RESIDENTIEORKEST :h tsif adsnieu w s samotN wen om KOljsEi) ANALISTE Been postpapier? ■Stadsgehoorzaal - A.s. Zondagavond 7.30 u.- dom MAS MAN rig ambtsjubileum. comeEijlte en prettige wijze iie a jnstreerd de uusteken- jrbaa die er heerscht'-pp de school voor jongens bij voonfcid van het veertigjarig aten ileum van den onder- uren er school, den heer H. ipeuif. Behlave de onder- ten en de leerlingen wa uw iviering in 't parochie- retroi ingel, aanwezig de voor een i het schoolbestuur, de aalit heer rector Berne- ziclzeereerw. heeren pas- i ukers en Smitz en le- het schoolbestuur, de -7 paters Tesser en Dolle, t bij e v/oorden van waar- at otterden gesproken door .n- d der school, den heer cine alters, die zijn -diep res- /erf e voor de wijze, waar- Llgko Pilaris zijn roeping be- '?le- j is 16 jaar werkzaam e v in Horst en Venlo en 24 errjeiden. en heeft hier de :n°t ien uitgroeien van een ztPK 30 tot en met pl.m. 280 ■V 111 n. In die pl.m. .10 ja- spr. met den heer ïam- irsf0 nenwerkt, heeft hij hem er20 isch en onderwijsman rite en waardeererï. De voor- a het schoolbestuur, rec- efeld, dankte nu den ju- >n a voor <hens moeilijk en ifdz;iar tverk namens het be- lcja'r n constateerde, dat de et"o immers mede heeft ge- rde 0111 de katholieke Ulo- ireei P zulk een hoog'^pgil te 50^ j(Hector Bernefeld jdze °°h over de fielukwen- pot an den hoogeerw. heer etejdie tot ziin spijt verhin- t ze s- En hij besloot met het ipeli :n van een uiterlijk be- 1 waardeering. a sprak de oudste der i dB heer Grün, die dén dankte voor zijn goe- n.ld eraadschap. Er is geen vo< van een uitgebreidheid ver onze, waar beter is dan n school de geest van pais erV 1 vriendschap en ver- amheid. Op heel veel I is die geest heel wat e, Ten slotte bood spr. na- voo collega's een mooi schil- inlf aan- Lé t nog de voorzitter van t a lagschen Mulo-kring de raai :usten zeer waardeerende v; n had gesproken, hield r leerlingen een aardige jvx oespraak. daarbij als ge- isli der leerlingen aanbie- „|en fraaie schemerlamp, al deze mooie bewijzen fdeleven sprak de jubi- n hartelijk dankwoord tot er sprekers afzonderlijk, T8- end met een paedagogisch zii an de jongens, om steeds ocl1 iun best te-doen. Hij gaf ngens 's middags vrij. peechen werden met mu il zang afgewisseld. Aan >er Jummers, die mede in de Tig deelr.am, werden bloe- iei angeboden. h< nelden wii nog aan het van dit verslag het mooie gi van het feest: een H. Mis lij st. Petruskerk. bijgewoond ille collega's ep alle leer- lejfcvoudig jubileum. Giste- dprdacht de Koffie- en Thee- ..Het Klaverblad" een eftudig iubilé, n.l. de veer- ix i?e trouwe dienst var. der. A. Uljé. magaziinbe- en twee viifentwintig- 0® jubilea, t.w. van den heer j®raanenburg, vertegen woo*-- der firma en den heer F chauffeur bi.i de firma, des morgens te half elf de Rissen met hun resp. echt- waren binnen geko- heeft de patroon, de heer Hermans, hen toegespro- -1 en elk een enveloppe met overhandigd. Daarna de oudste var het perso de heer J. Pardon, die biina vier en vijl1*'" j-.a" firma werkzaam is. eer, lijk woord van geiuk- eh uit naam van het