Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeZoeken

8 resultaten gevonden

| Leydse Courant | pagina 1

dé Heef en.Mr. jOHAN ALEXANDER m» LANSCHOT; in plaats van den Héef en Mr. Pin. r aprioon tefiart - die gclyk oh- 1 langs geiTield is, Zyae dctniiBe verzogc engekfeége!jJi?sj/i,

| Leydse Courant | pagina 2

LEYDEN den 12 Juny. Heden is tot Poftmeefter dezer Stad be noemd de Heer en Mr. JOHAN VAN LANSCHOT regeerend Bui- germeefter, en tot Veertig in Raden verkooren de Heer en Air. PIETER TÉD1NGH VAN

| Leydse Courant | pagina 2

Edele Groor-Adntbaaw Heeren de Heer tuNU CERA." D AMELIS VAN HOOGEVEEN, Prefldenrde Heer en Mr. JOHAN VAN DEN BEECH, Bailjuw en Dykgraaf van Rhynland'; dé Heet en Mi. JOHAN VAN LANSCHOT, en de Heer

| Leydse Courant | pagina 2

. N1C0I AAS VAN OZ VELH Zynde de Heer en Mr. ABRAHAM HPGE>HOUCR tot orani en de Heer en Mr. JOHAN VAN LANSCHOT tot extriotdm Thefaurier benoemd en in hei Collegie v«n de Ed.Mog.fh- Gecommitteerde Raaden

| Leydse Courant | pagina 2

" LEYDEN den 26 July. Gifter zyn tot Schepenen dezer Stad vérkoo- R 2 ren de Edele Agtb. Heeren Mr. JOHAN VAN LANSCHOT, Mr.NICO- o. LAAS WILLEM VAN LEEUWEN, Dr. PIETER VERHOÖFT, Mr. 2 a JACOB VANDER MEERMr

| Leydse Courant | pagina 2

2 VAN LANSCHOT, en Mr. SIMON VAN GERWEN, zynde de Heer L ABRAHAM ALENSOON tot Gedeputeerde in'tCollegie van den "2 Raad van Staate, en de Heer en Mr. NICOLAAS de BYE tot Gecom- ,5 3 mitteerde in