STROOP Plv. Hoofdred.t W. de Vries. Den Haag: Red. Buitenland: Mr. H. Geise; X.eidcnRed. Binnenland. Stad en Sport: M. Zonderop. Leiden. Red. Omgeving: L. Rooien. Leiden. Verantwoor delijk voor de adv.: C. de Heiden, Lelden. K 1669 VERDÜISTERINGSTÏJDEN. Van 7 Mei tot en met 13 Mei van 21.15 tot 4.45 uur. Zon op en onder: Vrijd. 12.5: 5.49 op. 21.24 onder. Zat. 13.5: 5.48 op, 21.26 onder. Zond. 14.5: 5.46 op, 21.27 onder. MAANSTANDEN. Vrijd. 12.5: 0.47 op, 9.03 onder. Zat. 13.5: 1.43 op, 10.05 onder. Zond. 14.5: 2.30 op, 11.15 onder. BINNENLAND UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. De plaatselijke distributie- diensten reiken van 14 Mei tot en met 10 Juni 1944 tegen overleg ging van de oude distrioutie- stamkaarten en het daarbij be boerende vervolginlegvel en vol gende bonkaarten voor voedings middelen uit. Aan houders van een inlegvel K1V een* bonkaart KA 407, aan houders van een in legvel K2V een bonkaart KB 407, aan houders van een inleg- veel K3V een bonkaart KC 407 aan houders van een inlegvel K4V een bonkaart KD 407 of een bonkaart KE407 naar gelang zij geboren zijn tusschen 12 Juni 1940 en 11 Juni 1942, dan wel na 11 Juni 1942. Zij, die gebo ren zijn tusschen 14 Mei en 10 Juni van de laren 1923, 1930 en 1940. dienen hun vervolginleg vel te ruilen vóór het in ont vangst nemen van hun beschei den. Men kan zijn kaarten uitslui tend afhalen bij den distributie- dienst der gemeente, waar men in het bevolkingsregister is in geschreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor schippers, woonwagenbewoners (voor zoo ver zij zijn opgenomen in het centraal bevolkingsregister), ge detacheerde marechaussee's. de vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor hen, die ten gevol ge van oorlogsomstandigheden tiideliik' elders verblijven. Bii de uitreiking de. bonkaar ten voedigsmiddelen wordt bon 29 van het vervolginlegvel inge nomen. Tevens wordt naast het vakie S7 van de stamkaart een diagonaal kruis geplaatst. Bij he,t in ontvangstnemen der kaarten ga men terstond na. of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames worden niet in behan deling genomen. Hop/Mc ■ïaigie&ef „Stroop in Kina Jee I" Onderllicr) tel|^rfeen serie «jlpf naSélipcste strooprhtep en uitlden ouden tijd oor LM ver zameld. Vr; tg de recep ten aan bij V. A. Scholten de fabrikant van dé fijne, Groninger stroop,. W. A„ Scholten'u Eerste Leidsche Begrafenisonderneming v. Roomsah i(atho!ieken GEVffiTIOD G. H. KLEIM HANS PIETER DE LJnjOl'RTSfRAAT 22 TRANSPORT - TEl^POON 21455 Tarief en uitvoering in overleg met II 746 GEÏNTERNEERDE BURGERS IN NED. INDIë. Het Nederlandsche Roode Kruis ontving wederom opgaven van in Neaerlar.dsch-Indië ge- interneerde burgers van Neder landsche nationailteit. Van de navolgende geïnter neerden konden tot op heden de adressen der naaste familiebe trekkingen of van andere be langhebbenden hier te lande niet worden opgespoord. D. E. de Groot 68 zonder be roep. S. G. Grootes 18 student, H. A. Groothoff 49 gepensio neerd, J. Grosveld 68 gepensio neerd, R, H. Guerin 22 zonder beroep. N. J. V. Gunst 56 plan ter. W. C. A. Gunther 51 koop man. G. Haak 52 gepensioneerd, K. de Haan 19 leerling, P. S. de Haén 66 gepensioneerd, M. de Haas 44 koopman, W. S. de Haas 60 gepensioneerd, L. Ha pets 53 gepensioneerd. J E. Haccou 31 timmerman, H. Haulers, 53 ge pensioneerd, W. Hagen 50 kleer maker, W. Halewijn 27 werkz. vbij dep. van