FHiffiE O' Wiet sport omgeving tandpasta( met dispergon tegen tandsteen Alex v. d. Lek's Salon „Antiseptic" rijwieivervoer BELANGRIJK. NEEMT DIENST ALS WACHTMAN IN NEDERLAND! rSTE BERICHTEN s Doenitz gesneuveld. Doenitz, eerste luite- zee, de oudste en laatste B groot-admiraal Doenitz, ■n zeegevecht voor de e kust gesneuveld. Pas verloor groot-admiraal zijn jongste zoon, die als officier dienst deed fuitsehe maime. BAL. Dccos. Mor- lag heeft er op het ■rrcin aan den Haag- wedstrijdserie plaats peling van een wisselbe- igeboden door den heer eman. Aan deze wed- ie, die gehouden wordt ftallen spelende eerste nderafd. Leiden, nemen VS 4, als bekerhouder, pn 3, Foreholte 1 en Do- let programma hiervan 2 uur Foreholte 1-Docos uur UVS 4-Lugdunum 3; verliezersronde; 3.45 uur )BAL. Nieuw Brunlülde m. Bij het op Hemel- ig gehouden Handbal ls te Rotterdam speelde Brunhilde I tegen Athene lag 2—1. Hierdoor speel- elftal (in slagregen) in e tegen Spoorwegen (den Uitslag 0—2. V. Tounvooi te Duisburg. Raffeiberger hockey-club. eert gedurende de Pink en een internationaal •tournooi, waarbij ook *fend zal zijn vcrtegen- ;d. De Amsterdamsche ;lub „De Blauwvoet" zal n heerenelftal, versterkt lige spelers tSan de Gooi- 7; ackeyclub, aan dit tour-1 e eelnemen. Met deze in- ,j ng is voor ons land een phase ingetreden voor treft de internationale '(j trekkingen op hockeyge- isJloge dit initiatief van dé darnsche hockeyclub „De Jroet" een bijdrage zijn tot ,t lledig herstel van de in- male sportbetrekkingen s land. nfelEN AAN DEN RIJN. enwonende bijna 80-jari- Z. in de Emmalaan is - iagnacht in zijn woning s asverstikking om het le- komen. Het vermoedelijk ldoende afsluiten der gas- ichijnt hiervan de oorzaak geweest. 1RSCHOTEN. Gebo- (ohanna Gezina Maria d. P. Meijer en M. A. Mens; Lnnie d. van J. Boersma look; Maria Johanna Fre- d. van L. Versteegen en leijer; Leonardus Jacobus z. van P. J. Oudshoom en Bergman. Onder- vd; Pieter Hakker 28 j. *je Petronella Zonneveld verleden: Joanna Eli- Apolonia Maria, 15 d., d. J. Trel en A. Zwagerman; Ruiter 9 j. Stadsnieuws ren jubileum. Gisteren t 25 jaar geleden, dat de J. Bizot, als conducteur N. Z. H. T. M. alhier in trad. Des middags vond lize van den jubilaris da ;raat 98, dat in een lot was herschapen de ing plaats. De chef van irvoerdienst der N.Z.H.T. Haarlem, de heer f-an i, dé chef van den uitvoe- dienst, de heer v. d. Vi)- t Leiden, de heer IJzen- uit Haarlem, vqorzitter iet jubileumfonds en be- eden, de heer Koster uit van den personeelsraad ed. Spoorwegen, kwamen ubilaris gelukwenschen, de heer van Heetum bilaris namens de d'.rec- en schriftelijk geluk- met een geschenk onder aanbood, terwijl de lieer lik, als voorzitter van het mfonds eveneens een ge- onder couvert, met een Eeteekende oorkonde en tgenoote van den jubila ris een. fraaie bloemenmand aan bood De Diaconie der Ned. Herv. Gemeente te Leiden heeft van wijlen dokter Wijnaendts Fran ken een legaat ontvangen van 5000.— Zilveren bestaansfeest „Ex Ani mo". Gisteren heeft de Chr. Zangver. „Ex Animo" onder zeer vele blijken van belangstelling haar 25-iarig bestaan herdacht. De afgeloopen kwarteeuw is voor deze vereeniging van groote be- teekenis geweest en het ledental wijst op een kerngezonde toe stand. En niét alleen, dat het groote koor rond 200 leden telt, „Ex Animo" bezit ook een jeugd koor van 100 en tenslotte een kinderkoor dat reeds 15 iaar be staat en niet minder dan 700 zan gertjes en zangeresjes telt! Rond 1000 leden dus. Er was dus voor de ver. alle reden dit zilveren