Ervaringen uit Dachau No. 4 BUITENLAND N.V* H. BINNENLAND N.V.H. DE BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken VRIJDAG 22 JUNI 1945 Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Abonnementsprijzen: f. 0,26 per week f. 1.10 per maand f. 3.20 per kwartaal „Wij hebben den oorlog gewonnen, waar het zal de vraag zijn of we hem niet moreel verliezen". Dat is natuurlijk weer zoo'n zwart kijker, die zoo praat. Zoo erg is het nu toch niet, je kunt overal wel wat van maken. Toch, het is erger dan we denken, die moreele verwording van ons volk. Dat opzij schuiven van alle begrippen van behoorlijkheid, van zelfrespect en fatsoen, van mijn en dijn. Stelen noemen ze tegenwoordig „or- ganiseeren" en de kleinste bengel doet in „zwart". Uit Roode Kruis-wagens worden de kens gegapt, niet eens maar herhaalde malen. Het kamp te Poelgeest werd gesloten om de al te groote vrijmoedigheid waarmee sommige bezoekers inzage en „inname" deden van kisten en tenten. Langs de straat bedelen niet alleen jochies en meisjea van acht en negen jaar de geallieerde soldaten sigaretten afniet om ze zelf te rocken, maar om ze te verkoopen Rooven en bedelen, in het groot en in het klein. Wij ergeren ons dagelijks dat er nog zoo weinig gebeurt om de door de Duitsche roovers weggesleepte goede ren terug te brengen, wij- winden er ons over op en als er een parlement was dan zou de minister eiken dag ter verantwoording worden geroepen. Maar onderwijl gaan talloos vele groote menschen en voorts heele scha ren van jongens en meisjes er op uit of er niets te „halen" valt. Niet meer uit nood, maar louter om dat ze het zoo al gewend zijn, omdat ze niet eens meer beseffen, dat ze dieven zijn. Als straks de geallieerden weggaan en terugkomen in New York, Londen of Melbourne, wat moeten ze dan daar ginder vertellen over ons volk? Worden wij een volk van bedelaars en dieven? VONNISSEN IN HET PROCES TE MOSKOU. Radio Moskou meldt: Donderdag ochtend zijn de vonnissen uitgesproken in het proces tegen de Polen, die be schuldigd zijn van activiteit tegen het roode leger. TOKIO OVER DE STRIJD OP OKINAWA. „De afloop van den strijd om Oki nawa zal voor Japan ernstige politieke en strategische gevolgen hebben. De gfevechten in den sector van Orkoe zijn blijkbaar in hun laatste stadium ge komen", aldus de spreker van radio Tokio. Radio Tokio meldt, dat 300 van vliegdekschepen opgestegen Ameri- kaansche vliegtuigen een aanval heb ben gedaan op het eiland Wake in het noordelijk deel van den Stillen Oceaan. „Hebt U nog iets voor de zieken kunnen doen?" is de vraag die aan meerdere priesters werd gesteld. Zeker, het kon, maar het moest in het geheim gebeuren en werd men gesnapt, dan was de straf weer verschrikkelijk. De zieken werden afgezonderd en de S.S. het moet helaas gezegd worden in samenwerking met communisten verhinderden alles wat mogelijk was. De mooiste gelegenheid om de zieken bij te staan kwam toen de typhus uit brak en men onder de priesters vrij willigers kwam vragen om hen te ver plegen en op dezen oproep gingen on middellijk de jongsten en de gezond- sten. Veel zieken hebben zij geholpen, maar verschillende priesters zijn daar door aan typhus gestorven. De meeste Nederlandsche priesters, die in concentratiekampen zijn ge komen zaten daar, hetzij om het ver spreiden of om het voorlezen van de brieven onzer Bisschoppen. Om deze zelfde reden bevonden zich ook een zeer groot aantal Duitsche priesters in gevangenschap. 'Verreweg de meesten uit het bisdom Münster, waar graaf van Galen nooit een blad voor den mond nam. Toen dan ook een van hen, de directeur van het mannelijk jeugd werk, in het kamp te Saksenhausen, werd binnengebracht, werd hem het compliment toegevoegd: „Houdt die van jullie nog altijd van die preeken? We zullen hem ook wel klein krijgen". Zoo kan men begrijpen, dat de komst der Amerikanen voor de Duitsche priesters, waarvan er verschillende 7, 8 en 9 jaar rèeds opgesloten zaten, even welkom was als voor ons. Een ontroerend moment was het, toen op het door de Amerikanen in een mini mum van tijd aangelegde eere-kerkhof, voor de gestorvenen uit het kamp na de bevrijding, 's avonds om acht uur daar het kruis werd geplant en een priester bovenop een Amerikaansche „jeep" de H. Mis opdroeg voor de ge storvenen van Dachau. De Nazi's hadden er schik in, om