Dingen die men niet begrijpt Doodenherdenking BUITENLAND BINNENLAND DE BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 8 WOENSDAG 27 JUNI 1945 Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Abonnementsprijzen f. 0.26 per week f. 1.10 per maand f. 3.20 per kwartaal Een vroege morgen in de Peel: Langs een diep karrespoor komt onze auto op een rustig en beschut plekje en we stappen uit om even oq verhaal te komen. In de verte schemeren de blauwe bosschen, vogels tjilpen en vliegen af en aan, de zon onthult den dag, die oprijst over de velden. Als we zijn uitgerust en opstappen, loopen we even een laag, rietgedakt huisje binnen, dat wit ligt te blin- keren aan den rand van het bosch. Goed eenvoudige menschen. Ons Lief Vrouwke op den schoorsteen. Het por tret van een nonnetje in de gewone entourage aan den wand. Een ketel boven het vuur.... grijze plavuizen. Een vrouw die aardappelen zit te schillen. Als we om wat water vragen, krijgen ■we melk en een snee rogge met kaas. „Ge komt uit Holland, ge hebt hon ger, denk ik." Een praatje, van het een op het an der. En natuurlijk over den oorlog. „Ge bent er hier goed afgekomen, geloof. Alles nog ongeschonden, geen mijnenvelden. Heb je geboft, moeder!" Even kijkt ze me aan en buigt dieper over haar aardappelenbak„Op dees plavuisen hebben ze mien oudste neergeschoten." We zitten roerloos. Het bloed klopt ineens in je keel, in je oogen. Je schaamt je, je weet: hier valt niets te zeggen. Hier is zwijgen het eenige woord dat alle begrijpen en meevoelen uitdrukt. „Hier op dees plavuisen hebben ze mien jongen neergeschoten." Herdenkt onze dooden. Neergeschoten op den vloer, wild- weg voor de oogen van zijn moeder; weggemaaid door een mitrailleur op den boulevard: laf in den pek gescho ten toen ze vooruit moesten loopen; neergelegd met één schot tusschen struiken in zwijgende duinen. Herdenkt onze dooden. De talloozen die verloren gingen in massa's der concentratie-kampen; om gebracht in marteling en kwelling, den dood ingejaagd door Duitsche be zetenheid. Herdenkt onze dooden. Een gedenkteeken is plicht. Een minuut stilte is aangrijpend. Maar het gebed is het levende con tact, is het tastbare getuigen, dat zij leven en niet zijn gestorven en niet voor goed van ons heen gegaan. Wij weten, dat niemand grooter liefde heeft dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden en dat die 'liefde het onderpand is der verrij zenis. Herdenkt de dooden, maar bidt voor ben. Dan blijven ze leven in onze herin nering omdat we weten: ze leven voort daar waar ook wij eens hopen en bid den om te mogen komen. De gerechtigheid Gods zal zich uit werken. Zij die stierven voor ons zullen wor den gewroken. Die het kwade gedaan hebben zullen dan gaan ter eeuwige verwerping maar die het goede deden en konden zij meer en beter doen dan hun leven geven voor ons? zullen ingaan ter eeuwige glorie. En ik weet: eenmaal zal dat uur slaan en dan zal de witte engel met de lelie bazuin allen oproepen en zal de gerechtigheid worden voltrokken en de triomf gevierd. Aan de Westkust van Noorwegen as wederom een massagraf van door de Nazi's vermoorde Russische krijgs gevangenen ontdekt. Op de middelbare scholen te Oslo zal voortaan ook Russisch worden ge leerd. Volgens den diplomatieken cor respondent van de „Daily Mail" kan worden verwacht, dat Frankrijk bin nen 2 of 3 weken de diplomatieke be trekkingen met Franco-Spanje zal ver breken. DE KONINGIN BEZOEKT DONDERDAG AMSTERDAM. Donderdag 28 Juni a.s. zal een groote dag zijn voor de