Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeZoeken

444 resultaten gevonden

| Leidsche Courant | pagina 5

PRINS HENDIK jacht Donderdag een bezoek aan de trekpaardententoonstelllng te Den Bosch. Prins Hendrik wd rondgeleid door den burgemeester van Den Bosch Mr. F. J. van Lanschot.

| Leidsche Courant | pagina 5

Te 's-Hertogenbosch zqn de feestelijkheden begonnen met een toespraak van Burgemeester Van Lanschot. Overzicht van de drukte voor het stadhuis. Aandachtig luistert de menigte naar de muziekhulde aan ... Burgemeester Van Lanschot heeft met een speech de feesten te Den Bosch geopend. Onze foto den burgemeester.

| Leidsche Courant | pagina 5

In de veemarkthallen te den Bosch werd Dinsdagmiddag de groote Paasch- veetentoonstelling gehouden. De burgemeester, Mr. F. J. van Lanschot, bewondert met zijn echtgenoote een kampioen-os.

| Leidsche Courant | pagina 9

De heer Van Lanschot vindt het on verantwoordelijk om het jaar in te gaan met een tekort van 45 millioen. Op die wijze laat de schatkist zich niet financie ren. Welk een indruk zou zulk een los ge ... Van Cit- ters, Van Lanschot en Pollema. Het zou onverantwoordelijk van de regeering zijn. deze 23 millioen prijs te geven. Deed de regeering dat, dan zou de regeering haar positie bij de verdere

| Leidsche Courant | pagina 2

In de vergadering der Eersto Kamer vroeg de heer Van Lanschot (R.K.), of de voorzitter bereid was de behandeling van het ontwerp-Kieswet voor Woensdag op de agenda te plaatsen. ... De heer v. Lanschot zegt, dat hij hiermee niet veel verder komt. Spr. acht spoedige behandeling noodzakelijk. Ook de regeering schijnt op spoedige behandeling prijs te stellen. Men dient zekerheid ie

| Leidsche Courant | pagina 9

De heer v. Lanschot (R.-K.) merkt op, dat dit wetsontwerp zich volstrekt niet alleen tegen de N. S. B. keert, maar ook tegen particuliere weerkorpsen bijv. van de communisten. De heer van Ves sem ... De heer v. Lanschot verwijt den ju rist Van Vessem dat hij zichzelf recht wil verschaffen met eigen weerkorpsen, naast de regeeringsorganen.

| Leidsche Courant | pagina 12

De ourgemeester van den Bosch, mr. F van Lanschot, probeert een gasmasker tijdens de fuchtbeschermingsoefeningen welke Zaterdag in een groot gedeelte der provincie Noord Brabant zijn gehouden ... In een groot gedeelte der provincies Noord Brabant en Limburg zijn Zaterdag luchtbeschermingsoefeningen gehouden. - Te 's Hertogenbosch volgen burge meester Van Lanschot, de commissaris der Koningin

| Leidsche Courant | pagina 1

De heer van Lanschot (R.K.) acht wijze, waarop de minister versterking in middelen wenscht te verkrijgen te ozijdig. Uit Inkomstenbelasting, Tarief, garettenbelasting, en belasting op waar ... Minister bestrijdt verder de be- ingplannen door den heer van Lanschot iperd, ter vervanging van* de successie- wging. De Minister verdedigt voorts oerig het ontwerp-Successiewet.

| Leidsche Courant | pagina 1

verstrekt. Zoo geviel het, dat de heer Van Lanschot, lud. van helt Rijksbilre.au, op een goeden dag geen kolen koopen kon. ... Rijkskolendistributiok kantoor, den heer Van Lanschot-

| Leidsche Courant | pagina 6

renbond Rusland toegelaten heeft. Ook de heer van Lanschot (r.ks.p.) en de heer Anema (a.r.) betoogden de tegen strijdigheid van het aan den Volkeren bond ten grondslag liggende pact en het ... Ook over de zending naar het Saargebied waren de meeningen verschillend. De hee- ren van Lanschot (r.k.s.p.), de S a- vornin-Lohman (c.h.), Knotten belt (lib.) en Anema (a.r.) verklaarden zich eens

| Leidsche Courant | pagina 13

De heer VAN LANSCHOT (R.K.) betoogt ten aanzien van de motie, dat wat het zwaarst is ook het zwaarst moet wegen. ... missaris der Koningin in Noord-Brabant, jhr. mr. dr. A. B. G. M. van Rijckevorsel, den burgemeester van 's-Hertogenbosch, mr. F. J. van Lanschot, en het dagelijksch bestuur der stad.

