HET PARTIJWEZEN EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uw Courant. Onze yeestapel Onze Textielposïtïe 9 Katholiek Dagblad voor Leiden én Omstreken No. 1 Ten geleide r iJ DE BURCHT DINSDAG 1B JUNI 1943 Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1, TEL. 22777 Abonnementsprijzen f0.26 per week f. 1.10 per maand f. 3.20 per kwartaal Overduidelijk is voor een ieder het allergrootste belang, dat ons katholieke volk zijn voorlichting krijgt en wel zoo spoedig mogelijk. Deze nieuwe tijd ziet nieuwe groe peeringen ontstaan: nieuwe vormen maken zich los: tallooze vragen komen op; reeksen moeilijkheden treden naar voren. Hier kon niet gewacht worden! Daarom werd Verlof gevraagd en verkregen tot het uitgeven van een ■nieuw katholielj dagblad: „De Burcht". Zoo staat de Burcht dan voor U, - Uitziende over stad en land. Wakend over het erfdeel der vaderen. Bereid om uit te trekken in den vroegen dag. Klaar om mee aan te pakken bij den opbouw. Radicaal van durf maar bewust van verantwoording. Twee vlaggen wapperen op de tin nen: de katholieke en de Nederland- sche. Twee vlaggen, die in den storm van een vijfjarigen strijd strak ineen gestrengeld stonden en nu de heldere signalen willen zijn, waarop het ge- heele volk zich kan verlaten. De taak in de Burcht zal bovenal de taak zijn van den katholieken leek. Een taak, die hij vervullen wiil tot zegen van onze Nederlandsche gemeenschap en waarbij hij, door medewerking met de Kerk, de wijsheid kan puren, die geen menschen hem kunnen borgen, 'i7* -H j_£> f.c Hfo -o-pi vp 5 a va n .OodS Geest. Een Katholieke Courant be teekent miet: hokjes en schotjes zetten! Een Katholieke Courant beteekent wel: de fundamenteele basis aangeven, waarop dit huis wordt gebouwd en waarop dit gezin gaat wonen fn de Nederlandsche Gemeensohap. Wetend, dat ons geloof de vaste grond is voor wat wij hopen, bouwen wij de Burcht op dat fundament en gaan zoo met vertrouwen de poort door van dit nieuw begin. Indien er tusschen U abonné van de Burcht en ons redactie niet een zekere band bestond, dan gelooven wfi dat öf U het abonnement spoedig zoudt opzeggen of dat wij de pen zou den neerleggen. Indien wij geen geestelijk contact hadden, zouden wij samen geen cou rant kunnen maken. Ei- zal niet altijd naar Uw zin en smaak worden geschreven. Wij vragen niet wat U behaagt te lezen, maar wij schrijven zooals recht en waarheid ons te schrijven ingeven. Wensoht U in ons een propaganda blad te zien voor een politieke partij, welke dan ook, dan zult U in de ko lommen van de Burcht niet vinden wat U zoekt. Wenscht U alleen de mode van den dag, wij vreezen wederom dat wij U moeten teleurstellen, want wij zullen ons veroorloven tegen een gangbare opinie te schrijven indien ons geweten ons daartoe verplicht. i 1111 Wij willen U voorlichting geven en U het nieuiws brengen uit binnen- en Zouden wij het niet zonder politieke partijen kunnen stellen? Er zijn zooveel menschen, die niets van partijen en partijwerk willen weten. Neen, dat is niets voor hen; ze halen er hun neus voor op; „ik doe niet aan politiek" zoo zeggen zij met een air van „wat-zeg-je-nou-van-me", en na aldus te hebben gesproken, drin ken ze hun borrel leeg of gaan voort met de behartiging hunner belangen. Bemoei je niet met de politiek. Edoch, de politiek bemoeit zich met U. Het nationaal-sooialisme was ook een soort van politiek stelsel; het regeer- systeem van een brute en brutale groep welke de macht aan zich had weten te trekken. Buk u of geweld zal worden gebruikt. Men wenscht een ander regeer- systeem. De keus voor ons land is niet twijfelachtig. Wij willen het Koning schap van Oranje, wy willen een par lement, wij willen de democratisch ge regeerde rechtsstaat. Geen dictatuur, welke elke afwijkende meening onder drukt, maar