GASOVENTJES DUITSGH of ENGELSCH zy f ls.>ELSPORT. Grctote Ju- eiyandeltochten te Leiden. idsche Neutrale Wan- ®fVereeniging „Per Pe- ^jstolórum" (P. P. A.) rt óp Zaterdag 8 en Juli a.s. haac groote ge£-wandeltochten, ter ge- ,1 van haar 4-jarig be- rer afstanden van 20 en oor deze wandeltoch- t zeer groote belang- Reedis vele toekende irs uit geheel Neder- ■even in, o.a. uit Haar- jurg, Helmond, Breda, Pèal, Bergen op Zoom, afcen Hekier. Den Haag, NÏn, Delft, Amsterdam Mem. vswandeltoehten worden veuP. A. georganiseerd- on bekende, bepalingen van nfcerl. Wandelsportbond eife.). De start geschiedt uild Hortuszicht", Witte te Leiden, 's Zater- 2 tot 3 uur, 's Zondags ut tot -12.15 uur. Inlich- inischrij vingen worden igverstrekt door den Se- stPenningm. van P. P. A., 2(f A. van Heusden, Bili- 15 te Leiden, des anaf 7 u-ur. ^bENSPORT. Beper- jAta) heats. De wijze, 3 tegenwoordig de heats J wordt, schenkt, uit een [oogpunt bekeken, geen [ding. Om het verloop van [nu een sportiever karak- tven, waardoor de rijders jfeats motten trachten de °|zoo hoog mogelijk ge- :eje krijgen, heeft Het cen- '|tuur, in overleg met jle ifommissie voor eigena- a4loten bij wijze van met ingang van 15 Juli itfieats volgens puntentel- aten verrijden, palingen hiervoor zijn de Je: Wanneer in eep heat- :t hetzelfde paard de eer- 'a! reede heat wint, is de be- gevallen en is dit paard ,t%idelijke winnaar. De "jvan de andere paarden 't volgens puntentelling, 0 tweede aankomende 2 ,het derde aankomende 3 0 enz. Indien de tweede i door den winnnaar van Ijs heat wordt gewonnen, S :n derde en tevens beslis- v ieat gereden. Wanneer 31 :de heat door den win- an de eerste of tweede 31 ordt gewonnen, is dat innaar, ongeacht het be- lantal punten. Is dit niet tl, dan geschiedt de defi- ^laatsing volgens punten- ;er verschillende paarden de aantal punten hebben 1 wordt voorrang gegeven eL paard,: dat hef grootste lerstb plaatsen heeft bezet. v hierin gelijkheid,.' dan Joorrang gegeven aan het zj dat het grootst aantal ^plaatsen daarbij heeft be staat hierin ook gelijkheid, fflgt dat paard den voor dat bij de laatste toeken- *<(n punten de beste plaats ZEzet. te paard, dat wordt uitge- jid, telt niet mee in rang- „e van de heat, waarin het Uitgeschakeld. Wordt een 11 de tweede of derde heat h jakeld, dan brengt dit 0 ;ran dering in de punten- in de voorgaande heats. j erijen van Duindigt naar |W* Door verscheidene a in, doch hoofdzakelijk om- He kleine draverbaan op a ;t niet aan de eisehen vol- ner, naar aan het „Vad." Iwordt, een conflict ont- B 'tusschen de exploitanten .jiindigt, de Ned. Harddra- 1 sn Renvereeniging eener- i het Centraal Bestuur voor f- en Rensport anderzijds. volg hiervan is geweest, N.H. en R.V. voor 8 en 9 ïeen programma's voor ;gt heeft uitgeschreven, itzondering van vier ren- -or den Zondag. C.B. heeft thans de vriige- i draversdagen aan de ilereveld toegewezen, waar p.. op 9 Juli de Derby voor rigen zal worden verreden, en ander is stellig niet in llang van de paardensport j wordt tijd, dat er van hoo- Id wordt ingegrepen. KERKNIEUWS Te Nijmegen is in den ouderdom van 59 jaar overleden de zeereerw. heer G. M. M. M. C. van Crimpen, castoor der pa rochie van Christus Koning al daar. LITURGIE Zaterdagl Juli. Feestdag* v. h Allerkostbaarst Bloed des Heeren. Mis: Redemisti. Gloria. 