| Leidsche Courant | pagina 7

Plan van Burg. v. Lanschot. ... Toen enkele weken geleden de eerste in- tei'nationale wandelweg van Den Bosch naar Luxemburg werd geopend, heeft bur gemeester Van Lanschot mediedeeling ge daan van een origineel plan. Hij zou den

| Leidsche Courant | pagina 2

De -heer Van Lanschot (R.-K.) repli ceert. Spreker hoopt, dat de Minister zich niet zal binden ten opzichte van do gemeente Haarlem voer en aleer bij die Kamer en den aankoop van het terrein voor het ... De heer S1 i n g e n b o r g (V. D.) acht do bezwaren van den heer Van Lanschot ten aan zien van den verkoop van het terrein voor hot gouvernementsgebouw te Haarlem overdreven. Deze kon met de

| Leidsche Courant | pagina 1

De heer VAN LANSCHOT (R.K.) toon de zich eveneens tegenstander van een der gelijke heffing, naar zijn oordeel wordt de draagkracht niet alleen door het vermogen, doch mede door tal van andere ... De heer van Lanschot bepleitte voorts korte termijnen voor leeningen met den stok achter de deur en betwijfelde, of het besef wel tot een ieder is doorgedrongen, dat het heele Nederlandsche volk zich

| Leidsche Courant | pagina 1

BURGEMEESTER MR. F. J. VAN LANSCHOT Mr. F. J. var* ... Lanschot, de populaire burgemeester van VHertogenbosch, vierde gisteren zijn 121/riar'8 ambtsjubileum. In de raadszaal. De burge meester door den oudsten bode gelukgewenscht

| Leidsche Courant | pagina 10

Nu verkondigt die burgemeester van des Hertogen bosch een vermakelijk heer, maar tevens een uitstekend burgemeester! meermalen opzienbarende theorieën, zonder dat mr. Van Lanschot. van zijn ... . V. V. een ge zelschap journalisten inviteerde voor een week-end ook door mr. Van Lanschot te worden rondgeleid.

| Leidsche Courant | pagina 1

W. M. VAN LANSCHOT, Vught. ... (Michiels van Kessenich) 1464 stemmen. 6. R.K. Staats partij (De Bruyn) 1561 stemmen. 7. R.K. Staatspartij (Van Lanschot) 4200 stemmen. 8." Kath. Dem. Partij 140 stemmen. 9. Christ. Hist. Unie 1464 stemmen

| Leidsche Courant | pagina 2

Mr. F. J. van Lanschot tot eereburger der stad benoemd. ... In een plechtige zitting heeft de gemeen teraad van Den Bosch gisteren afscheid genomen van zijn voorzitter, burgemees ter F, J. van. Lanschot, nu deze, na vier en twintig jaren dit ambt te hebben

| Leidsche Courant | pagina 5

JUBILEUM BURGEMEESTER VAN LANSCHOT TE 'S-BOSCH. ... Gisteren werd de Burgemeester van Don Bosch Mr. F. J. van Lanschot, ter gelegen heid van zijn 12 1/2-jarig jubileum door do burgerij gehuldigd.

| Leidsche Courant | pagina 6

In de legercommissie van de ontwape ningsconferentie heeft de Nederlandsche gedelegeerde thans een formeel voorstel ingediend in den zin van de verleden week door mr. van Lanschot bepleite regeling ... Generaal van Tuinen, die deze week mr. van Lanschot in de legercommissie ver vangt, daar mr. van Lanschot wegens ambtsbezigheden in Nederland moet ver blijven, bracht bij de toelichting van het

| Leidsche Courant | pagina 1

Gisteren heeft burgemeester F. J. van Lanschot, afscheid genomen van het per soneel der gemeente en van de bürgerij der stad. Een warme i en hartelijke hulde is den scheidenden magistraat ^aarbij ten ... Burgemeester van Lanschot dankte voor de fijn gevoelde attentie, hem zijn geschil derd portret aan te bieden en deelde zijn besluit mede, om het naast dat van zijn vader, die eveneens burgemeester

| Leidsche Courant | pagina 1

De twee eerste sprekers van genoemde fractie, de heeren van Lanschot en Blomjous, bleken alvast radicaal tegen het ontwerp te zijn. De laatstgenoemde op den principieelen grondslag, dat kerkelijke ... goederen niet belast mogen worden; de heer van Lanschot, omdat zijns inziens iedere vrijstelling achterwege had moeten blijven, als men de kerkelijke goederen niet vrijstelde, zoodat het huidige

