De P. de Brabander Loienkantcor Stro o b e r's Variété Geen of weinig zicht? Een Aerodyne brengt U licht! C.V. TECHÜ. BUREAU KEHNEMERLAND van ien, kogelstooten, speer- zicl iswerpen, hoog- en vèr- oor i, en voor de estafette de ehui I m. en de Olympische eegs(800, 400 en 2 x 200 m.) van junioren bestaat 't pro- 1 uit: 100 m.. 300 m, en -'-°t lardloopen, kogelstooten, sse ,n discuswerpen, hoog- en iringen en voor de esta- Agai 100 m. De aanvang der j?en< jen is gesteld op 2 uur, de voorverkoop van w< arten geschiedt bii Joop 1 n. Koogstraat 4. ariej IBAL. BesSissinjrstved og i ieuw Brunhilde. - Nieuw l ve ie I speelt a.s. Zondag ;en. slissingswedstrijd tegen Haag (kampioen 2e A). g 10 uur, terrein Zoeter - ie Singel. vin /RECHTSZAKEN e v lOiVffScHE RECHTER. ie in de schuur. Het tn officieele stal waarin koeien door den hoofd- r bij den i\ V. C.. C. uit Wassenaar, waren FJ3 sffen op het bedrijf van n éven voorden te No o r d- ;e j1 En daarom ook vbpd de het verdacht, want koeien yri; niet in een schuur ge- TviJ En, de zoon van den tta' eigenaar had bij de po- rteld te hebben gehoord, ijV ere. W. des nachts had [d om vier koeien in de te mogen zetten, waar- n vader toestemming had rn- d. He koeien stonden dagen in den sblMjur, tot one roïeurs kwamen. Op "die -H ing kwam de jongeman 3( R, want de politiemannen )V1 gezegd, dat als hij W. (N schuldigen. zijn vader vrij agi reten gelaten. Be rechter 3S n deze zaak aan meineed JE oven,' -en besloot daarom du e rechercheurs van politie er- verbaal opmaakten over W1 ral te hooren. n<5| istributiebon als pand. innen, broodbonnen, melk igilevensmiddelenbonnen ionColpa te Leiden in om volgens zijn verklaring 'en de vrouw liep te smee- 3 i; t te doen. Maar de Offi- in tide vast, dat daardoor ke 1 nog meer in dg war "ei en hij vorderde twee :er tn gevangenisstraf. De vond het geval wel ern- och liet g&lden dat ver- d( niets had verkocht, zoo- met f 25 boete subs. 12 l''J hechtenis volstond De a luw A. v. d. Blom uit Lei- d de bonnen gegeven en .,1 laar luidde de eisch even- gee maanden gevangenis- iej Haar vonnis luidde drie [fj gevangenisstraf. ,npe huisvrouw G. v. Keulen cjJiden die bij de bonnen 1 had gespeeld, werd con- den eisch tot f 30 boete 15 dagen hechtenis ver end. il iuisvrouwen P. J. den Os e. M. Brandt, beiden te Lei- el werden wegens overtre- al der Distributie-voorschrif- le k tot 40 boete subs. 20 hechtenis veroordeeld. alen aan derv loopenden band behulp van eenlge houten latten en Fransche vrijwilligers der groep Luftwaffe een soort portbaan gemaakt en laden thans d« voor het front bestemde 'anaten op hun vrachtwagen NSKK Kriegsberichter Junk/We/ CNF/P m STADSNIEUWS Leidsche Processie naar Keve- laer. Zondagavond a.s. te 6 uur is er in de Hartebrug.kerk plechtig Lof met Processie ter gelegenheid van de Meimaand viering, vanwege de Broeder schap der Leidsche Processie naar Kevelaer. Beethovencyctus. De 5e sym- phonie, die elk jaar een zeker aantal uitvoeringen beleeft, die steeds met enthousiasme worden begroet, is wel de meest populaire van de negen. Toch zijn ce melo dieën niet bevattelijker dan die van de andere symphonieën, de bewerking, niet minder door wrocht, en toch erkent elkeen de macht dezer muziek, kenner en muzikaal niet onderlegden. Zoo ook heeft men gisterenavond ge noten, want Toon Verhey is in staat om orkest en gehoor te van gen. Met veel en groote beheer- sching voert hif het Residentie orkest, dat in uitstékende condi tie was en onmiddellijk' reageer de tot een voortreffelijk musïcee- ren aan. Hij is meester van het ragfijne pianissimo, van het de tail. In het Andante wist hij de Beethovensche