Art if ■M GEZOND PIERROT TECHN. BUREAU H. SWAAi NET MEISJ! xokjfi Neutrale opleidingsschool voor Gymnasium, Lyceum en H. B. S. TV A iKrr*99 KWASTBEHANG Komt naar DE ZAAK. HEI VERTROUWEN WAARD MORSCHSTRAAT 48 Weer behang voorradig Schildersbedrijf A. VLASVELD Goudsmidsleerlingen TIJDELIJKE AANSTELLII Mijn besluit staat vaf Voorziet U nu reeds va Accu-batterij voor den wint^ Pension of jjem. kamers ili Nette Juffrouw MEISJE f LEERKRACHT MEISJE Stelten Met groote blijdschap en dankbaarheid aan God geven wij kennis van de onzen zoon en broertje 4722 RARDI, die bii het H. Doopsel de namen ontving van Everardus Theodoras Johannes Maria. J. BAKKER M. W. A. BAKKER- v. VELZEN. KOOSJE. Leiden, 8 Juni '44. Haarlemmerweg 25. Met dankbaarheid en groote blijdschap geven wij kennis van de geboor te van onzen zoon en broertje KOOSJE, die bij het H. Doopsel de namen ontving van JACOBUS ANTONIUS MARIA. H. STOL J. STOL-BAVELAAR. JANTJE. Leiden, 8 Juni 1944. H. de Vriesstraat 72. Tijd. St. Elis.- Ziekenhuis. Met groote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje TINEKE. Bij het H. Doopsel ont ving zii de namen 4727 Christina Engelbertha Maria. H. STOL M. L. STOL-LöRSCH. Leiden. 9 Juni 1944. De Sitterlaan 11. Tijd. St. Elis.-Ziekenhuis. Getrouwd: HENK DE GROOT en ANNIE VERHOEF. die mede namens weder zij dsche familie hartelijk dank zeggen voor de be langstelling bij hun Hu welijk ondervonden. Noordwijk/Zee 9 Juni '44. Quarles van Uffordstr. 9. tDe goede God heeft heden tot Zich ge nomen onze innig lieve Zus en Behuwdzus, CATHARINA SOPHIA WIJTENBURG. Na een zeer geduldig gedragen lijden, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden en geheel over gegeven aan Gods H. Wil, stierf zii in den leeftijd van 55 jaar. Wij bevelen de ziel van onze dierparè overlede ne aan ih de H.H. Mis sen der Priesters en de gebeden der geloovigen. Amsterdam: J. B. NUIJENS- WIJTENBURG P. NUIJENS. Leiden: WILHe WIJTENBURG. HILDe WIJTENBURG. Leiden. 9 Juni 1944. Rijn- en Schiekade 19. Bij deze betuigen wij onze hartelijke en welge meende dank voor deneer vele blijken van belang stelling en felicitaties on dervonden bh' gelegen- hedi van ons Gouden Hu welijksfeest. 6727 J. v. d. MEER P. v. d. MEER- HUIGSLOOT. tR.A.veen, 7 Juni 1944. 'Zuideinde 112. Mevr. WILMINK. Co- betstr. 32, vraagt een NET MEISJE [van 9 tot 12 uur. Werk ster aanwezig. 4638 knippen. Dat leert U al in Les 3 van de zeer duidelijke schriftelijke cursus van Miep Olff-van Boven. Deze gemakkelijke en snelle cursus leert U ln 8 maanden (32 lessen met 182 duidelijke teekeningen) vlot patroönteekeneö, knip pen en naaien, zonder stof. F. 2.— per rnaatad. BON 7 COUPON VOOR GRATIS PROEFLES Instituut IMOVA, Postbus 50, Hilversum Zendt mij gratis proefles van cursus: Patroooteekeoeo. 1 knippen, naaien. NAAM. ADRES; PLAATS^ DE EERSTE LEIDSCHE SCHOOLVEREEN1GINC Secretariaat: Witte Singel 22. Lelden, telef. 