KLOMPEN: GEEN GEBREK GEUR. TEN HOEVE BEDRijFSiEIDER rijwielvèrvogr Zaden en Planten OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPINB ezit dei- eer N.Z at 7M. o r 'en J. iy en van iipfl ntop] en ohi ï'd sseï M. D. Horst en den do- 11 giA. A. F. Asjes, terwijl ledeus was georganiseerd' si'm ideeiing Leiden van de tan. E.H.B.O. 1 ipfaluriek v/h Sanders In de algemeene verga n aandeelhouders werd en verlies- en winstre- ifilx ledgekeurd. Na boeking 1 toegelaten afschrijvin- aagt het nadeelig saldo leoodat het dividend o-p rten aandeelen ander- et worden gepasseerd. Jr. M Jacobs werd als ris herkozen, nals vroeger door den Feike Asma. zal ook tegenwoordigen orga- Joogïandsche kerk Piet Maandagsavonds om een orgelconcert wor :ven; de toegang ^zal zijn. Het eerste con- p Maandag 5 Juni a.s. icht plaats hebben. BIOSCOPEN. a ri o n wordt een rijke ,ng schoolherinneringen in de film. die, wat De Belhamel'' heet. nt van de echte soort, enkele vrijpostigheden rerduisterd. waardoor ld voor volwassenen Overigens een verma- '.y den gemaakt. Overigens lakei ijk, hoogst onwaar- verhaal. i n o draait deze week Jnsche film „Havenmu- y>1( n film van de water- 1 komen zeelui in voor, de terugkeer in de vei- J. 4ven schoone muziek Ik ioor een biauw-oogig P^ij maken dan plannen toekomst, hebben soms velar soms ook wel eens Van dat alles verhaalt tige Vlaamsch spreken- ref heeft niemand minder igi speurder „Sherlock Hol- iti ;ast; dat wil zeggen niet fe< :n, doch twee particulie- k' ives, die zich voor den schen Holmes en zijn in Watson uitgeven. Zulk soonsverwisseling geeft in. c heel wat. complicaties, vooral als Hans Albers Rühmann de hoofdper- n, stof genoeg om zich te vermaken. 'eek brengt L i d o een irogramma dat er zijn EC wordt vlot afgewerkt en Jd ïijlende nummers vielen I len smaak.rwat na ieder sn door een dankbaarap 'a laarin vooral Armando verd vertolkt. Al met al 'es rekkelijk programma dat ns i een paar genoeglijke 'ei bezorgen. ■Uxor trekt de „Kara- 'öpg een week verder. H. Geise. AGENDA, defL. Vr. Hem. en St. Jozef ren: We bidden Gods Zijn 7 gaven, die we id kunnen gebruiken. :2|n dezen tijd. Om 1 uur ifectie in de Pelikaanstr. vrij. Dinsdag: Gez. H. ie. Óm 7 u. Marial'of. aarna korte Conferen- ttyide 8.15 uur. Woensdag: ochiezaaltje om half 8 noefening waarbij ook eijlere leden die nog nooit 'racht deden, "verwacht W. J. A. Mulder, pr., ■o Dir. M. C. v, >('.o Koorknapen. -Zon- heele Schola zingt in de [e Hoogmis en in het l Lof. Maandag: geheele zingt in de Hoogmis. 7 uur Lof. Woensdag: .of. Donderdag: 5 uur Iroep II; half zes Schola 1 Vrijdag: 5 uur Cresc. lalf zes Schola Sopr. II in; 7 uur Lof. Zaterdag: Lof. Hallee boys! Ik jullie_ al vast een Zalig ("feesten mooi weer in istervacantie.' Kap. E. A. M. Paap. irts. Pe Zondagsdienst isartsen te Leiden wordt (omen door de doktoren: lot, de Bruine, de Graaff, en Starck. ag, 29 Mei, 2e Pinkster- rdt de dienst waargeno- °or de dokteren: van van Es. Kortmann. aag en Teeuwen. lenst der huisartsen te wordt op