bestaansfeest feesteliik te her denken. Op de receptie, welke van 5 tot 6.30 uur in de Stadsge hoorzaal werd gehouden kwamen velen het jubileerende bestuur complimenteeren. Aanwezig wa ren o.m. ds. Vbssers namens den Kerkeraad der Ned. Herv. Gem., de heer H. M. Bernard namens de gemeentecommissie der Ned. Herv. Kerk en het Jeugddienst- koor „Jubilate Deo", de heer Klcer namens Kunst na Arbeid, de heer Minderhoud namens Hal leluiah, de lieer Smits namens den Bond van Zangvereen. in Ne derland. mr. Teebaal namens Toonkunst, de heer de Geus na mens het Vrijwilligerscorps der Ned. Herv. Gem., de heer W v d. Laan namens de 3 Oct. Ver. en tenslotte de leden van het be- guur der oprichting in 1919. Hartelijke toespraken werden gewisseld en vele sprekers de den hun wenschen vergezeld gaan van bloemen. TI* 7 "u,r vond een feestavond in de Stadsgehoorzaal plaats. Bij ontstentenis wegens ziekte van de presidente der jubileumcom missie, mevr. Heiloo, sprak mevr. Pison het openingswoord, richt te de beste gelukwenschen na mens de leden tot het bestuur en schonk als blijvend aandenken een fraaie zilveren lauwerkrans voor het vaandel, welk geschenk door den voorz. in dank werd aanvaard. De avond werd verder gevuld door het Leidsch Muziekgezel schap „Musica" onder leiding van den heer Noordanus Jr. en schetsen en voordrachten door het Tooneelgezelschap Willem van Cappellen. Een en ander viel zeer in den smaak der aanwezi gen. Concerten van koor. en jeugdkoor ter herdenking van het zilveren feest volgen later nog, BIOSCOPEN. In L u x o r trekt deze week een „Karavaan" over het witte doek, een wild-west gescheide- nis met paarden en revolvers, met vechtpartijen en achtervol gingen, met veel ruwe mannen en slechts één vrouw. Het is een Italiaansche film, en de roman tiek druipt uit alle naden. Overi gens geen kwade film. Casino heeft „Een onverge telijke nacht". Ook al een roman tisch verhaal en ook Italiaansch. Het gaat hier om een tegen haar zin getrouwde vrouw, die ten slotte tot haar bestwil uit de val- sche romantiek ontwaakt. Alles wordt weergegeven op een wijze, welke bij niemand bezwaar kan opleveren. In R e x draait deze week de film „Barcarolle", wat beteekent: Venetië met de prachtige gondel vaarten en de mooie muziek van Offenbach. JJaarom is het jam mer, dat het gegeven zoodanig is, dat wij voor deze film om vér- schillende redenen, maar vooral om het slot. een duel. eenige re serve in acht moeten nemen. Lido en Trianon hebben deze week hun films resp. „Ro mance" en „Johann" geprolon geerd. H. GeL«. AGENDA. Par. O. L. Vr. Hem. en St. Jozef. Zondag: na de Hoog mis K. A.-samen- komst. Maandag: half 8 Jubilatekoor. Dinsdag half 8 M. C. afd. meisjes. Zorgt om 7 uur in de Meimaandoef. te zijn. We gaan daarna meteen verder. Dinsdag half 9 K. A. kern en contact tot bespreking voor de jongeren-actie. Dinsdag voor de geheele vr. jeugd Gez. H. Com munie. Volgende week Zondag (Pinksteren) Euch. sectie. W. J. A. Mulder. Pr„ Dir. M.C. Sint Odo-koorknapen. Zon dag: 7 uur: Lof. Maandag: 5 uur: Cresc. Gr. I; 7 uur Lof. Dinsdag: 5 uur: Cresc. Gr. II; half zes: geheele Schola ;7 uur Lof. Woensdag: 7 uur: Lof Donder dag: 5 uur: Cresc. Gr. II; half zes: Schola Sopr. I; 7 uur Lof. Vrijdag: 5 uur: Cresc. Gr. I; half zes: Schola Sopr. II en Altert; 7 uur Lof. Zaterdag: 7 uur Lo*. Hallee! Gewone agenda zooals je ziet. Voorbereiding op Pink sterfeest. Allemaal komen, hoor! We hebben veel te doen! Tot kijks! Kapelaan E. A. M. Paap. Huisartsen. De Zondags dienst der huisartsen te Leiden wordt waargenomen door de dokters Hartman, Kors, Van Leeuwen, Spanjaard en Veld- huijzen. Te Oegstgeest wordt waarge nomen door dokter Hugenholtz, tel 20390. - Apotheken. