WIÉT? TP W TWP WTnjP *-=^7— HET PARTIJWEZEN Een parlement of een adviesraad De volkshuisvesting EEN R.K. Ouderen en jongeren STAATSPARTIJ? ÉHÉT ■ui HMBapHH "fuif ttth DONDERDAG 21 JUNI 1945 H-fl HSbhD^ H I k' 1WX BbBW Haii Baai BfifaB en Administratie By KH II Kg[ nB8 J gag V^:-\ J I glBi OUDE RIJN i, TEL. 22777 JÊÊÊLJ^r *J«L Abonnementspryzen: f. 0.26 per week Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 3 £3.20 pe? KtLr Wij zijn in s te like mate voorstander van adviescommissies. Vooral indien een dergelijke commissie uit drie leden bestaat, waarvan één lid ziek is en het tweede afwezig. Een adviesraad van vijftig leden wordt ons echter te bar, ook het kan tegenwoordig niet anders meer als men het een nationale Adviesraad noemt. Het schijnt in het voornemen te liggen de reeds eerder aangekon digde Nationale adviesraad te doen optreden zoolang ons een Volksverte genwoordiging wordt onthouden. Heeft het Parlement voorloopig dan werkelijk geen kans? Teekenend is wel dat de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer bij de huidige kabinetscrisis niet door de Koningin zijn gehoord.- Wij zagen beide heeren, Baron de Vos van Steenwijk, die zyn hoogen ouderdom met zooveel waar digheid draagt, en Mr. van Schaick, één dezer dagen op het breede Schel penpad van het Lange Voorhout in diepzinnig gesprek gewikkeld. Ons be kroop een lichte angst en een zeker heimwee naar den tijd waarin 's Lands zaken in het volle licht der openbaar heid werden behandeld. Te langzaam en te grondig misschien. Vóór ons stond weer het beeld van de jaarlijksche plechtige opening der Staten Generaal. En zoo dikwüls wij den nestor der staatslieden op zyn da- gelijksche wandeling van en naar zijn woning aan het Lange Voorhout ont moetten hebben wij in stilte baron de Vos van Steenwijck toegewenscht ons aanstonds na de bevrijding nog één maal de gecombineerde vergadering van de Kamers der Staten Generaal te mogen presideeren. - Wat de Eerste Kamer betreft mocht daarmede naar- onzen smaak de laat ste zittingsperiode zijn ingeluid, omdat dit college slechts een doublure vormde van de Tweede Kamer. Het stond echter voor ons vast, dat men zóodra mogelijk de volksvertegen woordiging zou inschakelen. En tenminste hadden wü verwacht, dat te midden van de lawine maat regelen al dan niet van voorloopi- gen aard en al dan niet in strijd met de Grondwet voor wat de Staten - 'Generaal betreft thans iets meer uit de doeken zou zijn. BESLUIT TIJDELIJKE BESTUURS VOORZIENIN G. De zittingsperiode van de Tweede Kamer anno 1937 liep af in 1941. Het mandaat had men kunnen ver lengen. Een aantal leden is gestorven en sommige anderen zouden moeten worden weggezuiverd, De aldus opengevallen plaatsen had men kunnen aanvullen uit of buiten de lijsten der plaatsvervangers. Wij hadden dan weer een volksver tegenwoordiging, die de besluiten- regeering, waaronder wy thans weder om leven, critiseh had kunnen be kijken. Maar wij moeten toch aan nationale vernieuwing doen Ongetwijfeld; daarover zouden wü het Nederlandsche volk nog dit kalen derjaar zoo tegen St. Nfcolaas zich willen laten uitspreken. Ook de voorstanders der inhouds- looze eenheid zullen het met onze sug gesties niet eens zijn, want zij hebben bezwaren tegen politieke partyen. Maar daarvoor zijn hun voorstellen dan ook inhoudsloos. AAN DE ABONNÉ'S OP DE BURCHT. Door de overstelpende toevloed van abonné's is het onze administratie niet mogelijk om alles in één dag te ver werken. Diegenen, die zich als abomié hebben opgegeven en dageiyks nog geen krant ontvangen, worden verzocht even ge duld