22729. Aangifte van leerlingen voor den nieuwen cursus dagelijks aan de school (tijdelijk Rapenburg, Uni versiteitsgebouw), ook voor 'de hoogere leer jaren en de kleuterklasse. 6695 Behalve in de gewone vakken wordt onderwijs gegeven in Fransch en handenarbeid. NIEUW BEHANG? JA: „K WA S TB Elf, i AG" Met „Kwastbehang" kunt ge Uyr k^mer opnieuw be. hangen. Verrassend mooi: het oudé hotrtvezelbehang van vroeger. Koop „Kwaslbehgpg". De gebruiksaan. wijzing vertelt U de rest Verkrijgbaar bij schilders, behangers en drogisten. van de WENZ4-VERFFABRIEK Breda 9 AMSTERDAM) Kinderen t/m 13 jaar. 52 ct. Volwassenen 's Zondags 52 ct. Op werkdagen 77 ct. DOOR ONS KINDERMEEL dat met de meeste "zorg uit bloem is samengesteld (Het adres voor de betere Kaassoorten Bij onze sorteering vindt U o.a. Korstlooze Kruidkaas, Leidsche Kaas, Smeerkaas, Jonge Witte Kaas enz. Op ingeleverde bonnen Jonge en Oud© Volvet en 40 0/Q Korstlooze. Steeds versche Eieren op ziekenbonnen JAN UIT DEN BOOGAARD Ook bewerking met kwaftenbehang Prima verf te koop voor binnen en buiten VROUWENWEC 5 ZOETERWOUDE HEDENAVOND Verplicht» algemeen» LEDENVERGADERING in het Patronaatsgebouw te half acht. 6729 Bestuur v. d. Coöperatieve Boerenleenbank Zoeter|roude BOERDERIJ „DE POPPENKAST" Voorschoten „De wonder bare genezing" (Peerke), Eiken Zaterdag V/i u. en Zondag 3 u. in JunL.Eer- ste voorstelling 10 Juni. Plaatsbespr. Veurscheweg 38. CIA V. BOORT. Essenlaan 3. 6708 R.K. Juffrouw b. z. a. als huishoudster. Goed kunn. koken, en verder bekwaam in alle voork. werkzaamh. Br. o. no. 4685 bur. v. d. blad. Gevr. in neb moederl. ge zin m. kind^ln eeh nette R.K. HUISHOUDSTER leeft. 35-40 jaar. Meerdere hulp aanw. Goed- loon. RUMPING, Regulierstr. 100, Beverwijk. 6678 gevraagd Westeinde 6. Voorburg Zoo sp. mog. gevr., we gens huwel. der tegenw. een nette 4676 R.K. DIENSTBODE v. d. of d. en n. Mevr. WIJTENBURG-HOFSTéE de Laat de Kanterstr. 3. Gepeniionneerde Onderwijzer(s)(esxen) - gehui 1 Onderwijzeressen en pas geslaagde Onderwijzeres die in aanmerking wenschen te komen voor een bij het Openbaar Lager Onderwijs te Lei kunnen zich daartoe aanmelden bij de afd. Onder ten Stadhuize. Yoor een vlugge vakkundige bediening voor Schei en Haarsnijden. Massage. Watergolf enz. bej ik de moderne Salon van j MAISON VAN DER VLAST, Botermark Meerdere malen gediplomeerd Zaklantaarn-accu's kunnen steeds opgeladen wori Verder Electr. Kookplaten. Theelicht Scheerspiegels 22o Y. en 130 Volt Groote keus in Kronen. Hanglampi Glasornamenten HAARLEMMERSTRAAT 250 LEII gezocht voo2 dames omg. Leidsöhendam of makkelijk te pereiken zoo spoedig mog. Br. G. M. v. d. WETERING, Graaf Florisstr. 83, Rotterdam. OVERHEMDEN DASSEN HOEDEN die breng i|( allemaal voor reparatie HEERENMODES - CONFECTIE HOOGCWOEftD 109 - KOREVAARSTRAAT NL-2I«03 TK 346» LEIOEN MAARSMANSST. 