Tltmm geitectft (üeiiwiit Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Abonnementsprijs: per 3 maanden 2.47, vermeerderd met 0.15 incassokosten. Per week 19 ct. Losse nummers 5 ct. Zaterdagnummers met Zondagsblad IV» ct Alles bij vooruitbetaling. 'Bilvertentieprjjzen 24 et per regel. Ingezonden Mede- deelingen 48 ct per regel. Minimum 5 regels. Bewijsnummer 5 ct Bij i tract belangrijke korting. Bur. Redactie en Administratie: BREESTRAAT 123. LEIDEN Telefoon 22710 Postbox 20. Postrek. 58939 ypt ndP No. 6385 ZATERDAG 22 MAART 1941 21e Jaargang ^ie zich heden op ons blad abonneert o'.s *%er, ontvangt de tot 1 April a.s. jicg te schijnen nummers gratis De Administratie Vonder van het gebed genjjkt zoo natuurlijk en wij aanvaar- zoo dikwijls als iets dat van zelf wanneer wij bidden of tot gebed topgeroepen. En te natuurlijker nog °*,*T dit in dagen van zorg. Zeker, wij lat het vooral de nood is, die bid- it Maar ook afgezien daarvan zul- Jiet spoedig het gebed veronacht- Wij zijn het bidden gewoon ge- we«lanken, zeggen wij dan, lijkt ons ef dö wat moeiljjker- Na kennebJke difthooring en na duidelijk ontvan- r. vifci komt ook' het dankwoord ons rde lippen en zijn wij tot die han- Ischoti jike dan iets heeft van een kleine dde'e itatie onzerzijds, gaarne bereid, kprodi a wij echter in benauwende on- weïïe voelen wiJ ons gekrenkt of zijn •pe. do i factoren, die ons hinderen, zoo n wij weldra, het uiten van dank -zoon gevraagd. Dan lijkt het danken Bering n overeenstemming met den wer- an"ze«stand van zaken> dan het •elszooi onlogisch. ïus zegt, zoowel te bidden als te us-zoon let is den Christen dan ook van [oornaa t hij niet slechts openstaat voor Srt vat »ring °P het gebed> niet alleen goed up het wonder óp het gebed, maar un "goe let °P bet wonder van bet ge" •naarscl an dit wonder gaan wij wel eens no- 2 voorbij. Want juist het feit, dat derde mogelijk is, is een wonder. Het kten dt st op het bestaan van een brug end-Kui *°d en ons. Het gebed is zelf zulk Verho» Voor het gebed is de hemel niet zeer°goi God wil zelfs êebeden ziJn- dries 1' i moet en mag bidden. A_ Scl nbaren zich in het gebed èn onze 'stier"" kheid èn onze rijkdom. Eerst on- stand elijkheid. Uit onszelf zijn wij tot li staat. Om alles moeten wij RietvelqS» uit onszelf kunnen wij niet gebrekkig bidden, zoodat de s voor ons nog alle geestelijke te klasse elijke nooddruft in een gebed ^DoidTt. envatten en ordenen, stier mók onze rijkdom. Want uit het nir-zoon kt' dat WÜ ook in ZOrg en n°°d A. Broui i staan als een menschheid, die Nes te er op aarde ronddoolt, maar dat lasse.' i de zijde van den mensch con- klasse, jjk met God en dat wij zelfs Ohmooi g n nood Hem mogen voorleggen. jntwikkS erfle1 vi s gebed God als het ware lastig ne Opünilen, de gebeden zijn een reuk- zeer ^veei Hem aangenaam is. aardoor eraan iets toe te voegen. Want 5; wijst op geloof, ja, op den grond eloof, op de overbrugging van se. één 0p het bestaan van uitverkore- ij Samen echtvaardigden. God geeft ziji ge typisc) een aan wie er om bidden. Er lasse^en' 1 in het gebed en er straalt i uit. De strijdende kerk, de ,aiermele m°6e dan roepen om de komst drukt; vofieere en Bruidegom en om de kten een der dingen, juist om deze bid- S„ V. Kcziet God ook de wereld nog in •ricerk a/d ;er' op"ge lazen WÜ een heschouwing over heel wei ,gen) welke gemaakt worden op fStimo van de wetenschap, waarop s Pz. te loelegt op het onderzoek van de wretTrib! tomen zijn, zooals men weet, ie klasse, deeltjes, waaruit de elementen >ouwd. Die wetenschap heeft De regeling van de bouw nijverheid Zoo groot mogelijke