Haarlemmerstraat 25 WINKELJUFFROUW JONGEMAN BEDIENDE GEVRAAGD Geen postpapier? Ons bedrijf is tijdelijk VERPLAATST Studeert vanuit Leiden! ANALYST GESLOTEN sch veste em ei TEf rADSNIEUWS jCUé'S UIT DEN HAAG leerde kamers weer ter en~al beschikking. om heeft het gemeente- opdracht ontvangen me ènff te verleenen aan icué's uit Den Haag. perceeien. die destijds t Evacuatie-bureau zijn *-en voor het opnemen etegj icué's, komen derhalve n v; or huisvesting in aanmer- k v; de pers van 14 Januari endi publiceerde mededeling, de geblokkeerde kamers t10'1 trceelen. welke zijn aan- 11 voor de huisvesting van 19 1 personen en welke ka- anii orloopig weer in gebruik uch wor<ieri genomen, is al iet meer van kracht. De moeten dus weer ter be- ïwe worden gesteld. ivervloede doet het Eva- Djn ureau een beroep op al 5 li lewerking. ant en jubilea. Gisteren 25 jaar geleden, dat de wo, C. v. d. Ploeg, conduc- de N.Z.H.T.M. alhier in rad. Ten huize van den Coornhertstraat 28 vond iging plaats. De waarn tr der N.Z.H.T.M. uit l, de heer Jurrissen, de ye ran den uitvoerenden de heer v. d. Vijver uit en de heer LJzendijk uit b' 1, voorzitter van het Ju onds en bestuursleden den jubilaris gelukwen P' vaarbij de heer Jurrissen Ju. lilaris namens de N.Z.H. 1 1 ;n geschenk onder cou- ®e nbood. terwijl de heer kajk als voorzitter van het ,v< mfonds eveneens een ge- Se onder couvert en mevr. nu oe„ een fraaje bloemen 2 anbood. Va ri onenkort herdenken drie d trammanncn hun zilve ne lileum. Het zijn de con ras J. Spek en S. J. Bizot, ne 112 en 19 Mei en de voor- ■et ageerder A. Trigt op 26 ek egChe Reddingsbrigade. ve gisterenavond gehouden 00 i van den Ned. Zwem- en ia( >sbond in de „Overdekte' i„. slaagden de navolgende la aji de Leidsche Reddings- ma's Zwemmend Redden yLR. Mosselman, mej. P. en de heer A. Linscho- lejevrouw G. Verhoog, mej. ivliet, de heeren W Bos- Ji i A. J. Pools. eipereidend: de heer K. de ;e- d( nr oren: Willem z. van G. TO'uijff en M. Borgerding; ohanna d. van J. J. Kooij- J. M. Brandhoff; Harry A. Eradus en T. J. C. ie eld; Theodora d. van H. 't Voet en L. de Bes; Ma- Lisa Henriëtte d. van P. J. j.prst en M. J. S. Castelein; la Catharina d. van J. F. ngs en M. van Beelen; usCornelis z. van C. J. - en A. M. van Mer; Hen- Cornelis z. van P. de Jn J^M. van Heusden; Pe- 1a d. van P. van Vliet en Zitman; Henny Hilda d. Carlebur en A. Looijen; >ra Margaretha d. van P. daveren en T. M. Mar- n I Helena d. van F. Aarts van Zutphen: Johanna iida d. van J. J. Nieu- rg en M. J. J. van Poel- Adriana Cornelia d. van eriaar en H. Visser: Wil- a d. van C. Rietkerken en nne; Alida d. van T. Per- 1 S. Boot. Overleden: kn der Vlist d. 3 j.; L. van ïn m. 65 j.; J. C. W. van art vr. 80 j.; J. M. van d. 4 mnd,; J. de Tombe •nd. Ondertrou wd: A. Graafland jm. 28 j. en C. ir Plas jd. 24 j.; P. Keizer j. en J. Kroon jd. 26 i. ,ou w d: F. J. G. Bos wedn M Zwagerman wed.: H. L. is jm. en J. M. Pet jd. Gemeentel. Aankondiging VERKOOP VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD VLEES CH OPENBAAR SLACHTHUIS. Woensdag 9—10.30 uur Nrs. 33055—33390 Diejist voor Ge meenscha pszogg fRureau Mare), uitsluitend om speciale door dien dienst verstrekte honnen; ten hoogste 1 kilogram per bon. Legitimatiebewijzen, distributie bonnen, papier en gepast geld meebrengen. 