Buurtfeesten en Gemeenschapszin BUITENLAND BINNENLAND Waar blijft de R,K. Staatspartij STADSNIEUWS DE BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 7 Er ligt iets gemoedelijks, iets typisch Nederlandsch in deze buurtfeesten, die we sinds de bevrijding in een lange reeks elkander zien opvolgen. Het gaat er niet plechtig en stijf toe, de hooge hoeden vormen geen haag, die andere afhouden en buitensluiten. Er worden geen urenlange vergade ringen gehouden en geen debatten ge voerd. Ieder uit de straat werkt mee, ieder in de buurt helpt. Er zit gezonde lust en geest om het keurig en fiks voor elkaar te krijgen en goed voor den dag te komen. Er zijn geen artistieke specialisten voor geëngageerd, maar de buurt geeft ieder de ruimte en de vrijheid om mee te doen als hij maar zorgt den juisten toon en de juiste maat te houden. Menschen, die anders elkaar ternau wernood kennen worden op het „.buurt"-bevrijdingsfeest goede beken den en er heerscht een geest van ge meenschapszin, die verdient te worden bewaard en ook op andere terreinen in praktijk te worden gebracht. De gemeenschap bestaat in de orde ning van de daden op één doel. De buurt, die feest viert ordent de fantasie en de initiatieven van alle buurtbewoners op het eene doel: fees telijk versierde straten, spelen voor de kinderen, goede gaven voor hen, die niet mee kunnen doen omdat ze ziek zijn en dat alles om gezamenlijk uiting te geven aan de vreugde over de be vrijding, uit blijdschap dat de „buurt" er zoo goed is afgekomen en ieder deelt daarbij in de vreugde van den ander. Het zou een niet te schatten winst zijn als deze gemeenschapszin zich ook in de „buurten" op andere doelen ging richten. Wie zoo door onze stad en ook door andere steden gaat, ziet dat er heel wat vernield, heel wat geschonden en be dorven is. Plantsoenen zijn leeggehaald. Boo- men uitgerukt of afgekapt. Hekken vernield. De rommel, die hier en daar ligt is een broeiplaats van allerlei on gerechtigheid. Als iedere buurt, die feest heeft ge vierd of nog gaat vieren nu eens het plan maakte, ging uitvoeren en er ook de hand aan hield om de „buurt" weer een behoorlijk aanzien te geven, dan zou er uit deze gemoedelijke pret iets zeer waardevols groeien. In een buurt waar men in de voor bije hongerwinter alle boomen had weggehaald, heeft de feestcommissie weer nieuwe, jonge boompjes laten planten als onderdeel van de versie ring, maar tevens om de schade te herstellen, die was aangericht. Bij de opening werd daarop ook gewezen en de medewerking van de buurt verzocht om nu weer zorg te dragen, dat dit alles behouden bleef en de „buurt" er weer goed verzorgd zou uitzien. Heel juist werd er aan toegevoegd, dat ieder voor het geheel mee aan sprakelijk was. Op zich zelf heelemaal geen wereld schokkend feit, maar wel een teeken van inzicht, dat bij dieper en breeder doorwerking verbazend goede gevolgen kan krijgen. En laat nu het pierement maar weer lustig draaien! DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN De militaire correspondent van Reu ter te Londen meldt, dat een invasie in Japan waarschijnlijk niet spoedig zal plaats hebben, aangezien door de beëindiging van den strijd op Okinawa de Amerikanen binnenkort over uitge strekte nieuwe luchtbases zullen be schikken. Een aanval op Japan zelf met behulp van de marine zal grootere moeilijkheden opleveren dan de inva sie in Noordwest Europa. Admiraal Nirnitz heeft bekend ge maakt, dat de actie op Okinawa is ge ëindigd. Vraag tien Katholieken wie voorzit ter is van de R.K.S.P. en wie