zelfstandig heid van de onderscheidene organen Krachtens het besluit betreffende de bouw nijverheid, dat op 7 Januari 1941 is gepubli ceerd, is de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw, dr. ir. J. A. Ringers, belast met de algeheele leiding van de bouwnijver heid, zoo meldt het A.N.P. Zooals indertijd uitvoerig is uiteengezet zal de taak van dr. Ringers als algemeen gemach tigde voor de bouwnijverheid in de eerste plaats moeten worden gezien in verband met de bijzondere omstandigheden van dit oogen- blik. Maar daarnaast hebben toch ook over wegingen tot de instelling van deze voor Ne derland geheel nieuwe figuur geleid, welke neer algemeen karakter hebben en welke de getroffen regeling ook voor normale tijden m beteekenis doet zijn. Het wederopbouwwerk en alles wat daar mede samenhangt, vormen een complex van vraagstukken, waarvoor centrale leiding on misbaar is- Daarnaast is er echter ook een meer algemeene zijde: het voornemen om tot betere regeling van den omvang van de bouwbedrijvigheid te komen. Hoe stelt dr. Ringers zich nu voor dit alles te verwezenlijken? Het is geenszins de bedoeling om als een bouwdictator op te treden. De zelfstandigheid de verantwoordelijkheid van al degenen, die bij de bouwnijverheid zijn betrokken, zul len zooveel mogelijk behouden blijven. Hier bij moet niet alleen gedacht worden aan de onderscheidene overheidsdiensten, zooals rijks- provincialen waterstaat, spoorwegen, ge meenten, waterschappen, die direct of In direct bij de bouwnijverheid betrokken zijn, doch ook aan de organen van het bedrijfs- n zelf. Het is slechts de bedoeling den gang zaken te influenceeren, dat door een har monische samenwerking van alle krachten, in de bouwnijverheid werkzaam zijn, een groot mogelijk voordeel 'uitstaat onze volksgemeenschap. Om hem van advies te dienen over de maat regelen, welke tot uitvoering van het besluit bouwnijverheid zullen moeten worden geno men heeft dr- Ringers dezer dagen een com missie ad hoe ingesteld, welke onder voorzit terschap staat van ir. J. C. Keiler, algemeen secretaris van dr. Ringers en waarin de derscheidene groepen, die bij het bouwbedrijf belang hebben, vertegenwoordigd zijn- Leden van deze commissie zijn mr. dr- H. J. m Brucken Fock, dr. ir. H. G. Van Beuse- kom, W. Bruyrizeel, ir. W. H- B. van Dunne, F B- J. Gips, ir. G. B. R. de Graaff, dr. Ph- J. Idenburg, E. van Laer, ir. W. G. Lingbeek, ir. B. A. Verhey, ir. J. J- van der Wal, i van Wijngaarden en prof- ir. H. T. Zwiers. Teneinde vruchtbaar te kunnen werken Is deze commissie gesplitst in vier werkcom- missies, welke de meest belangrijke vraag stukken zullen behandelen. Deze comw-ssies zullen zich bezig houden met mat fialen- vraagstukken, met prijsvraagstukken, met het verband tusschen den dienst van den alge meen gemachtigde en de organen van het V- drijfsleven en met de interne organisatie (Foto: Pax-Holland) Uitgebreide kettinghandel te Naarden ontdekt Donderdag ls de politie te Naarden een uit breiden kettinghandel op het spoor geko- en, die vertakkingen had naar Bussum en omgeving tot in Amsterdam toe. Een groote hoeveelheid artikelen van allerlei aard is de politie in handen gevallen. De waarde be draagt duizenden guldens. De clandestiene waar was verborgen in een pakhuis, staan aan de Pater Wijnterlaan. Een agent ontdekte gisteren een man met een bakfiets, die z:ch op verdachte wijze in de omgeving van het pakhuis ophield en nader hand op geheimzinnige manier goederen op de bakfiets laadde. De agent verzocht daarop assistentie en nadat de man met de bakfiets was verdwe nen, ging de politie een