le Pinkster dag waargenomen door dr. Va rekamp. Op 2en Pinksterdag door dr. Leemhuis. Apotheken. De avond-, apotheken te Leiden wordt van nacht- en Zondagsdienst der Zaterdag 29 Mei 20 uur tot Maan dag 29 Mei 8 uur waargenomen door: de Haven-Apotheek, Ha ven 13. tel. 20085. de Doeza- Apotheek, Doezastraat 31. tel. 21313. Te Oegstgeest door: de Oegst- geestsche Apotheek, RaacLhuis- park 8. tel. 26274. Van Maandag 29 Mei 8 uur tot Zaterdag 3 Juni wordt waarge nomen door: de Apotheek van Driesum. Mare 110, tel. 20400, de Zuider Apotheek. Lammen- schansweg 4. tel. 23553. Te Oegstgeest door: de Oegst- geestsehe Apotheek. Raadhuis park 8, tel. 26274. - Geboren: Hendrikus Petrus z. van H. P. Diseraad en K. van Atten; Jan z. van C. J. van den Hoven en E. M. Bakels: Theodo- rus Hendrikus z. van J. J. Ho- gervorst en C. M. van der Pluijm; Alida Maria. d. van C. Vrisekoop en P. C. Zirkzee; Freddie z. van P. Wagter en W. ter Heide; Bastiaan z. van B. Hoogstraten en M. van Horssen; Jan z. van A. Ligthart en D. A. v. d. Burgh. Ondertrouwd: P. Visser jm. 25 j. en C. Wol- ters jü. 22 j. Gemeentel. Aankondiging VERORDENING, betreffende den kleinhandel in groente en fruit.- Art. 1. Onder kleinhandelaar wordt in deze verordening verstaan hij, die van het in het kiein verkoo- pen van groente en fruit zijn bedrijf maakt. Art. 2. 1. Een kleinhandelaar is ver plicht de groente en het fruit, waarover hij in de uitoefening van zijn bedrijf de beschikking heeft, aan degenen, aan wie hij gehouden is die waren af te le veren in dier voege te ver strekken, dat de personen, ten aanzien van wie die verstrek king geschiedt, per hoofd een re delijke.hoeveelheid. zooveel mo gelijk van elke soort, verkrij gen. 2. Het in het eerste lid be paalde is niet van toepassing voor zoover de in dat lid genoem de waren zijn aangewezen ais distributiegoederen in den zin van artikel 4 ban de Distribu- tiewet 1939. Art.- 3.. 1. Een kleinhandelaar is ver plicht dagelijks, voordat hij met de aflevering van groente en fruit aanvangt, in of aan zijn verkoopruimte, met van den openbaren weg duidelijk lees bare letters en cijfers van ten minste 5 cm. hoogte, bekend te maken de volgnummers van de gezinskaarten van welke de hou ders op den betrokken dag voor aflevering van groente en fruit in aanmerking komen, zoomede de hoeveelheid van elke soort, welke op dien dag voor de per sonen. ten aanzien van wie de aflevering op voormelde gezins kaarten zal geschieden, per hoofd, beschikbaar is. 2. Het in het eerste lid be paalde is niet van toepassing voor zoover de in dat lid ge noemde waren zijn aangewezen als distribuflegoederen in .den zin van artikel;, 4 van de Distri- butiewet JÏ399.S 0 A,i a 1. Eop kleinhandelaar is. ver plicht dsn/tekst' van ée in arti kel 3 bsdfjeldebekendmaking, dadelijk Lnadat deze -is aange bracht, mat'ipkt ip te/schrijven in een dasjrto'è. bestemd register met vermqldinèi.vah, de dagtee- kening vaa de inschrijving. 