Als i een hud ksopt Aangewezen Bonnen Plv. Hoofdred.; T. W. de Vries. Den Haag. Red. Buitenland: Mr. H. Geise, Leiden; Red Binnenland, Stad en Sport: M. Zonderop. Leiden, -•'cd. Omgeving: L. Rooien. Leiden. Verantwoor- ileKjk voor de adv. - C. de Heiden. Leiden. K 1669 Abonnementsprijsvoor Leiden, per kwartaa 1.33; per week 20 cent. Per ngent, per kwartaa 2.73; per weck 21 ,n L.OS5Ï .jent, per kwartaa r_.cent. Franco per post f3.10 nummers 5 cent. kunt U zien of hij van een goed ras is. Als U verpakte levensmid delen koopt, hebt U géén con trole. Let daarom op den naam W. A. SCKOLTfcN. Een kwaliteits garantie, die o.a. voorkomt op W. A. SCHOLTEN'S Aibumona, Butaroma, Transparanta, Sago en verpakt Aardappelmeel. Hannest - en ook Vrouwen die de veertig zijn gepasseerd en lijden aan Rheumatische pijnen, moeten voorkomen dat ze de dupe worden van hun leeftijd. Met de leren verslappen de bloedzuive rende organen, verzwakt ook de spijsvertering. Dan gaan zich on- zuiverheden vormen in het bloed en die hoopen zich op. Zulke menschen moeten K r u sc h e n nemen. Kruschen wordt over de heele wereld erkend als hei middel tegen rheumatische pijnen. Bij Apoth. en Drog. 1.47, 0.76, 0.41 uitsl.in de bekende gele verpakking 'WIEPJE ENWIN^kOMEN JULUt ETEN '"ROEPT MAM. DAAR KO MENDE BEIDE. RAKKERS AL AAN KOLLEN.ZE CAAN DOOR oe keukensnuiven eens e n stcoten el kaar a an 'ruik je 't? pannekoeken!. hiep,hiep,hiephoera!' 'DAT RiEP MOEDER •4^ OOK.TOEN'T BAKKEN ZOO PRACH- TIC, LUKTE MET DE '.f "cJÖRTBIOEMVAW 51MON PE WfT! Van 25 Juni t.m. 8 Juli VERDUISTERINGSTIJDEN. Van 18 tot en met 24 Juni van 22.tot 5.15 uur. Zon op en onaer: Zaterd. 24.6: 5.17 op. 22.07 ond. Zond. 5.6: 5.18 op, 22.07 onder. MAANSTANDEN. Zaterd. 24.6: 0.05 onder, 8.59 op. Zond. 25.6: 0.35 onder. lO.Oo op. br. of geb 4 rants. 1 rants 1 rant, beschuit 1 rants, bloem, br of gebak 250 gr. hav-rmou4 of Roggevlokken 250 gr. gort 250 gr. kinderm. of voedingssuiker 'A rants, boter Vi rants, boter 100 gr. magere of 20+ kaas 1 3 4 liter melk 13/4 liter taptem. 1 rants, vleesch 1'4 rants, vleesch 500 gr. Suiker z50 g-, Jam 1 rants, vervang- middelen 150 gr. Versn. 1 rants, sigaren, ta bak of cigaretten. 27/28 A Br. 27/28 B Br. 27/28 beseh. 155/156 Alg 157 Alg. D 54 Res. E 54 Res 27 A Boter 27 B Boter 158 Alg. 27/28 Melk 27/28 Tapte 27/28 A VI. 27/28 B VI. 159 Alg. 160 Alg. 161 Alg. 27 Versn. 27/28 Tabak Bijz. rants.: B 55, C 55. D 55. E 55 Reserve 'A rants. Boter. Op deze bonnen mag reeds op 24 Juni worden gekocht, uitge zonderd vleesch en aardappelen. Alle bonnen zijn geldig tot en met 8 Juli, behalve voor zoover hierboven een andere datum is vermeld. Reeds aangewezen bonnen, welke nog geldig zijn: 152 Algemeen (voor een-h toi- Jetzeep) 11 Juni t.m. 8 Juli. 153 Algemeen. C 50, D 50, E 50. Reserve (voor waschpoeder) 11 Juni t.m. 8 Juli. E 51 Reserve (voor toiletzeep) 11 Juni t.m. 8 Juli. 24 A 3oter (voor 125 gram boter) 28 Mei t.m. 8 Juli. R 05 Tabak (voor 45 gram scheerzeep) 30 April r..m. 2 Sep tember. .DE-NIEUWE BONNEN, Voor de volgende periode zijn op de bonnen 27 en 28 de gebrui kelijke rantsoenen brood, be schuit, melk taptemelk en vleesch verkrijgbaar. Voorts zijn aangewezen 155 en 156 bloem. 