geestelijke vervol making in .gevoelsverinnerlijking te achterhalen, maar ook in de andere deelen trof hij den juisten toets, in het eerste waarin Beet hoven hst hoogst bereikbare in klassieken vorm schenkt, in het energieker optreden van het Al legro. in den bijzonderen glans van de finale. Verhey kent be halve het precieuse detail den grootschen opbouw, die geleid heeft tot het zegepralend slot. En bet orkest speelde knap en be wogen, zoodat dirigent en orkest één waren in stijlvol musiceeren, hetgeen niet minder bleek uit de begeleiding van het vioolconcert, dat Jan Dahmen speelde. Het or kest is hierin niet alleen begelei dend, maar ook als symphonisch element behandeld. Dahrpen's in terpretatie en zijn breedé kijk op het werk is met belangstelling gevolgd. Hij heeft het concert met een onberispelijke techniek, met veel bewogenheid en een prachtige bel-canto-toon, vertolkt in onbetwistbare zekerheid. Zijn spelcapaciteiten zijn groot, het passagespel geperfectioneerd, de voordracht verrijkt door velerlei toon en klankkleur, zijn gevoels- enthouiasme intuïtief optredend. De begeleiding was voorbeeldig, zoodat een ensemble verkregen werd opmerkelijk van eenheid, doorleving en aanvoeling. Een langdurige en spontane ovatie voor den solist, den dirigent en het orkest. J. Kortmann. Plantsoenconcerten. Ook dit jaar zullen weer Plantsoencon certen gegeven worden, welke omstreeks half Juni a.s. plaats zullen hebben. Deze concerten worden verzorgd door de bij den Bond van Leidsche Harmonie en Fanfarevereenigingen aangeslo ten vereenigingen. Geboren: Johannes Ma ria. z. van W. Boortman en A. M. Peterse: Hendrik Jacobus, z. van H. J. de Haas en M. Westdijk; Gerardus Petrus Maria. z. van J. C. Huisman en M. W. Bakker: Henri, z. van J. F. Dreef en M. Sommeline: Arend Reins Wil lem, z. van M. Houtman en C. de Jong; Martina, d. van M. de Kier en G. Keereweer. Overleden: T. C. van Schie zoon 20 j.; J. M. Crama wed. van N. Verhoeven 84 i.: A. de Haas wed. van B. den Heeten 79 j.: S. van der Meer wedn. 61 i.; L. J. van der Geest zoon 2 maanden; J. Oltvoort man 62 j.; H. J. van der Hulst man 34J.- Gemeentel. Aankondiging gemeentelijke visch- verkoop. Verkoop gebakken schar a 80 cent per kg., yoorzooveel de voorraad Strekt, Zaterdag 6 Mei a.s. in grinéenta) ijken visch- winkel Haittesteeg_S, voor onder steunden Dienst Gjemeenschaps- zorg en wél ondersteunden bu reau Mare (alleen: degenen, die in het bezit pin van een wit legi timatiebewijs) van S—10 uur en ondersteunden bureau Levendaal van 10.15H uur. Legitimatiebe wijzen, papier of drg. en gepast geld medenemen. STEVENINCK, Burgemeester. VAN ONZE ADVERTEERDERS Amateurtabaktelers. Gedu rende de maand Mei staat de ge legenheid weer open zich in te laten schrijven als amateurta- bakteler hij den Kring Westland omvattende het district Zuid- Holland van dcJa. Alberts te Druten. De resultaten van dezen kring zijn in het afgeloopen seizoen goed geweest en bleken een waarborg voor vakkundige af werking van het product en van een uitstekende kwaliteit en snelle afwerking. Voor bijzonderheden betref fende het lidmaatschap dezer kring leze men de advertentie in dit nummer. meded. plaatselijke öïstrïbutiedienst leiden Brandstoffen voor kantoren e. d. In het tijdvak van 6 tot en met 13 Mei 1944 moeten huisbrand verbruikers (geen particulieren) •aanvraagformulieren MD 393-02 afhalen en inleveren aan het Distributiekantoor, ingang Lan- gebrug, kamer 4, loket 12. In aanmerking komen de vei> bruikers, die: lste een gebouw of perceel in gebruik hebben, waarvan niet tevens een gedeelte dient voor bewoning; 2de. een gebouw of perceel in gebruik