medezeggenschap van het volk. Dan echter zijn er partijen of men het prettig vindt of niet. Dan moeten er partijen zijn, om den invloed van het volk op het staatsbeleid op orde lijke wijze tot uiting te brengen. Zoo aanstonds wanneer wij weer ter stembus tijgen om afgevaardigden ter Staten-Generaal te kiezen, zijn er en kele partijen noodzakelijk.om de stroo mingen, welke in het volk leven, in die bedding te leiden, waarvan men op grond van zijn levens- en wereldbe schouwing aanneemt dat Zij tut een staatsbeleid voert, dat het algemeen welzijn het beste dient. De geheele technische verzorging van ons blad berust bij de N.V. Leidsch Dagblad. Ons bureau is gevestigd Oude Rijn no. 1. Het was ons liever geweest voor een en ander de beschikking te hebben over drukkerij en gebouwen van De Leidsche Courant. Ook het Militair Gezag toonde begrip voor ons verlangen, waardoor dat idieel en materieel bezit van Katholiek Leiden in beheer en gebruik zou gekomen zijn van ons Katholiek Dagblad. Hiervoor werd als voorwaarde gesteld, dat, tot tijd en wijle er uit spraak gedaan was in de zaak van De Leidsche Courant, het bestuur buitenland; het groote wereldgebeuren en het kleine voorval in Uw omgeving. En het laatste is misschien grooter dan hetgeen uit de „groote" wereld door middel van Uw courant in Uw huis kamer treedt. Wij hopen dat de Burcht een ver trouwde courant voor U wordt. Uw courant, onze courant. Wij doen daarom een beroep op U. om hem samen te maken tot een vriend waarmede wij vertrouwd zijn en dien wij niet meer willen missen. Dat kan, want Uw levensovertuiging is de onze; bij alle verschil van mee rling spreken wij eenzelfde taal. En dus onder Gods zegen! Want heusch, het is een kwestie van levens- en wereldbeschouwing en niet slechts van een beetje meer vooruit strevend of een beetje minder conser vatief. Laten wij om misverstand te voor komen hier aanstonds het volgende ter verduidelijking aan toevoegen. Wan neer de levens- en wereldbeschouwing, stel die van het Katholicisme, om toe passing vraagt, b.v. wanneer een Kon. Resluit huwelijken na October 1944 tusschen Nederlanders en Duitschers gesloten, het natuurrecht en het stellig Goddelijk recht ten spijt, eenvoudig ongeldig verklaart, dan zal een R.-Ka tholiek, die niet in een partij van Ka tholieke Nederlanders is georganiseerd, maar in een ander partij, een dergelijk besluit evenzoo goed veroordeelen als de R.-Katholiek, die zich bij een R.K. Staatspartij heeft aangèsloten. Vragen ■wij echter en zoo komen wij o.i. tot de kern van de veel omstreden vraag of er weer een R.K. Staatspartij moet kernen hoe men het beste dergelijke besluiten (of wetten) voorkomt, hoe men ze het beste bestrijdt en posi tief hoe men in het algemeen een ■staatsbeleid in echt ohristelijken geest het best bevordert, dan antwoorden wijóók door staatkundige groepee ringen op christelijken grondslag. Partijen zijn noodzakelijk. Zonder partijen is geen geordend de mocratisch staatsbestel mogelijk. Wie mogen er een partij oprichten en waarom richt men een echte partij op? Om minder belasting te be- teticU? Gili dciï z,Oineltijd i'iifc't ill té voeren? Of om de winkels een uur vroeger of later te doen sluiten? van de N.V. „De Leidsche Courant" zou terugtreden. Dit is door de Commissarissen van „De Leidsche Courant" geweigerd op juridische gronden, die onge twijfeld met eenige goede wil over brugd hadden kunnen worden. Wij betreuren deze beslissing ten zeerste t De Burcht zal er niet minder sterk om zijn, maar de genomen beslissing der Commissarissen is een pijnlijke herinnering aan de starre houding, waarop ook vroe gere pogingen tot verbetering van onze gewestelijke katholieke pers dood liepen. En dat mag nu en in de toekomst niet meer genomen worden! Volgens de Nieuwe Haagsche Cou rant