marine, J. V. Ha- mar de la Brethoniere 24 onbe kend, H. V. Hanegraaff van der Colff 53 apotheker, J. Haneveld 43 gepensioneerd. J. C. P. Ha- nou 58 bedrijfsleider. J. Hart 47 werkz. bij petroleum Mij., T. Hart 50 importeur. J. van der Hart 53 gepensioneerd. W. Har- ting 19 leerling. G. Hartkamp 39 apotheker, L. K. Hartman 60 gepensioneerd. D. den Hartogh 51 gepensioneerd. A. Hartung 19 leerling. J. E. Hartung 53 ge pensioneerd. C. Haumersen 23 werkz. bij melkbedrijf. J. Hau- sel 53 zonder beroep, K.ten Have 23 zonder beroep, M. F. ten Have 54 ingenieur of machi-- nist. C. H. Hazes 54 koopman, A. W. HazeWinkelman 52 ge pensioneerd. M J. Heim 52 klerk G. L. Hellebrekens 57 koopman, H. A Hendriks 51 planter, L. .H Hendriks 42 caféhouder. P. L. A. Hendriks 20 student, G. G. Herk 54 gepensioneerd. J. A. Hertog 53 gepensioneerd. A. A. Hess Busseiaar 19 zonder beroep, H. HessBusselaar 30 machinist, A. J. T. Hesse 31 kapper, C. W. Hessing 49 kruidenier. F. Hey- man 59 gepensioneerd, A. Hiero- nymus 55 gepensioneerd, C. Hil- debrandt 29 planter, J. J. Hilde- nng 20 leerling. I. Hildesheim 39 koonman, D. W. M. Hille 38 me taalbewerker, J. van Hinte 47 ambtenaar, N. Hees wijk 44 klerk, J. P. van den Hoek 53 ge pensioneerd, Q. A. Hoen 59 in genieur of machinist. A. Hogen- kamp 55 gepensioneerd, A. J. Hogenteuis 52 gepensioneerd, A Hols 53 leeraar, J. T. P. van Hooff 33 klerk. W. H. Hoogland 57 werkz. bij een Mij.; B. J. Hoog stede 22 klerk, T. ITornstra 54 advocaat. W. Hornstra 19 leer ling. R. L. van der Horst 27 zon der beroep, W. Hort 37 klerk, H. van Houten 55 ing. of machinist, H. Meyer 55 planter. T. F. Oer- lemans 49 planter, W. G. van Oijen 51 taxateur, I. Olberg 51 koopman. D. Onderwijzer 56 onbekend, J. Onink 37 arsenaal beheerder, C. van Ooyen 61 zonder beroep. J W. Oosterga 40 leeraar, G. Oosterink 49 leeraar. J. C. van Oostveen 45 werkz. bij melkbedrijf, M. van Osch 37 planter, P. Orsel 53 klerk. A. van Osenbrugger 47 werktuigkundig ingenieur, P. G. Ottema 41 hersteller A. N. den Ouden 31 gouvernements ambtenaar. B. J. L. Oudt 19 stu dent. J. J. den Outer 46 leveran cier. J. I. Overbeek 19 beroep onbekend. H. J Overtoom 48 beroep onbekend, T. L. A. P. Overweg 55 koopman. C. S. N. V. de Paardt 61 leeraar, M. Pach ter 39 ingenieursbureau. F. G. v. d. Palm 56 reizigersverzeke- ringsbureau, J. H. Peeman 40 klerk, K. Peetoom 58 gepensio neerd, J. W. van Pein 51 zonder bcroen. Solomon Salomons 40 hoofd-opzichter, Samuel Sar- phati 43 klerk J. C. von Stein 33 klerk, Bruno Soeterik 31 klerk. P W. van Sorge 53 klerk, G. W. Wolff >4 zonder beroep. Belanghebbenden gelieven zich ter verkrijging van nadere inlichtingen te wenden tot de Ve afdeeling van het Informatie- Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, dr. Kuyperstraat 9. te 's-Gravenhage, onder opgave van zoo volledig mogelijke ge gevens omtrent naam, voorna men. geboortedatum, beroep, werkgever en laatstbekende adres der geïnterneerden. Tewerk gestelde vaste landar beiders. Sommige boeren, wier arbeiders op last van den burgemeester tijdelijk zijn te werkgesteld bij het opwerepn van dijken in de inundatiegebie- den ter bescherming van de landbouwproductie, vragen zich af, of zij hun vaste arbeiders op weekloon werkzaam, moeten doorbetalen. Van de zijde van den gemach tigde voor den arbeid wordt hierop geantwoord, dat zulks niet verplicht is, wanneer deez arbeiders een behoorlijke vergoe ding voor bovengenoemde