5900 STEVENINCK, Burgemeester. BESCHIKBAARSTELLING GROENTEN. Met ingang van heden is voor de klantenbindings-gebieden ter hand genomen de verdeeling van de producten bloemkool en an dijvie. Wekelijks zal worden bexend gemaakt, welke handelaren zijn bevoorraad. De handelaren zijn verplicht op, duidelijke wijze, oo een bord in de etalage, bekend te maken, Wanneer zij rijn be voorraad en met welke produc ten. Per persoon wordt o.a. bo schikbaar gesteld 1 stuks bloem kool en een half pond andijvie. Consumenten, die hun groen tebonnen hébben in.gele.vard, worden dringend aangeraden goed op te letten, wanneer hun handelaar aan de beurt is en de producent binnen twee dagen, na bekendmaking in de etalage, af te halen, om bv derf te voor komen. Na dien tijd zijn de han delaren vrij met verkoopen en kunnen consumenten dus geen rechten meer doen gelden. Bedrijfschap voor groenten en Fruit P.VK. te Leiden. 5899 MEDED. PLAATSELIJKE DISTRIRUTIED. OEGSTGEEST Distributie van kolen z.g, „klantenbinding". Verbruikers van huisbrand en verbruikers van Industrie brandstof die tot dusver hun ko len betrokken van de firma J. v. d. Hoonaard Zn. te Oegst- geest, worden uitgenoodigd zich ter bekoming van inlichtingen te vervoegen ten Distributie- kantore te Oegstgeest, Raadhuis park op Donderdag il en Vrij dag 12 Mei a.s. van 9—12 en van 24 uur. Stamkaart "(Hoofd), nieuwe kolenkaart en de door de Brand- stoffencqrmmisise uitgereikte identiteitskaart voor industrie en groot-verbrufkefs huisbrand B.C.- medebrengen. 5892 OFF. MEDEDEELINGEN. Provinciale Publicatie. AFLEVERING VAN MELX Het Bedrijfschap voor Zuivel-, Afd, Zuid-Holland deelt mede, dat indien door veehouders melk wordt afge leverd aan de volgende met name ge noemde bedrijven, deze verplicht zijn, indien de veehouder dit wenscht 20"/# van de geleverde hoeveelheid volle melk in den vorm van ondermelk en/ of karnemelk te zijner beschikking te stellen, gedurende het tijdvak van 11 Juni 1944 t/m 2 September 1944 en 15°/# gedurende het tijdvak van 3 Sep. '44 t/m 23 Dec. '44: N.V. „Aurore" te Meerkerk, N.V. ,,Amilko", Gorinchem, Coöip. „De Linge" te Arkel, Coöp. „Samenwerking" te Giessen-Nieuw- kerk, N.V. „De Vijfheerenlantlen" te Schoonrewoerd. De genoemde percentages worden per veehouder en per week aange houden. Het is het Zuivelbedrijf dus niet toegestaan hetgeen aan den eenen veehouder minder geleverd wordt, aan een anderen veehouder extra beschikbaar te stellen. Dit geldt ook voor het inhalen van het in de voorafgaande week te weinig gele verde. Officieele publicatie van de Bedrijfs groep Derivaten van Landbouw- product.enverwerkende industrie ORGANISATIE BRANDERS EN VER WERKERS VAN CONSUMPTIE- GRONDNOTEN. Het is wenschelijk gebleken, in ver- fcand met de in de toekomst weder te verwachten bedrijvigheid in dezen