gebr.tM hoeve r t lJlI SC >1 Plv. Hoofdrede f. W. dc VrJes, Den Haag: Red. Buitenland: Mr. H. Geise, Leiden: Red. Binnenland. Stad en Sport: M. Zondcrop. Leiden. Red. Omgeving: L. Rooien. Leiden. Verantwoor delijk voor de adv.: C. de Heiden, Lelden. K 1669 VERDUISTERINGSTIJDEN. Van 4 tot en met 10 Juni van 22.tot 5.30 uur. /ion op en onaer: Zond. 4.6: 5.21 op. 21.56 onder. Maand. 5.6: 5.20 op. 21.57 onder. Dinsd. 6.6: 5.19 op. 21.58 onder. Woensd. 7.6: 5.19 op. 21.59 onder. MAAN STAJM DEN. Zond. 4.6: 4.35 onder, 19.05 op. Maand. 5.6: 4.59 onder, 21.30 op. Dinsd. 6.6: 5.30 on\ er, 21.30 op. Woensd. 7.6: 6.07 onder, 22.38 op. VINDEN VAN VLIEGTUIGEN, VLIEGTUIGONDERDEELEN ENZ. De Rijkscommissaris heeft een verordening uitgevaardigd, waar van artikel 1 aldus luidt: Hij, die vliegtuigen, onder- deelen of apparaten van vlieg tuigen dan wel uit vliegtuigen neergeworpen vorworpen, van welken aard ook, vindt, is ver plicht deze onaangeraakt te la ten liggen en van de vondst on verwijld aangifte te doen bij de dichtstbii zijnde instantie van de Duitsche politie of bij de dichtstbii zijnde Duitsche militai re instantie. De aangifte kan ook geschie den bij den dichtstbii zijnden burgemeester of bij de dichtst bii zijnde instantie van de Ne- derlandsche politie of van. de marechaussee. Deze zenden de aangifte onver wijld door aan de dichtstbii zijnde, in het eerste lid genoemde. Duitsche instan tie. Op overtreding staat tucht huisstraf van ten minste een jaar doch van ten hogste vijf- tie iaren, gevangenisstraf van ten hogste viif iaren of geldboe te tot een onbeperkt bedrag. Deze verordening is in wer king getreden op 2 Juni 1944. Het particuliere onderwijs. Naar wij vernemen zal het de partement van Opvoeding. We tenschap en Kuituurbescher ming een speciale inspectie voor het toezicht op het particulier onderwijs instellen. Het arbeidsterrein van deze inspectie zal de volksopvoeding en volksontwikkeling omvatten ten aanzien van niet meer leer plichtigen, voor zoover de secre taris-generaal dit bepaalt en daarvoor niet reeds wettelijke .voorschriften bestaan. «r -*.• «V. :J- VOORj«? Op Uw toilejzeipbfep kunt U oog Adel.Vs»-Kindcrzet-p krijgen van i^u d e kwaliteit! 'n ADELAAR.PRODUCT PRIMA! ROGG^OOP van Jalure zoet koffietafel. ROTTERDAM DEN HAAG Telef. 38427 Tele). 333298 l'IM-WUMMMMia Prijsaanduiding groenten en fruit. Tot nu toe werd regel matig in de dagbladen bekend gemaakt, welke de officieele prijzen waren voor groenten en fruit. Hierin zal binnenkort een verandering komen. In plaats van deze publicatie wordt de groentehandelaar verplicht op de plaats van verkoop op voor het publiek duidelijk zichtbare wijze een officieele prijslijst op te hangen, welke de op het betrok ken tijdstip geldende prijzen be vat. Daarnaast blijft de verplich ting bestaan iedere groentesoort afzonderlijk te prijzen daar aan de hand van de prijslijst alleen niet kan worden geconstateerd tot welke prijsklasse de aange boden groente behoort. Prijsvraag volksmeubelen. Ter bevordering van de gezon de ontwikkeling van het volks- meuhel schrijft de secretaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kun sten een prijsvraag uit. Het is de bedoeling ontwerpen te ver krijgen voor een huiskamer- ameuhlement voor een eenvou dige. moderne etage-woning. Op het eerste oog mag het tijdstip van het uitschrijven van de prijsvraag zeer ongunstig lij ken. De algemeene omstandig heden. de schaarschte aan mate