onder voorzitter, en negen zullen U het ant woord schuldig blijven. Sinds jaren kon er van de partij geen publiciteit meer uitgaan. Thans, nu dit wel het geval is, was haar geluid zeer schuch ter. Een staatkundig vormingscentrum werd aangekondigd. Alle partijbe stuurders zouden hun mandaat ter beschikking stellen. Maar zelfs deze oproep droeg geen namen. Er schijnt te worden gehaspeld. Er liggen weliswaar plannen klaar en er zijn zelfs „Richtlijnen voor den We deropbouw" vastgesteld. Inmiddels vragen talloozen in den lande, die meenen, dat een R.K.S.P haar roeping dient te vervolgen, zich af waaraan zij zich in organisatorisch opzicht hebben te houden. SCHOENENPRODUCTIE BLIJFT NOG GERING. De schoen- en lederfabrieken in het Zuiden behooren tot de bedrijven, die daar het meest effectief door de Duit- schers zijn geplunderd. Na den aftocht der Duitschers waren er voor de leer- productie nog slechts 15.000 huiden over. Thans komt er meer uit het Noorden. Helaas echter verdwijnt van dit weinige nog een deel clandestien naar België. De leerfabricage in het Zuiden is op het oogenblik zóó gering, dat zij slechts voor 25% kan voldoen aan de meest dringende vraag naar reparaties en aan de behoeften van het urgentieprogramma der schoenindus trie. productie van zoolleer was in Januari nog nihil en in Mei bedroeg zij 20 van de normale capaciteit. De schoenproductie steeg van 40.000 paar in de maand Januari tot 224.000 paar in de laatste maand. Dit is echter nog slechts 15% van de normale maand- productie. De bezettingsraad van de fabrieken is thans 2025%. Wat beteekent, dat 35% van den kostprijs gedekt worden. Met het oog op de moeilijkheid, waar mede de voorziening der industrie met grondstoffen (alles hangt hier af van de huiden, die uit Zuid-Amerika moe ten komen) gepaard gaat, heeft de re geering bij de Shaef een aanvrage in gediend voor 3.3 millioen paar schoe nen. In de Ver. Staten werden door de regeering een half millioen paar schoe nen gekocht, die thans op komst zijn. EERST TEXTIEL VOOR GETROFFENEN. Hoezeer H.M. de Koningin getroffen is door het leed, dat zij zag bij haar landgenooten in de door haar bezochte getroffen gebieden,, moge blijken uit het feit, dat H.M. persoonlijk aan den minister van Handel, Nijverheid en Landbouw heeft verzocht de distributie van textiel voor gezinnen, die hun be zit door de oorlogshandelingen verlo ren, te bespoedigen. Thans zal er spoe dig een betere distributie van textiel voor deze klasse van personen komen, zoo deelde de secretaris van het college van commissarissen te Tilburg op een persconferentie mede. De aanvoer van linnen garens uit België is tot voor kort goed geweest, doch hij begint thans moeilijkheden op te leveren. De im port van wollen garens is onvoldoende. In het eerste half jaar na de bevrijding werden in de Zuidelijke fabrieken 365 ton wol voor stoffen en 393 ton voor dekens, benevens 600 ton voor andere producten in bewaring genomen, doch deze hoeveelheden bedragen slechts een fractie van de normale productie. Thans zal ook de kunstzijde-spinnerij der H.KJ. te Breda weer in bedrijf worden gesteld en de Nijma te Nijme gen zal volgen. Het productieplan be draagt evenwel nog slechts 10% van de productie, die tijdens de bezettings jaren werd gemaakt. Zooals uit deze cijfers blijkt, mag men de verwachtingen vooor een tex- tielvoorziening, die verder gaat dan de behoeften van getroffenen en aan staande moeders, niet te hoog spannen. Als - alles meeloopt zal de textielpro- ductie eerst in 1946 weer in normale banen geleid