MORGEN 1 uxeBtbWdjes Komt naar ADVERTEERT DIT BLAD 'Sfebraeht, ter waarde van ni 5 liter. "tfmnen hebben een gel- .ijuur van één maand en periode-opdruk (Juli ln|9e periode, Augustus <"j)e periode enz.), bene- ■3*' letter A of B. tributiediensten reiken inR J944 af aan rechtheb ber namen op de mach- ingevuld, tegen inna- 'fifbovengenoemde mach- *4se bonnen uit voor de Hde op de ingeleverde tg vermelde boeveel- daonnen en voor de an- jajt B-bonnen. Voor de urüli 1844 zijn' geldig de JtB-bonnen van de 49ste ,ai andstoffen voor 'Aookdoeleinden. p.Tuli 1944 tot en met 31 19|4 geeft de bon 23 KF lD ookkaart „U 405" recht re Dopen van één eenheid ndistoffen met uitzonde rt fabrieksturf. jj bruikers zullen met de ij; bon aan te schaffen vfen één maand moeten jfl. daar het in de bedoe- Jj op 1 Augustus a.s. een ij bon -van de kaart „U j te wijzen, w stribntie persgas. 'juli tot en met 31 Aug. Jt elk der met „persgas 'bstus" gemerkte bon- ®!t op het koopen' van het "Vnheden persgas. dat Jomt met het op die s|tan£egeven aantal, «wijzing voor kaarsen. -rtt .,60 verlichting" en „70 K«g" gemerkte bonnen nfcieumkaarten respectie- t(121 en S 221, geven van -i;944 af tot nader te be- atum recht op het koo- 1 rantsoen kaarsen fn).) Jir,wijzing honden- en kattenbrood. tot en met 31 Juli '44 li op bon no: 13 van de uiekaart voor honden de- hoeveelheden honden schikbaar gesteld als op 1 voor de afgeloopen pe- p bon no. 13 van de dis aart voor kattenbrood C) wordt voor dezelfde IA kg. kattenbrood be $r gesteld. Na 31 Juli '44 13 ongeldig. SPORT aftL. Schorsingen door .B. De officieele me- C(gen van den N.V.B. be en tiental voorloop ige gen van spelers, o.m. Tol tDrmvogels, De Vries van fpe gebr. B. en K. de Har- VUC, welke blijkbaar jkloeisel zijn van den in door een bedrijfselftal te - ;espeelden verboden wed- Tolanen naar „Haarlem". Polanen van U.V.S. (Lei- eeft overschrijving ge naar zijn oude club n" IMEN. Jenny Kam- ,ird terecht. De Deen- ïge-afstandzwemster Jen- mersgaard, die. zooals ge. j een training in de Oere- :rmist geraakte, is, naar erneemt, Woensdagavond 3 n Duitsche patrouille ge- 1 De zwemster is behou- ir Gilleleje, een badplaats loorden van Seeland, ge- Jenny Kammersgaard en geheelen tijd van haar Dinsdagmorgen om 4 uur Woensdagavond tegen 23 'halve ongeveer 43 uur in ;er van de Oeresund door- it. ERPOLO. Wedstrijden A. De resultaten van de jden tegen Boskoop zijn: AZC I-Boskoop I 4-1. AZC II-Boskoop III 5-2. ILOTEN SEIZOEN VOOR lde takken van sport. eenige jaren heeft de Secr.- van het departement van ng, Wetenschap en Kultuur- ming voor bepaalde takken >rt een zoogenaamd „gesloten ingesteld. echter gebleken, dat hierme- Vele gevallen plaatselijk geen 1de rekening werd gehouden in het bijzonder met betrek- |t het gesloten voetbalseizoen 1—15 Augustus). 'band hiermede heeft de Seer.- B1 voornoemd zich tot de bur gemeesters van alle gemeenten in Ne derland gewend met het verzoek er aan te willen medewerken, dat in hun gemeenten gedurende het gesloten seizoen voor een bepaalden tak van sport geen gelegenheid tot het spelen van wedstrijden wordt geboden. Voor een goed begrip wordt mede gedeeld, dat de instelling van een gesloten seizoen voor een bemaalden tak van sport is geschied in 'het be lang van de sportbeoefening in het algemeen en in dat van den sportbe oefenaar zelf in het .bijzonder. Ket spelen van wedstrijden, zooals hand bal en voetbalwedstrijden, in de warmste maanden van het jaar, oefent eerder een nadeeligen, dan een gmistigen invloed uit op de gezond heid van den sportbeoefenaar. Tevens is het om redenen van propagandis- tischen aard gewenscht dat bepaalde takken van sport in bepaalde jaarge tijden in het centrum der belangstel ling worden geplaatst. Opdat een ieder volledig ingelicht zal zijn betreffende de takken van sport waarvoor een gesloten seizoen is ingesteld, alsmede vari den duur daarvan, volgt onderstaand een vol ledige opgave: Voetbal 15 Juni15 Aug., rugby I Mei1 Oct., tafeltennis 1 Juni1 Sept hockey 8 Juni—25 Aug., biljarten 15 Juni—15 Aug., boksen 15 Juni—15 Sept handbal 15 Juni—15 Aug., korfbal 15 Juni—15 Aug., krachtsport 1 Juli— 1 Sept., cricket 1 Oct.