157 250 gram havermout of rog gevlokken, D 54 250 gram gort E 54 250 gram kindermeel of voe- cïingssuiker, 27 A en 27 B boter 1/2 rantsoen boter, 153 100 gram 20 of magere kaas, 159 suiker, 160 jam, 161 vervangingsmidde len, 27 versnaperingen 150 gram versnaperingen, 27 en 28 tabak 1 rantsoen sigaren, tabak of siga retten. Voorts zijn als bijzonde re rantsoenen aangewezen: B 55. C 55. D 55 en E 55 1/2 rantsoen Boter. Toelichting op de bonnenlijst, In den vervolge zal men op de havermoutbonnen behalve 250 gram havermout e.d. oo-k 250 gram roggevlokken kunnen ver krijgen. Men moet er echter re kening mee houden, dat de win kelier niet steeds beide artikelen beschikbaar zal kunnen hebben, zoodat men genoegen zal moeten nemen met het artikel, dat voor radig is. Op elk der bonnen „Boter 27 A" en Boter 27 B" is 125 gram boter verkrijgbaar, terwijl voor kinderen van 0 tot en met 20 jaar een bijzonder rantsoen van 125 gram boter beschikbaar wordt gesteld op de bonnen reserve B 55, C 55, D 55 en E 55. Inlevering Groentebon 8ste periode. Inwoners der gemeenten, waar klantenbinding voor groente geldt, dienen bon „groente 8e pe riode 1944" van 25 Juni tot 1 Ju li a.s. in te leveren bij handelaar, van wien zij van 9 Juli tot 5 Aug '44 groenten en fruit wenschen te betrekken Vette in plaats van magere kaas. Van 23 Juli tot en met 5 Augustus Van 23 Juli tot en met 5 Aug. a.s zal in plaats van 100 gram magere kaas 100 gram vette kaas beschikbaar worden gesteld. Ten einde voor deze kaas in aanrneY- knig te komen moet men den bon „Algemeen* 154" voor 2 Juli a.s. bij zijn leverancier inleveren, desgewenscht tegen ontvangstbe wijs. Het afleveren der vette kaas vóór 23 Juli 1944 is niet geoor loofd. Voor de periode van 23 Juli tot en met 5 Augustus zal dus geen bon voor magere kaas aangewe zen .worden. TWEE K.G. AARDAPPELEN VOOR DE WEEK VAN 25 JUNI TOT EN MET 1 JULI. Gedurende de week van 25 Juni tot en met 1 Juli a.s. zal men op de bonnen Reserve A56, B58, C56, D56 en E56 twee k.g. aardappelen per bon kunnen koopen. Houders van toeslagkaarten voor biizonderen arbeid kunnen op den bon Res. M49 twee k.g., op den bon Res. M53 een k.g. en op den bon Res M55 een half k.g. aardappelen koopen. Met r.aöruk wordt er op ge wezen, dat op deze bonnen pas op Maandag 26 Juni a.s. aa'rd- appelen mogen worden gekocht of afgeleverd. BINNENLAND RIGOUREUSS CONÏRoLE OP ALLEN WAREN UiïVÜËR NAAR DUTTSCHLAND. Met ingang van 1 Juli. De vervaardiging en verzen ding van artikelen en andere goederen buiten de grenzen, ais getrokken zijn cioor ae overueias maatregelen voor het bedrijfsle ven, zijn verboden. Ter contro leering van dit verbod zal van 1 Juli 1944 af, alle warenuitvoer naar Duitschland aan een stren ge en rigoureuse controie wor den onderworpen. Wie goederen van welken aard ook per spoor, per expeidteurs met vrachtauto's of met schepen naar Duitschland wil verzenden, moet tevoren het bewijs van een speciale vergunning hebben ver kregen. Zonder dit bewijs moe ten de spoorwegen, de expedi teurs of de verschepei's het aan nemen van de zending weige ren Ter verkrijging van het bewijs moeten worden ot„rgelegd: a. Voor alle producten op het gebied van de voedselvoorzie ning en van den landbouw cl yet de origineele uitvoervergunning van het ministerie voor land bouw en visscherij, ofwel, in dien de uitvoervergunning niet tijdig kan. worden verstrek), resp. de uitvoer in gedeeltelij ke zendingen geschiedt, een door den exporteur uit te schrijven formulier. bl. Voor alle andere fabrika ten, halffabrikaten en grond stoffen (behalve kolen en cones, welke zonder vergunning mogen worden uitgevoerd) een afschrift van de ordervergunning van de Zentralauftragsstelle. b2. Voor zendingen met een goederenwaarde beneden ƒ5010 en voor zendingen van Duitsche particulieren ter dekking van hun persoonlijke behoefte een speciale uitvoerverklaring. voor zoover niet de Zentralauftrags stelle om soecialen reden een uit voervergunning heeft verstrekt. (Voor reisbagage is geen ver gunning vereischt). Voor zoover de afzender zelf de formulieren invult, neemt hii de volle verantwoordeUikheid oo zich voor de juistheid en volle digheid der verstrekte gegevens. Onjuiste of