rialen. vervaardigingsverboden, etc. hebben ook in de meubelin dustrie groote moeilijkheden ver oorzaakt. Er mag echter niet worden vergeten, dat eenmaal weer normale toestanden zullen terugkeeren. Die mogen ons niet onvoorbereid vinden. In het bij zonder zal nu reeds aandacht besteed moeten worden aan de verzorging van de moderne volkswoning, waarvan de meubi leering een belangrijk onderdeel is. De toestanden op dit gebied eischen dringend verbetering en het is het doel van deze prijs vraag aan een goede oplossing daarvan mee te werken. Er worden prijzen uitgeloofd van 1000. 750 en 500 gld. voor de beste ontwerpen. Benevens een aantal premies groot f 250. De deelneming staat vrij aan alle Nederlandsche beeldende kunstenaars, die hun aanmel dingsplicht bij de Nederland sche Kultuurkamer hebben ver vuld en niet geweigerd zijn voor het lidmaatschap. Het programma, houdende na dere bepalingen omtrent de prijsvraag, kan tot en met 20 Juni worden aangevraagd bij het bureau kunstnijverheid van het departement. Prinsessegracht 21. Den Haag. De aanvragen moeten schrif telijk worden ingediend, onder vermelding van naam. kwaliteit en adres van den aanvrager. Brandstoffen voor babywasch. Na een bevalling worden een extra rantsoen gas of electrici- teit ten behoeve van de baby wasch beschikbaar gesteld. Aan gezien gezinnen, die voor het be reiden van maaltijden en warm water uitsluitend op het gebruik van vaste brandstoffen zijn aan gewezen, van bovengenoemde re geling uiteraard niet kunnen pro- fiteeren, is thans besloten voor eenmaal een extra rantsoen van één eenheid vaste brandstoffen aan deze gezinnen beschikbaar te doen stellen in de gevallen, waar in zij door geboorte een uitbrei ding hebben ondergaan. Deze regeling geldt met terug werkende kracht van 1 Mei 1944 af, zoodat ook de gezinnen, waar sedert dien datum een geboorte heeft plaats gehad, alsnog voor dit extra rantsoen in aanmerking komen. Aanvragen ter verkrijging van dit extra rantsoen vaste brand stoffen moeten, onder overleg ging van de distributiestamkaart van het gezinshoofd en van de(n pasgeborene, bij den plaatselij- ken distributiedienst worden in gediend. Aanvragen van vogel vergun ningen. De secretaris-generaal van het departement van Opvoe ding. Wetenschap en Kultuurbe- scherming brengt in herinnering, dat het onder zich hebben van levende beschermde vogels, voor zoover deze niet behooren tot de z.g. kooivogels. (dit zijn kauw, zwarte lijster, vink, putter, sijs, kneu, groenling en geelgors) se dert 1 Mei 1944 slechts is toege staan aan houders van een zoo genaamde Vogelvergunning F. Deze vergunningen konden voor genoemden datum worden aan gevraagd bij het hoofd der afdee- ling Kultuurbescheeming en We- Evangelie-verklaring le ZONDAG NA PINKSTEREN (Luc. VI 36-42) Het is jammer dat het evangelie van den eersten Zondag na Pink steren nooit wordt voorgelezen, omdat op dien dag het leest van de Heilige Drievuldigheid wordt ge vierd. En juist dit evangelie heb ben wij zoo broodnoodig. Want het geelt een antwoord op de diep zinnige vraag: Waarnaar zal God eenmaal mijn leven beoordeelen? Klaar en duidelijk staat het daar in dezen zin: „Met dezelfde maat, waarmede gij meet, zal ook u ge meten worden." Er is dus niet aan te ontkomen. Iedere christen stelt zeli de maat van barmhartig heid vast, waarmee God hem zijn barmhartigheid eenmaal zal toe meten. Men zou dus meenen, dat iedere christen, die nog een beetje gelooi bezit in de twee