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 20 Mei 20 uur tot Za terdag 27 Mei 8 uur waargeno men door; de Apotheek Herdingh 6 Blanken, Hoogewoerd 171, Tel. 20502 en de Apotheek Reijst Steenstraat 35, Tel 20136. Te Oegstgeest door: de Oegstgeest- sche Apotheek, Raadhuispark 8. Tel. 26274. Geboren: Tjibbe Jochum, z. van J. T. Kerkhof en J. C. Kel der; Elisa. d. van Martono (Mas) en J. Smittenaar; Paula Annetta, d. van P. Hartevelt en A. can der Mee; Cornells Hendrik, z. van H. Kapaan en D.G. Bouman; Willem, z. van P. Dozij en A. van Beek; Gijsbertha Cornelia, d. van G. Wielders en E. M. Beij; Cornelia., d. van J. van Rijnswou en C. M. van Hove: Wilhelmina Hendri- ka, d. van H. W. Steenbergen en H. K. van Schaik; Marietje, d. van J. P. Adriani en E. M. Chris- tiaanse: Arie, z. van A. Ciere en H. van Duuren; Apolonia Johan na Cornelia Maria, d. van B. J. J. Hoogweg en A. Kooijman: Anna Catharina. d. van L. J. van den Berg en R. van Leeuwen: Jaco bus Antonius Maria, z. van A. Groenendijk en A. W. M. Winkel; Maria Jannetje, d. van M. van Leeuwen en M. C. van Leeuwen: Bastiaan Cornelis. z. van C. K. Hoogeveen en E. Bavelaar; An- thonia, d, van N. Oudshoorn en E. C. Warmond: Petrus, d. van F. Winkel en A. van Antwer pen. Getrouwd: J. E. Kok jrri. en E. Arnold jd.: H. Rikkers jm. en C. S. Krantz id.; O. W. Vos im. en G. A. de With jd.: S. Het- tinga jm. en J. C. Liatenberg jd. Overleden: M. Kroon wed. van A. Maat 79 j. Gemeentel. Aankondififn<» INENTING TEGEN POKKEN. De Burgemeeste* van Leiden brengt ter kennis, c)»t op Woens dag 31 Mei a.s. t 30 en 15 uurS30. van den Genewi Mare 13a, gele* kostelooze inentix: ken. Trouwboekje m J1EDERLANDSCH FABRIKAAT p 172 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN RECTIFICATIE. In de bekendmaking maximum grossiers- en detallistenprijzen voor groenten en fruit d.d. 17 Mei 44 staat vermeld: bosuien en bos- sjalotten f 18.50 per 100 bos v. d grossier en 24 ct. per bos v. d. detaillist. Dit moet worden resp. per 100 kg. en per kg. Pruimen (glas) sorteering 1 boven 50 m.m. doorsnede ƒ31. per 100 st. v. d. grossier en 40 ct per st. v. d. detallist. Dit moet worden ƒ41.per 100 stuks v. d. grossier en 0 50 per stuk v. d. detaillist.' OFFICIEELE LANDBOUW- MEDEDEELINGEN voor de provincie Zuid-Holland leveringsplaatsen voor NUCHTERE KALVEREN. Nuchtere kalveren kunnen vanaf heden slechts op de volgende dagen geleverd worden: te Gorinchem op 't Abattoir bew. C. de Gie te Gorinchem alleen op Maandag; te Ametde op de slachtplaats B. Barfen. alleen op Maandag, Dinsdag en Donderdag. BELANGRIJK VOOR GEEVACUEER- DE LAND- EN TUINBOUWERS. Geëvacueerde land- en tuinbouwers wier bedrijf geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is geworden en die thans gevestigd zijn in de gemeenten 's-Gravenhage, Wateringen of Rijswijk (Z.H.), moeten zich melden in de week van 22 tot 28 Mei 1944 bij den Plaatselijken Bureauhouder B. C. A. Cocx. Haag weg 789 te 's-Gra\ enhage. Zij dienen mede te brengen eventueel eigendomsbewijzen, pachtcontracten, uitbetalingsbonnen, veeboekje e.d. Een en ander in verband met de be rekening van uit te keeren schade vergoedingen. VERKOOP VAN KALVEREN BENEDEN 60 K.G. Kalveren, zoowel mannelijk als vrouwelijk, met een gewicht van ten hoogste 60 k.g. mogen thans buiten de taxatiemarkt om verhandeld wor den. De gewichten moeten echter wel