onvolledige gegeven: worden zeer streng gestraft. In zwaar aan te rekenen gevallen kan gezien de huidige situatie in het op arglistige wijze verkrijgen van transportmiddelen voor niet voor den oorlog van belang zijn de goederen zelfs een daad van sabotage worden gezien. Op de geheele regeling bestaan slechts twee uitzonderingen, waarbij gbederen zonder speciale vergunning uitgevoerd worden n.l. a) kolen en cokes. b) goederen, die >tot de reis bagage behooren en als reisbaga ge worden opgegeven. De nieuwe regeling is zoo een voudig. dat zij voor alle hierbij betrokken zijnde verkeersinrich- tingen zonder een aanzienlijke uitbreiding der werkzaamheden aan de hand der duidelijke en overzichtelijke formulieren kan worden doorgevoerd. Desondanks vindt nog een aanvullende con trole plaats door de douanebe ambten. Tot dat doel moeten de bewijsstukken inzake den toeg- stanen uitvoer bij de verzendoa- pieren worden gevoegd. Deze worden bij het overschrijden van de grens door de douane in ont vangst genomen en onder bijvoe ging van eventueele noodzakelij ke opmerkingen aan de betreffen de jngta+ies dnirupzonden. Hier .vindt een nieuw onderzoek plaats, zoodat iedere vervalsching of ook slechts een poging tot ontduiking onmiddellijk kan wor den vastgesteld en eventueel kah worden gestraft. Het goederen transport zelf ondergaat hierdoor geen vertraging. Goederen door de verlceersinrichtingen aangeno men. worden hl ieder geval ver voerd. De formulieren voor den uit voer van goederen, vallende on der het ressort van de instanties voor den landbouw en de voed selvoorziening. worden on de reeds gebruikelijke wijze door de Nederlandsche marktorganisatie uitgegeven. De formulieren voor alle ove rige goederen kunnen bij alle spoorwegstations, bij alle expedi teurs en bij de drukkerij ELCO in Amsterdam als in den han del zijnd drukwerk worden ver kregen. Allen instanties en onderne mingen. welke betrokken zijn bii den warenuitvoei- naar Duitsch land, wordt dringend aangeraden zich tijdig in te stellen oo de hierboven uiteengezette wijziging en zich eenige dagen voor 1 Juli a.s. in het bezit te stellen van de noodzakelijke vergunningen en van de hiertoe vereischte formu lieren. Nieuwe postzegel van 50 cent. In afwijking van het oor spronkelijk plan zal naast den bestaanden zegel in de nieu we serie postzegels met afbeel dingen van zeehelden toch een zevel van 50 cent j.orden uitge geven. Deze nieuwe zegel zal eveneens de beeltenis van een .NedsrRmdsehen zeeheld draCTen: Nadere bijzonderheden daarom trent zullen te inner tüd volden. Oo dezen zegel na is de serie volledig, ais op 6 Juli a.s. de ze gel van 25 cent verschenen zal zün. dragende de beeltenis van Tjerk Fiddes de Fries. De na dere gegevens van dezen ze^1 ziin: reodaob+i0' naars. ro+oTa- vure, 31 'A x '4 1 '4 mm. (beeld vlak 28Ik x 21 1 '4 m m vellen van honderd en van vijftig stuks druk Joh. Enschede en 7on°n te Haarlem, ontwerp prof. Kunq Br-lnlts. Arbeidsmannen naar bet Oos t-u. Dinsdagavond zijn uit Veenendaal via Amersfoort en Olden-aal honderd mannen van den N.A D. vrijwillig naar het Rezirk Bi-Hstok vertrokken om tezamen met de aldaar reeJs aanwezige arbeidsmannen de Oc^-t-^eellni ,301 t° vormen. rn mr,ïP Z o n d a g 25 Juni. Vierde Zon- da" na Pinksteren. Mis: Dominus. Gloria. 2e gebed v. d. H. Adal- bertus. Belijder (Zie in het Feest eigen v. h Bisdom); 3e v. d. H. Gulielmus. Abt: 4e v. h. octaaf v. d. H. Joannes de Doóner: 5e voor den vrede. Credo. Prefdtie v. d. Allerheiligste Drieëen'neid. Kleur: Groen. M a a n d a g 26 Juni. Mis v d. H.H. Joannes en Paulus, Marte laren: Multae. Gloria. 2e gebed v. h. octaaf v. d. H. Joannes de Dooner; 3e voor den vrede. Geen Credo. Gewone Prefatie. Kleur: Rood. Kerken E.E. P.P. Franciscanen. Zondag. 