kunnen worden. HERSTEL VAN SPOORWEG VERBINDINGEN. Er wordt hard gewerkt aan het her stel van de belangrijke spoorverbin dingen AmsterdamHaarlem, Rotter damDen Haag en AmsterdamHil versum (forensenverkeer). Op 1 Sep tember a.s. hoopt men de electrische lijnen AmsterdamHaarlem en Rot terdamDen Haag gereed te hebben voor een bescheiden verkeer. Verloopen de werkzaamheden naar wensch dan zal de spoorbrug bij De venter 1 September in gebruik worden genomen, waarmee de verbinding met Twente en het Noorden tot stand komt. De brug bij Zwolle zal waar schijnlijk begin Januari gereed zijn. Het vraagstuk van de verbinding met het Zuiden hoopt men als volgt op te lossen. Er komt een busverbinding over Nijmegen en Culemborg naar Utrecht. De Linge-brug bij Geldermal- sen is weliswaar vernield, doch het is een kleine brug. Op 1 Augustus hoopt men deze Noord-Zuid-verbinding ge reed te hebben. Verder hoopt men nog dit jaar gereed te komen met de ver binding UtrechtDen Bosch en die over den Moerdijk. UITBREIDING DER NACHTKUST- VISSCHERIJ VERWACHT. De aanvoeren van versche visch uit zee waren afgeloopen week beduidend beter. Dagelijks kwam een vijftigtal kustvisschers aan de markt. Mooie be sommingen werden gemaakt. Er waren aanvoeren van 700 a 800 kisten per dag. De motorlogger Sch. 87, schipper W. Pronk van de reederij H. den Duik Pz„ te Scheveningen, welk schip ook de nachtvisscherij uitoefent, maakte een weekbesomming van f 4400. Eerstdaags zullen nog 3 a 4 motorlog- gers aan de treilvisscherij van Scheve ningen uit gaan deelnemen. Niet uit gesloten is, dat spoedig ook de kleinere kustvisschersvaartuigen aan de nacht visscherij mogen deelnemen. SPOORBRUGGEN VOOR NEDERLAND. De minister van waterstaat en van wederopbouw ir. Th. P. Tromp heeft medegedeeld, dat de in Engeland be stelde zeven overspanningen van de zoogenaamde Waterloo-brug definitief aan Nederland zijn toegewezen en bin nen 14 dagen zullen worden verscheept. De grootste overspanning ter lengte van ongeveer negentig meter is be stemd voor Dordrecht; de kleinere overspanning van vijftig meter gaat naar Moerdijk. Deze wordt opgesteld op een tusschenpeiler, terwijl vijf over spanningen van vijfenveertig meter ieder zullen worden gemonterd bij VIERING BEVRIJDINGSFEEST „VRIJ EN BLIJ". Onder begunstiging van zeer mooi weer, vierde de buurtvereeniging „Vrij en Blij" in de feestelijk versierde wijk in Leiden Zuid, haar bevrijdingsfeest. We kunneen constateeren, dat dit feest Wat betreft organisatie en uitvoe ring buitengewoon geslaagd is. De kinderoptocht, waaraan door meer dan 950 kinderen werd deelgenomen, was samengesteld uit vele mooie en humo ristische groepen en versierde voertui gen. Het succes van deze stoet zal wel oorzaak geweest zijn, dat de avond optocht, welke een lengte had van bijna 2 K.M., zoo'n groote belangstel ling trok. En het was dan ook de moeite waard! Zonder de jaarlijksche optochten van de 3 October Vereeni- ging te kort te doen, kunnen we zeg gen, dat deze niet voor elkaar behoe ven onder te doen. Voorts waren er kinderspelen en volksdansen, terwijl overal in de wijk vroolijke muziek weerklonk. Het vuur werk, verzorgd door de firma Kat, be stond uit 62 stukken. Het druk bezet programma, waarvan elk nummer een succes was, weyl vlot en op tijd afgewerkt. Het bestuur mag terugzien op een welgeslaagd feest. B. B. ZWEMINRICHTING „DE ZIJL". Watertemperatuur 21 graden. DINSDAG 26 JUNI 194S Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1, TEL. 22777 Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week