te oefenen. Alle krachten worden ingespannen om een ieder zoo snel en regelmatig mogeiyk te voorzien. Het aantal abonné's overtreft verre het ons toegewezen kwantum papier. Bovendien moest in enkele dagen tijds een complete organisatie „uit den grond worden gestampt". Men gunne „De Burcht" eenige dagen tijd om haar stellingen te consoli- deeren. Een bekende bekeerling heeft eens geschreven: ik had van alles kunnen worden, protestant of mohammedaan, aanhanger van de Rotary-beweging, lid van een Vrijmetselaarsloge, men had het best gevonden; alleen één ding nam men mij zeer kwalijk en bezorgde my booze brieven: ik werd Katholiek. Van liberaal tot communist juichte indien er deining ontstond in de R.K. S.P. en het den schijn had alsof het met de politieke eenheid der Katholie ken gedaan was. Ons verweet men ver deeldheid te scheppen. Oog nooh ooi- had men voor het feit dat één derde der Nederlanders zich binnen één partijband had vereenigd, zoodat de groote partijversplintering, welke het parlement ondermijnt, niet aan ons was te wijten. Het aantrekkelijk element zuiver staatkundig gezien der partij was hare veelzijdige samenstelling. Zij was, gelijk de Staat, opgebouwd uit alle deelen, waaruit een volk bestaat, uit werkgevers, werknemers, middenstan ders, boeren, ambtenaren en leden der vrije beroepen. Daardoor was zij eerst recht een staatkundige partij, verheven boven de belangengroep, welke zich ten onrechte dien naam aanmatigde. Door deze, haar veelzijdige samenstel ling, bood de R.K.S.P. de beste waar borg om reeds binnen haar verband de problemen van den Staat met het oog op het algemeen welzijn uit te balan- ceeren. Een zwakke steê der democratie was ook in de R.K.S.P. aanwezig: intellec- tueelen, eerder op eigen belangen be dacht, hielden zich afzijdig, Kritiseer den, maar namen vrijwel niet aan haar werk deel, uitzonderingen daargelaten. De eenheid der R.K. binnen één partijverband werd een overspannen Voor den oorlog waren er in Neder land een 40.090 nieuwe woningen per jaar noodig. Gedeeltelijk ter vervan ging van oud voor nieuw en voor een ander deel voor de toenemende bevol king, pl.m. 90.000 zielen per jaar, te huisvesten. Meer dan vijf jaar staat de woning bouw stil. Dat is dus een achterstand van 200.000 woningen. Het .aantal totaal vernielde en dusdanig door oor logsgeweld beschadigde woningen, dat hetzij moeten worden afgebroken of byna geheel moeten worden vernieuwd, wordt op een 300.000 geschat. Ergo is er een tekort van pl.m. 500.000 woningen. Er zijn plannen in den maak om in 10 jaar tijd 500.000 woningen te bou wen. Daarmede zou dus in dat tijds bestek de genoemde achterstand zijn ingehaald. Maar dan nog zijn we niet op het vooroorlogsche peil aangeland, want feitelijk zouden die 500.000 wo ningen, welke men dan in 10 jaar wil bouwen, noodig zijn om de normale behoeften wegens uitbreiding der be volking en vervanging van oud voor nieuw te dekken. Zoo zal men moeten aannemen, dat er wel 15 jaar zullen verloopen voordat wij weer voor den dag kunnen komen met een volkshuisvesting, welke terecht de bewondering van den buitenland- schen bezoeker afdwong. Indien tenminste de massale bouw van 500.000 of meer woningen in 10 jaar tyds geen woningproductie aan den loopenden band wordt. Indien wü niet gedwongen worden tot den bouw van eenheidswoningen, welke het beeld van stad, dorp en landschap zullen schenden. Men berifcht, dat men op Amerikaan- sche werven een schip van 25.000 ton in 4 dagen weet te bouwen; de onder - deelen aan den loopenden band in de fabriek vervaardigd, worden handig in elkaar