I £1] i; o; Een viertal scherven is afkomstig van bruingeel hardgebakken aardewerk met radstempelversieringHet betreft waarschijnlijk een uit het Duitse Rijnland afkomstige aardewerkgroepTwee scherven worden in pakket A gevonden; de beide andere lagen op een zodanige diepte dat ze kunnen dateren uit de periode waarin pakket A werd gevormd. Tenslotte werden enkele fragmenten van Romeins materiaal aange troffen. Ten aanzien van de resten van enkele roodgebakken te gels kan aan een toewijzing aan de Romeinse Tijd nog getwijfeld worden. Zeker Romeins zijn echter een wandfragment van een dolium en de bodem van een terra sigillata-kommetje. Op grond van de typologie van het aardewerk kunnen de lagenpak- ketten min of meer absoluut worden gedateerd. De meest waarschijnlijke dateringen worden in tabel I gegeven. Lagenpakket pingsdorf andenne paffrath vroeg steengoed vlaams E KI] :id CIIIB/ 1300 D :id aiiB/ 1300 C 1 90 100 125) !00) B A 1 125 1100 1150) De accumulatie van pakket D zou dus 75-100 jaar hebben geduurd. In vergelijking met de pakketten A-C die in een dergelijk tijdsbestek werden gevormd, is de dikte van D wel gering. Daarbij komt dat in het profiel zelf de opbouw van de pakketten A-C en D weinig verscüil toont. D is hoogstens iets meer geoxy- deerd dan A-C. Aardewerk dat met zekerheid in de eerste helft van de dertiende eeuw kan worden geplaatst, ontbreekt. In het profiel is echter geen caesuur waarneembaar. Men kan zich af vragen in hoeverre dit gat (ten dele) gedekt moet worden door het pingsdorf- en andenne-materiaaldan wel door het vroeg steengoed-, Vlaams- en roodbakken-materiaalDeze laatste groep zou dan vroeger moeten worden gedateerd dan nu gebruikelijk is. 35

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1982 | | pagina 37