feestvierende Amster dammers. Dan zal onze vorstin des middags om 12 uur bij het Paleis op den Dam een défilé gadeslaan, waar na zij van 14.45 tot 16.15 uur ten pa- leize vooraanstaande Amsterdammers in audiëntie zal ontvangen. Het be zoek zal besloten worden met een rij toer, die omstreeks 17.15 uur zal be ginnen. INLICHTINGEN GEVRAAGD. Het massagraf in Wassenaar. De hoofdcommisstris van politie te 's-Gravenhage maakt bekend, dat op 16 Juni 1945 een massagraf is blootgelegd onder de gemeente Wassenaar, waarin 39 lijken zijn gevonden van personen, die vermoedelijk allen gefusilleerd zijn als represaille voor den aanslag op Rauter. Aangezien de lijken in verre- gaanden staat van ontbinding verkeer den was het niet mogelijk de identiteit daarvan vast te stellen. De stoffelyke overschotten zijn reeds naar de alge- meene begraafplaats overgebracht. Om eenige zekerheid te verkrijgen omtrent de identiteit van enkele der gevonden lijken, is zooveel mogelyk van de nog aanwezige kleeding een stukje afgeknipt en zijn enkele voorwerpen, op de lijken gevonden, in bewaring ge nomen. De voorwerpen, hieronder ver meld, zijn uitsluitend voor de familie leden ter herkenning te bezichtigen aan het bureau van politie, Laan Copes van Cattenburch 5 te 's-Gravenhage, van Woensdag 27 Juni iederen werk dag van 10 tot 16 uur. Een zilveren ring „Ik hou van Hol land", plaatje met boerinnetje: een zilveren ring inscriptie „Holland blijft Holland" op de zijkanten 'n leeuwtje; op den onderkant staat: „Nederland"; een zilveren ring, waarin gegraveerd de letters J. W. of W. G. (monogram) mobilisatie 1939, op de zijkanten een leeuwtje; een gouden trouwring met inscriptie A, M. 28.4.28; een zilveren ring, donker uitgeslagen, geen mono gram, geen bijzondere kenteekenen; een gouden trouwring met inscriptie Jeanne, geen bijzondere kenmerken; een gouden trouwring met inscriptie Annie 31.8.40; een gouden trouwring met inscriptie G. M. 26.12.42, geen bij- zonere kenmerken; een gouden trouw ring met inscriptie Paul, plat, tamelijk smal, verder geen bijzondere kenmer ken; een trouwring, vermoedelijk van koper, inscriptie 1.1.22 „Riet" of „Riek" verder geen bijzondere kenmerken; een zilveren ring, uitgeslagen met inscrip tie H. D. Z. Onrijpe tomaten en 's lands financiën. Ik stapte op de lokkende etalage af. Dat kan, dacht ik, een tractatie wor den voor vrouw en kroost, in welk ge val niet het geringste deel aan den vader des huisgezins pleegt toe te vallen. Welk een heerlijk stilleven ont vouwde zich daar aan mijn oog: prui men f.2 p. stuk; perziken vanaf f. 1.75; tomaten, nog niet geheel rijp, f. 1.25 p. stuk; aubergine f.5 per stuk; een me- loentje, waterig maar lekker, voor slechts f5. Vervuld van begeerte om thuis wel te doen, was ik den winkel binnenge stapt en daar stond ik nu een beetje onwennig tusschen de vrouw van een zwarten handelaar en de dochter van een aannemer, die groote bedragen gaf aan de ondergrondsche. Ik hoopte, dat er na mij niemand meer in den winkel kwam, dan kon ik, kleine man, die niet eens kans zag aan den oorlog te verdienen, mij met fat soen losmaken. Ik bofte. De vrouw met de vele ringen kocht bessen, rood als haar lippen, pruimen blauw als de kringen onder haar oogen, goudgele meloen en acht stuks aubergine, waar van zij den naam niet kon uitspreken en die ze nog nooit had gegeten. De dochter van den aannemer met het pruimenmondje (de dochter bedoel ik) beperkte zich tot de perziken, f. 3 de groote en f. 1.75 de kleine, waar ook pit in zit. „En U mijnheer?!" Gelukkig