overgeschreven worden van den aan slag van den verkooper op die van den koop er, tenzij het verkoop tus- schen .2 leden van een erkend stam boek betreft. Hiervoor dienen de kalveren gewogen te worden op een erkende waag onder toezicht van een opzichter, die het gewicht en het registratiemerk van het kalf en de namen, adressen en registratienum mers van den kooper en verkooper opneemt. De te verhandelen kalveren moeten voorzien zijn van een regi stratiemerk, terwijl de kooper In het bezit moet zijn van een aankoop vergunning. BOVENTALLIGE VERGUNNINGEN. Zooals bekend, is voor het tijdvak 1 Dec. 1943—1 Dec. 1944 een Bedrijf- maximüm voor melk- en kalfkoeien vastgesteld. Op verschillende bedrij ven, inzonderheid de fokbedrijven. worden gedurende de zomermaanden meer melk- en kalfkoeien aangehou den dan in de wintermaanden. Aan deze bedrijven kunnen thans een beperkt aantal boventallige vergun ningen uitgereikt worden. In de eerste plaats zullen diegenen voor boventallige vergunningen in aanmer king komen die steeds hun levërings- plicht van melk en vleesch behoorlijk zijn nagekomen, terwijl tevens de veebezetting zal worden genomen. Degenen, diev meenen dat zij voor boventallige vergunningen in aanmer king komen, dienen deze bij hun P.B.H. aan te vragen. Aan niet- gekalfd jongvee zal 75 van het met de boventallige vergunningen ver hoogde Bedrijfmaximum melk- en kalfkoeien, aangehouden mogen wor den. Zoodra de boventallige vergun ningen uitgereikt zijn, zullen ook de in 1944 geboren 'kalveren onder de 75 jongvee g'ehouden moeten worden. DE VOEDSF.LCOMMISSARIS VOOR ZUID-HOLLAND. ook Uw „ADRES" voor ,UW"fefriSTiS Ijaarknippen! Ontvangen de bekende originele fricfioite „Piver" en „Valencia". Ook 's Zaterdags kivippèn wij Uw haar met zorg en tot Uw tevredenheid! \IW adres is ALEX 17AN DER LEK'S Salon „AjiiisepM«*, voorheen Rotterdam, thans Leiden. 5815 NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Tijdelijke beperking Het vervoer van rijwielen met treinar naar keuze van den reiniger óver afsla^aen van meer dan 40 km, v^erdt van 25^fm 31 Mei en van 29 Juni t/m® Sept. gestaakt Men is verplicht bij verzending per spoor zijn rijwiel duidelijk en doel matig van naam eo adres te voorzien.' - -faalmi TABAKSPLANTEN Vanaf hedMl^^rkaar verspeende 'Tatfekplan- ten Ir. Slits, 2» airima afgeharde plaiteil, *>878 TH. fuJD&a. TEL. 34 - LANG ER AAR C? Net Meisie gevr. van 's morgens half negen tot 2 uur. v. d. WIJNGAARD. Witte Rozenstraat 29. 3916 5? Aangeb. 250 palen, 5.5 voet lang. J. v. d. SLOT Azn., 's Gravendamsche- weg 65, N'hout. 3809 De plaatselijke Bureauhouder van district 2 te Lei den. deelt belanghebbenden y'Ln zijn werkgebied (Leiden. Oegstgeest, Rijnsjwnjf. Valkenburg, Was senaar, Voorschoten en iGat\®k) me\e, dat met ingang van 23 Mei a.s. ffimjKantior bevestigd zal zijn op de le BinnenvesfcrMht Zij te' Leiden. In verband met de verpfaabinfe, vul het kantoor op 22 Mei, den geheelen dsJ: gesloten zijn. De kantooruren blijven alsLobrheen: Maandag tot en met Vrijdag des morgei X'an 912 uur. Zaterdags is het kantoor genoten. 6179 De Plaatselijke Bureauhffuder van District 2, A. N. MANK. ,:""X J~. Vrije kost en lnwoning^:k%eding en ge- neesku^idlge YuU Bij gêfcuvjden zijn ook de fan\il^teaen|tegen ziN^e verzekerd. Grondsaarp persdag fl. /).50. Kindertoe slag vooAe|)< kipjJbeneden 16 jaar fl 0.34 bovendiet^ iri^el|j£w_^agelijks fl. 1.65, bij ongeh jj/den per dag fl. 1. Vraagt nadere inlichtingen bij: WACHABTEILUNG ZEIST

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3