kijkje in het pakhuis nemen. Hier vond zij een groote hoeveelheid artikelen zooals vleesch. vet, gerookte worst, spek, slaolie, thee, koffie, boter in blik en peulvruchten. De omgeving van het pakhuis werd afgezet en enkele agenten wachtten op de komst van den man met de bakfiets. In den namiddag verscheen deze inderdaad om nog een lading goederen te halen. Op dit oogenblik greep de politie in. Zij hield den man aan en nam een verhoor af. Vast kwam te staan, dat de goede ren toebehoorden aan een broer van den man, zekeren K., te -Naarden. Deze was juist voor zaken naar Amsterdam. De politie wachtte K. aan het station op en bracht hem naar het politiebureau, waar hij aan een streng verhoor werd onderworpen. K. legde een volledige bekentenis af. De politie zet het onderzoek voort. Naar alle waarschijnlijkheid zijn tientallen personen betrokken bij dezen kettinghandel. De goede ren uit het pakhuis zijn in beslag genomen en per auto naar het politiebureau vervoerd. LENTE In h 01 Jonge Ad< het atoom schijnen zich zulke i de bovef openbaren, dat, ging men er kon het; dèaartoe men zich thans op zich- [eloo»Sl?'«ft- acbt> om een enkel atoom M °mis zal daan, de vernietiging voortgang >g eventjes^ hebben van atoom op atoom snelheid en huizen, boomen, ia heel de aarde en zelfs gansch is een go^g Z0U(jen kunnen vergaan, de klasse, #*ets van benauwing van zulk een paar ^schappelijke beschouwing uit. blijkt uit, dat 'de wetenschap worden a£and zoover is gekomen, dat zij lijsten van ingeving ook haar eigen bestaan >n van de ]fen_ j>n v00rts komen hier de In het menschelijk kunnen naar dit kunnen heeft blijkbaar daag weinig meer bereikt, dan chten* Murt. fON EN MAAN —13 00; seh« uenkool O.OJing 22 Maart 7.40; ondergang gele koolJ g.- waspeenjng 23 Maart 7.38; ondergang :ist van 20 K kt. 1 Stier; j varekoeien ^tng 22 Maart 5.01; ondergang graskalveren f :e kalveren 1^42; 332 b 08n9 22 Maart 5.36; ondergang o^de SSefcna ?i Maart 6.07; ondergang De nieuwe varkensregeliiig In het op 25 Februari j.l. verschenen peis- bericht werd reeds in het kort gêwig ge maakt van de op komst zijnde regeling ten aanzien van den varkensstapel Deze regeling hield in, dat iedere varkenshouder, die var kens boven 60 kg in voorraad had, voor i5 Maart een aanvraag voor een contract moest hebben ingediend voor dat aantal varkens. Deze termijn is thans verlengd tot 1 AprU a s voor enkele categ r eër. vapkens boven 60 kg 'behoeven geen contracten afgesloten te worden; deze varkens dienen echter door een vergunning gedekt te zbi, zoodat ook hiertoe een aanvrage moet worden ijigediend. In het algemeen zulle i deze vergu mmgen slechts worden uitgered t voor stamboekoee- ren, fokzeugen en zeugen bij biggen ster- zeugen en daarmee door de commr ij van toezicht op de selectiemesterij gelij: :^telae uitheemsche zeugen, terwij^ voor varkens, be- stemd voor huisslachting, de daarvoor ^uitge reikte vergunning voldoende is. dat de ondergang der dingen en van heel de menschheid naderbij gekomen schijnt. Wij moeten ons intusschen iuct laten verontrusten. De hemel en de aarde zul len werkelijk vergaan, doch van nci uur. waarop dit zal geschieden, weet alleen de Vader. En het komt ons niet toe te weten de tijden en gelegenheden, welke de Va der in Zijn eigen macht heeft gesteld. Veel ook wordt geschreven over de crisis, waarin de wereld is gedompeld. Culturen verrijzen en gaan onder. Mis schien komen wij nabij de voleinding aller dingen en zijn wij bij den avond. Mis schien ook worden aan Ce aarde nog tal van eeuwen gegund. Wa; wij mogen en moeten doen is voortgaan, van kracht tot