bedrijfstak, naar de bedrijfsorganisatie van de handelaren in consumptie grondnoten ook een organisatie bij de industrie in het leven te roepen van de branders en verwerkers van con- sumptiegrondnoten. Zoodoende werd opgericht de sectie branders en ver werkers van consumptiegrondnoten, ressorteerende onder de vakgroep diverse derivaten van landbouwpro ducten verwerkende industrie. Het secretariaat der sectie is gevestigd: Prinsessegracht 31 te 's-Gravenhage. Bij de nieuw opgerichte sectie zijn verplicht zich aan te melden alle in Nederland gevestigde ondernemingen, welke consumptiegrondnoten fabriek matig branden voor eigen rekening of voor rekening van derden, dan wel verwerken tot pindakaas, pindaschaaf sel en verdere afgeleide producten. De ondernemingen, welker bedrijf er op ig ingericht tot het al dan niet in loon fabriekmatig branden van pinda's dan wel tot het fabriekmatig verwerken van grondnoten tot pinda kaas, pindaschaafsel of andere afge leide producten worden hierdoor uit genoodigd zich bij het bovenstaande adres aan te melden. Officieele Publicatie van den Gemachtigde voor de Prijzen MAXIMUM GROSSIERS- EN DETAIL- LI STEN PRIJZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT Deze prijslijst geldt van 10 Mei '44 af Bekendmaking no. 96. Gross. Det. Groenten 100 kg p. kg AndijVTe (glas f 22.— f 0.29 Savoyekool (schelk) f 17.50 f 0.23 Bloemkool: 100 st. p. st. IA bov. 25 cm o.d.k.g. f 36.— f 0.45 I van 20-25 cm o.d.k.g. f 33.— f 0.41 II van 16—20 cm o.d.k.g. f 23.— f 0.32 III van 10—16 cm o.d.k.g. f 17.50 t 0.23 Kaskomkommers: I vanaf 500 gr, per stuk f 27.00 f 0.34 II van 450-500 gr. per stuk f 21.— f 0.27 III van 350-450 gr. p. stuk f 14.50 f 0.19 Platglaskomkommers: IA vanaf 750 gr/st f31.— f 0.39 I van 650-750 gr/st. f 28.— f 0.: 6 IT van 550-650 gr/st f 21.50 f 0.28 Hl van 450-550 gr-'st f 15 f 0.19 100 kg p. kg Stekkomkommers: f 21.50 f 0.28 Bospeen (glas): 100 bos p.bos 20 st. per bos van 0,4 kg f 25.— f 0.32 Bosselderij f 5.f 0.07 Peterselie en kervel f 6.f 0.08 Kropsla (glas): 100 kg p. kg I boven 1,5 kg p. 10 st. f 7.50 f 0.10 II van 1,3-1.5 kg. p. 10 st. f 5.50 f 0.08 Kropsla (gelichte): lOOst. p. st. I boven 1,8 kg. per 10 st. f 7.50 f o.io II van 1,5-1,8 kg. p. 10 st. f 5.50 f 0.08 100 kg p. kg Sla (gl.): snijsla en dunsel f 24.50 f 0.32 Spinazie (blad) f 13.50 f 0.18 Spinazie (struik,) f 12.50 f 0.16 Koolrabi (glas): lOOst. p. st. I boven 6 cm doorsnede f 12f 0.16 II van 4-6 cm doorsnede f 10.f 0.13 100 kg p. kg Postelein (glas) f 39.50 1 0.48 Prei: Sort. I boven 15 mm 0 f 14.50 f 0.19 Sort. II tot 15 mm Q f 11.— f 0.14 Peulen f 218.— f 2.60 Rabarbbr: Paragon f 13.— f 0.17 Overige soorten f 10.50 f 0.14 Schorseneeren: I ten hoogste 20 st./kg f23.— f 0.30 IT 20-45 st./kg 115.— f 0.19 Witlof: I. minder dan 15 st. p. kg f24,— f 0,31 II meer dan 15 st, p. kg f 18,50 f 0,24 Raapstelen (glas): Sort. I boven 25 cm 15.50 1 0.20 Sort, n van 20-25 cm f 12.— f 0.16 100 bos p.bos Radijs f 4.50 f 0.07 100 kg' p. kg Tuinkers f 83.f 1. Asperges: IA zonder gebreken t/m 25 st/kg, tot 26 cm lang f 114.f 1.24 IB m. lichte gebreken t/m 25 st/kg, tot 26 cm lang f94.