werk zaamheden ontvangen, het nor male loon door te betalen. Wor den de arbeiders echter slechts enkele dagen aan het bedrijf van hun werkgever onttrokken, dan zal men het loon in onder ling overleg Raar verhouding dienen te regelen. Zoo zal een axbeider, die bijv. drie dagen el ders werkzaam moet zijn. van zijn boer nog drie dagen loon, berekend naar het weekloon, moeten ontvangen, ongeacht het bedrag dat hii in die drie dagen verdiend heeft. Het spreekt vanzelf, dat deze arbeiders bii hun boer terug- keeren. ook al omdat hij hun ge°n ontslagbewijs heeft uitge reikt. Regeling voor de vordering en hgrstel van vrachtauto's. Het ligt in de bedoeling van de Duitsche weermacht de vracht motorrijtuigen, waarvoor geen rijvergunning aanwezig is, te vorderen. Na uitvoerige bespre kingen met de Duitsche autori teiten is overeengekomen, dat deze vrachtautomobielen, voor zoover zii niet door normale re paratie weder bedrijfsklaar ge maakt kunnen worden niet door de weermacht, doch door het de partement van Waterstaat zul len worden gevorderd en door dit departement zullen worden afgestaan aan de N.V. Cenembe. Bovendien is de Duitscne weermacht bereid van de vracht automobielen. welke door nor male reparatie weder bedrijfs klaar gemaakt kunnen worden, een belangrijk gedeelte af te staan aan het Nederlandsche ci viele verkeer. Deze wagens zul len eveneens door het departe ment van Waterstaat worden ge vorderd en worden afgestaan aan de N.V. Cenembe. die voor de haar toegewezen auto's voor betaling van het door Neder landsche taxateurs vastgestelde waardebedrag aan belangneb- benden zorg draagt. De N.V. Cenembe zal de op deze wijze te harer beschikking gekomen motorrijtuigen bedrijfs klaar laten maken in bestaande autoherstelplaatsen. Na repara tie worden deze in dienst ge steld van het Nederlandsche ci viele verkeer. Dear de Duitsche autoriteiten is uitdrukkelijk toe gezegd, dat deze door haar niet in beslag zullen worden geno men. Deze motorrijtuigen zullen dan dienen ter vervanging van an dere in bedrijf zijnde motorrij tuigen, die dringend algeheele revisie behoeven of voor afkeu ring in aanmerking komen, al thans zoo lang de omstandighe den uitbreiding van het aantal in het verkeer zijnde motorrij tuigen niet toelaten. Indien de oorspronkelijke eige naren van deze motorrijtuigen in het bezit zijn van een rijver gunning, zoodat het motorrijtuig onmiddellijk door hen in bedrijf zou kunnen worden gesteld, heb ben deze voor aankoop van het door het departement van water staat van hen gevorderde mo torrijtuig de voorkeur. Z'A Nederlandsche Staats- leening 1943. De wnd. secret taris-generaal van het departe ment van financiën maakt be kend, dat de gelegenheid tot ver wisseling van recepissen der 3 staatsleening 1943 ter verkrij ging van de definitieve obliga- ties. bedoeld in zijn bekendma king van 17 en 24 Januari 1944, op 22 Mei a.s. zal worden geslo ten. De gelegenheid lot verwis seling zal weder worden open gesteld van Maandag 5 Juni 1944 af ten kantore van den agent van het departement van finan ciën te Amsterdam. Heeren gracht 344/46. De recepissen moeten worden vermeld op num- merlijsten, welke aidaar ver krijgbaar zijn. De inlevering kan plaats vinden des Maandags en NEDERLANDSCHE JONGENS OPGELET! Donderdag 18 Mei zal in Den Haag op Plein 1813 No. 3 nog een keuring worden gehouden voor de eerstvolgende weer- sportkampen. Iedere Nederland- séhe jongen heeft