kracht, steeds voort, alinaar voort. Er wordt 'ook nu nog gebeden, er is ook nu nog een band met God. Hij houdt Zijn gemeente en ook de wereld heden nog in stand. En Hij wil heden nog gebed n zijn. Gaan wij dan voort, „met alle bidding en smeeking biddende te allon tijde in den geest!" En stemme een ieder onzer in met het lied: „Mijl beê, met opgeheven handen, Klinm' voor Uw heilig aangezicht. Alsreukwerk, voor U toegericht, Als offers, die des avonds branden. Tijd en lust voor natuurbespiegelin gen zijn in onze dagen dermate beperkt, dat ook de intrede der lente minder aandacht heeft dan zij vroeger hacL De kleuren en de geuren, waarin de ontluikende natuur zich hult, zijn nu opgelost *in een complex van indruk ken, die wel heel ver verwijderd schij nen van de zachte en teere qualiteiten, door dichters en hun gelijken toege schreven aan „de lieve lente". Dit neemt niet weg, dat de lente van 1941 ons als een bevrijding uit ,,'s winters onontkoombre dwang" toch wel zeer bijzonder toespreekt. De lengende da gen na de benauwend ver uitgespan nen donkerheid buitenshuis: de mildere temperaturen na de felle koude (nau welijks genivelleerd door de kolen- bons); de eerste tinten van het jonge groen, na het jjrijsgrauuje ijsdek over onze rivieren en slooten, dat alles overkomt ons als een lieflijke cantilene na een grimmig furioso. Óf liever: dit alles weerspiegelt ons de onwankel bare, want door den Schepper in hei lige orde gebonden regelmaat van het werk Zijner handen, die ook het rijk der natuur alzoo regeeren, „dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en, onvruchtbare jaren niet bij geval, doch van Zijn Vaderlijke hand ons toe komen De jonge lente spreekt ons echter ook nog een andere taal. Immerszij lag in den winterbodem als een belofte in kiem gereed en de vervulling van die belofte kan geen schepsel verhinderen. Als de tarwevelden rijpen, dan is daar aan voorafgegaan het proces van ster ven om te leven! In dit licht mogen we ook de lente van 1941 zien. En verder! Want zelf vrucht van de uit winterboeien ontslagen natuur, is zij op haar beurt weer belofte voor den zomer, als de volle garve prijken zal. Met andere woorden: noch de lente als jaargetijde, noch haar figuurlijke be teekenis vormen den grond onzer blijd schap over 21 Maart; neen, haar ver bondenheid met winter èn zomer wijst ons den rijkdom van haar uiter lijk reeds zoo sierlijk gewaad. In lente's doortocht klinkt de echo van den voorbijen winter èn het pre ludium van den komenden zomer. Zij troost ons daarom met de prediking van het behoud uit verlies, en van vol tooiing uit begin. Breeder gezien: over ons persoonlijk, ons gemeenschappelijk en ons nationale leven gaat nu de adem van de herleving, die haar bodem vindt in het boven-tijdelijke proces van het leven,, dat uit den dood rijst, van den Levensvorst, die de wereld over wint en ,JDan spruit de trouw uit d'aarde [bly omhoog, „Gerechtigheid ziet neer van ['s hemels boog „Dan zal de Heer ons 't goede [weer doen zien, „Dan zal ons 't land zijn volle garven biên". AL6. FRIESGHE LEVENSVERZ.