— fl.13 IIA zonder gebreken, t/m 40 st/kg, tot 26 cm lang f87.fl.04 IIB m. lichte gebr., t/m 40 st/kg, tot 26 cm lang f f 76.f 0.91 IIIA licht blauw, t/m 25 st/kg, tot 26 cm lang f 76.— f 0.91 IIIB licht blauw, t/m 40 st/kg, tot 26 cm lang f 60.— f 0.72 IV dunne en met lichte, gebreken, t/m 55 st/kg, tot 26 cm lang f 45.f 0.54 V holle, stukken, enz. f 55.f 0.60 Fruit Aardbeien f 328.— f 3.93 Perziken: lOOst. p. st. I boven 6 cm 0 f 57.— f 0.63 II van 5-6 cm 0 f 33.50 f 0.42 III van 4-5 cm 0 15.f 0.19 100 kg p. kg IV beneden 4 cm 0 x f121.— f 1.45 Pruimen (glas): 100 st. p. st. I boven 50 mm 0 f 45.f 0.54 IT van 40-50 mm 0 f 25.50 f 0 33 HI van S5-40 mm 0 f 14.— f 0.18 100 kg p. kg IV beneden 35 mm 0 1116.f 1.39 Voor het snijden van kool mag 3 ct. per kg berekend worden, met dien verstande, dat de kool na het snijden gewogen wordt. Voor het schrappen van wortelen mae l cent per kg of per bos berekend worden, met dien verstande, dat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden. Voor bezorging van groenten en fruit mag door detaillisten 1 cent per kg in rekening gebracht worden bo ven den verkoopprijs af winlteL Voor- de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde "producten, 'alsmede voor het z.g. uitschot, moeten prijzen berekend worden, die in een redelijke verhouding staan tot de hierboven ge publiceerde maximumprijzen, welke gelden voor de beste kwaliteit. Bij Inkoop tegen lagere dan de gepubli ceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd. Het vragen van hoogere prijzen is strafbaar. Bewaar deze opgave en ge bruik haar. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. NIEUWE PM-FORMULIEREN De directeur ""an het bureau voor metalenverwerkende industrie. Riouw straat 186, Den Haag, maakt bekend, dat met ingang van 15 Mei '44 een nieuwe oplage in circulatie zal wor den gebracht van het door zijn bu reau uitgegeven PM-forrnulier (inleg vel bij formulier a van rijksijzer voor het aanvragen van koopvex-gunningen voor nieuwe machines). De exempla ren van deze nieuwe oplage zullen WEEBZOO'N GOED PRODUCT doorloopend worden genummerd van no. 1 af. Met ingang van bovenge- noemden datum zal de thans in om loop zijnde oplage, welker exemplaren ongenummerd zijn, worden ingetrok ken. Aanvragen op PM-formulieren van de oude oplage, welke door con tingentbeheerders na 15 Mei 1944 worden ontvangen zullen door deze aan inzenders worden teruggezonden. Eventueele voorraden blanco exem plaren van de oude oplage kunnen ter omruiling tegen nieuwe aan bovengenoemd bureau worden opge zonden. Aangezien de prijs van de nieuwe PM-formulieren op tien cent per stuk is gesteld, zal voor elk twee tal oude PM-forntulieren één nieuw exemplaar worden afgegeven. INSCHRIJVING HANDELAREN IN VERF ENZ. Het is gebleken, dat er nog steeds handelaren in verf en verfgrondstof- fen zijn, welke niet hebben voldaan aan de in art. 4 der verf- en verf- grondstoffenbeschikking 1940 no. 1 neergelegde verplichting om binnen 10 dagen na het in werkingtreden van bovengenoemde beschikking of, in dien de onderneming na dit tijdstip is opgericht, binnen 10 dagen na den datum van vestiging, aan de sectie verf en verfgrondstoffen van het rijksbureau voor chemische producten een verzoek tot inschrijving te rich ten. In verband hiermede wordt de gelegenheid gegeven om dit verzoek alsnog voor l Juni a.s. aan vorenge noemde'sectie, Louise Henriettestraat 10. 