2e gebed v. d. H. Gulielmus, Abt;' 3e v. h octaaf v. d. H. Joannes de Dooper; 4e voor den vrede. Gemengde Berichten MOEDER EN DRIE KINDSlAf OMGEKOMEN DOOR GAS VERSTIKKING. Woensdagmiddag tusschen 6 uur heeft zich in het pand aan den Rielseheweg te Tilb-^j bewoond door de familie Sehoot-Appels een gasverst kings-d'Afma afgespeeld, waai de 33-jarige moeder en haar <||1] dochtertjes van resp. 5, 3 en jaar om het leven zijn gekoir^ri Het was de man, die om 6 van zijn werk thuis komende, ontstellende ontdekking dsfcz Deze vond zoowel aan d„ vo als de achterzijde der wonipt de deur gesloten, weshalve zich door een raampje van W.C. toegang verschafte. In keukentje, waarvan de den i eveneens dicl t waren, trof zijn vrouw en drie kinderen, levenloozen toestand. Het bli dat een kraantje van het j ri comfoor open stond, waard het gas vrij spoedig de betrek lijk kleine keuken vulde. E wel direct geneeskundige ter plaatse was, bleven poi gen om de levensgeesten ocjie wekken, vruchteloos. Vols verklaringen der ontwonen moet deze tragische gebeurtf it zich tusschen 5 en 6 uur hebfc afgesprg'd. want kort voor had nog een der buren boft hammen voor de kinderen reed gemaakt. He4 is niet ui11 sloten, aldus de N. Til-b. Citi dat de vrouw des huizes, die d een kwaal slacht ter been tyc de deuren gefloten heeft onC ter haar kinderen in het ooflfc houden. Twee jongens verdronken. IJ Gisterenmiddag zijn twee leei r gen va nde Tielsche amba school, de 14-jarige C. van L -i den uit Lienden en de 14-jafj P. J. Blom uit Eek en Wiel, tijdens de middagpauze met tweepersoons kano in de vluè: haven aan het spelevaren wan te water geraakt en verdronli De beide slachtoffers waren si dig op het droge gebracht, c l kunstmatige ademhaling mi. niet meer baten. Vrouw vermoord te Wint wijk. In een greppel in buurtschap Het Woold. gem< te Winterswijk, werd onder deren verborgen, gevonden in staat van ontbinding zi lijk van de 44-jarige arbeid vrouw M. M. M„ echtgeni van J. R. te Winterswijk, vrouw was reeds acht dagen mist. Een haar bekende had de vrouw meegelokt genoemde buurtschap, o voorwendsel, dat hij haar bij boer in die omgeving tegen tigen prijs aan boter kon pen. De vrouw keerde hier niet in haar woning terug en de man bleef onvindbaar. De litie slaagde er met behulp een politiehond Maandag j.l het lijk van de vrouw op te ren. Dr. Hulst uit Leiden verr: te sectie op -iet lijk, wa: bleek, dat er een hevige wo: ling moet hebben plaats ge den. Met een zwaar voort waren de vrouw diepe woi aan hals en borst toegebr: terwijl bovendien een halssnede was veroorzaakt dader is bekend, doch vi vluchtig. De motieven voor zen gruwelijken moord zijn bekend. Garage uitgebrand. In nacht van'Woensdag op Dor 1 dag is te Huizum. gem. It warden, de autogarage van heer W. de Vrij aan de Ruysi straat zoo goed als geheel a brand. De daar gestalde ij auto's, o.a. de postwagen, tj tig in getal, werden een 1| der vlammen. Alleen de aan heer de Vrij toebehoorendel gens werden gered evenali ziekenauto, welke uitgerl was om een patiënt op te1 len. De oorzaak is onbek Verzekering dekt de schadf Een timmerman in Neede vervaardigt nog de ouder wetsche ronde opklap bar e keukentafels. eooals men vroeger in de boerenwoningen vee! aantrof. Ook tiiar-s is er veel vraag naar dere soort talels CNF/Hartgerlnk/Pex m HOOFDPRIJZEN STAAT LOTERIJ. 1.000 met premie van 3 5240. 1.000 2932 4319 8768 144 400 1262 2586 5077 7776 0473 9166 15863 23995. 200 3145 3642 4592 4762 13596 18799 21860. 100 1153 2610 3755 4658 5675 5686 7229 8478 8669 11903 15078 15212 15310 17433 18809 18044 22001 23(

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 2