2. Het JSegisteJc moet te allen tiide aan Se met de opsporing van overtr%iingln van het be paalde in deze. vdordenin.g belas te personen op hun vordering ter inzage worden verstrekt. Art. 5. Overtredingen van het be paalde in deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. Art. 6. Met de opsporing van overtre dingen van het bepaalde bij deze verordening zijn mede be last de daartoe aangestelde con troleurs. Art. 7. Op den dag van het inwer kingtreden van deze verorde ning vervalt de verordening be treffende den kleinhandel in groente en fruit van 18 Augus tus 1943 (Gemeenteblad No. 33). Leiden, 25 Mei 1944. ~De Burgemeester, STEVENINCK Ge Gemeentesecretaris, VAN STRIJEN. Deze verordening treedt in werking op Dinsdag 30 Mei 1944. VISCHAKTEN. De Burgemeester van Leiden brengt ter kennis van belang hebbenden, dat aanvraagformu lieren ter bekoming van visch- zkten voor het seizoong-i 944 1945, met ingang vanJffFaen ver krijgbaar zijmten SjlBö'huiee (lo ket bode naö&ij ingang). De aandacht woijit er op ge vestigd, ciat voor hef verkrijgen van een bewijs voor het visschen met één hangel (kosten ƒ0.50) geen aanvraagformulier behoeft te worden (ingevuld en dat deze bewijzen op een nader aan te kondigen tijdstip zullen worden afgegeven/^ 6384 STEVENINCK. MEDED. PLAATSELIJKE BISTRIBUT1EDIENS'" LEIDEN RECTIFICATIE. Tabaksdetaillisten. De inlevering van distributie bescheiden, ter verkrijging van toewijzingen dienen niet zoo als vermeld in het persbericht d.d. 26 Mei 1944 op Woensdag 31 Mei 1944 van 8.30 tot. 11.30 uur, doch op Woensdag 31 Mei 1944 van 14 tot 15.30 uur te wor den ingeleverd. 6385 OFF. MEDEDEE^INGEN. TOEWIJZING PEULVRUCHTEN De distributiediensten reiken bij de inlevering van de bonnen „algemeen 123" (peulvruchten) van 29- Mei Mn 2 Junt '44 a.s. toewijzingen uit voor peulvruchten. Bij deze bonnen kun nen detaillisten een restant van ma ximaal 9 bonnen „algemeen 111" te zamen inleveren. De geldigheidsduur der toewijzingen kaas, welke een vervaldatum hebben na 30 Aprii '44, is verlengd tot en met 24 Juni '44. TOEWIJZINGEN RIJST. Met ingang van heden geven toewij zingen rijst ^een recht meer op het koopen van gort, maar uitsluitend op het koopen van kindermeel of voedingssuiker. INLEVEhiNG „VLEES CH"-BONNEN. Met ingang van 30 Mei 1944 kunnen detaillisten -de ,,vleesch"-bonnen tweemaal ttae week bij de distributie diensten inleveren, ter verkrijging van „vleesch"-bonnen ter verkrijging van een gezegeld ontvangstbewijs vleesch. CASTRATIE VAN HENGSTEN. Er is een wijziging in de paarden- verordening 1942 afgekondigd, op grond waarvan met ingang van 15 Juni 1944 alle hengsten moeten zijn ge castreerd. Van deze verplichte castra tie zijn uitgezonderd: a. de hengst veulens, welke in 1944 geboren zijn of worden: b. de in 1943 geboren heng sten, voor zoover de stamboekvereeni ging voor deze hengsten nog niet de gelegenheid heeft geboden om deze op een keuring te brengen, waarop bewijzen van vermoedelijke fokwaar de worden uitgereikt: c. de in 1943 geboren hengsten, voor zoover de stamboekvereeniging voor deze heng sten wel een gelegenheid heeft ge boden om deze.op een keuring te brengen, waarop bewijzen van ver moedelijke fokwaarde worden uitge- V#!T'natwe is gezond voor iedereen. Bevordert de spijsvertering» ROTTERDAM DEN HAAG i Telel. 