-MY LEEUWARDEN BURMANIAHUIS VAN 1845 AMSTERDAM. VAN BRIENENHUIS De heer F. W. van Vloten tot burgemeester van Delft benoemd Mr.G. van Baren eervol ontslagen De rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied heeft, op grond van par. I van zijn verordening nr. 340, betreffende uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland, met ingang van 20 Maart 1941 den burgemeester van de gemeente Delft, mr. G. van Baren, eervol ontslag verleend onder toekenning van pensioen. In zijn plaats heeft de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, op grond van par. I van zijn verordening no. 10840 betreffende bijzondere maatregelen op administratief-rechtelijk gebied, met in gang van 1 April 1941 den bankdirecteur F. W. van Vloten te Delft tot burgemeester van deze gemeente benoemd. Tot de indiensttreding van den nieuwen burgemeester treedt wethouder J. Brinkman als loco-burgemeester op. Mr. Van Baren is 23 Febr. 1882 In Pa- pekop geboren en na aan de Vrije Universiteit te hebben gestudeerd, in 1910 gepromoveerd op een dissertatie over Plannen tot Grond wetsherziening in 1831. Hij vestigde zich als advocaat te Schiedam, werd er lid van den raad, en in 1918 wethouder, nadat hij in 1916 tot lid der Prov. Staten voor de anti-revolu tionairen was gekozen. In 1920 werd bij be noemd tot burgemeester van Delft. Van 1936 tot 1937 is hij lid van de Tweede Kamer geweest Sinds 1924 is mr. Van Baren curator der Technische HoogeschooL Voorts is hij hoog heemraad van Delfland, commissaris van het Alg. Burgerlijk Pensioenfonds, en voorzitter van de Vereeniging tot Christelijke Verzor ging van Krankzinnigen in Nederland. De heer F. W. v a n V1 o t e n is op 15 April 1389 te Utrecht geboren. Hij heeft het mid delbaar onderwijs te Rotterdam genoten. Ge durende zeven jaar is hij aldaar als volontair in het bankbediiif, voornamelijk bij de arbi- trageafdeeling werkzaam geweest. Hij werd daarna benoemd tot hoofdarbitragant en pro curatiehouder bij het bankierskantoor van de gebroeders Chabot Deze functie heeft hij van 1916 tot 1921 vervuld. Daarna werd de heer Van Vloten benoemd tot hoofd-arbïtra- gant er. procuratiehouder bij de Disconto Maatschappij te Rotterdam. Deze maatschap pij werd in 1934 overgenomen door de In- cassobank, bij welke bank hij werd benoemd tot directeur van het Rotterdamsche bijkantoor aan den Heemraadssingel. In 1938 volgde zijn benoeming tot directeur van de Incassobank te Delft, welke functie hij tot op heden bekleedde. Sedert 1933 is de heer Van Vloten lid van de N.S.B. De herbouw van Yerseke 80,000 voor woningbouw beschikbaar gesteld De gemeenteraad van Yerseke heeft Don derdag tot oprichting van een woningstich ting Herbouw Yerseke besloten.. Tot bestuur werden gekozen de burgemeester als voorzit ter en de beide wethouders en de raadsleden Koppe en Mol als leden. Het doel der stichting is een zoo groot mogelijk terrein van den wederopbouw te bestrijken en de desbetref fende werkzaamheden te verrichten en be langen te behartigen. B. en W. werden gemachtigd om aan den Algemeen Gemachtigde voor den wederop bouw voorschotten te verzoeken op grond van de hypoheekregeling 1940 ten pehoeve van den herbduw en/of het herstel van door het oor logsgeweld getroffen woningen en om deze gelden, onder hypothecair verband, aan de eigenaren dier woningen uit te leenen. Voor het puinruimen werd 8000 en voor woningbouw 80,000 beschikbaar gesteld. De motorrijtuigenbelasting Verhooging geldl niet op gas en op benz Ingevolge de regeling van het departement van financiën werd sinds Augustus 1940 de 50 pet. verhooging van de motorrijtuigenbelas ting niet meer geheven voor voertuigen met gas-tractie (generatoren, persgas, enz.). Door de redactie van het desbetreffende besluit werd deze ontheffing eohter niet verleend, indien men behalve gas ook nog benzine kon gebruiken, hoewel toch ook voertuigen, die uitsluitend benzine als brandstof gebruikten, nimmer het verhoogde tarief hadden behoeven te betalen. Op een verzoek van de K.N.A.C. deze gerijmdheid te doen vervallen, is thans gun stig beschikt. Van 1 April a.s. af zullen dus motorrijtui gen ingericht