21 Hanctel in Reparatie aan Uur w erken Goud en Zilver. INKOOP GOUDEN HORLOGES Vermist gele boot met groene rand, m. mastbank, m. plecht en groene borden ijzeren roeiboot m. spaan- en bletriem en zitbank m. strook nieuw hout, een wit te jol. Teg. bel. van 25 p. boot ter. te bez. aan Jacht haven Welgelegen, Oegst- geest. 4710 Bartje wordt blij getooverd. Bartje heeft den Inktpot laten vallen. „Hokus, gloripokus", zegt Ben Alt wèg ts de Vlek, en Bartje lacht weet. tiuisvrouw, U kunt ook tooveren. Met Glorina het wondermiddel. Heten maakt alles helderwit. Het toovermiddel voor de hulsvrou DAGMEISJE gevr. voor hiilp van huis vrouw. Zondags Vrij. Mevr. PARIDON, Hoeve „Rust en Vreugd". Rijks straatweg 509, tel. 8810, Wassenaar. 6675 DUITSCH ENGELSCH FRANSCH 3l/2 en 5 mnd. k f0.35 p. wk. v. beginners. Schr.opl.door leeraar M. O. (m. correctie) Ook Duitsche lessen v. gevor derd. en opl. praktijk-examen Vr. prosp. en gratis proefles aan Inst. „GERMANIA", BUSSUM. (Meer dan 4500 leerlingen). WIE KAN MIJ HELPÏ aan een paar tennisschd nen m. 39 te ruilen vo bruine damesschoenen 39. Br. G. WASSEN/ Pickéstr. 1, bfoordwijk. b. z. a. enkele dagen p. w. als hulp i. d. huish., bek. m. verpleging. Br. bur. v. d. blad onder no. 4684. Gevraagd voor direct EENIGE JONGENS gevr. in gez. z. kinder*^: van 8-5 uur, goed loon ra middagkost. Mevr. VAQ DRIEL, Lorentzkade 3 Leiden. 47( JUFFROUW kb of burgerdochter gevf voor de huish. in gez. r 'f. kinderen v. d. of d. en meerdere hulp aanwei Mevr. PARIDON, Hoe. „Rust en Vreugd". Rijks*' straatweg 500, tel. 8810z« Wassenaar.667A RACKET L aangeb. 35, tevens man+, doline 25. E. BAHL„: MANN, Bruggestr. 6. Al phen a. d. Rijn.671 van 15-17 j, voor lichte werkzaamh. Tevens gevr. „bollenpellers (-sters)". Goed loon. Firma JOH. C. VAN REISEN, Emmalaan 11. Sassenheim. 6725 Gevr. een net 469 V v. d. of d. en n. voor dirn indiensttr. in gez. z. kin deren bij de Wed. M. v. dc MEER-v. d. GEEST,® Noordeinde 173, R.a.veentf R.K. HUISHOUDSTER gevraagd in gezin met kinderen, waarvan de moeder ontbreekt. W. OOMEN, Spoorstraat 62, Roelofarendsveen. 6721 Aan de R.K. Jongens' school Os en Paardelaan 2 te Leiden gevraagd een m. of vr. voor tijdelijk voor zoo spoedig mogelij ke indiensttreding. Sol- licitaties aan het Hoofd der School. 6706 RUILEN 1 p. hooge br. damessch. m. 37 en een R. br. pump- schoenen m. $6 m. h. hak z. g. a. n. ter ruiling aan- geb. voor 2 p. jongens- schoentjes m. 23. Adres: P. VERLOOF, Raadhuis- str. 55,. Alphen a. d. Rijn. gevr. v. d. ochtenduren in kleine huish., of werkster voor 3 a 4 ochtenden. H. WELBOOREN, Regentes, selaan 19, Oegstgeest. GEVRAAGD flinke DIENSTBODE v. d. d. of d. en n. BER BERS, P. de la Court- straat 24. 4709 nog enkele paren voorra dig 2.75. 3 en 3.25 p. paar. KONING. Mare 39, t. o. Marekerk. 4697 VOOR UW Boekhouding, Belasting zaken, het invullen van aangiftebiljetten enz. H. A. W. 3. OTTO Accountancy - Beuken! 9 SASSENHEIM.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 4