In 1610 werd de Doelenbrug vernieuwd 7) Het is niet duidelijk of toen reeds een stenen opvolger van de houten brug gebouwd werd. Weliswaar staat nog op de kaart van Blaeu uit 1649 een houten brug getekend (8)maar omdat hij voor de meeste details gewoonweg gebruik maakte van de kaart die Pieter Bast omstreeks 1600 getekend had, kan hieraan geen bewijskracht worden toege kend. De kaart van Christiaan Hagen uit 1675 (9) is de eerste waarop duidelijk de Doelenbrug als een stenen driebogenbrug met ijze ren leuningen staat afgebeeld (afb. 3). Omdat uit deze bronnen dus geen duidelijkheid te verkrijgen valt omtrent het juiste tijdstip, waarop de houten brug door een stenen is vervangen, kan verder nog slechts vanuit analogie met andere bruggen een gissing worden gemaakt. Ten aanzien van de uitvoering van de pijlers lijkt de Doelenbrug sterk op de Kerkpleinbrug over de Herengracht. Daarvan staat vast dat die in 1661 gebouwd is 10)In datzelfde jaar werd een aanvang gemaakt met het vervangen van de gemetselde borstweringen, de zgn. zonnewachters, op bestaande bruggen door ijzeren leuningen 11)De veronderstelling lijkt op die gronden gewettigd, dat niet lang daarna de Doelenbrug de vorm heeft gekregen, die hij tot op de huidige dag heeft behouden. Het probleem van het bouwen tussen twee bestaande walmuren is daarmee nog niet opgelost. Bekend is echter, dat de houten wal- beschoeiingen langs het Rapenburg van de Nonnensteeg tot de Exijnstoren bij het Galgewater in de jaren 1608 tot 1610 door gemetselde walmuren werden vervangen 12)Men zou daarom kun nen vermoeden dat inderdaad in 1610 de vernieuwing van de Doe lenbrug slechts uit de bouw van een nieuwe houten brug heeft 86

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1982 | | pagina 92