had ik net een schoon boordje aangedaan en dus meende ik, dat ik best kon worden aangezien voor iemand, die gewend is fruit te koopen. Zoo onverschillig mogelijk, terwijl ik wat mondwater wegslikte, gleed mijn blik over het festijn van kleuren. Ik dacht een oogenblik aan het „hoera!", waarmede ik thuis door de kinder schaar zou worden begroet en raapte mijn moed bij elkaar. „Nogal prijzig het fruit, dit jaar". Met veel minachting werd op mij neergezien. „Mijnheer, het is allemaal kas- goed. Wat kost de verwarming niet, hoeveel het vervoer en de arbeiders komen ook niet als je ze niet wat extra's geeft". We waren met z'n beiden alleen in den winkel. „Accoord, mijnheer, maar de zon is even duur als voor den oorlog, de regen ook en ook de grond. Laten we nu eens aannemen, dat voor elke pruim, waarvoor O. L. Heer, om ze te doen groeien niet meer vraagt dan vóór den oorlog, extra noodig is: 20 ets. aan verwarming, omdat men niet heeft kunnen stoken, 15 ets. aan ver voer, 25 ets. aan extra-loon, alles per pruim wel te verstaan. Dat maakt sa men 60 ets. extra, goedgekeurd inge volge Beschikking van den Inspecteur- Generaal voor de Prijzen no. 1068, d.d. 20 Mei 1945, afdeeling Prijsverlaging". „Mijnheer, U vergeet de glas schade". „Tien Cent per pruim voor glas, dat er niet meer is". „Men kan wel zien, dat -mijnheer geen zakenman is. Geen verstand van geldzaken zeker?" „Ik heb een rekening bij den girodienst". „U vergeet Vraag en Aanbod. Menschen van geld en standing willen fruit hebben. Vroeger aten ze het zoo veel niet, maar nu het prijzig is, willen ze het persé hebben. Van export-zaken hebt U zeker ook geen verstand. Ver geet ook Duitschland niet, mijnheer. We kunnen ze daar toch niet alleen met aardappelen en slaolie volstoppen. En in de N.S.B.-kampen kun je niet eiken dag met appelbollen komen aan dragen. Niet begrijpend liep ik na deze diep zinnige les in economie naar huis. Bij stukjes en beetjes trachtte ik klaar heid te scheppen in mijn burgermans- hersenen. Ik combineerde en dedu ceerde en ietwat duidelijker werd het mij toch wel. In de courant van gister avond las ik, dat er nu aan geld voor 9.5 milliard (9.500.000.000) gulden in omloop is, tegen 2.69 milliard in 1939. Dat is ongeveer 4 maal zooveel. Tegen over al dit geld, dat volgens mijn „Leerboek der Economie" thuis in de kast koopkracht vertegenwoor digt, staan geen of maar weinig goe deren, want die hebben de moffen weg gesleept of die brengen wij ze thans achterna. Negen en een half milliard aan bankbiljetten (gesigneerd Rost van Tonningen), girosaldi en zinken dub beltjes zoo uit de dakgoot gesneden. Maar dan kan ik toch best pruimen koopen met zooveel geld! 's Avonds aan het dessert, dat er niet was, terwijl ik mijn tabakspijp in den mond stak, legde ik het geval aan mijn vrouw voor. Niet omdat ik van haar de oplossing verwachtte heeft zij een rekening bij den postchêque- en girodienst of heb ik die maar meer om mij zelf eens te hooren pra ten over financieele en economische problemen. „Dus mannie, als ik je goed be grijp, krijg jij straks vier maal zoo veel salaris en voor de rest ben je een schattige sukkel, want je hebt er hee- lemaal niet aan gedacht anders zou je alles hebben begrepen dat dit allemaal.... VERNIEUWING is. TRANSPORTEN NAAR DUITSCHLAND. Naar aanleiding van de transporten van Nederlandsche goederen naar Duitschland, vernemen wij van Sectie Voorlichting M.G. nog het volgende: Bij de capitulatie is den Duitschen troepen toestemming verleend voor ca. 14 dagen rantsoenen