| Leidsche Courant | pagina 1

van een gedenksteen in den gevel. Deze plechtigheid geschiedde door mr. F. J. van Lanschot, burgemeester van Den Bosch. ... bewa ren. Burgemeester van Lanschot verrichtte d^ openstelling van dezen dienst, welke echter over veertien dagen weer zal wor den opgeheven. In café 't Arendje, een der eindstations, werd de eerewijn

| Leidsche Courant | pagina 6

Rapport van mr. v. Lanschot. ... Het interessantst waren gisteren nog de beraadslagingen in de tweede commissie bij de behandeling van het tweede rap port van mr. Van Lanschot over het eco nomische en financieele volkenbondswerk.

| Leidsche Courant | pagina 2

De heer VAN LANSCHOT (R.K.) brengt hulde aan het optreden van den minister. Als een gebeurtenis van de grootste betee kenis is de nieuwe zelfstandigheidspolitiek van België. België en Nederland varen ... name art. 11. Ook de heer Van Lanschot liet een waarschuwende stem hooren. Dit is geen reden den Volkenbond te verlaten. Spr. ziet geen gevaar in overleg, omdat we daar bij een houding kunnen aannemen

| Leidsche Courant | pagina 2

Vervolgens een rede van den heer Van Lanschot (R.-K.) die geen voorstander bleek van bepaalde afspraken tusschen kabinetsformateur en meerderheidspar tijen. ... Ook de heer Van Lanschot ontnam de SD.A.P. de hoop op een samengaan met de Katholieken.

| Leidsche Courant | pagina 1

De voorzitter der Kath. fractie, do heer Van Lanschot, opende de rij van sprekors en be; n mot hot afleggen van de vorkla ing, dab de Kath. fractie una niem, zoowel de voor- als tegenstanders, als ... Do heer v. Lanschot achtte het niet juist, dat bij een zoo belangrijk vo'um, als over het lglscli verdrag is uitgebracht, de Regeering niet solidair was met den minister van Buitenlandsche Zaken. En

| Leidsche Courant | pagina 3

De heer v. Lanschot (R.K.) dringt aan op spoedige regeling van, het vak onderwijs. Het zal een regeling moe ten zijn die slechts eenjge algemeene be ginselen in de wet vastlegt, maar ove rigens ... De heer v. Waterschoot van der Gr «acht (R.K.) ffoot zich bij den heer Van Lanschot aan, Spr. critiseert verder de achterstelling van het bijzonder on derwijs en in het bijzoader van Katho lieken bij

| Leidsche Courant | pagina 2

Zaterdagmiddag om half vier werden de aan de excursie deelnemende journalisten in de Raadzaal van het Bossche stadhuis ontvangen door den burgemeester mr. Fr. v. Lanschot. Het aantal aanwezige le den ... het in Holland niet gaan, zoo ongedwon gen, hoofsch en toch hartelijk. In zijn toespraak richte burgemeester v. Lanschot zich allereerst tot den heer testers, op wien 's Bosch al woont de heer Vesters

| Leidsche Courant | pagina 5

Burgemeester A. W. J. van Lanschot. t ... Dinsdagnamiddag is in den leeftijd van 56 jaren in het ziekenhuis der Eerw. Broo ders vail St. Joannes de Deo te Den Bosch overleden de heer A.' W. J. v. Lanschot, burgemeester der gemeente Vuglit.

| Leidsche Courant | pagina 9

Burgemeester F. van Lanschot maakt een eererondje.... met den winnaar van de door Z. K. H. Prins Bernhard uitgeloofde medaille voor het beste eenspan hengsten tijdens het nationaal paardenconcours te

| Leidsche Courant | pagina 5

De burgemeester van den Bosch de heer mr. F. J. van Lanschot, hield een toe spraak. Hij herinnerde aan de onthullin gen op 19 September 1926 van het stand beeld van den dichter Pater Poirters te

| Leidsche Courant | pagina 12

Te Voorburg vond Donderdag het huwelijk plaats tusschen den heer K. T. M. van Rijckevorsel en jkvr M. M. F. von Fisenne. Burgemeester Van Lanschot van den Bosch, die het huwe lijk bijwoonde

| Leidsche Courant | pagina 9

Ter huldiging van hen, die bij de feestelijkheden van het 750-jarig bestaan van s Hertogen bosch hun medewerking hebben verleend, is door den burgemeester van den Bosch, mr. F. J. van Lanschot, in de