2e gebed(alleen in stille H.H. Misseni v. d. H. Joannes de Doo- per. Credo. Prefatie v. h. H. Kruis Kleur: Rood. Gemengde Berichten Trap van een paard. Gister middag is de 5-jarige v. Loon te Bergen op Zoom met zijn fiets tegen een met paard bespannen boerenwagen gereden, waardoor hij viel. Hij kreeg een trap van het paard en overleed aan de be komen verwondingen. STADSNIEUWS Overgarags-exarnens Gem, II. B. S. Bevorderd naar 2a; K. van Bemmel, P. P. van der Blom T. Brinkman, F. Brinks, J. Bro-ns, J. Bult, A. D. Dirkse. D. Dreef, M. Dubeldeman, G. van Ekeris,, Jopie de Graaff, F. Heems kerk. Tinie Hiiner, J. Lasschuit, A. J. Leget, Corry v. d. Mast, Z. M. W. Reijers, B. Rooyakkers, H. Selier, Charlois. Bevorderd naar 2B: G. J. Buy- tendorp, C. Hameter, Corry Hr-ogeveen, H. Jonge-dijk, W. J. Juresfen, H. Klaassen. A. v. d. Kloes. J. G. Kriek,. G. F. Kruit, Janry Lammens, J. Lut, W. N. van der Nat, D.' Nederlof voor waardelijk, Nelly Neuteboom, G. J. Overduin, P. Segeth, P. Se lier, Else Bruinsma, v. d. Kop. Bevorderd naar 2c: A. de Groot, P. Kouprie, M. C. J. Nie- vaart, J. Paauw, Rina Raar, J. van Riemsdijk, IT. C. Rietber ger,, Henny Roelse. L. H. de Rooy, W. Schotel, W'. v. d. Slik, K Sloos. 77 F. A. Vermaak, H. Visser, J. Vochteloo, W. R. Vos, A. v. J. Waals. A. K. Zaag man, F. Zandvliet. G. M. Zijlstra Bevorderd naar 3a: Th. ten Brummelaar, A. A. Dissevelt, Jannie Gerritse, H. Guldemond, Ida de Haas, J. Harms, P. Har- teveld, F. Heemskerk, H. M. v. d. Heuvel, J. den Holder, E. Hooykaas. P. Huiberts, D. J. de Jong, J. C. A. Knetemann, Henny Kok. J. van Leeuwen, H. S. Manusama.-'Lini Philippo, A. G. Riks, E. van Tuyn, Léon van t Hooft, voorwaardelijk. Bevorderd naar 3 b: P. W. Koumans, A. M. v. d. Kraaij, Fiep Kranenveld, A. Lepelaar, O. J. Matray, B. Wr Mulder, Henk van Oosten, H. Planjer, P. L. van de Polder, W. M. van Renycn, J1. J. Vermeer, Tini de Vrijer. H. A. van Waard, Truus van Weizen. Bevorderd naar 3c: W. van Leeuwen, G. Leget, J. C. Mey- boom. Corrie Ohms, A. Steens- ma. Edith Sterk, J. L. de Ruiter van Steveninck, Jacoba Stigter. H. Swanenburg, J. A. N. den Tonkelaar, M. Vel-dhuyzen van Zanten, J. Versloot, H. H. Vode- S-l. G .de Vroede, J. Vrjjenhoek, J. Wesselo en Drónkei-s. Bevorderd naar 4: 77. Algie, H. G. Bauer, S. Belonje, Hans van den Broek, A. Burggraaf, voor waardelijk, J. H. Bijleveld, H. de la Court, J. N. Croes, J. van Dam, B. Erades, E. J. 'de Geus, J. L. P. A. van Hoeken, A. van der Kuy, J. W. Visser, C. van der Weele, Tineke Wesselo, S. P. Althuis, B. J. de Bruin, J. A. Eiehhorn, J. A. Fuchs, S. de Graaf, N. H. Heeroma, E. L. Ho- zee, J. P, R. van Ingen. A. F. A. T. van Iterson, G. J. de Jong, C. M. van de Kreeke, J. P. Kwestro, B. Leenstra, A. J. de Meyier, H. M. Oudshoorn, A. van Polanen, J. J. Prevoo, H. A. Robbers, H. van der Tuin, P. J. Vermond, A. P. van Wijk, A. C. Louwrier, G. J. van Alphen, C. H. G. Boter- mans, G. J. Brusse, W. N. de Graaf, L. H. de Heiden, H. G. Kromhout, J. G. Marks, E. O. Matray, Alie Piket, Fini