soorten van eeuwigheid hel ol hemel, geen grootere zorg heelt dan menschen op te zoeken aan wie hij barm hartigheid bewijzen kan. Maar de praktijk wijst dikwijls heel anders uit. De menschen moe ten nog zogveel leeren om werke lijk barmhartig te zijn. Arme men schen tobben met het voedsel. Zij geven zich alle moeite om nog wat te krijgen. Maar als ze ergens komen, worden zij weggestuurd, omdat ze niets ruilen kunnen, om dat ze niet voldoende geld kunnen neertellen. Alles verdwijnt in een geheimzinnigen handel en de kin deren der armen komen te kort. In hun huizen sluipen moordende ziekten binnen. Terwijl wat barm hartigheid veel had kunnen voor komen. Maar lees de evangelieles van vandaag. „De maat waarmede gij meet, daarmee zal ook terug- gemeten worden." De ziekten, die gij over de drempels van de armen jaagt, zullen ook u treilen wan neer gij, die door God in staat zijt gesteld om anderen te helpen, uw evenmensch niet bijstaat in zijn nood. Heelt dan deze oorlog het ge voel voor barmhartigheid onder de menschen niet doen groeienIk geel het toe, de armencollecten in onze kerken zijn nog nooit zoo hoog geweest, de gaven voor het Antoniusbrood zijn meer dan over vloedig, maar u zult het toch met mij eens wezen: Daaruit alleen be staat de barmhartigheid niet. De ware barmhartigheid gaat veel verder en graal veel dieper. Zij be staat in een totale hulpverleening aan allen die ook maar op eeniger- lei wijze in nood zijn. Denk eens aan moeders die in onzekerheid verkeeren over het lot van hun groote kinderen, aan vaders, die om hun werkzaamheden hun kin deren dagen, ja zells weken niet kunnen zien. Al deze menschen hebben steun noodig, troost en be moediging. Denk ook eens aan de menschen die in geestelijken nood verkeeren, aan de zondaars, aan de gevallen meisjes, aan de onrecht- vaardigen. Zij hebben recht op uw medelijden, op uw hulp. Lees dan de les van het evangelie. Vooral hier geldt het woord van Christus dat zoovelen van zijn volgelingen hebben vergeten: Oordeelt niet. Want met de maal waarmee gij meet, zult ook gij gemeten worden. Verander dan uw leven, wanneer het niet is a/gestemd op de naas tenliefde. Maakt de maat van uw goedheid groot. En wat ge terug zult ontvangen is een goede volge- stampte, geschudde en overloopen- de maat. God zal u voor uw daad honderdvoudig beloonen. Want Christus heefi het u zoo gezegd. L. V., Pr. LITURGIE Zondag 4 Juni: Feestdag v. d. Allerheiligste Drieënheid. Mis: Benedicta sit. Gloria. 2e ge bed en laatste Evangelie v. d. eerste Zondag na Pinksteren. Credo. Prefatie v. d. Allerheilig ste Drieëenheid. Kleur: Wit. Maandag 5 Juni. Mis v. d. H. H. Bonifatius en Gezellen. Martelaren: Sapientiam. (Zie in feesteigen v. h. Bisdom). Gloria 2e gebed voor den vrede. Geen Credo. Gewone Prefatie. Kleur: Rood. tenschap van bedoeld departe ment Jhr. Molleruslaan 34. Apel doorn. Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag deze vergunningen alleen in zeer bijzondere geval len te verleenen. heeft de secre taris generaal thans besloten als overgangsmaatregel dergelijke vergunningen op eenigszins rui me schaal uit te reiken aan hen. die thans dergelijke vogels onder zich hebben. Verzoeken om een dergelijke vergunning dienen vóór 1 Augustus 1944 met ver melding van de soorten en de aantallen van iedere soort die men bezit, bij genoemd hoofd te worden aangevraagd. Aanvragen, die na dien datum inkomen, zul len slechts in zeer bijzondere ge vallen kunnen