om te worden voortbewogen zoowel met gas als met benzine de verhooging van de belasting zijn vrijgesteld. Voor hen, die reeds voor een termijn tot na 1 April 1941 de belasting vooruit hebben betaald, zal restitutie kunnen plaats vinden. Onder inlevering van de oude belastingkaart wordt dan een nieuwe afgegeven. t/kpakktuainn iulfeiuidt VRAAGT ONS PROSPECTUS: HANDELSWETENSCHAPPEN BoekhouaeD en Handelsoorrespoaai'ntie. I STAATSPRAKTIJK-DIPLOMA Boekhoudep cvl O RESA ARNHEM (Bekende Schriftelijke Cursus) De ministers van Kleffens en Weiter te Batavia verwacht Domei meldt uit Batavia: De Nederlandsche minister van buiten- landsche zaken, van Kleffens, wordt 1 April uit Londen te Batavia verwacht, waarheen hij de reis via de Ver. Staten gemaakt heeft in gezelschap van den minister van koloniën. Weiter. Omtrent dit aanstaande bezoek van de ministers, heeft de hèer Ritman, chef van den voorlichtingsdienst, bij herhaling verzekerd, dat het geen politieke beteekenis heeft en dient ter verbetering van het contact tusschen de Nederlandsche regeerfng te Londen en de autoriteiten te Batavia. Ritman beweerde, dat dit bezoek een gunstigen invloed zou hebben op den voortgang van de e ïconomisohe onder handelingen tusschen Japan en Nederlandsch- Indië, daar de aanwezigheid van den minister van buitenlandsche zaken een beslissing in diplomatieke aangelegenheden zou vergemak kelijken. De heer Ritman voegde hieraan toe, dat de minister Singapore of ^rdney niet zouden bezoeken. Let nu op uw voorraden Wat opgebruikt moet worden en wat kan worden bewaard Het voorlichtingsbureau van den voedings raad deelt mede: Nu het voorjaar zijn intrede doet, is het aan te raden den geregeld gecontroleerden voorraad nog eens wat nauwkeuriger na te gaan. Er moet een splitsing gemaakt worden tusschen die artikelen, welke nog langeren tijd bewaard kunnen worden en die, welke nu dienen te worden opgebruikt. De duurzaamheid van bepaalde voedings middelen is moeilijk vast te stellen, daar ver schillende factoren hierop hun invloed uit oefenen. Men weet niet, hoe lang een artikel reeds bij den fabrikant, grossier of winkelier gelegen heeft en zoo kan dit reeds oud ge weest zijn, toen het in het bezit van de huis- Vóór alles bedenke men dus, dat de vochtig heid en de temperatuur van de lucht, met daarnaast de kwaliteit en ouderdom van het artikel een grooten invloed op de duurzaam heid uitoefenen. De-eieren, in kalk en waterglas, moeten langzamerhand opgemaakt worden, vooral als het waterglas tot een dikke massa, met hier en daar scheuren, begint te worden. Ook de kalkeieren moeten opgebruikt wor den, daar de schalen dun beginnen te wor den. De ingelegde boter, waarvan het pekellaagje telkens ververscht werd, moet langzamerhand opgebruikt worden. Mocht de boter eenigszins in kwaliteit zijn achteruit gegaan, dan behoeft deze nog niet als „be dorven" te worden beschouwd en worden weggedaan. In de keuken is ze in den regel nog uitstekend bruikbaar, als ze eerst verhit wordt. Hierdoor verdwijnen nl. de vluchtige stoffen en aldus de „ranzige" smaak. Het volle melk poeder, dat door het daarin aanwezige melkvet op den duur ran zig wqrdt, kan in het algemeen niet langer dan 36 maanden bewaard worden. Het is dus aan te raden het poeder, dat den vorigen zomer gekooht is, nu te gebruiken en niet nog eens een warmteperiode te laten door maken. Taptemelkpoeder- daarentegen, dat weinig Ui pet.) vet bevat, kan althans in een waterdichte verpakking, veel langer bewaard worden. Bij de gecondenseerde melk hangt het van het merk af of ze langeren of korteren tijd houdbaar is. Het beste