(10) (12) (16) (18) (21) Noten ei) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (13) (14) (15) (17) (19) (20) (22) (23) (24) (25) (26) Naar afzonderlijke kaarten wordt in de annotatie niet ver wezen. Alle gebruikte kaarten zijn in reproductie opgeno men in H.A. van Oerle, Leiden binnen en buiten de stads vesten, Leiden 1975, d.. II, Atlas. J.H.F. Bloemers e.a., Verleden land, Amsterdam 1981, 152. Onder een derde hand wordt verstaan: een kabel die beves tigd is aan het op te hijsen voorwerp, waardoor het tot boven de kade kan worden getrokken, zodat daarna de hijs kabel kan worden gevierd. Afgebeeld o.a. in D.E.H. de Boer (e.a.), Hutspot, Haring en Wittebrood, Leiden-Zwolle 1981-82, 259. Hutspot, etc, 125 (voorzijde aflevering Nijverheid). Hutspotetc, 136. GALeiden, Prentverzameling, nr. 20233. E. Pelinck, "De functionarissen belast met de zorg voor de stadsbouwwerken te Leiden (15 75-1818)", in: Leids Jaar boekje 59 (1967), 69. R.E.O. Ekkart, "Het Coninckshofje"in: De Leidse Hofjes 2 (1973). 12; D.E.H. de Boer, "Het St. Stevenshof tot het eind van de 18de eeuw", in: De Leidse Hofjes 2 (1973), 34-35. GALeiden, Prentverzameling nr. 20232 O GALeiden, Secretariearchief-1575, nr, 84, fol. 325 v B.v. A. Meerkamp van Embden (ed.), Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434), 2 dln.Amsterdam 1913-1914, 5, 46, 48 etc, N.B. op pag. 129 wordt melding gemaakt van speciale baggerwerken "voer den Craen". Van Oerle, Leiden, 90. Van Oerle, Leiden, 324. Ten onrechte stelt de auteur daar dat de kraan reeds omstreeks 1400 aan het einde van de Mandemakerssteeg lag. De als bewijsplaats genoemde post in de stadsrekeningen staat elders en behelst het hierboven in n. 11 genoemde baggeren bij kraan, bruggen en stegen, die niet als plaatsbepaling voor de kraan kunnen gelden. GALeiden, Secretarie-archief-1575, nr. 761. GALeiden, Secretarie-archief na 1575, nr. 4208, X bestek ken fol. 49. GALeiden, Secretarie-archief na 1575, nr. ken F)fol. 116. GALeiden, Secretarie-archief na 1575, nr. GALeiden, Secretarie-archief na 1575, nr. GALeiden, Secretarie-archief na 1575, nr. GALeiden, Prentverzameling, nr. 20234. GALeiden, Secretarie-archief na 1575, nr. GALeiden, Prentverzameling, nr. 20018. GALeiden, Secretarie-archief na 1575, nr. GALeiden, Secretarie-archief na 1575, nr. Notulen Gemeenteraad Leiden, d.d. 31 april 1863, zie ook G.L. Driessen, Openbare Werken der stad Leiden, V, p. 134. 5179 (bestek- 2092, 2092, 5250. los los 2092, los. 2092, 2092, los. los 127

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1982 | | pagina 135