—1 Mei, honk bal 1 Oct.—15 April, kaatsen 1 Oct.— 1 Mei, kan'o 1 Oct.—1 April, roeien 15 Oct.—1 April, tennis 15 Oct.—1 April, zeil- en motorbootsport 15 Oct.— 15 April, wielrennen 1 Nov.—1 Maart athletiek 15 Nov.—15 Februari. LITURGIE Zond a r 2 Julf. Feestdag van het Bezoek van Marép aan Haar nicht Elisabeth. 5e Zondag na Pinksteren. Mis: Salve. Gloria. 2e gebed v d. 5en Zori&ag na Pink steren; 3e gebed (alleen in stille H.H. Missen) v. d. H.H. Proces sus en Martinianus, Martelaren; 4e (3e) voor den vrede. 'Credo. Prefatie van Maria (invullen:- En U op het bezoek). Laatste Evan gelie v. d. 5en Zondag na Pink steren. Kleur: Wit. r Voor geconsacreerde kerken. Ma a n d a g 3 Juli. Gedenkdag v d. Wijding v. d. eigen parochie kerk. Mis: Terribilis. (Zie het Gemeenschappelijke van Kerk wijding). Gloria. 2e gebed (al leen in stille H.H.' Missen) v. d. H. Leo II, Paus en Belijder. Cre do. Gewone Prefatie. Kleur: Wit. Kerken E.E. P.P. Franciscanen: Maandag. Mis v. d. H. Leo II, Paus en Belijder: Gregem. Gloria. 2e gebed v. h. octaaf v. d. H.H. Petrus en Paulus; 3e Con cede (ter. eere van MarfS); 4e voor den vrede. Credo. Prefatie v. d. Apostelen. Laatste Evange lie v. d. H.H. Petrus en Paulus (uit de Mis op 3 Juli). Kleur: Wit. RECHTSZAKEN HAAGSCHE POLITIERECHTER Gas door de binnenband. Dat was een goochemerd, die S. K. in Leiden. Hij prutste zoo wat aan de gasleiding met een binnenband, en clandestien stroomde het gas in de woning. Maar laat nu net dienzelfden dag de controleur komen. Heusch waar, dezelfde dag. Bij zooveel pech al gelooft de officier van professie nu eenmaal weinig mensehen! werd het nog een keer geldboete, de rechter ver oordeelde tot 20 boete of 10 da gen hechtenis Haar man vergiftigd. Het gerechtshof te Arnhem heeft thans arrest gewezen in de ge ruchtmakende moordzaak van Velddriel, in welk Betuwsch dorpje in den nazomer van 1941 een vrouw haar man heeft ver giftigd door hem vergiftige pan nekoeken mee te geven naar zijn werk Het betrof den moord op den landarbeider van Hezik, wiens dood gewenscht werd door zijn vrouw omdat zij gaarne wil- LAATSTE BERICHTEN BINNENLANDS-POLITIEKE VERANDERINGEN IN FINLAND? In. Duitsche politieke kringen neemt men een uiterst gereser veerde houding aan ten aanzien van geruchten over binnenlands- politieke veranderingen in Fin land. In de Wilhehnstrasse wordt er op gewezen, dat er reeds lang sprake was van een mogelijke wijziging in het kabinet, dat ech ter tot dusverre geen besluit schijnt te zijn genomen. DE STRIJD OP HET NORMANDISCHE SCHIER EILAND. Het Internationale Inionna- tionsbuero meldt: Gisteravond werd waargeno men, dat geallieerde landingsboo ten de haven van Cherbourg bin nenvoeren. De nadering van grootere oorlogsvaartuigen kon echter worden verhinderd door de zware batterijen, die buiten het eigenlijke stadsgebied lig gen Of de Duitsche stellingen op de buitenpier alle vernietigd zijn, is nog onzeker, daar er op het cr-penblik geen radioverbin ding is. De gevechten aan het afgren- dciingsfront op het schiereiland Jobotag waren buitengewoon veibitterd. Tegen twee Duitsche weerstandsnesten, die een Le- langrrk weggedeelte r.fsioten, brachten de Amerikanen ver scheidend zware batterijen, -vlam menvverperstroepen en zware gianastwerpers in den strijd, waarmede zij na urenlang vech ten de Duitsche steunpunten konden nemen. Maar 400 me'er ver de: naar het Westen werden zii alweer opgevangen door