is, eens een blikje te probeeren en afhankelijk daarvan den voor raad snel of geleidelijk op te maken. Spek, wo r s t en gedroogd vleesch moeten, al naar de bewaarplaats, langzamerhand op gebruikt worden. Goed gewekt of ingeblikt vleesch kan bewaard blijven. De aanvallen op Plymouth en Londen Het Duitsche weermachtsbericht Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Het luchtwapen heeft in den afgeloopen nacht met sterke formaties gevechtsvliegtui gen de haven van Plymouth met succes aan gevallen. Het bijzonder goede uitzicht verge makkelijkte het juiste plaatsen van de bom men en had uitstekende treffers ten gevolge. In de havenwerken ontstonden groote bran den. Verscheidene schepen geraakten in brand. Het marinegebouw werd zwaar beschadigd. Andere gevechtsvliegtuigen bestookten op nieuw Londen met bommen. In den loop van Donderdag plaatsten verkenningsvliegtuigen op vliegvelden in Zuid Engeland treffers van bommen op hangars en schuilplaatsen. Van slechts honderd meter hoogte werden bom men geworpen, die vlak bij een groot aantal op den beganen grond staande jachtvliegtui gen insloegen. Een andere aanval met goede uitwerking was gericht op de haven van Clacton aan zee. Voor de Britsche zuidoostkust werd een vrachtschip van 8000 ton na drie bominslagen op voor- en achterschip tot zinken gebracht. Bij den gisteren gemelden aanval op een kon vooi werd nog een vierde koopvaardijschip van 6000 ton met bommen in brand geworpen. Een mijnenveger schoot op de Noordzee een Britsch vliegtuig omlaag. De vijand is vannacht niet het Duitsche rijksgebied binnengevlogen. Over den Duitschen nachtelijken aanval op Plymouth verneemt het D.N.B. nog de vol gende bijzonderheden: De aanval op deze groote Engelsche oor logshaven is bij uitstekend zicht ten uitvoer- gelegd. De explosies der Duitsche bommen deden talrijke branden ontstaan, waardoor een aaneengesloten vlammenzee over eert reus achtige oppervlakte duidelijk werd afgetee- kend. In de oorlogshaven brandde een groot ravitailleeringsdepot van de Engelsche marine geheel af. Verscheidene in de haven liggende schepen brandden uit Als totaalresultaat van dezen laatsten zwaren aanval op Engeland kan men thans reeds vaststellen, dat de ver nielingen in de ooriogshaven van Plymouth en in de voor den oorlog belangrijke installa ties in het overige gebied van de stad van buitengewoon ernstigen aard zijn. Heeft men nog een vrij "groote hoeveelheid gesteriliseerde groenten en vruchten, dan behoeft deze niet snel achter elkaar opgebruikt te worden. Het te veel kan rustig tot een volgend jaar bewaard blijven. Zoodra de jonge groenten verkrijgbaar zijn en binnen het bereik van de verschillende beurzen komen, moet men deze gebruiken. De winterwortelen, bieten en koolraap, die in zand bewaard werden, moeten tegen dat 'de nieuwe groenten er zijn, zijn opgebruikt. Ook de appelenvoorraad moet langzamerhand worden opgemaakt. Het duurt nog wel even voordat de nieuwe aardappelen er zijn. Verschillende aard appelen beginnen echter uit te loopen, door dat men ze niet zoo koel bewaren kan als men wel wenscht. Het verdient aanbeveling deze aardappelenhoopen nog eens extra om te zetten. De zuurkool mag bij de versche groen ten gerekend worden. Daar zuurkool door d© geringe hoeveelheid zout maar weinig ge conserveerd is, moet ze nu toch opgebruikt worden, anders bederft ze. Bovendien ver mindert het vitamine c. gehalte sterk. De peulvruchten, die, toen zij aan geschaft werden, al overjarig waren, worden opgebruikt in soepen, stampotten enz.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1941 | | pagina 1