g-e personeel. Tol slot spraken ■te drie de jubilarissen een fttwoord, waarnd zii den vèr- dag in huiselijl.en krir" ten doorbrengen. aden doctoraat. Op Zon- Mei a.s., zal het vijftig jaar *jen zijn, dat ,mr. C. J. van '11 van Serooskerken, oud- •Semeestetr van Zeist, wö- J® te Zeist, aan de Leidsche iwversiteit promoveerde tot iktor in de Rechtswetenschap. h Dr. F. C, Burseli benoemd tot hoogleeraar in de prae-historie. - „De Crt." verneemt, dat aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam tot buitengewoon hoogleeraar in de prae-historie benoemd is dr. F. C. Bursch, con servator bij het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden en di recteur van het Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonder zoek. Dr. Bursch werd in 19C te Lei den geboren. Hij studeerde aan de universiteiten van Leiden, Amsterdam en Marburg in de ge schiedenis. archaeologie en prae- historie en promoveerde in 1932 cum laude tot doctor te Marburg. Sonatenavond Olly Folge Fol den en Paul Niessing. Onder aankondigen van een Sonaten- avond gaven de violiste Olly Folge Folden en de pianist Paul Niessing in de kleine Stadszaal een concert, waarin beiden op boeiende wijze een schoone be lichting gaven van de Sonaten in Bes K. V. 454 van Mozart, op. 30 no. 2 van L. van Beethoven en de Sonate in A gr. t. van César Franck. Vooral in laatstgenoemde Sonate werd een volkomen har monie bereikt tusschen de uit voerenden: beiden ..verstonden" elkaar in de felle bewogenheid van dit prachtige werk. In het geheel gezien is Paul Niessing, een pianist van groot formaat, de stuwende kracht: zijn spel getuigt van een eerlijke, zui vere muzikaliteit, wars van elk overdreven sentiment, ook echter van bescheidenheid. Zijn warm en rond toucher vormt een prach tige achtergrond tegen het spel van mevrouw Olly Folge Folden. De bekoring, die er uitgaat van het spel van de violiste is haar groote, vaak zeer fraaie toon. Trof bij Mozart nog een zekere reserve in opvatting, bij Beetho- vep, doch vooral in Franck heeft zij zich ten volle gegeven, en, zooals reeds opgemerkt, werd in het laatstgenoemde werk een zeer diep contact bereikt: onge twijfeld lag hier het hoogtepunt van dezen avond. Fraaie bloemen vertolkten de hulde, die men violiste en pianist bracht. J. Kortmann. Het Residentie-Orkest. Het Derde Beethoven-concert te Lei den vindt plaats op Donderdag 4 Mei onder leiding van Toon Ver- hey. De solist is Jan Dahmen, viool.- Het programma luidt: Vijf de Symphonie-Vioolconcert. De sopraan Corry Bijster is ver hinderd mede te weVken aan de uitvoering van Beethoven's Ne gende symphonie door het Resi dentie-Orkest onder- leiding van Frits Schuurman op 11 en 12 Mei in Den Haag.en 15 Mei te Lei den. In haar plaats zal de partij- gezongen worden door Irma Tim merman. Voorzitter R. v. A. te Middel burg. Bij beschikking van den secretaris-generaal van het De partement van Sociale Zaken is, met ingang van den datum, waarop hij zijn betrekking zal aanvaarden, benoemd tot voor zitter van den Raad van Arbeid te Middelburg A. van Duyn, te Leiden. Diploma athietiek-jeugdleider (ster). Op 29 en 30 April hier ter stede en Den Haag gehou-, den. examen ter verkrijging van een diploma athleiiek-jeugdlei- der(ster) der Nederlandsche Atihletiek Unie zijn geslaagd: de dames P. Dieben (Leiden), M. Hageman (Heerlen), G. J. M. Koudiis" (Rotterdam), L. J. SchuellercDen Hahg) en de hee ren A. J. Gols (Den Haag), M. Innemee (Den Haag). C. van der Kade (Rotterdam), J. Lankhaar (Amsterdam), H. Nikkels (Den Haag), M. Pille (Den Haag), P. Romeyn (Den Haag). H. J. v. d. Werff (Leiden), F. Zwagers (Den Haag). Op het gehouden examen voor het diploma Zwemonderwij- zer(es) té Amsterdam en Rot terdam zijn geslaagd resp. mei. M. C. C. van Oosten te Noord- wijk (Z.-H.) en de heer M. Zwart te Leiden. Geboren: A'drïaan, z. van A. Joziasse en M. Geurts; Hen drik Johannes, z. van W. Sierat en A. M. Bergmah; Jacobus Wil helmus Jozef, z. van M. van der Linden en J. A. Tromp; IJsbrand, z. van A. Rijsdam en L. H. de Wilt; Jaeoba, d. van L. van der Niet en J. C. de Lange: Cornells Adrianus, z. van Hl J. Oliemans en K.-Plug: Heinz. z. van E. Maarseveen en A. Spanier; Jo hannes Joseph Maria, z. van A. P. Vreeburg en A. M. A. Been akker: Johanna Helena, d. van J, Faas en A. Berger; Anna Ma- riken. d. van C. Kromhout en P. H. Blij leven: Maart je, d. van M. van Rijswijk en C. C. M. van den Hoek; Gemma Wilhelmina Ma ria, d. van Z. C. F. Hornstra en M. G. C. Versantvoort; Heidrika Johanna, d. van C. Plug en H. J. Langras; Helena, d. van J. de Best en C. Kraaijenoord; Johan na Anthonia Maria. d. van T. J. Ooüendijk en M. H. W. Kerk vliet: Anthonie. z. van H. Leget en D. Heemskerk: Jan Feike, z. van F. van der Scheer en T. Ol- denburger. Ondertrouwd: P. J. Broer jm. 30 i. en G. J. Wil- lemsen jd. 30 i. Overleden: P. Kooreman man 67 j.; A. M. M. van Diemen dochter 13 i.; J. Zee zoon 23 dagen; J. J. M. Kor- tekaas dochter 1 j.; M. J. Over- dijk huisvr. van A. J. de Graaf 61 i. Een scène ui» Bizet's opera .Carmen", weike door het .Deutsche» Theater in den Niederianden" te Den Haag is opgevoerd Stapl/v. d Leeuw/Paz m Gemeentel. Aankondiging VERKOOP VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD VLEESCH OPENBAAR SLACHTHUIS. Woensdag 910.30 uur Nrs. 33002—33055 en 32732—32902, Dienst %oor Gemeenschapszorg. bur.x Niejuwe-Mace en Nrs. 800 875 bureau Levendaal. Uitslui tend op Speci'ale door dien dienst verstrekte bonnen; ten hoogste 1 kilogram per bon. Legitimatie bewijzen, distributiebonnen, pa pier en gepast geld meebrengen. STEVENINCK. Burgemeester. OFF. MEDEDEEEINGEN. MAXIMUM GROSSIERS- EN DETAIL- LI STEN PRIJZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT Deze prijslijst geldt van 3 Mei af Bekendmaking no. 95 Gross. Dot. Groenten 100 kg p. kg Andijvie (glas) f23.— 10.30 Savoyekool (schèlk) 1 18.50 f 0.24 Bloemkool: 100 st. p. st. I bov. 20 cm o.d.k.g. 1 34.f 0.42 II van 16-20 cm o.d.k.g. 1 26.— f 0.33 III van 10-16 cm o.d.k.g. 1 18.— f 0.23 Kaskomkommers I vanaf 500 gr. per stuk f 30.— f 0.38 II van 450-500 gr. per sluk 123.1 0.30 III van 350-450 gr. p. st. f 16.— 1 0.21 Platglaskomkommers: IA vanaf 750 gr/st. f.34.50- f 0.43 I van ,650-750 gr/st f31.f 0.39 II van 550-650 gr st f25.