f. 1.10 per maand f.3.20 per kwartaal Geldermalsen in de „Lingebrug" twee stuks, te Deventer twee stuks en te Zwolle een. Verder zijn in Engeland gekocht, toegewezen en voor verzending gereed nog vier brugoverspanningen speciale constructie, waarvan er twee bestemd zijn voor Zwolle en twee voor den Moerdijk. Dit materiaal beteekent weer een stap in de goede richting voor het zoo hoogst noodzakelijke herstel van het spoorwegverkeer. „NEGEN JAAR" VOOR PLUNDERING. Twee jeugdige agenten van politie, die hun opleiding in Schalkhaar had den ontvangen, zijn tot 9 jaar gevan genisstraf veroordeeld wegens diefstal van gummiehakken en sierknoopen uit een door de bewoners wegens evacuatie verlaten gebouw te Arnhem. Er wordt aan herinnerd, dat op plundering in oorlogstijd zelfs de doodstraf staat. NIEUWS IN 'T KORT. Het vijftigjarig bestaan van de in dezen oorlog practisch onbeschadigd] gebleven katholieke kathedraal van, Westminster te Londen zal a.s. Vrijdag door de Londensche katholieken wor den gevierd. De aartsbisschop van Westminster, mgr. Griffin, zal dien dag een mis van dankzegging opdragen In Londen is een comité gevormd voor het herstel van de tijdens den oorlog verwoeste en beschadigde ker ken en kerkelijke instellingen, dat 1 millioen pdst. wil bijeenbrengen. Reeds hebben de piloten van de R.A.P. en van de Canadeesche luchtmacht aanzienlijke bedragen daartoe inge zameld. Het Britsche ministerie van lucht vaart vermeldt, dat het vliegveld! Lebourget thans bijna volledig is her steld en per dag duizend vliegtuigen kan laten circuleeren, een getal dat voor den oorlog fantastisch zou hebben geleken. De voornaamste gebouwen, enkele maanden geleden nog puinhoo- pen, zijn grootendeels weer opgebouwd. De geallieerden zouden den Ita- liaanschen autoriteiten hebben laten weten, dat indien de arbeidsonlusten in Noord-Italië niet ophouden, zij de Italiaansche werklieden door Duitsche krijgsgevangenen in de voornaamste ondernemingen zouden vervangen. De Pransche minister van Water staat heeft medegedeeld, dat de haven van Duinkerken in October weer door de Liberty schepen in gebruik kan worden genomen. R.K. VEREENIGING VAN KLEINH. IN AARD., GROENTE EN FRUIT. Af deeling Leiden en Omstreken. Donderdag 21 Juni j.l. hield de R.K. Kleinh. in Aard., Groente en Fruit een vergadering, na 3 jaren niet meer te zijn bijeengekomen. De opkomst was uitstekend. Deze avond werd dan ook een groot succes, daar de R.K. afd. met algemeene stemmen wederom werd opgericht. Er werd reeds een gedeeltelijk be stuur gekozen, dat zich met de eerste werkzaamheden zal belasten. Vele maatregelen, die ons van hoogerhand zijn opgelegd, zijn oorzaak, dat onze handel zich niet ten volle kan ont plooien. Nu wij echter ,weer vrij onze meening mogen verkondigen, zullen wij hopen dat de handel zich ook weer spoedig in geheel vrij verband zal mogen verheugen. Door het vergevorderd uur werd be sloten, dat in de e.k. vergadering het resteerende bestuur zal worden geko zen. Deze vergadering zal n.l. 28 Juni plaats hebben. Het secretariaat is voorloopig Le vendaal 48, Leiden. EEN NIEUWE TIJD EEN NIEUW GELUID. De N.V. Ned. Spoorwegen is overge gaan tot het stichten van een steun fonds voor het personeel der NB. Voor het rayon Leiden is als lid van. de Werkcommissie voor Sociale Bij stand aan personeel der N.S. aange wezen de Adjunct Commies P. B. Beenker, Hugo de Vriesstraat 64, waar tevens het Bureau gevestigd is. En als Sociale werkster mej. A. Lau- mans.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1