gezet en slechts weinige van die schepen breken ze doormidden. Ook liet men ons foto's zien van het nieuwe stalen huis. Men begint met een schoorsteen van baksteenen en daaromheen bouwt men het stalen ge- eenheid. Het hoogste ideaal scheen te bestaan in een eenstemmig oordeel 'van de Kamerfractie, ook in al die kwesties waarover ook tusschen Ka tholieken verschil van opinie bestaat en blijft bestaan. Wie wil ons het recht ontzeggen tot stichting eener partij van Katholieke Nederlanders wy hebben daartoe het recht. En' laat men ons nu verwijten wat men wil, dat wij ons in ons isolement op sluiten, dat wij niet nationaal genoeg zijn, dat wij wij, nota bene, die nim mer hebben geschroomd niet anderen samen te werken aan dé Nederland sche taak verdeeldheid zaaien, wij hebben het recht en zullen zelf beoor- deelen of wij van dat recht gebruik zullen maken. Men vraagt: waarom een partij van Katholieke Nederlanders? Eerder vra gen wijwaarom géén dergelijke partij Is gewensoht (a) een partij van Katholieke Nederlanders, welke prac- tisch alle Katholieken omvat, zooals met de R.K. Staatspartij het geval was; Ob) een partij, omvattende een behoorlijk aantal Katholieken, maar lang niet allen; (c) geen eigen staat kundige partij, zoodat de Katholieken zich over verschillende andere partijen zullen verdeelen, waarbij zij in elke partij in de minderheid zijn. De werkelijkheid is, dat voorloopig ongetwijfeld niet een Katholieke „mo- nopcIie"-party zal ontstaan om de eenvoudige reden, dat niet alle Katho lieken tot een R.K. Staatspartij zullen toetreden. Daarnaast is er recht en ruimte voor een partij van Katholieke Nederlanders, die er overigens reeds is. Want de Duitschers hebben de partijen Deze na-oorlogsche tijd is een hausse- tijd voor alle jonge krachten. Overal zijn zij aan het werk getogen, overal vindt men ze. Op vele plaatsen hebben zij de ouderen vervangen. Het is dik wijls gebeurd alsof het allemaal van zelfsprekend is. Hier en daar houden zü de teugels alen de ouderen mogen achter in het wagentje zitten, misschien wel pruttelend en dat is nog te begrijpen ook! Maar het is nu een maal een feit dat ge niet kunt' weg praten en wat gij iedereh dag weer er vaart: in vijf jaar oorlogstyd zijn de geesten evenveel ontwikkeld en voor uitgegaan als anders in vijftig jaar gezapige, rustige tijd. Nieuwe ideeën, nieuwe plannen, nieuwe methoden gaan de wereld beheerschen en daar toe voelen zich de jongeren niet alleen getrokken, maar geroepen. Zij vinden er de weerklank in van hun jong ver langen en de belofte, dat hun wen- schen een goede kans gaan maken op vervulling. Voor de ouderen, het is begrijpelijk en verklaarbaar, is dit niet altijd even aangenaam en prettig. Misschien dat zij gauw afwijzend en met een soort wantrouwen tegenover al deze jonge menschen gaan staan; die met een vurig élan meenen, dat zij het nu eens raamte - model Mecano no. 10. Dan wordt het geheel met een sterk soort papier overtrokken, dat men met een dun laagje cement bestrijkt. Het huis is klaar. Wij hopen dat een behooriyk Hollandsch stormwindje het niet door midden zal breken. Er zijn andere gevaren. De éénge zinswoning ging het by ons winnen. Niet te redden was zij misschien in de grootste gemeenten met haar einde- looze steenklompen; in de middel- groote en kleine gemeente paste men haar zoo lang mogelijk toe. wy vreezen straks kazernebouw. Er is in ons land „gemort" met hui zen. Lintbebouwing schond het land schap en rukte de dorpskern uiteen. Huizenrij rij kt aan huizenry. Wij hopen dat de massabouw gepaard gaat met weloverwogen