stoot troepen der infanterie. In den strijd met Duitsche grenadiers verloren zij zeven tanks. J. Morsch man 67 j.; L. Koele- wijn zoon 3 mnd.; G. van Baaien huisvr. van C. van den Bergen 49 jaar. de huwen met den over-buur- man, den landbouwer H. V. Lan gen tijd is deze moord geheimge houden niaar toen de dorpsge- nooten hardnekkig bleven fluis teren, dat er iets met den dood van van Hezik niet in orde was is het lijk opgegraven. Een onder zoek bracht aan het licht, dat de man calcium-arsenaat had gege ten. De vrouw werd gearresteerd maar zij ontkende. Eerst maan den later kwam haar verklaring, dat 'zij haar man had vergiftigd en daar zij beweerde dit op initia tief van buurman V. te hebben gedaan werd deze ook achter slot en grendel gezet. V. heeft altijd ontkend, dat hij de vrouw heeft aangezet tot deze afgrijselijke daad. De Arnhemsche recht bank, die de vrouw veroordeelde wegens moord tot 15 jaar gevan genisstraf, sprak den man vrij, hoofdzakelijk op grond van de overweging, dat zij de vrouw niet geloofde. Het Hof heeft deze affaire ook een zorgvuldige behandeling ge geven. De proc. generaal was van meening. dat V. wel schuldig was aan uitlokking tot moord en eischte vijftien jaar gevangenis straf, terwijl hij deze zelfde straf ook tegen de vrouw eischte. Arrest wijzende heeft het Hof zoowel den man als de vrouw ieder veroordeeld tot 15 jaar ge vangenisstraf. V is onmiddellijk ingesloten. OFFICIEELE LANDBOUWMEDE- DEELINGEN voor ae provincie Zuid-Holland. OPGAVE MISGEWAS. Alle Ziud-Hollandsche telers van aardappelen (zoowel van vroege als van late), die door misgewas een op brengst verwachten, welke beneden normaal ligt, zijn verplicht hiervan onmiddellijk opgave te doen bij den P.B.H. van hun district. De stand van het gewas of een gedeelte daar van, al naar gelang dit is opgegeven, zal daarna door een deskundige wor den geschat en van dezen ontvangt de teler een verklaring. Deze ver klaring dient zorgvuldig te worden bewaard om bij eventueele controle te kunnen worden getoond. Bij ver zuim van deze opgave of bij niet tijdig indienen, stelt de teler zich bloot arn een tuchtrechtelijke ver volging. Aangifte van partijen aardappelen, welke niet geschikt zijn voor con sumptie en door de veiling e.g. de V.B.N.A. worden geweigerd. Alle telers, in het bezit van partijen vroege of late aardappelen, die we gens daarin voorkomend „ziek", „rot" enz. of die geheel uit z.g. „kriel" (ondermaatsch) bestaan, behooren hiervoor aan den P.B.H. van hun dis trict een veevoederverklaring aan te vragen. Deze verklaring, welke door een opzichter eventueel aan den teler wordt ter hand gesteld, dient ook zorgvuldig te worden bewaard voor een mogelijke controle op het bedrijf. Telers, die hun aardappelen, als deze niet door de V.B.N.A. ktmnen worden 'overgenomen, aan het vee doen op voederen zonder dat zij in het bezit zijn van vorenbedoelde verklaring, stellen zich eveneens bloot aan een tuchtrechtelijke vervolging. KOOLZAADTELERS. Zij, die op 30 Juni'den schriftelijken uitsl'ag van de taxatie te velde nog niet hebben ontvangen, dienen dit onmiddellijk bij hun plaatselijken bureauhouder te melden. Later wordt n.l. geen rekening gehouden met het feit, dat iemand geen mededeeling zou hebben ontvangen. Ais er geen mededeeling aan den plaatselijken bureauhouder is gedaan, wordt dus aangenomen, dat men den uitslag der classificatie heeft ontvangen. STADSNIEUWS Geboren: Jannetje Ger ry, d. van J. Rutgers en M. Kou- velt; Johanna Cornelia Maria, d. van J. L. Meerpoel en P. M. van Haaster; Catharina Maria Em ma, d. van M. Brouwer en M. C. Compier. Overleden: M. E. W. de Winter dochter 2 mnd.; J. off. MEDEDEELINGEN KUNSTMESTSTOFFEN SEIZOEN 1944 1945. Voor het met ingang van 1 Juli a.s. beginnende bemestingsjaar 1944/1945 ontvangen alle land- en