gelegenheid om tezamen met kameraden uit andere Germaansehe landen vier mooie voorjaarsweken door te brengen. Ook dezen keer zijn hieraan geen onkosten verbon den, zoodat ook minder bedeel de jongens van deze gelegen heid kunnen profiteeren. Het bu reau voor weersportkampen is geopend van 9 tot 14.00 uur. Dinsdags tusschen 9 en 12 uur v.m. De afgifte van de obligaties zal des Vrijdags geschieden. Bloeiende boomgaarden. De hyacinthen en narcissen zijn uit gebloeid. De tulpen bloeien nog mooi, vooral de Darwinsoorten. In de omgeving van Haastrecht zullen de boomgaarden a.s. Zon dag in vollen bloei staan. Langs den Lekdijk s.taan de appels thans in vollen bloei: de peren zijn uitgebloeid. In Boskoop bloeien de late magnolia's, de kersen en de Japansche azalea's. Een bezoek a?- Boskoop is op het oogenblik zeer de moeite waard. Radiopraatje Max Blokzijl. Max Blokzijl spreekt in de serie brandende kwesties te zenden op Donderdag 11 Mei 1944 over Hilversum I om 18.45 uur. De titel van dit praatie is: „Wat is er gaande in Brabant?" SPORT VOETBAL. Longade Vole- wijekers op Hemelvaartsdag. In verband met de opstelling van Daan de Jongh in het Westelijk elftal, zal -de wedstrijd Longa— de Volewijckers niet op 21 Mei, doch op Hemelvaartsdag, Don derdag 18 Mei, gespeeld worden. LeidschHaagsch elftal. Zaterdag a.s. vindt op het ter rein van Wilhelmus (J.A.C.) te Voorburg een belangrijke wed strijd plaats tusschen 2 NVB-Za- terdagmiddagelftallen, ter sa menstelling van het districtself tal, dat op 2en Pinksterdag zal spelen tegen het vertegenwoor digende elftal van District I. In elftal A zijn spelers opgesteld uit Den Haag en Leiden en om geving; in elftal B spelers uit geving. jpe samenstelling der Rotterdam en Dordrecht en om- beide elftallen waarborgt een belangwekkende strijd; de aan vang is te 4.30 uur. De opstelling van het Haagsch-Leidsche elftal is ais volgt: Vrijenhoek (JAC): Miebies (Die Haghe) en Dijk (G WS): Roos (JAC). Barnhoorn (Quick-Boys) en Teerlink (Or- nas); Mertens (SVGEB), v. d. Stoel (Leiden), Verdoes (Quick Boys), Keufe (Ornas-) en Linden- burg (Semper Altius). Uitslagen afd. Leiden N.V.B. Van Zaterdag 6 Mei. 1ste kl.: Leiden 1Rijnsb. B. 2 4-2; Noordwijk 2—ASV 1 2-4. Jun. Rijnsb. B bQuick B. a 1-4; Quick B bRCL 5-1. Van Zondag 7 Mei. Sleutels 3e -ooa V-O Z SAX1k OSV denburg 1-,\SC 2 2-1. Ie kl. B: Lisse 3Morschkw. 6-2.' 2e kl. A Meerburg 2Rooden'ourg 3 3-5. 2e kl. B: Docos 4—VVSB 3. VV SB niet opgekomen. 3e kl. Leid sche B. 2VVLV 3 2-3: ASC 7 DSB 2 2-1. Jun. A le kl.: Do- cosUVS a 0-5. Jun. B: 2e kl. LFC b—Roodenburg b 0-10. Nagekomen uitslag 30 April, le kl. A: Alph. Boys 1Meer- butg 1 2-1. Wedstriidprogramma voor Za terdag 13 Mei. le kl.: Quick B. 2 GWS 4 uur; Rijnsb. B. 2ASV 1, 4.30 uur. Jun. Alphia—Quick B. b, 3.45 uur; RCLRijnsb. B b, 4 uur; Rijnsb. B aQuick B. t 3 uur. Voor Zondag 14 Mei. Sleutels halve eindstrijd: UVS 1ASC 1. 2 uur. 1ste kl. B: Morschkw. Lisse 3 2 uur. 2e kl. A. ABC 5 Meerburg 2. 12 uur (1ste ter- ren). 2e kl. B: VVLV 2—Teij- lingen 2, 12 uur (Rouwkoop-ter- rein); ZLC 2-Docos 4, 12 uur (Docos-terrein). 3e kl.: ASC 7 Leidsche B. 2, 10 uur (1ste ter- ren); WSB 5—DSB 2. 