's Gravenhage te doen toekomen. Onder handelaar wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, die van den handel in verf of verf grondstoffen zijn normaal bedrijf maakt, met uitzondering van den detailhandel. Het in een vroegere publicatie van omstreeks 20 Augustus '40 gestelde vereischte, dat men. om als handelaar te worden beschouwd, een bepaalden, omzet moet "hebben bereikt, is vervallen. Bovenbedoelde verplichting geldt daardoor, met uit zondering van den detailhandel, voor alle handelaren zonder onderscheid. Stoomververij en Chemische XVastcherij „DEJPAUW" vraagt voor spoedige indiensttreding Persoonlijke aanmelding Haarlemmerstraat 109, Leiden. 5860 VAN WOENSEL'S Schoenmagazijnen vragen een voor Magazijnwerkzaamheden op Baar Centraal Magazijn. Leeftijd 15J9 jaar. Sollicitaties met nadere inlichtingen aan VAN WOENSEL'S Schoen magazijnen, Afd. Personeel, Schoolstraat 19 te Den Haag. 6885 voor broodbakkerij, R. K.;- 2£ïfs®ndig kunnende werken en genegen een bread wrok te bedienen. Goed loon. J. H. B. VAN WENSYEKN, Veenestraat 103a, Leidschendam. TeL 38. 5873 Vrijdag 12 Mei wordt onze zaak verplaatst van HAARLEMMERSTRAAT A3 naar Opening 3 uur tyjEKHMS GOUD EN ZILVER HGRLQGER Gevraagd eei) R.K. MEISJE A. VERGEER. Dorp D 23 Reeuwijk. f 5660 MUZIEKLIEFHEBBERS steeds voorhanden prach tig spelende Salon pathé foons met plater voor i 65, 75 en 85 zoo goed als nieüw, platen- rek f 3.75 J. LIGTVOET Janvossensteeg 41. Lei den. 4274 Wij kunnen- U leveren 100 POSTBtADEW, formaat Jfi x 20 cM., bedruk^mei naam en adreyfoor ..f3.50 Per 100 cxrmeer f 1.50 N.V./bï. LEIDSCHE 'COURANT Papangracht 32 - Laldan R. K. Huishoudster ge vraagd bij GEBR. KNIJF, B 109, Noorden. 3815 Gevr. flinke zelfst. R.K, hulp in de huish. v. d. en n. liefst van buiten, in gezin met groote jongens, dag meisje aanwezig. Adres J. P. BEMELMAN, Heeren- weg 128, Lisse. 3813 van Hooge Rijndijk 90, naar.de v. Oldenbarnevelt- straat 37, gelegéii tusecljen fle Johan de Wittstraat en de Warmonderweg. 5851 Ingaande 15 Mei a.s» kanrJn wjj aldaar wederom werk aannemen. De werkplaatsen zijn geopend van 8—17* en des Zaterdags van 8—13 uur. Gebrs. VAN ULDEN. GENERAL MOTORS DEALERS. Schriftelijke leergang gecombineerd met practicum: Voorts BohriftelgkoRoorgJngeqj o.bi. voor: Scheikunde. Chemisch Technicus Technische Vakken. Vraagt gratis prosper*»»* voor de studie Uwer Kcuko LEIDEN JOHAN DE W.lihlKAAT 1 Wegens noodzakelijke machine-reparatie is het PERSGASSTATION TE WASSENAAR van Donderdag 11 Mei nam. 19.30 u. tot Zater dagmiddag 12 uur. 4338 „TRACTIEGAS WASSENAAR'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3