is in het Noorden des lands de veestapel voor 100 intact gebleven, doch in het Westen is hij tot op 60 verminderd. Onzerzijds vernemen wij nog van be voegde zijde dat de melk- en boter - voorziening in den komenden winter bevredigend zal zijn, mits de aanvoer van krachtvoer in voldoende mate zal kunnen geschieden. De veestapel wordt gespaard door slechts een gering kwantum versch vleesch in distributie te brengen. De Duitschers hebben al genoeg roofbouw gepleegd. Wy slachten de kip met de gouden eieren niet! Niet om den eenen of den anderen maatregel wenscht men een partij. Een echte party richt men op en bij een zoodanige partij sluit men zich aan in dien men het staatsbeleid in al zijn geledingen wil doortrokken zien van zijn eigen geest. Zij, die in de groote levensvragen hetzelfde denken, zoeken elkaar ook in staatkundig verband. Zij doen dit niet om van de Winkelsluitingswet het zelfde te gaan denken. Zij doen dit niet om zich af te zonderen. Maar zij doen dit omdat zij van meening zijn dat deze vorm van samenwerking de beste waarborgen biedt voor een van hun geest doortrokken staatsbeleid. Het is de geest die regeert. Indien men meent dat het partij wezen het nationaal eenheidsbesef in den weg staat, dan probeere men het met de dictatuur. Lieden, die niet verder nadenken, wenschen een eenheidscourant, een eenheidsschool, een eenheidsradio, een eenheidsjeugdorganisatie, een een- heidsstandbeweging. Wij antwoorden, dat alles is.. eenheidsworst. De oude ren onder ons vergeten hem nooit, dat product van twijfelachtigen inhoud uit den eersten wereldoorlog, dat geen vleesch was en geen visch. Tegenover de afgedwongen schijneenheid stelle men de eenheid in verscheidenheid. Ook wij wenschen de eenheid van den Nederlandschen Staat. Maar een eenheid, die gevonden wordt uit de vrije samenwerking van de in het volk levende maatschappelijke en staatkun dige krachten. Een eenheia opgebouwd uit. verschei denheid gebaseerd op vrijheid. Maar vrijheid in gebondenheid. Ruwe wol en ruwe katoen kunnen wij krijgen, bij wijze van spreken, zoo veel als wij willen. Wy moeten deze grondstoffen echter zelf bewerken. De meeste fabrieken zijn intact gebleven of kunnen binnen afzientoaren tijd weer op gang worden gebracht. De be narde kolenpositie verhindert ook hier fabricage op volle toeren. 13.000.000 PAAR SCHOENEN. had Nederland voor den oorlog per jaar noodig, di. ongeveer anderhalf paar per man (en per vrouw of per kind). Iedere Nederlander zou nu toch zeker wel één paar kunnen gebruiken. Daarvoor zijn noodig 9.000.000 paar, groot en klein. Er worden nu schoenen ingevoerd en in Amerika is een half millioen paar gekooht. Kinderschoenen zijn daar niet bij. Hoeveel kinder voetjes zullen nog verkeerd groeien voordat dat probleem is opgelost Mocht spoedig kunnen worden over gegaan tot verstrekking van reparatie- leer om aan den onhoudbaren toe stand tenminste eenigermate tegemoet te komen. RETRAITEHUIS ST. CLEMENS MARIA HOFBAUER NOORW.HOUT. A.s. Zaterdagavond 7 uur (23 Juni)] begint een retraite voor heeren mid denstanders, welke Dinsdagmiddag 26 Juni wordt gesloten. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Reeds meer dan 60 Leidsche deelnemers zijn ■ingeschreven. Enkele plaatsen zijn ech ter nog beschikbaar; men kan zich hiervoor opgeven bij de volgende adressen: C. Alkemade, Haarlemmer straat 399, P. Brouwer, P.J. Blokstr. 26. ONZE VISSCHERS VAREN UIT. De eerste haringvisscher, de logger K.W. 37, schipper H. Plug, van de ree der H. Parlevllet uit Katwijk, is gis teren uit IJmuiden ter haringvisscherU vertrokken. De hier uit Schotland ont vangen berichten melden goede vang sten op de Noordzee. Gemiddeld van 150 cran (1 cran is lVt ton). Huisvesting van „De Burcht"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1