4 Depositie- en fragmentatiepatronen Het aantal botten met tekenen van hondenvraat is erg klein. Er zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op structurele predepositionele verwering. Dit wijst erop dat het overgrote deel van het afval al kort na de productie ervan op de uiteindelijke vindplaats terecht is gekomen (primaire deposities). De meeste haksporen zijn te vinden op de gewrichten en de wervelkolom. Deze zijn ongetwijfeld ontstaan bij verdelen van het karkas in grovere aan de anatomie gerelateerde delen (slagersactiviteiten). Haksporen die wijzen op het dwars doorhakken van de lange beenderen cq. het doelbewust segmenteren van femur, humerus, tibia en/of radius met het vlees er nog aan, ontbreken. De pijpbeenderen lijken, na het uitbenen, voor het grootste gedeelte opzettelijk te zijn gebroken. Dit werd hoogstwaarschijnlijk gedaan om het merg toegankelijk te maken. De verschillen in gemiddelde fragmentgrootte tussen paard en rund (globaal gezien dieren van gelijke afmeting) lijken te voldoen aan het beeld dat paardenbot, en dan met name de meest vleesdragende delen, in het algemeen minder is gefragmenteerd dan runderbot. De hoeveelheid paardenbotten is beperkt, zodat hieraan weinig waarde kan worden gehecht. Ook voor de overige soorten geldt dat de hoeveelheden dermate beperkt zijn dat weinig gezegd kan worden over de verhoudingen onderling en binnen het skelet. Er zijn geen hoornpitten geborgen. Gezien de hoeveelheid kopmateriaal van het rund (voornamelijk onderkaak) is dit een aanwijzing dat de huiden niet in de buurt van de site werden verwerkt. Tabel 13. Gemiddeld fragmentgewicht in grammen. element groep rund paard schaap/geit varken Cranium 43.1 8.1 16.7 vertebra, costae 38.7 16 scapula, pelvis 90.9 101.4 femur, humerus 33.1 3.6 radius, ulna, tibia, fibula 73.9 110.2 1 16.6 carpalia. tarsalia 18.5 7 Meta podia 46.8 116.1 11.8 11.6 Phalanges 21.7 Totaal 44.2 109.9 47.5 15.9 Tabel 14. Verdeling van de skeletelementenpercentages (aantallen) per elementgroep. element groep Rund Paard schaap/geit varken cranium 45.3 50 28.6 vertebra, costae 23.8 2.9 scapula, pelvis 5.8 33.3 femur, humerus 0.6 11.8 radius, ulna, tibia, fibula 4.7 22.2 11.8 57.1 carpalia, tarsalia 4.1 5.9 metapodia 9.3 44.4 17.6 14.3 phalanges 6.4 Tabel 15. Verdeling van de skeletelementen, percentages (gewichten) per elementgroep. element groep Rund Paard schaap/geit varken cranium 44.3 53.6 29.9 vertebra, costae 20.9 6.3 scapula, pelvis 12 30.8 femur, humerus 0.4 5.6 radius, ulna, tibia, fibula 7.8 22.3 1.6 59.6 carpalia, tarsalia 1.7 5.4 metapodia 9.9 47 27.6 10.4 phalanges 3.1 49

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 51