stedebouwkundige plannen. weliswaar ontbonden, maar de Duit schers hebben méér onrechtmatige dingen gedaan, welke wij van nul en geener waarde verklaren. Wy vinden het daarom jammer dat de eerste publicatie van de nog be staande R.K. Staatspartij geen krach tiger geluid heeft doen hooren. Het dagelyksch bestuur der partij heeft slechts de instelling aangekondigd van een CENTRUM VOOR STAAT KUNDIGE VORMING. Met andere woorden, wij gaan nu studezren en allerlei min of meer diep zinnige mondelinge en schriftelijke staatkundige vormingscursussen vol gen. En na een nationale cursus van zooveel weken gaan wij het „herboren gemeenschapsleven" door den natio- nalen inzet van onzen nationalen ar beid, waarbij wij hopen geen nationa len tijd te verliezen, op écht nationale wijze te lijf. Wij moeten hierbij ook nog denken aan de Nederlandsche Volksbeweging, welke geen party wil'' zyn, maar die wü dezer dagen zich zagen aankondigen als de „nationale- vernieuwingsbewegdng-anna-1945". Vry naar Buick-model-1945 en waar by wij onzerzijds alweer reikhalzend uitzien naar de vernieuwingsbeweging-anno- 1946. En dan stelt Bartstra in Vry Neder land van 9 Juni nog de verbijsterende vraag: „Wat doen wy' met ons Natio nalisme Een forscher, een concreter geluid hadden wy verwacht. Nuttig en noodig is een centrum van staatkundige vor ming, waarmede een door Goseling aan gevangen werk wordt voortgezet, doch het eerst noodige is doelbewuste lei ding en.... leiders. Er worden leiders gevraagd! flink zullen gaan aanpakken en het in de juiste banen sturen. Toch is dit wantrouwen verkeerd en kan zelfs noodlottig worden. Het kan een schei ding brengen die zich uitwerkt tot een onoverbrugbare kloof. De ouderen zul len juist aan de jongere generatie htm vertrouwen moeten géven. Dit betee- kent niet dat de ouderen op alles ja en amen zeggen; dat de ouderen alles maarklafckeloos goedvinden; maar het beteekent nog veel minder dat de ouderen met een zeer gekrentkte ijdel- head zich terugtrekken en denken of zeggen: „Knap het maar alleen op", om straks met een soort leedvermaak met een glimlach te zeggen: „Nou ja, dat komt van al dat doldriftig gedoe". Vertrouwen schenken, tegemoet ko men, de zaken bespreken; want de ouderen mogen "nooit vergeten dat het hun kinderen zijn, hün jongens, hun meisjes,die zich gaan inspannen met wilskracht, met moed en ook met eer bied al blijkt het ook niet altyd zoo duidelijk voor ons heilig beginsel. Wij moeten de jongeren ondersteunen. Als zij fouten maken, spot er niet mee, maar laten zy de overtuiging krijgen, dat gij het eerlijk met ze meent en dat een mislukking van hun edel pogen Uw hart evenzeer wondt, als het hunne erdoor wordt geraakt. Het gaat om de Opbouw, de geestelijke opbouw vooral van ons land en onze maatschappy en daar past geen zelfzucht Vervolgens is daar het groote vraag stuk van den particulieren bouw, welke 'op rendement is gebaseerd en het sociale element, dat een goede woning vraagt tegen een huurprijs, die men kan opbrengen. De overheid kan niet genoeg zorg aan' de volkshuisvesting besteden. De grootste stoffelijke zedelyke be langen staan op het spel. De beste geestelijke en sociale voorzieningen loopen spaak in het krot. -Moge het aan een tweede Aalberse gegeven zyn een goed woningprogram te ontwerpen en door een gelukkige samenwerking van overheid en parti culier initiatief te doen uitvoeren. Daarmee zyn niet alleen de bewo ners gebaat. Daarmede staat en valt het gelukkig en gezond gezin en dus het goéde gemeenschapsleven in zyn vollen omvang.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1