Verhouding vormen functie Indeling functies in categorieën 28% 34%- -38% doordat het dikwandige materiaal gebruikt werd om de oever te verstevigen of vernatting op die plaats tegen te gaan. Daarnaast kan de oever van het kanaal van Corbulo een prima plaats zijn geweest om overtollig afval buiten de vicus te dumpen. Wanneer binnen de categorie Waaslands aardewerk wordt gekeken (grafiek 3), is een voor een vicus normaal patroon te zien. Blauwgrijs aardewerk komt het meeste voor. Het verschil tussen de hoeveelheid blauwgrijs en rood aardewerk (resp. 55% en 34%) is echter minder groot dan in de opgravingen van 2004 - fase 2 (resp. 72% en 20%) en 2003 (resp. 67% en 27%).23 Dit zegt iets over de datering. Zoals reeds eerder aangegeven, wordt de laatste tijd steeds vaker aangenomen dat het blauwgrijze aardewerk uit de tweede eeuw dateert, terwijl het rode aardewerk als eind tweede derde eeuws moet worden beschouwd. Aan de hand van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de nadruk van de bewoning in de tweede eeuw heeft gelegen, maar dat in de derde eeuw wel degelijk bewoning heeft plaatsgevonden, zij het op iets minder grote schaal dan in de tweede eeuw. 3.2 Vergelijking functies Het is interessant om een overzicht te hebben van de functies van het aardewerk dat op deze vindplaats is aangetroffen. Ten eerste kan worden onderzocht of het vormenspectrum overeenkomt met het gebruikelijke vormenspectrum binnen een vicus. Bovendien kan in een later stadium, wanneer meerdere opgravingen binnen de vicus met elkaar worden vergeleken, onderzocht worden of er wellicht een verschil in het voorkomende vormenspectrum bestaat op verschillende delen van de vindplaats (grafieken 5 en 6). De verdeling van het materiaal over de verschillende vormen laat een normaal patroon zien. Grafiek 4. De verhouding van de verschillende vormen binnen het aardewerkspectrum (in fragmenten). tafelaardewerk transportaardewerk keukenaardewerk Grafiek 5. De indeling van de vormen in categorieën. 23 Van Domburg 2004 in prep. en Van Domburg 2006. 32

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 34