12.45 u. Jun. A. le kl.: UVS aMeerburg 12 uur. el IC Gemengde Berichten 5' KLOOSTERKERK DER KRUIS- il HEER.EN UITGEBRAND. Dinsdagavond omstreeks ze ven uur is door onbekende oor zaak brand ontstaan in de kloos.' terkerk van het moederhuis der,.. Orde van het Heilig Kruis te St. Agatha-Cuyk. 1 F De brand nam spoedig een grooten omvang aan en de vlam. men sloegen van het dak naar het aangrenzende deel der kerk. Het convent werd door middel van de brandklokken gealar meerd. Met de hulp van de om- wonenden werden alle kostbaar.f" heden van historische waarde, voor zoover dat mogelijk was,. c uit het gebouw gehaald en in veiligheid gebracht. Het koor stortte spoedig met donderend geweld door de gewelven en daarmede was het lot der kerk bezegeld. Alles wat brandbaar was werd een prooi der vlam mem zooals de drie altaren, de fraai gebeeldhouwde koorbank van 1856, preèkstoel, vele beel-j, den, lampen en kandelabers. Het)/ rrieëst te betreuren is de ver woesting van de beroemde Cal- variegroep uit het. oxaal, een kunstwerk uit de veertiende eeuw. De brandweer uit Cuyk en die uit Boxmeer, Mill en Nijmegen,1 bestreden het vuur. Het klooster gebouw bleef gespaard, maar leed groote schade door over haaste ontruiming. De verwoeste kerk dateerde, wat het voorste gedeelte be treft, van 1371. Het achterste ge deelte werd in 1610 gebouwd. De toestand van het bedehuis is thans ongeveer als in 1610. toen het, na dertig jaren in Spaansche handen te zijn ge weest en verwoest werd, weer in het bezit kwam van de Kruis- heeren. De Kruisheerenkerk maakte deel uit van het in 1371 gestich te Kruisheerenklooster, dat in 1584 door Maarten Schenck werd geplunderd en verwoest Later is het herbouwd en meer malen verbouwd tot het in 1906 voor een groot deel gesloopt is Nog over waren de in de tweede helft der 15de eeuw gebouwde kapel, verder een kruisgang en de kloosterpoort, die uit 1600 dateert. De kerk bevatte fraaie gebrandschilderde ruiten uit de 17de eeuw. Ouders zoeken hun dochter. De chef der inspectie 2a, hoofd bureau van politie te Amster dam verzoekt namens de ouders, mede omdat haar verloofde een ernstig ongeluk is overkomen, de opsporing van Cornelia van Ede. geboren te Zwolle. 4 Juli 1923, typiste, wonende Linnaeus- pafkweg 33 bovenhuis te Am sterdam-Oost, die sinds 28 April j.l. spoorloos is verdwenen. Zij is 1.60 m. lang, heeft een ten ger, iets voorovergebogen pos tuur, donker blond haar, blauwe oogen, gave tanden, bleeke kleur. Haar kleeding bestaat uit een zwart hoedje, blauwe gabar dine regenjas, vermoedelijk blauwe sjawl, grasgroene jurk, beige kousen, zwarte lage schoe nen en rose onderkleeding. Zij draagt een gouden armbandhor loge- met rood lederen riempje 'en heeft een bruine actetasch bij zich. Dief sprong in het water en verdronk. Gisterochtend te ongeveer 4 uur zagen eenige le den van de landwacht te Am sterdam op de Jacob van Len- nepkade een man loopen, die 2 gonjezakken met goederen ver voerde. De man trach.tte door in het water te springen aan zijn aanhouding te ontkomen. Toen men hem na korten tijd op het droge had gebracht bleek hij overleden te zijn. Daar de ver dronkene geen papieren bij zich had, kon zijn identiteit nog niet worden vastgesteld. Dikke dames als palingauto maten. Het gebeurde dezer dagen in Eiburg.... Als cje maand Mei in het land is dan begint het palingseizoen weer: De palingvloot vaart uit en vele handen hebben weer werk langs onz.e binnenzee want een ge rookt palinkje is en blijft eëh delicatesse, welke door honderd-: duizenden wordt gewaardeerd. Dezer 'dagen liepen een paar opsporingsambtenaren der prijs- beheersching door Eiburg, speu-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 2