38427 Telel. 333293 J reikt. De hengsten, waarvoor een dergelijk bewijs is afgegeven, behoe ven dan niet te worden gecastreerd. Alle andere in 1943 geboren hengsten waarvoor geen bewijs is afgegeven en dus ook die, elke niet op deze keu ringen zijn voorgebracht, moeten dus gecastreerd worden; d. de in 1942 ge boren hengsten, waarvoor één der erkende stamboekvereenigingen op daartoe aangewezen keuringen een bewijs van vermoedelijke fokwaarde heelt uitgereikt, totdat de eigenaren van deze hengsten de gelegenheid hebben gehad, deze op een keuring ter goedkeuring voor dekking van merries voor te geleiden; e. de in 1941 en vroeger geboren hengsten, welke door één der erkende stam boekvereenigingen op daartoe aange wezen keuringen zijn goedgekeurd voor de dekking van merries, dit voor zoover deze goedkeuring nog van kracht is; X. de in 1941 geboren hengsten, welke dit jaar op een keuring voor dekking van merries zijn voorgeleid en niet zijn goedge keurd, doch waarvoor de betreflende stamboekvereeniging een aanhoudings bewijs heeft afgegeven, op grond waarvan de hengst op een keuring voor dekking in 1945 nogmaals mag worden voorgeleid; g. de bij het cen traal bestuur voor het draf- en ren- wezen te 's-Gravenhage ingeschreven hengsten, waarvan dit bestuur schrif telijk heeft verklaard, dat zij in trai ning zijn. Voor hengsten, welke buiten één dezer categorieën vallen, doch waarvan de castratie om een bijzon dere reden voorloopig ongewenscht moet worden geacht, kan in een enkel uitzonderingsgeval vanwege het be drijfschap voor vee en vleesch ont heffing worden verleend. Met name zijn bedoeld die - gevallen, waarin hengsten tengevolge van de castratie niet meer geschikt zijn voor het doel, waarvoor zij thans zijn bestemd, ofwel de bruikbaarheid der hengsten na de castratie gedurende een langere pe riode ernstig wordt geschaad (b.v. circuspaarden, schouwhengsten). De eigenaar dient hiertoe een schriftelij ke, met ïedgnen omkleede aanvrage vóór 4 Juni a.s. te richten aan ge noemd bedrijfschap, Daan van Meer- dervoort 55 te 's Gravenhage. Onvol doende gemotiveerde of te laat ont vangen aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen, zoodat de hengsten dan moeten worden gecastreèrd. NEDERLANDSCHE TEXTIELFABRIEK vraagt een alleszins bekwaam en ervaren Sollicitanten in het beziF varf/djtiloma Hoo- gere TextielschooJ-of gei ijk te stel len inrichting gqhietbnjde' vöbfkeur. Eigenhandig gesaïnTVeg Jjhicven met opgaaf van: leeftijd, veijjfafigd Safaris, genoten oplei ding en levensJ^óp onder bijvoeging van photo onder no."*6362 bureau van dit blad. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Tijdelijke beperking van hjjït Er wordt aan' herinnerde/da! LoOveAp^r van rijwielen met treinen na|r keurt van den rei ziger over afstanden ven dan 40 km, van 25 Mei t/m 31 AAei en Vgir 29 Juni t/m 2 September 1944 wordt/gestaakt. Men is verplicht bij verzending per spoor zijn rijwiel duidelijk «i doel matig van naam en adres te voorzien. Oevraayd bloemisterij A Jaii.