Ramb, J. Ph. Riedel, H. M. Ruitenbeek, L. Simons, Lenie Stufkens, H. J. Teeuwen, C. J. Ultee, W. Voch teloo, W. A. Zaagman. Bevorderd naar A5: H. van den Berg. N. A. Bomhof. W. Brusse. Ch. A. de Groot, Susan na van Leeuwen, Ch. Paling, P. van der Pïas, R. O. Ravelli, B. L. de Rooy, Bep Spilker, Ch. F. Verstegen, H. Vreeken, W. de Vrijer, Koosje de Witte, A. K. Wolterink, Paulusse. Bevorderd naar B5a: N. C. Balkenende, J. M. Brons, J. van Deventer, C. L. van Helden, E. W. van Ileum, C. J. van der Heyden. W. E. Jansen, D. van Leeuwen. H. E. Lindeman, W. van Lit, J. vair der Mast, R. G. Metzelaar, G. N. Meurs. D. Roo- denburg Vermaat, W. Welmers, Braun. Bevorderd naar B5b: O. C. Croes, M. S. de-Groot, T. Hoek stra, R. Jung, J. van Leeuwen, Rietje Nanning, Ida de Rijke, J. L. Schoeman, P. Smit. H. N. A. van der Star, Gré Teleng. N. van der Velden, A. G. Vlasblom. R. de Vries. Leo Mens en Wiiiem iVIizée voor Oud-Leiden. De lezing, die Leo Mens gisterenavond op uit- noodiging van het bestuur van Oud-Leiden in de Luthersche kerk heeft gehouden over den Leidschen musicus Cornelis Schuyt en de liederen, die hierbij werden gezongen, hebben de toe hoorders weer eens uit de misère van weden opgelicht. Na een kort inleidingswoord door den voor zitter, dr. Sevênsma, piet dank aan het Kerkbestuur vkn de Lu thersche Gemeente, zong het „Leidsch a Capella" koor twee van Valerius' prachtige liederen n.l. „O Heer Die daer" en „G'lyck den grootsten Rapsaek", en als al tijd bewonderden wij. wat Mizée met zijn koor doet aan nuancee ring en voordracht en tevens aan subliem gebruik van de stemmen. Dit is de eerste keer dat „Oud- Leiden" een onderwerp op mu ziekgebied laat behandelen, n.l. de beteekenis van den Leidschen toonkunstenaar Cornelis Schuyt. Wat 'muziek van ouds voor den mensch beteekent wees spreker aan uit testafnentische gegevens eerstens; muziek in hoogeren zin, die diepe taal spreekt werd ook later beoefend. Onder de velen werden Bach en Beethoven ge noemd. Ook Cornelis Schuyt was een pionier, die zich naast Swee- linck, van wien hij een tijdgenoot was, kon plaatsen (eind XVIe be gin XVIIe eeuw). Maar al te wei nig is Schuyt in zijn werken be kend. Met de muziekhistorie was 't iit ons land slecht gesteld; de buitenlandsche musicologen heb ben de Nederlanders gewezen op wat de Leidsche musicus heeft .gepresteerd, die met velerlei kunstenaars in aanraking kwam. en wiens muziek (door de rede rijkers én het calvinisme was het muzikale peil niet gestegen) aan verwant is aan de zonnige Ita- liaansche kunst, waarvoor het contrapunt week. Er kwam zin voor de madrigalen van den orga nist van St. Pieter, die tevens be speler der Leidsche carillons was. Ook steeg de belangstelling voor wetenschap en kunst door de opening der universiteit. De op bloei breidde zich\meer en meer uit na de Spaansche overheer- sching. In Leiden bloeide het mu zikale leven. Schuyt werd op kosten der magistratuur een kunstreis naar Rome aangeboden circa 1579. In 1593 werd hij orga nist. Met den Zuidnederlander Willaert had hij connectie en de leden van den Muiderkrlng wa ren hem bekend. Weinig werken van dezen Nederlander zün voor ons bewaard gebleven. Een en ander is