LIMA CARNAVAL L I D O DE STEM VAN HET BLOED EEN HOPELOOS BEVAL GEHEIMZINNIG TIBET „Een te veel aan boord Hazerswoüde Dcrp AGENT. I EXAME^-BPLESDINS PH. G. L. v. d. REYDEN C. A. 6REUIUMEYER - LEID RIJKSMUSEUM VOIR VGLKE9 Tennisrackets KNECHT OESLAAOO v. h. NiddeRstanilsdipIoRia 19441 NETTE IEERUN( VERKOOPSTEf Zaterdagmiddag 24 Juni 1S44 van 2.30-5 GAMELAN EN KRONTJONG REVUE TRBANON HOOGEWOERD 49 TELEF. 24919 'Crochet ^Assistente ADVERTEERT IN DIT BIJ BEN LANGEZAAL en ALI BERBéE nopen op Woensdag 12 Juli 1944 om 10 uur het H. Sacrament van het Hu. welijk te ontvangen in de St. Petruskerk te Leiden, waarna de plechtige H. Mis zal wórden opgedra gen om zegen te vragen over hun huwelijk. Gelegenheidtot geluk- wenschen na de H. Mis aan de Pastorie Lorerüz- kade 16. 7IB9 Leiden, 22 Juni 1944. 3 Octoberstraat 45. Kaiserstraat 20. Toekomstig adres: Ka- merl. Onnesl. 16. Leiden. TO HULSCHER en DIRK RUIGROK geven kennis van hun voorgenojnen Huwelijk, waarvan zal plaat;, derdag J3 Parochiekerk .van den H. Antoniug, Groenstraat te Nijmegen, 7046 Niimegdn, Thijmstr. 95. Hillegom, Zuider Leid- schevaart 3. Nijmegen, 21 Juni 1944. Reteptie: Nijmegen Zon dag 25 Juni van 35 u, Hillegom: Zondag 2 Juli van 35 uur. Toekomstig adres: Stationsw. 35, Hillegom. Heden is in vrede ont slapen mijn geliefde Echtgenoote, onze on vergetelijke Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, MARIA VAN POLANEN- VAN DER LAAKEN in den ouderdom van 85 jaar, 7043 J. VAN POLANEN G. ZANDEE- VAN POLANEN P. C. ZANDEE JOHa. VAN POLANEN Klein en Achterkleinkinderen. Leiden, 20 Juni 1944. Langegracht 226. Verzoeke geen bezoek en geen bloemen. De teraardebestelling zal plaats hebben Zater dag 24 Juni a.s. te 3 uur op de begraafplaats „Rhijnhof". Eenige en algemeene kennisgeving. VERLOREN. Degene die Woensdag avond een rood-bruine handschoen heeft gevon den, wordt verz. deze te7 gen bel. ter, te htz. Rid derstraat JL7045 f2 Rijwielbanden worden gerepareerd, gevulcaniseerd en van een nieuw loopvlak voorzien bii B. SJOUKE. Riiwielhande! Morschstr 7 Den 17en Juli a.s. ho- pen onze geliefde Ouders en Grootouders i CORNELIS i BENSCHOP en l ADRIANA M. I BENSCHOP- 1 KORTEKAAS f 2 den dag te herdenken, 1 dat zij vóór 50 jaar in S J den Echt werden ver- J 2 bonden. 4381 5 j Hun dankbare f kinderen en 9 g kleinkinderen Stomp wijk 22 Juni '44. f j Dr. v. Noortstraat 120. R. K. Jongeman, 32 jaar, werk.st. wenscht serieuze KENNISMAKING met R.K. meisje van bui ten 25-30 jaar. Br. m. fo to op eerewoord retour bur v. d. bl. o. no. 4815. Gevraagd i g. st. zijnde KARREMAN, straat 10. Tomaten- 4836 Voor de bezorging van het Z. Holl. Dagblad te Hazerswoüde Dorp vra gen wij een actieve en soliede Aanbiedingen aan Adm. Z. Holl. Dagblad, Papen gracht 32, Leiden. Gevr. voor direct een voor magzijnwerk. „Laco" Garenmarkt 46A. 4869 GEVRAAGD: NET R.K. MEISJE in- of extern, in tuinders- gezin, geen kl. kinderen. Goed loon. Wed. G. KOP- PERT, MonSterscheweg 51. Poeldijk. 7044 Mevrouw VELDHUYZEN vraagt een 7042 MEISJE v. d. en n. en 2e MEISJE v. halve dagen. Aanmel den 's avonds 7 u. Hooi gracht 84, Leiden. 2 B.z.a. een net R.K. Meisje voor dag en nacht, goede be handeling en goedloon in een klein gezin. Bj^ieyfen ol aanvragen Agentschap L.C., Kerklaan 24, Sassenheim. f2 Schrijfster op advertentie no. 4442 met ouderteekening vriendin C. wordt verzoekt nogmaals te schrijven, daar de kaart Maandag in bezit kwam en de afspra. k Zondag was Br. bureau v. d. blad onder no. 4891 Mej. A. A. v. Breukeleu, Haarlem; Mej. J.