tuinbouwers zoo spoedig mogelijk van de provin ciale voedselcommissarissen een kunstmesttoewijzing. Evenals vorige jaren zijn de thans uit te reiken stikstof- en kalibonnen voorzien van opdruk 1 t/m 5. In verband met de zeer onzekere vooruitzichten t.a.v. den import van thomasslakkenmeel worden voorloopig slechts voor uit zonderingsgevallen fosfor toe wijzingen verstrekt. In het algemeen behoeven de land- en tuinbouwers voor het verkrijgen van hun kunstmesttoewij- zingen geen nieuwe aanvraagformu lieren in dienen. Mocht zulks in be paalde gevallen wel noodig zijn, dan zullen de provinciale voedsel commissarissen hiervan nader mede deeling doen. Geldig zijn verklaard: stikstofbonnen* nr. 1, fosforzuurbonnen nr. 1 en kalibonnen nr. 1 en nr. 2. De stikstofbonnen nr. 1 en de kalibonnen nr. ir-en nr. 2 behouden hun geldig heid tot uiter.lijk 31 Augustus 1944. De verbruikers dienen deze zegels uiter lijk 24 Augustus a.s. bij hun leveran ciers in te leveren, opdat dezen Voor tijdige inzending der bonnen kunnen zorg dragen ter verkrijging van een aankoopmachtiging. Bonnen, welke na den vervaldatum binnenkomen, kunnen onder geen voorwaarde meer worden geaccepteerd. De fosfor zuurbonnen nr. 1 blijven tot nader order geldig. Nó 31 Juli 1944 mo gen geen kunstmeststoffen meer worden afgeleverd op bonnen van het seizoen 1943/1944. BUREAU LANDBOUWMACHINES EN -GEREEDSCHAPPEN. Met ingang van 30 Juni 1944 is het bureau landbouwmachines en -gereed- schappen van het bureau voor de metalenverwerkende industrie, Riouw- straat 170-172 te 's-Gravenhage, geves tigd te EDE, Stationsweg 31, tel. 8383. Van dien datum af wende men zich voor bezoek en telefoongesprekken tot genoemd adres. Correspondentie dient gericht te blijven aan 't bureau voor de metalenverwerkende industrie Riouwstraat 174 t/m 186, Den Haag. VlE PJE. EN Z'JN DOLOP "BLOkJES" «.EESGJé, ZÓO NOEMEN Zl PêfiJfNE VIEESCH- WAR.EN,Dfe DER IN STEENTJES SNIJDT, 1 >-4 EVEN OPBAKT EN T ETEN CjEEFT. "ZE WETEN 'T WEL, DE BENC.ELST SIMON DE WITS FONE^y' VLEESCHWAREN SMAKEN BEST,OOK B'J HET MIDDAGMAAL!" X stouwt DAN HB ET VI GIN G VAN Dank z.y 79 lezers van „Al les over behang", die welwil lend hun boekje afstonden voor een collega-behanger, kunnen wij Jfleze week weer een gelijk aintal gegadigden met een exfnpjfear van deze mooie uitgave 'verblijden. Aanvragen,; altéén van be hangers en vakstudeerenden, worden ingewacht bij R D> Prinsengr. 730-736, Adam-c. X!! CS 0\>CY Publicatie Rath Doodeheefver Door het bureau landbouwmachines en -gereedschappen kan van 28 Juni t/m 1 Juli geen bezoek worden af gewacht. Officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen." PRIJZEN VROEGE AARDAPPELEN. De gemachtigde voor de prijzen maakt bekend dat voor vroege aard appelen van de oogst 1944 aan d^n consument ten hoogste onderstaande prijzen mogen worden gerekend: boven 28 mm 11 ct per kg. beneden 28 mm (kriel) 7 ct per kg. DISTRIBUTIE VAN JAM. Grossiers in jam kunnen tot en met 22 Juli a.s. tweemaal per week de toewijzingen jam bij den distributie- dienst inwisselen tegen verzame.- toewijzingen. bakken wij^weer islekcnde leh. luxe broodbakkerij Dorzastraat 2 Telefoon 21107 Taak of Her-examen. Bijlessen in alle .vakken door verschillende leeraern Fransch, Duitsch én En- gelsch voor be|inneis. Spreekuren daJeliili van 12 en 67 uur. TH. SMIT, de Kempeifaerstr. 52 Oe£sléeest. 7235 Gaande van d<^ maal derij te Nieuwvee™ naar Papeveer gem. Tei Aar: aen bril. Tegen bel^onind terué te bezorgenTbii G. KOÉLEMAN, Ter Lar C 111, Papeveer.^ 17255 fj? Boerenarbeider b. z. a. goed kunnende melken enz. Huis disponibel. Br. no. 4884 bur. v. d. blad. Woensdagen, Zaterdagen, Zondagen 52 Ct. Andere dagen: Volwassdnfen77 Ct. Kinderen t/m 13 jaar 52 Ct. 1MB

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3