gevonden in buitenland sche bibliotheken. In Leiden kent men zijn naam amper, v at wel erg is, als men bedenkt welk een liefde hij voor zijn vaderstad had, hetgeen blijkt^ uit zijn ge schriften en teksten der koorwer ken. Op onderhoudende wijze vertelde Leo Mens van hem. In groote trekken schetst hij zijn werk en karakteristeert den be scheiden kunstenaar en de, sfeer waarin zijn schepping gebeurde, zoodat de toehoorder iets meer zal begrijpen van diens werken. De spreker liet het onderwerp wel eens los om een korte bespie geling over een of andere neven kunst te geven, maar het vele, dat hij weet, belet Ijem niet zich te beperken. Nogmaals werd de lezing onderbroken door het a caopellakoor, dat een streelende uitvoering gaf van het geïnspi reerde, hoogst welluidende ma drigaal een lofzang or Andrea Ousthorn, burgemeestersvrouw van Leiden, om met den geweldi gen canon: Bewaert Heer Hol- landt er salicht Levden" (waar voor geen enkele musicus een oplossing wist als professor Pater Smi.jers) te eindigen. Voortreffe lijk is er gezongen er de spreker, de dirigent en het koor oogstten algemeens waardeering. 't Was voor Oud-Leiden een succes. De voorzitter sprak een dankwoord. J. Kortmann. Geboren: Gertrude Jacque line, dr. van G. J. Strecder en J- Eerste Leidsche Begrafenisonderneming v. Roomsch Katholieken GEVESTIGD 1882 G. H. KLEIN HANS PIETER DE LA COURTSTRAAT 22 TRANSPORT - TELEFOON 21455 Tarief en uitvoerin in overleg met U 6472 M, Hofman; Leendert, z. van C. Koekabakker en W. Zeilstra; Theodora Charlotte Wilhelmina. dr. van R. van Roijen en T. C. W. Gratama; Constance Geertruida Maria, dr. van H. C. Stipdonk en C. E. Raaphorst; Robert z. van L. A. den Oude en H C. van Enge len; Wiepkje Antje, dr. van J. Bronger en S. Roelevink; Tilly Willemien Maria, dr. van W. H. B. van Welsen en M. J. Duijver man; Louis Charles, z. van L. C. Ju en C. Mader; Sonja Klara, d. van G. E. Tuik en K. Kleine; Leendert Zegert, z. van M. Mas tenbroek en A. Ouwehand; Otto Anthonius, z. van J. H. Speel en J. J. J. Hoekstra; Christina, d. van J van Veen en M. van der Vlist. Ondertrouwd: G. Straathof jm. 28 j. en E. M. de Boer jd. 29. G e t r o u w d: G. van der Niet wedn. en A. A. W. van Oort jd.; J A. Hofkes jm. en E. Kukler jd.; J. van Egmond jm. en H. de Roode gesch.; C. R. Rijnenberg jm. en J. G. van der Upwich jd.; H. T Theunissen jm. en M. Doove jd.; A. de Wit jm. en M. D. Lepelaar jd. Overle den: J. Oudshoorn wedn. 52 i.; G. Bos, zn„ 1 3i.; M. M. Truyers, wed. van J. Dieben, 62 j.; B. J. H. L. Glauner wedn. 78 j. OFF. RIEDEDEELINGEN HERDISTRIEUTIE IJZER EN STAAI. Met ingang van heden moet aan specificatiebladen Hdb, "toelke bij Rijksijzer worden ingediend, een extra copie worden toegevoegd, waartoe normaal doorslagpapier kan worden gebruikt. Specificatiebladen Hdt>. die niet in 3-voud worden ingediend, zullen onbehandeld worden terug gezonden. NICOTINE 95-'J8 NïCOTINE- H OORMIDDELEN, ZWAVEL. De bovengenoemde middelen, welke onder eeh distrib\jtieregeling vallen, kunnen alleen worden aangekocht met een aankoopvergunning. T'ot nu toe werden deze door de rijkstuio- bouwconsulenten en de ambtenann v. d. plantenziektenkundigendienst a (!