worden ingewil ligd. Paarleolliers zijn distributie goederen. Het verordeningen blad bevat een beschikking van den secretaris-generaal van het departement van Handel Nij verheid en Scheepvaart, waarbij paarleolliers worden aangewe zen als distributiegoederen. Verkoopverbod van rub^er- conservenglasringen. Ingevol ge een beschikking in de Staats courant van 1 Juni 1944 is het verkoopen en afleveren van rub- ber-conservenglasringen met lip aan groot- en kleinhandelaren verboden. Omtrent de voor waarden waaronder vergunnin gen van dit verkoop- en aflev»- ringsverbod zullen worden ver leend. zullen nadere berichten volgen. ONVOORZICHTIGEID MET GEVONDEN PROJECTIEL. Bij Hillegom vonden eenige kinderen een niet-ontplofte gra naat. waarmede zij gingen spelen. Het gevaarlijke voorwerp sprong hierbij uit elkaar, waarbij een veertienjarige iongen zoo ernstig aan het hoofd gewond werd. dat overbrenging naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Men vreest, dat de knaap beide oogen zal moeten missen. Doodeïijk ongeval bij voetbal wedstrijdDe 26-jarige B.V.V.- speler W. Lurling, uit 's-Herto- genbosch kwam dezer dagen tij dens een bedrijfsvoefcbalwed- strijd in botsing met een speler van de tegenpartij, waardoor hij ernstige verwondingen opliep. Hij is thans in het ziekenhuis aan de bekomen verwondingen overleden. Gemengde Berichten BIJ LUCHTALARM BINNEN BLIJVEN. Twee kinderen gewond. De tienjarige Hans Linde en zijn negenjarig zusje Grietje te Hengelo begaven zich tijdens luchtalarm even buitenshuis. Door een achter de woning ont ploffende granaat van het af weergeschut werd het meisje hoogst ernstig gewond. De jon gen liep minder ernstige kwetsu ren op. Beide kinderen werden naar het ziekenhuis overge bracht. SPORT VOETBAL. Programma voor Zondag. Terrein Longa (Til burg): Zuidelijk elftal-Zwalu wen-elftal; District II: Prom. 3e klasse:: VOC-Laakkwartier; W assenaar-VFC. Om den Docos Supportersbe ker. Aan deze wedstrijden nemen alle Leidsche NVB-ver- eenigingen deel. Het zal Zondag op het sportterrein Haagweg een ware strijd worden, waarin het aan spanning niet zal ontbre ken. Vele sportliefhebbers kun nen nu in twee Zondagen al onze Leidsche voetbalvereen igin- fen in het véld zien en uitma en welke vereeniging het beste spel vertoont. Dit is de derde maal, dat er om dezen beker wordt gespeeld, welke de le maal door Docos en de 2e maal door UVS werd gewonnen. Wie zal het nu zijn? Het program ma luidt als volgt: Zondag 4 Juni a.s.: 12 uur Lugd. I-ASC I; 1 uur UVS 1 en 2-comb.-Roo denburg: 3 uur ZLC I-Docos I; LFC vrijgeloot. Zondag 11 Juni a.s.: 12 uur winnaar ZLC-Docos tegen winnaar UVS-Roodenburg; 1.15 uur winnaar Lugd.-ASC te- fen LFC; 2 uur verhezersronde; .45 uur finale. STADSNIEUWS DE JACHT OP GEHEIME BRANDERIJEN. jnens en liens een Het euvel der geheime dist o. De leerderijen is een kwaad, dat iris w tijd bestaan heeft sinds de fj en h cus voor het geestrijk nat accij et, vraagt. Het kwaad is den eeniv0'lgd tijd erger dan den anderen, ma ,et m zooals het zich thans voordo; >n va loopt het wel de spuigaten u Niettemin de ambtenaren der u voerrechten en accijnzen hebbi :®n een fijnen neus; waarschijn! zijn zij meer getraind op dranl"i®, lucht dan gewone stervelinge Hoe het ook zij, de strijd tegj)u? de clandestiene distilleerderij:le te heeft de laatste jaren opmerk ecr; lijke resultaten opgeleverd. Vor jaar werd heel wat gehein i,etlJ branderijen opgespoord in Le den en