komen gaat. - Hij heeft het niet gemakkelijk gehad in de afgeloopen jaren. Ternauwernood drie jaar gehuwd geraakt Nederland in oorlog. De beslistheid waarmee hij zich op het critieke moment met heel de- inzet van zijn persoon aan de Nederlandsche zaak heeft gewijd, schonk hem het volle vertrouwen van het Nederland sche Volk. Al zouden alle verhalen over het be dienen van een mitrailleur en het be sturen van een vliegtuig in uiterst moeilijke oorlogsomstandigheden fan tasie blijken, dan nog heeft de Prins in de oorlogsjaren door zijn persoonlijke missie en zijn persoonlijke tusschen- komst de vrijheid van ons volk mée- bevochten. In opdracht van de regeering wil het Rijksbureau voor Oorlogsdocu mentatie zich van de vijf bezettings jaren een zoo zuiver mogelijk beeld vormen. Vijf jaren hebben wij in een door den vijand bezet land geleefd. De voorlichting, die wij ontvingen, was onjuist. Veel van hetgeen werke lijk plaats had, werd verzwegen. Thans zijn wij vrij De waarheid mag gehoord worden. Wij verzoeken U: „Spreekt. Helpt mede de geschiedenis van ons land te documenteeren, in het belang van ons geheele volk." Eventueele gegevens en inlichtingen over: Illegale activiteit, Bijzondere voorvallen bij razzia's, Mei- of Spoorwegstaking, of andere belangrijke gebeurtenissen, worden gaarne aan ons Bureau inge wacht. Alle onderwerpen zullen, indien U wenscht, vertrouwelijk behandeld worden. RIJKSBUREAU VOOR OORLOGS DOCUMENTATIE, Garenmarkt lb, Leiden. Ook zijn gezin moest evacueeren. Ook zijn bezit werd geroofd. Ook hij heeft de angst der gevaren, die zijn dierbaren bedreigden, gekend. Vijf jaren oorlog zijn ook voor hem een harde school van levenservaring- geworden, die hem dichter bij het volk hebben gebracht en hem nauwer met dat volk hebben verbonden. De Prins is bevelhebber der Binnen- landsche strijdkrachten; hij legt blijkbaar in opdracht van Hare Ma jesteit contacten, die wij heel bij zonder als Katholieken waardeeren. Moge het hem gegeven zijn, wegen te vinden, waardoor hij mee kan wer ken aan de eenheid van ons Vaderland en aan de zware taak van het herstel. VRIENDENKRING TER EERE v. h. ALLERHEILIGSTE SACRAMENT. Alle leden worden geacht in het bezit te zijn van een toegangsbewijs voor het Pontificaal Lof van a.s. Zondag (Be wijs van Toegang tevens Programma). Diegenen, die onverhoopt dit bewijs niet hebben ontvangen, moeten zich tevoren wenden tot hun parochieel secretaris; W. Ouwerkerk, Nieuwe Rijn no. 89 (Par. O. L. Vr. Hemelvaart en St. Jozeph)J. Witte, Lorentzkade 1 (Par. St. Petrus)H. Lindenhoff, Oude Rijn 8 (Par. O. L. Vr. Onbevl. Ont vangen) C. de Heiden, Tesselschade- straat 3 (Par. H. Leonardus). In de kerk zijn alleen plaatsen ge reserveerd voor de genoodigden (le rij) De leden vullen bij het binnenkomen d« kerk te beginnen na de eerste rij. VOLKSHERSTEL VRAAGT WOONRUIMTEN. Ook in onze stad, hoewel gelukkig weinig door oorlogsgeweld getroffen, is een groot tekort aan woonruimten. Hierdoor zal straks de Gemeente tot het jaar 2000 het jaarlijksch over schot aan agrariërs op te vangen. Er moet dus een reeks van jaren zijn waarin er land ligt, dat niet wordt be bouwd en opstallen, die aan de ver- waarloozing zijn prijs gegeven? Dit is niet noodzakelijk. Een of meer groote maatschappijen zouden naar het voorbeeld van den Wieringermeer de landexploitatie op zich kunnen nemen. Elk jaar staat zij een gedeelte van den grond af aan de boerenzoons, die een vergunning hebben gekregen om zich in het voormalig deel van Duitschland te vestigen. Wij hopen, dat wij de zaak zoo niet te simplistisch zien, want anders is het ons volmaakt duister hoe men het klaar speelt de Duitschers in vijf jaar te verdrijven en het daardoor ontstaand vacuum eerst in vijftig jaar te vullen. Zie hier enkele aspecten, slechts in het ruwe aangeduid, van een moeilijk vraagstuk, dat toch gemeengoed moet worden van het Nederlandsche volk. worden gedwongen, ingrijpende maat regelen op het gebied der huisvesting te nemen. Het zijn de ongehuwde kamerbewo ners, o.a. studenten, die bij hun terug keer hun kamer verhuurd vinden; het zijn repatriëerenden, die tijdens hun korte verlofdagen getrouwd zijn en nu een eigen huis willen gaan betrekken; het zijn zooveel anderen, die al jaren lang hebben gewacht om te trouwen; zij allen zoeken woonruimte. Aangezien het in vele gevallen noo- dig zal blijken