- gegeven. Met ingang van. 1 Juli 19-14 geven alleen de rijkstuinbouwconsu- lenten de aankoopvergunningen af. Telers, die meenen nicotine 95-98 nicotinerookmiddelen of zwavel •noodig te hebben, dienen zich dus van 1 Juli 1914 af voor het verkrijgen van een aankoopvergunning te wen den tot den rijkstuinbouwconsulent, in wiens ambtsgebied hun bedrijf gelegen is. Deze regeling, g e 1 d t n i e t voor het ambtsgebied van den rijks tuinbouwconsulent te Boskoop. In diens ambtsgebied zullen de aankoop vergunningen worden afgegeven door dhr. J. Zwartendijk, technisch ambte naar/distributieleider van den plan tenziektenkundigendienst, tot wien men zich dient te wenden. De te distribueeren bestrijdingsmiddelen zijn schaarsch. Alleen in de hoogst noodzakelijke gevallen wordt een hoeveelheid van deze middelen toe gewezen en dan nog voor het gebruik uitsluitend in kassen. OESLAASO v. li. fVlidilsnstandsdipioma 1944 Mej. A. A. v. Breukelen, Haarlem; Mej. J. ten Oate> I W. F. Cornelisse, llej. C. J. de Coster, Mei. M. E- de Coster, Mej. G. v. d. Eijkel, Rijnsburg; Mei. C. de Gast, Mej. E. J. H. de Geest, G. H. den Haan, Voorschoten J. M. de Haas, Mej. J. A. Hessels, II. Klein, Mej. J. E. Koevoets, P. H. Koevoels, C, v. Leeuwen, P. Lan- I ge zaal, H. Maat, Oegstgeest; J. J. Maroelis, H. Mieloo, Mej. W. Meijers, Mej. P. J, Paddenburg, C. I'ietera, J. J. H. Reizevoort, L. Segaar, AroorschotenJ. Smitte- naar, Mej. L. Spies, H. J. Sloos, H. L. Snijders, I J. C. Stolwijk, J. F. v. 7'ijk. E3 van de E3 cursisten slaagden. Resultaat ran onze gespecialiseerde Middenstands- opleiding <3 leraren). Segln Juli 1944 aanvang Nieuwe Cursus voor I het Middenstandsdiploma 1945 Allen opgeleid door: 7040 EXAilEN-SPlEIOINS PH. G. L.1 REIDEN mJK EM SCH1EKA&H 91 - LEIDEM tiiet aansluiting voor op het gas, dubb. branders en onder- en bovenwarmte, thans weer leverbaar. LANGËZAAL, HOOCëWOERD 12Sa POSTZEGELS Nog koopen wij allo betere series en zegels togen be hoorlijke prijzen in. Speciaal Europalanden en Nederland en Kol. Ook verz. Stelt U zich nog heden met ons in verbinding. M. J. H. T00RENS, Ned. Post.- zegelbours - Stationsweg 38, Den Haag, Telefoon 1T7.133, Postbus 111. 7170 DAMES! Wij zetten nog steeds een le klas permanent met prima oliebehandeling. Wasschen, watergolven, knippen en onduleeren ir. den meest moderne stijl,'lste klas bediening. Uw kapper van Leiden is Maison PLANTFEBER Apothekersdijk 8. 7193 Gevraagd in R. K. Ge zin een NET MEISJE als hulp in de huish. v. d. of d. en n. Goed loon, volle kost en huisel. vex-- keer. Zich aan te melden bij Mevr. TIMP. Grone- steynkade'2, Leiden. 7182 Benut Uw vrijen tijd! vlot spreken en schrijven in 8 mnd. Nieuwste schriftel. opleiding f 2.05 p. m. De post brengt elke week Uw Jes thuis. Ervaren M.O.-leeraren leiden Uw stucjie! Middenstandsdiploma 12.85 p. m. Nederlandsche Taal 11.55 p. m. Enkel en dubbel boekhouden. Speciale cur sus voor jonge en aanstaande bouwpatroons. Bedrijfsorganisatie voor de bouwvakken. Materialenkennis voor de bouwvakken. Begrootingen voor de bouwvakken. AVENUE CONCORDIA 62 - SCHILDERS GEVRAAGr bij H. P. JANSEN, Oude Singel 20, Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3