-Bec. en piodiek Bloen^sterS B.-ïfan.-Dec. en ffcrioclfek,.-- 500 M2. warn® k}svêj;g. Jan.- Dec., §.500 %t2gwüarme of koudo. bakCof waftenhuis- verg. 1 HM, Warmoezier- derii yierT Een- ruiters. oos, met slechte lijst,en haive raampjes. C.V. N. BAKKER Hzn. Roeiofarendsveen, Te!. 48 OirdergeteekenJlA beveelt zich beleeft a^nfeoor het leveren A/an u\vj Vcnoo- •digde Kaden. "PlSjnten, Boonens^jken, 3?iet- mstten enTPottenctcrsen en alle andei% Tuinbg«w benoodigdhedfn. Wij> le veren zoowel «pan Wlks- tuinders aljt Kw«kers. Scherpe prijzen enfprima kwaliteit. TH. A. HIJDRA Vert. Firma A. Zwaan Jr. Langeraar Te!. 34 3T Bevraagd Electr. Wasch- macliine, Stofzuiger, Electr. Gram.inotor en partijtje platen Aanl). „CORRECT", Leiden, Zeemanlaan 12a 3007 "S Verloren, Zakpotlood, geud- donbló, 26-5, verinBrceetr. Inlicht, t. belooning. Rtjn- en Sch.kade 23. 4572 7:7 Administratie! onder legd persoon, in bezit van schrijfmachine, heelt nog eènigen vrijen tijd beschik baar.' Br. o. no. 40808 bu reau van dit blad. Wanneer u deze op tijd bij een onzer inzamelaars brengt voor het aanbrengen van ees^ nieuwe zool! Denk er om schoon, droog en ztghder spijkers inleveren! bij: 6171 Woerden: J Th Besamer.^AchterstraÖ 31-31A Riet veld; J. J. Bleker Zone;i. Barwogts^aérder; C. Kortékaas (de BazaJ). Zegveld: Vari-4fër Hoeven. Bodegraven: W. Zwaan, Nieüysiraat 5; J. Rootert, Kerkstraat'138; J. gouelse. Meien. Zwammerdam: J. C. van Staveren, P|ein A 49, Yan Leeuwen Alphen a. d. Rijn: Firma H.^Seieener,-Rozestraat; Firma H. SeLsener, Steekterweg; S. Blom, Hoorn; J. Oltvoort, Gntphoek 68; A. van^Rjjn. Gnephoek 10. Aarlander- veen: P. Eikelenboom. C. M. van Haastrecht. Ter Aar: G. van Vliet, i^rkbuurt B 53; P. Akerboom. Langeraar: H. Bader. Korteraar. Nieuwveen: Jac. Vreeken, H Janmaat. Zevenhoven: M. Verburg, Van der Hoort. Nieuwkoop: Jac. Kat, Ger. PoueLsen, Wed. B. A. C. Zaal. Noorden: Joh. Schalkwijk B 99. Woer- denscheverlaat: A. Vianen. Beleefd aanbevelend, FIRMA STAM VISSER, Nieuwkoop! Deurwaarders P. A. H. VAN DER WOUDE, Hooge- woerd 101, en W. J. ARENTZEN, Witte Singel 50, te Leiden, zullen op Woensdag 31 MgA 1944, n.rn. 8 uur, in het pand Tramstraat lgJCGfsa Cara) te Katwijk aan Zee, publiek a Èontarit vjrifbopen MEUBILAIRE GOEDEREN als tafels, stoelen, ledikanten, schilder! enz. enz. Bezichtiging: Woensdag 3i Méi van 10 tot 11.45 v.m. IJ 6370 Nette meubilaire goederen (£een textielgoederen) kunnen worden bijgebracht op Dinsdag 30 Mei 1944 van v.m. 10 tot n.m, 4 uur, op nader overeen te komen condities. Inlichtingen bij genoemde deurwaarders. $T Wie wil ruilen een paar damesschoenen m. 38 voor 40 of 41. J. LELIEMAN. A 179, Hazerswoude. 4097 'Z Tweclingwandelwagen te koop ge\ r. MASTEN BROEK. Oosdorperweg 90. Wassenaar. 4039

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3