in één woning twee ge zinnen te huisvesten, is het in Uw eigen belang, nu reeds overleg te ple gen met de afdeeling huisvesting van het Volksherstel om te beraden hóé de beschikbare woonruimten zoo juist mogelijk kunnen worden ingedeeld, waardoor U straks gedwongen samen woning kunt voorkomen. Volksherstel dient U gaarne van ad vies o.a, door de mogelijkheid te over wegen om met eenvoudige middelen een noodkeuken te maken, waarvan voorbeelden ter inzage liggen; de fi- nanciëele regeling kan worden bespro ken, e.d. Daar de nood op huisvestingsgebied zeer groot is, rekenen wij zeer zeker op Uw medewerking, om onze mede burgers in deze zoo moeilijke tijden te kunnen helpen. Nederlandsch Volksherstel - Leiden. Werkcomité Huisvesting. ZWEMINRICHTING „DE ZIJL". Watertemperatuur 19 graden. De afd. Leiden van den R.K. Bond van Handels-, Kantoor- en Win kelbedienden „St. Franciscus van As- sisië" hield Zondagmiddag haar eerste bijeenkomst, voorafgegaan door een Danklof, in het Lidwinahuis. Na een gebed voor de slachtoffers van dezen oorlog, sprak de G.A. over „Wat ons Katholieken de oorlog geleerd heeft". De voorzitter drong op het einde aan op het maken van propaganda en het winnen van nieuwe leden. Na een afwezigheid van 4% jaar- uit zijn functie en een verblijf van 2% jaar in het buitenland is de heer S. Mok op verzoek van den Secr. Gen. van het Dep. v. Soc. Zaken weer in functie getreden als Voorzitter van den Raad van Arbeid te Leiden. DE MINISTERS VAN MARINE EN OORLOG, gelasten aan: 1. alle Beroeps- en Reserve-officieren van gezondheid van de Koninklijke Landmacht en de Koninkl. Marine; 2. alle Adspirant-Reserve-Officieren van gezondheid van de Koninklijke Landmacht, die inmiddels hun arts examen hebben afgelegd; 3. alle Reserve militaire tandartsen van de Koninklijke Landmacht; 4. al het geneeskundig personeel (be roeps- en dienstplichtig) van de Ko ninklijke Landmacht en de Ko ninklijke Marine, zooals deze was samengesteld op 10 Mei 1940, zich persoonlijk te melden ter re gistratie. De Aanmeldingsbureaux voor Oor logsvrijwilligers zijn belast met de re gistratie van bovengenoemd personeel. Voor de gemeenten Leiden, Voor schoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Val kenburg, Rijnsburg, Katwijk, Noord- wijk, Oegstgeest, Warmond. Voorhout. Sassenheim, LIsse, Noordwijkerhout en Hillegom is dit Bureau gevestigd te LEIDEN, NOORDEINDE 5. Genoemd Bureau is geopend van 9 tot 12 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Aanmelding dient te geschieden op Maandag 2 en Dinsdag 3 Juli 1945. De Minister van Marine, De Minister van Oorlog, o.l. het Hoofd Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers te Leiden, De Res. Kapitein J. C. WAGTENDONK Jr. Alle burgerartsen en tandartsen, die bereid zijn zich als Res. Off. van Ge zondheid, resp. militaire Tandartsen ter beschikking te stellen voor het ver richten van mil. Geneeskundige dien sten, worden verzocht zich schriftelijk te melden bij het Aanmeldingsbureau voor oorlogsvrijwilligers te Leiden. Leiden, 28 Juni 1945. CONSISTORIE IN DECEMBER? Waarschijnlijk zal Z. H. de Paus in December een consistorie houden voor de aanstelling van nieuwe kardinalen. Er zijn thans nog maar 40 kardinalen over. 21 zijn er overleden sedert het Conclaaf van 1939, toen Pius XII werd gekozen. MAATREGELEN TEGEN BUILENPEST. Op Malta worden voorzorgsmaatre gelen genomen tegen builenpest in ver band met eenige verdachte gevallen. Naar Reuter er aan toevoegt, zijn te Ajaccio op Corsica vijf gevallen van builenpest geconstateerd, waarvan vier met doodelijken afloop. De ziekte werd door ratten overgebracht uit Noord- Afrika. DE SYRISCHE HEKSENKETEL. Chicago van het Midden-Oosten. Van Fransche zijde wordt officieel medegedeeld, dat drie Syrische burgers gewond zijn door de explosie van een handgranaat, waarmee men den Fran- schen gedelegeerde, E. D. Fauquenot, dacht te treffen. In diens tuin heeft men eveneens een handgranaat ge worpen. Er is tevens een Fransche verklaring verschenen naar aanleiding van een schietpartij van Maandagavond j.l., Fransche troepen openden het vuur op het huis van den districtscommissaris en twee Britsehe soldaten werden daarbij gewond. Een vergissing blijkt de oorzaak te zijn van de schietpartij, zooals ook blijkt uit een Britsehe ver klaring.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1