hebben, waarvan wel een gedeelte voor bewoning dient, doch van welk gebouw of per ceel de totale inhoud, bestemd voor de uitoefening van.beroep, bedrijf of dienst, groot er is dan% de'totale inhoud van de voor be-* woning bestemde ruimte. Ten aanzien van huisbrand verbruikers, die voor de uitoefe ning van beroep, bedrijf of dienst een gedeelte een er woning in gebruik hebben, dat kleiner is dan de totale inhoud van het voor bev. oning bestemde ge deelte, alsmede voor pensionbe- drijven en kamerverhuurders, Xullen afzonderlijke regelingen wbrclen getroffen, waarvoor t. z. t. bijzonderheden zullen worden gepubliceerd. 5783 officieele landbouw- mededeelingen voor de provincie Zuid-Holland. VOEDERTOEWIJZING VOOR DEKSTIEREN Gedurende het zomerseizoen van 1944 zal ten behoeve van bepaalde dekstie ren van Fokvereenigingen enz. een voedertoewijzing beschikbaar worden gesteld. Zij, die meenen hiervoor in aanmerking te komen, dienen zich voor nadere bijzonderheden te wen den tot den PBH van hun district. LEVERINGSPLICHT VAN EIEREN Verzoeken van pluimveehouders om ontheffing van den leveringsplicht van eieren, kunnen alleen worden behandeld indien vaststaat dat de oorzaak die aanleiding kan zijn tot ontheffing is ontslaan na 30 April '44. AANKOOPVERGUNNINGEN VOOR EEND AGS KUIKENS Aankoopvergunningen voor eendags- kuikens worden niet meer afgegeven. Aanvragen daartoe hebben dus geen zin. DE MARKTEN OP HEMELVAARTS DAG In verband met Hemelvaartsdag zul len de rundvee slacht- en gebruiks- veemarkten le Gouda en Delft resp. worden gehouden op 15 en 17 Mei a.s. INVENTARISATIE VAN GEÏNUNDEERDE BEDRIJVEN Volgens het ontruimingsbesluit 1944 moeten op korten termijn alle geïnun deerde bedrijven worden geïnventari seerd. Dit is mede noodzakelijk voor het bepalen van de verschillende ver goedingen die tengevolge van inunda tie zullen worden betaald. Iedere ge ïnundeerde geregistreerde landbouwer of veehouder is verplicht de benoo- digde gegevens te verstrekken, ter wijl de PBH's, ieder voor hun gebied nog bekend zullen maken op welke wijze aan deze opgave zal moeten worden voldaan. De opgave dient verstrekt te worden aan den PBH in wiens district men thans gevestigd is. Men raadplege dus in ,pe komende dagen zorgvuldig de dag-, week- ert>, vakbladen. PACHTEN VAN GRASLAND VOOR KORTEN DUUR DOOR GEÏNUNDEERDE VEEHOUDERS De mogelijkheid bestaat, dat geïnun deerde veehouders grasland huren voor korteren tijd dan den vastge- stelden termijn van 6 jaar. Zij. die •hiervoor in aanmerking wensrhen te koeien, dienen echter vóór dat het huurcontract bij de Grondkamer ter goedkeuring wordt ingezonden hun schriftelijk verzoek in te zenden om voor korten termijn te mogen huren. Indien op de verzoeken eventueel nog spoednehandeling wordt gevraagd zullen deze met voorrang worden af gehandeld. In het belang der geïnun deerde veehouders zullen bovenge noemde verzoeken, die ook bij de Grondkamer, Louise de Colignyplein 10 te 's-Gravenha.ee moeten gorden ingediend, in het algemeen worden goedgekeurd. INLEVEREN VAN ZAAIZADEN DOOR TELERS Telers dienen hun restanten zomer zaalzaden voor 15 Mei a.s. in te leve ren. De termijn voor bruine boonen is gesteld op 15 Juni. Hieraan dient men stipt de hand te houden. DE VOEDSELCOMMISSARIS VOOR ZUID-HOLLAND off. mededeelingen. 