naaste omgeving en drt, jaar. in precies vijf maanden, zij aft er reeds acht ontdekt, waarvaft1 drie binnen de laatste veertie ft®* dagen hier ter stede. Waar de; 1 branderijen zich bevonden en ho zij werden ontdekt, doet weini ren ter zake. Merkwaardig is. dat d t de houders van deze branderijen va er i het meest uiteenloopende soo; lier. zijn, men vindt er allerlei beroiddai pen. Over het algemeen zijn d an gebruikte ketels en verdere btn c noodigdheden van amateurii enie tisch makelij, 'n enkelen kee Veei zooals bij de laatste zaak vorig nan week. was de inrichting goe kw< geoutilleerd. Alle voorwerpen e ijkc bijbehoorende ingrediënten wei aar den natuurlijk overal inbeslo eek genomen g vt Veertigjarig collectanten-jubi leum. In het ruim honderdjari e". bestaan van de Hartebrugskei 1 .V.1 is er wel geen collectant gewees e>:! die zóóveel heeft gecollecteeri voor kerk en armen als de jubi 1 laris van a.s. Maandag, de hee I a P. J. Colla. die met een varian op een bekend woord van zichzel r kan getuigen: er kunnen ziji even trouwe dienaars van kert t en armen, maar geen trouwere Veertig jaren lang heeft de heei Colla gecollecteerd en héél vee if diensten waargenomen; en var. die veertig jaren is hij ook ruin twintig jaren secretaris van hel jai college geweest. Maandag wordt dit veertig ja- [al rig jubileum herdacht. 't Is dereI tweede maal tijdens het bestaan rk der Harteburg-kerk, dat een der- ;ei gelijk jubileum voorkomt. Om jr; tien voor half negen zal er tot r intentie van den jubilaris een H. at Mis worden opgedragen. Dat[ju de heer Colla nog vele jaren lid i, van het collectantencollege van de „Hartebrug" moge blijven, j wenschen wij hem van harte toe. es Zilveren jubilea. Gisteren vierde de heer W. F. Devilee jr. zijn zilveren jubileum als chef der reparatie-afdeeling van de N.V. „Het Motorhuis". Het was gisteren 25 jaar geleden, dat de heer Devilee in het toen nog be scheiden Motorhuis door wijlen den heer G. K. Boon aan de Oude Vest de eerste werkzaamheden voor deze zaak ter hand nam en daarmede bestaat ook de zaak zelve thans 25 jaar. Het jaar daarop kwam de heer J. G. Boon mede in de zaak, zoodat deze het volgend jaar aan de beurt is om te jubileeren. Van de Oude Vest werd de zaak verplaatst naar den Rijnsburgersingel. Daarna wer den de panden aan den Morsch- singel in gebruik genomen en werd de zaak aan den Rijnsbur gersingel tot showroom ingericht. Het bedrijf groeide inmiddels meer en meer en zoo kwam de groote garage aan den Hooge Rijndijk tot stand, welke in 1941 nog aanmerkelijk werd uitge breid. De oorlogsomstandigheden hebben den domper op het zoo vitale bedrijf gezet en de hoop op een normale hervatting van het bedrijf na den oorlog is waar lijk niet gering Vanzelfsprekend bleef een grootsche feestviering thans in verband met de omstan digheden achterwege. In een ge zellige bijeenkomst, gisteravond in 't Schuttershof gehouden, werd het feit door commissarissen, di rectie en personeel herdacht. Bij monde van den heer D. Matze, bedrijfschef der N.V., werd aan commissarissen en directie een gedenkplaat aangeboden, waar voor de directeur, de heer J. G. Boon, hartelijk dank zegde. Hij deelde evenwel mede, dat deze gedenkplaat zal blijven rusten tot betere tijden om later in een eclatanten nieuwbouw te wor den aangebracht. Daarna werd de heer W. F. Devilee gehuldigd, waarna hem door den heer Boon een bureau

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 2