levensmiddelen mee te nemen, van welke bepaling echter op groote schaal misbruik is gemaakt. Zoodra dit ter kennis kwam van het stafkwartier M.G. heeft zoo wel het Hoofd van de subsectie Voed selvoorziening als de Chef Militair Gezag persoonlijk, zich hierover met de geallieerde autoriteiten in verbin ding gesteld, teneinde een voortzetting van dezen ongeoorloofden uitvoer te voorkomen. Zooals reeds eerder gemeld, is het resultaat van deze besprekingen ge weest, dat de transporten met ingang van 21 Juni te 12 uur 's middags zijn stopgezet. Sedert de stopzetting is reeds ruim 300 ton goederen van aller lei aard in beslag genomen en nog on geveer 30 schepen worden in Delfzijl verwacht. Alle in beslag genomen levensmid delen worden aan den Provincialen Voedselcommissaris overgedragen, die zorg draagt voor opslag en verdere distributie. De Duitsche troepen, die deze transporten vergezellen, mogen slechts het uiterste minimum daarvan medenemen, voor zoover dit tijdens hun terugreis naar Duitschland noo dig is. WIJ KRIJGEN PAARDEN TERUG. Sectie Voorlichting M.G. deelt mede: Voor het afvoeren van hun troepen was het den Duitschers toegestaan ge bruik te maken van een betrekkelijk groot aantal Nederlandsche paarden, welke daarna afgeleverd moesten wor den in Oldenburg. Op het oogenblik zijn in de Duitsche troepenconcentra tiekampen ongeveer 7000 paarden aangekomen, die thans door bemidde ling van het Royal Army Veterany Corps zoo goed mogelijk worden terug gevoerd naar Nieuwe Schans. 2000 rij paarden en z.g. havenpaarden zijn echter nog noodig voor de geallieerde bezettingstroepen in Duitschland, zoo dat geleidelijk aan ongeveer 5000 paar den in Nieuwe Schans "terug kunnen worden verwacht. Het Militair Gezag heeft zich in nauwe samerwerking met de stoottroepen van den beginne af aan intensief met deze kwestie bezig ge houden. De betreffende autoriteiten zijn thans doende er op toe te zien, dat de aldus door de Duitschers teruggegeven paarden ook van dezelfde kwaliteit zijn als de dieren, die zij destijds mede namen. Niet alleen voerden de Duitschers ongeveer 7000 paarden mee naar Duitschland, doch bovendien lieten zij in Nederland ongeveer 4400 paarden achter, die zij zich tijdens hun verblijf in ons land hadden toegeëigend. Deze Dieren zijn thans, dank zij de samen werking tusschen „Eclips", „Royal Ar my Veterany Corps" en „Het Commis sariaat Rechtsherstel" opgespoord en worden verdeeld onder de boerenbevol king. HEBT GIJ NOG NIETS GEHOORD VAN UW FAMILIE IN DUITSCHLAND? Het Ned. Informatiebureau Arbeiders Duitschland (N.I.A.D.) dat de-belangen behartigt van de Nederlanders, die thans nog in Duitschland zijn, begon zijn werkzaameden reeds in Oct. 1944. Het centrale kantoor is gevestigd te Nijmegen, St. Annastraat 424, tel. 22670. Men kan de meest uitgebreide gegevens schriftelyk of mondeling hierover krij gen op het bureau, dat geopend is eiken dag van 9 uur v.m. tot 9 u. n.m. Indien er nog Nederlanders in Duitschland vertoeven, waaromtrent nog geen bericht is gekomen, gelieve men zoo spoedig mogelijk de volledige gegevens hierover aan het bureau te zenden. Met de meeste zorg zal ge tracht worden inlichtingen over deze personen te krijgeen. Het NJAD. werk ten nauwste samen met de commissie voor documentatie en registratie van den bond van oud- politieke gevangene (A. Treurniet, Ri vierenlaan 264 2de étage, Amsterdam* Zuid en met den Informatiedienst Nederlandsch Volksherstel (N.V.H.) te Amsterdam, Heerengracht 410.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1