-ten Catei W. F. Cornelisse, Mej. C. J. de Coster, Mei. M.E. de Coster, Mej. G. v. d. Eijkel, Rijnsburg;Mej. C. de Gast, Mej. E. J. H. de Geest, G. II. den Haan, Voorschoten; I I J. M. de Haas, Mej. J. A. Hessels, H. Klein, Mej. J. E. Koevoets, P. H. Koevoets, C. v. Leeuwen, P. Lan- gezaal, H. Maat, Oegstgeest; J, .L Marcelis, 11. Mieloo, Mej. W. Meijers, Mej. P. J. Paddenburg, O. Pieters, J. J. H. Reizevoort, L. Segaar,(Voorschoten J. Smitte- I naar, Mei. L. Spies, H. J. ploos, It. L. Snijders, I .1C. Stolwijk, J. F. v. Wijk. van de cursisten slaagden. j Resultaat van onze gespecialiseerde Middenstands- I opleiding 43 Esraresïj. I Begiet juli 1944 aanvang Nieuwe CurSUS voor j liet Middenstandsdiploma 1945 I Allen opgeloid door: 7040 I SïliJW EN SCHtEKASE 91 - LEIDEN Flipje, de flesschentrekker! vraagt voor spoedig: leeftijd 15-17 jaar, Mulo-diploma strekt tot aanbeve Direct behoorlijk loon. Bij gebleken geschikt5 wordt volledige opleiding verzekerd tot Verkoop" in de kleeding-branche. Aanmelding eiken werl bjj U wegtrek ken de leege Rjjno-flesschen! Help ons tocht geef ze ons te rug. Schóón.,, want „aange koekte" beschimmelde flesch- jes en potten bezorgen onze spoelmachines zooveel last! Steenstraat la - Leiden L Toegang 10.40 p. pers. Deuren openen te! t I Vóór-verkoop zal plaats hebben: f - V_ YjI j j 1. In het Rijksmuseum voor Volkenkunde; E M.jh2. Bij het Inlichtingenbureau voor Vreemdelingenvef e***' to j stationsplein; 1 3. Bij BURGERSDIJK NIERMANS, Boekh. Te: Salomonis, Breestraat 113. ma EATERDAG 24 JUNlHSü STADSGEHOORZAAL - AANVANG 7.15 HET GROOTE SUCCES VAN 1944 Derard walden. Berry Kicvits, Paul Ostra, het vermaarde Dans Orkest Mai.andO in de daverende muzikale Een roffelvuur van lachsalvo's. Een ongekend klanken festijn. Een avond van uitbundige vroolijkheid. Prijzen 12.50, 12.11.50, fl.- Plaatsbespreking vanai Donderdag dagel. van 12 tot 2 u. PROLONGEER presenteert de prachtige Odeon-film (STIMME DES BLUTES) f Deze, natuur-mythiseho film, speelt in het liooge Noorden, waar de Orotschonon stam, met afgerichte adelaars de jacht beoefenen Op het tooneel het Lido-Orkest o.l. van EDDY KILA TOEGANG 14 JAAR I Vanaf Vrijdag 23 Juni: JENNY JUGO en KARL LUDWIG DIEHL in een film vol gezonde humor: AMUSANT CHARMANT I TEMPO I Voorst.: Dagelijks te 2 en 7.30 uur. Zondag: 1.30 u., 3.45 u., 6 u.,8.15u. j I Toegang eiken leeftijd (onder 15 jaar mot geleide) A.s. ZONDAGOCHTEND - tf uur precies Een fiimdoeument van de Schafer-expeditie 1933-1939 Plaatskaarten vanaf heden verkrijgbaar. Toegang eiken leeftijd (onder 15 jaar met geleide) CARL RADDATZ, PAUL KLINGER REGIE PROF VEIT HARLAN AGFACOLOR KIEURENPROC TOEGANG 14 JAAR Zondags doorl. matinee van 1-7.30 uur, aanv. avondvoorst. 8 i Voorst. Weekdagen 2 en 7.30 uur. Plaatsbespreking dringend a bevolen, waarvoor gelegenheid alléén aan de cassa van 1012.30 i Van Vrijdag 23 Juni at: LIDA BAAROV WILLY BIRGE in het spannende filmwer met ALBRECHT SCHöNHAL! RENé DELTGEN, e.a. (Amusementspanning humoren liefd Zondags doorl. matinee van 17.30 uur, aanv. avon voorst. 8 uur. Weekdagen 2 en 7.30 uur. Toegang 14 ja Gelegenheid tot plaatsbospr. v. 10-12.30 uur a. d. oas r fAodo'OO Rinket's Variété presenteert DE JUBILEERENDE met hun allernieuwste klanken van de Stille Ly&l?.. Zuidzee, afgewisseld door een wereld-variété^ programma en vele andere attracties en-trio t pruj-ummucn^cu lauwwlde' AGS o» 11 "n Ml im>'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 4