'WOLAANSLAG 1944 Evenals de voorgaande jaren zal de wolaanslag 1944 voor de schapenhou ders 'bedragen een aantal vliezen, dat tenminste gelijk is aan 't aantal over jarige (d.w.z. geborei) in 1943 of eer der) schapen, dat ingevolge de opgave van de registratiekaart van 2 April jl. op het bedrijf aanwezig was. Het tijd stip en de plaats van wollevering zul len t.z.t. door de Nederlandsche wol- fbderatie nog nader worden bekend- ÉRKWAM EENS.. I Oef. oei! ik bibber nog als ik er aan denk - een fakir bij me. „Die slangen", zêid'ie, „begin nen me 'le Vervelen, jouw toover- kunst is veef grooter. |k wil ook eens een tijdje panr^köQténbezwe ren. Mina Bafafaag". zêid'ie, „hoe speel ieddtklacr?" „Kijk tóch niet zooartg zei ik. „Blcenir. Pan^o. water .zei ik én ik gauw weg. PANKO SU noen-out PEJA PRODUCTEN gemaakt. Sedert 1 Mei jl. mogen geen ongeschoren schapen van de bedrijven worden afgevoerd; de geleidebiljetten zijn daartoe alleen geldig voor g e- schoren schapen, ook voor het vervoeren naar de overnamemarkt. Wanneer door ziekte, woluitval of dergelijke geen normale wolvacht ge leverd kan worden, kunnen de scha penhouders daarvan voor 1 Juni 1944 dus in ieder geval voordat het sche ren heeft plaats gehad bij hun plaatselijken bureauhouder aangifte doen. Van noodslachtingen en gestor ven schapen in de periode van 2 April tot 1 Mei 1944 wordt aangenomen, dat deze geschoren van het bedrijf zi; afgezonden, tenzij de schapenhoudi z een deugdelijk bewijs, dat het schaap met <je wol is afgeleverd, kan over leggen. Dit bewijs moet zoo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor l Juni 1944, bij den PBH worden ingele verd. Van ongeschoren schapen, in dc periode van 2 April tot 1 Mei 1944 op een overnamemarkt geleverd, 'moet het leverlngsbewijs voor 1 Juni a.s. met het oog op den wolaanslag bij dert PBH worden ingediend. Voor on geschoren stamboekschapen en scha pen uit inundatiegebiedenv welke tus- schen 2 April en 1 Mei 1^14 van het bedrijf zijn afgevoerd, kan verlaging van den wolaanslag worden verleend, indien de betrokken veehouder hier van zoo spoedig mogelijk aangifte doet bij zijn PBH. Deze aanslag zal op den nieuwen eigenaar overgaan. vaii de 4958te NOd. Sl2dfs mij uitbetaaldop Vio t Pc gelukkige ontving f werd door 5777 RIJNDIJK 65a - HOOFDAGENTSCHAP HAZERSW0UDE Nog Staatsloten voorradig zoowel groote als kleine coupures LEIDSCHE SCHOUWBURG KF:KJ ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 MEI 'S AVONDS 7.3© UUR HET BESTE TAN HET BESTE De beroemde rrouwolijke Telepaatli TRILBY Lost roofmoord in bej>ttiéut<;r op. Prof. Hansjes Etlttgenoote. 2 men- Bchelijke Jüyrflfgspoeéels 5617 7 wereio-affracfies Gewone prijzen vnrv fl. 0.75 tot fl. 2.50 r.i. Zondagmiddag 2.30 uur Matinée halve prijzen. Plaatsbespreken vanaf heden 's middags '2 uur bij firma A. M. van Zwielit, Breestraat 126 en op den speeldag Zaterdag 101 uur, Zondag van 111 uur, Tel. 20105 Gevraagd een net R.iyiSIÏSSJE A. VERGEER. Dorp D 28 Reeywijk. 5660 Een i. g. st. zijnde aangeboden, geen nieuw model, prijs 40. SPELLER,, Oostdwars- gracht 19a. 4215 Eik stukje grond moet benut worden! in deze tijden van schaarschta aan velerlei levensmiddelen voor niensch en dier. Hebt u onze Pfapkirojjaer mais al eens gfcpcofieerd. De vroegst rijdende korrel- mais. Gjrfeit op alle gron- den^-Keer geschikt voor madldoelejnden. Bestelt U per omgaande onze pri ma jonge planten voor levering in Mei. Prijs f 2.— 0/0 f 15 0/00. Beleefd aanbevelend. Th. W. Omtzigt en Zonen Boterdijk 129 De Kwakel. ])e Aerodyne windkracMcentrale zorgen voor de idectrib'cho verlichting van Uwjiuie en hoi en i» nog steeds leverbaar. Wilt U van de kaarstyX-- en potrolou n-misère verlost wordcii? Vraagt U^ikrfToens Inlichtingen aan de hooldvertogon woonligsh^-^rin' Nooiil-llollftud, Zuid-Holland cn Utrecht: 5757 Wijkerstraatweg 51 VELSEN (Noord) Kindereu-t/m 13 jaar. 52 ct. Volwassenen 's Zondags 52 ct. Op werkdagen 77 ct.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3