juist de echt godsdienstige menschen te kwellen. Burgemeester Schmidt uit Weenen, bad trouw iederen morgen zijn ochtendgebed, hoeveel slaag en schoppen van de S.S. het hem ook kostte. Hij was doorloopend het mikpunt. Kwamen er hooge Nazigasten, dan werden zij vergast op een tooneel, dat -enkel en alleen hierin bestond uit de vernederende kwelling van dezen hoog- staanden man. „U was vroeger burge meester van Weenen en wat is U nu?" De vraag was correct en keurig in de vorm, met „U" en niet met „jij en jou", maar hij werd zoolang geslagen en gepijnigd tot hij antwoordde wat ze hem voorzeiden: „Ik ben een beest", en met een grijns van voldoening gin gen de edel-Germanen dan verder. NEDERLANDS VOLKSHERSTEL wil en zal met Uw hulp alle slacht offers van den oorlog, die zich tot haar wenden zoo veel en zoo goed mogelijk helpen. Nederland zal herrijzen Uw hulp is daartoe noodig. DE MINISTER VAN MARINE gei ast het geheele personeel dat op 14 Mei 1940 tot de NEDERLANDSCHE ZEESTRIJDKRACHTEN behoorde, poizpersoonlijk aan te melden ter registratie. De Aanmeldingsbureaux voor Oorlogsvrijwilligers zijn belast met de registratie van bovengenoemd personeel. Voor de Gemeenten Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Warmond, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Noordwijkerhout en Hillegom is dit Bureau gevestigd te Leiden, Noordeinde 5. Het Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers te LEIDEN is ge opend van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. U behoort zich te melden op Dinsdag 26 Juni als. De Minister van Marine, o.l. het Hoofd Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers te Leiden, De Res. Kapitein: J. C. WAGTENDONK, Jr. Leiden, 21 Juni 1945. DE. INTER-NUNTIUS IN ONS LAND De Pauselijke Internuntius, Mgr. Paojo Giobbe, is eenige dagen gele den op het vliegveld Eindhoven in ons land aangekomen om namens den Paus de repatrieerenden te bezoeken en hernieuwd contact op te nemen met het Episcopaat en met de over sten van kloosterorden en congrega ties. Hij werd daarbij rondgeleid door den hoodfaalmoezenier van Leger en Luchtmacht, pater A. P. M. Monchen O.S.B. en heeft reeds een bezoek ge bracht aan Maastricht, Sittard, Heer len, i Roermond, Venlo en Eindhoven. De Internuntius herinnerde bij zijn bezofeken aan de zending levensmid delen, die de Paus voor de Neder landsche kinderen beschikbaar heeft gesteld en zeide, dat de Paus op dit gebied nog steeds zorgt, hetgeen wel licht binnenkort weer zal blijken. De Internuntius brachts voorts de groote bewondering tot uitdrukking, die de Paus koestert voor de Neder landsche bisschoppen, die hij zijn beste bisschoppen" noemde. Reeds tij dens de bezetting heeft de Paus door bemiddeling van speciale priesters, zijn hooge waardeering voor hun vastbe raden houding laten blijken. Ten slotte deelde Mgr. Giobbe nog mede, dat Mgr. B. Eras, procuratio van het Nederlandsche Episcopaat te Rome zieh ,in goeden welstand bevindt en zeer veel voor de Nederlandsche zaak heeft gedaan. De Internuntius zal ongeveer twee weken in ons land vertoeven. DE HOOFDAALMOEZENIER VAN LEGER- EN LUCHTMACHT. In verband met de benoeming van Hoofdaalmoezenier A. J. J. M. van Straelen te Amersfoort kan worden medegedeeld, dat de tegenwoordige Hoofdaalmoezenier Pater A. F. M. Monehen O. S. B. zijn benoeming op 1 April 1943 alleen heeft aanvaard on der voorwaarde, dat hij zijn taak zoo spoedig mogelijk na de bevrijding van Nederland zou mogen neerleggen NEDERLANDERS -VOOR DÉN STRIJD TEGEN JAPAN. Zestig Nederlandsche vrouwen en meisjes, die zullen deelnemen aan den strijd tegen Japan, zijn in Australië aangekomen. Zij maken deel uit van het vrouwe lijke Hulpkorps en zullen in Sidney hun opleiding voltooien. De groep be- NEDERLANDS VOLKSHERSTEL kè,n veel bereikenmet Uw hulp. Helpt mede aan het herstel van ons Vaderland. Nederland z&l herrijzen Uw hulp is daartoe noodig. staat uit verpleegsters, verpleegsters assistenten en administratief personeel. Tegelijkertijd zijn 400 leden van de luchtmacht en het leger aangekomen. Zij zullen eveneeens hun opleiding in Australië voltooien, TENTOONSTELLING „KUNST IN VRIJHEID". Nedrlandsche beeldende kunstenaars die geen lid van de kuituurkamer zijn geweest, worden verzocht zoo spoedig mogelijk hun naam en adres op te geven aan den heer Willy Boers, Uiterwaardenstraat 210 Amsterdam- Zuid, secretaris van de commissie van de Nederlandsche federatie van be- roepsvereenigingen van kunstenaars, voor het inrichten van een groote nationale tentoonstelling „Kunst in vrijheid", die in September in Amster dam zal worden gehouden. HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS. Oprichting noodziekenhuizen. Onder de talrijke taken van het Ned. Roode Kruis neemt een belangrijke plaats in le oprichting van noodzieken huizen en eventueele noodsanatoria t. b. v. repatrieerende Nederlanders. Dit geschiedt in samenwerking met de betrokken officieele instanties. Ook in het westen des lands zullen binnen zeer korten tijd de eerste 2000 bedden in gebruik kunnen worden genomen. Overal in den lande Is het streven om recreatie-huizen op te richten voor gerepatrieerde politieke gevangenen, illegale werkers, e.d. teneinde het noodzakelijke medische toezicht te ver krijgen en hierin tevens eenhéid te brengen, wordt een adviescommissie ingesteld. Met het N.J.V. dat op „Zorg vliet" in Den Haag een dergelijk ver blijf inricht, is reeds overeengekomen, dat tot samenwerking in bovenbedoel den zin zal worden overgegaan. Andere groepen die gelijke plannen hebben, worden verzocht zich zoo spoedig mo gelijk in verbinding te stellen met het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis te 's Gravenhage. WERELDNIEUWS IN ENKELE REGELS. De Fransche raadgevende verga dering heeft een socialistische motie aangenomen, waarin de regeering ge vraagd wordt haar inspanning te verhoogen om te komen tot het slui ten van een FranschBritsch verdrag. Dit verdrag zou met het Fransoh-Rus- sische de basis van den Europeeschen vrede zijn. Er werd door de linkerzijde sterke critiek uitgeoefend op het beleid der Fransche regeering in de Levant. Poolsche troepen hébben Teschen bezet. De Tsjechoslowaaksche minister president Fierlinger zal op uitnoodi- ging der Russische regeering met een delegatie naar Moskou gaan om alle belangrijke Tsjechisch-Poolsche vraag stukken dus ook het probleem-Te- sohen te bespreken. Na het falen van Paal Berg, den leider der Noorsche verzetsbeweging, is thans de leider van de Arbeiders partij, Gerihardsen, met de kabinets vorming in Noorwegen belast. Ger- hardsen, thans burgemeester van Oslo, heeft een belangrijke rol gespeeld in de Noorsche ondergrondsche beweging en heeft ook enkele jaren doorge bracht in Duitsche concentratiekam pen. Een reeks getuigen, die in het proces te Moscou tegen de 16 Polen door de Russen waren opgeroepen en tot het Poolsche binnenlandsohe leger behooren, hebben daden van sabotage bekend, waaraan zij persoonlijk deel namen of waarvan zij afwisten, o.a, aanvallen op Sowjet-troepen. Generaal Oculioki gaf toe, dat hem na de opstand te Warschau was op gedragen de organisatie te comman deer pn, die het ontbonden Poolsdhe leger weer op de been zou brengen. Hij ontkende te hebben aangezet tot da den van terreur en sabotage. Te Regensburg hebben officieren van het 12e Amerikaansche leger in de kluizen van de Rijksbank een groot deel van het nationale vermogen van Oostenrijk en Beieren ontdekt. Aan buiten- en binnenlandsche aandeelen, goud, zilver, enz. was er voor een to taalbedrag van meer dan 10 milliard gulden. Het Japansche persbureau Domei heeft tegengesproken, dat Japan vre desonderhandelingen aan Engeland en Amerika zou hebben voorgesteld. Do mei meldde voorts dat het Japansche moederland gehéel versterkt zal wor den. Er is geen andere keus dan ge heel Japan te maken tot een fort. VOORSCHOTEN. Burgerlijke Stand Geboren: JoJ>an- nes, z. v. D. v. Dorp en Cornelia Bakker; Maria Johanna Margaretha, d. v. A. L. v. Tol en C. M. v. d. Lans; Maarten, z. v. C. Hoek en J. Hoekman; Jillis, z. v. C. de Mooij en K. Fokker. Gehuwd: J. J. v. d. Zant en L. Speijer, KATWIJK a. d. RIJN. L.TJEJ. In de gehouden vergade ring van den R.K. Land- en Tuin- bouwfoond, die in het Parochiehuis ge houden werd onder leiding van den voorzitter, den heer C. J. Boekamp, werden de periodiek aftredende be stuursleden, C. J. Boskamp, Hub. N. v. Paridon en Chr. v. Leeuwen, herkozen. De Geest. Adviseur, Pastoor Hesp sprak een kort woord over: „Dingen, die wij Katholieken allen moeten we ten en nooit mogen vergeten". Na rondvraag sluiting.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1