— f 0.32 III van 450-550 gr St f 16.50 f 0.21 100 kg p. kg Stekkomkommèrs: f26.f 0.33 Bospeen (glas): 100 bos p.bos 20 st. per bos van 0,4 kg „f 26.f 0.34 Bosselderij (glas) f 5.50 f 0.08 Peterselie en kervel f 6.50 f 0.03 ■Kropsla (glas): 200 kg p. kg I boven 1,5 kg p. 10 st. 8.50 f 0.11 II van 1.3-1.5 kg. p. 10 st. f 6.50 f 0.09 Kropsla (gelicbte): lOOst. p. st. I boven 1.8 kg. per 10 st. f 8.50 f 0.11 II van 1,5-1,8 kg. per 10 st. 1' 6.50 f 0.09 100 kg p. kg Sla (gl.): snijsla en dunsel f 28.— f 0.36 Spiriazie (blad) f 16.50 f 0.21 Spinazie (struik) f 14.50 f 0.19 Koolrabi (glas): lOOst. p. st. I boven 8 cm doorsnede f 13.50 fO.18 n van 4-6 cm doorsnede fll.50 f 0.15 III van 3-4 cm doorsnedd f 7.— f 0.09 100 kg p. kg Postelein (glas) f 43.— f 0.52 Prei Sort. I boven 15 mm0 f 14,— f 0.J.8 Sort. II tot 15 mmO f 10,50 f 0.14 Rabarber: Paragon f 15.— f 0.19 Overige soorten f 12.50 f 0.16 Schorseneeren: Sort. I t. hoogste 20 st./kg f 23,— f 0.30 Sort. II 20—45 St./kg f 15.— f 0,19 Witlof: r. minder dan 15 st. p. kg f24.— f0,31 II meer dan 15 st. p. kg f 18.50 f 0.24 ER KWAM EENS een goocheloar b meik lachte rr. 1 kapot; aan z'n mouu hing een ei, in z'n hoed zat een'konijn, maar tóch was het een fijne manl Hij zei. .Mina Bakgraag, ik kan goochelen als de beste, maqr zooals jij goochelt met pannekoeken en cake, dat is me een raodsei. Ik zei: „Nou. daarjsr-~~ - PEJA PRODUCTEN Raapstelen (glas): Sort. I boven 25 cm f 16.50 f 0.21 Sort. II van 20-25 cm f 13.50 f0.13 100 bos p.bos Radijs f 4.50 f 0.07 100 kg p. kg Tuinkers f94.— £1.13 Asperges: IA zonder gebreken t-m 25 St/kg, tot 26 cm lang f 114.— "f 1.36 IB m. \ichte gebreken t/m 25 st/kg, tot 26 cm lang f104.f 1.24 IIA zohder gebreken, t/m 40 st kg, tot 26 cm lang f99.11.18 IIB m. lichte gebr., t/m 40 st kg. tot 26 cm lang f88.fl.06 IIIA licht blauw, t-m 25 •t/kg, tot 26 cm lang f88.— 11.06 IIIB licht blauw, t/m 40 st kg. tot 26 cm lang f 72.f 0.87 IV dunne en met lichte gebreken, t m 55 st kg, tot 26 cm lang f 55.50 f 0.67 V holle, stukken, enz. f 66.50 f 0.80 Fruit Aardbeien 1 479.— f5.80 Perziken: lOOst. p. st. I boven 6 cm0 f62.f 0.74 II van 5-6 cmÓ 36.f 0.43 III van 4-5 .cm0 f 16.50 f 0.21 100 kg p. kg IV beneden 4 cm0 126.f 1.51 Pruimen (glas): lOOst. p. st. I bóven 50 mm0 jpf 48.50 f 0.58 II van 4050 mmO r 27.50 f 0.36 III van 35—40 mm0 i 15 f 0.19 IV beneden 35 mm0 f 121.f 1.45 Voor het snijden van kool mag 3 ct. per kg berekend worden, met dien verstande, dat de kool na het snijden gewogen wordt. Voor het schrappen van wortelen mae 1 cent per kg of per bos berekend worden, met dien verstande, dat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden. Voor -bezorging van groenten en fruit mag door detaillisten 1 cent per kg in rekening gebracht worden bo ven- den verkoopprijs af winkel.. Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producten, alsmede voor het z.g? uitschot, moeten prijzen berekend worden, die in een redelijke verhouding staan tot de hierboven ge publiceerde maximumprijzen, welke gelden voor de beste kwaliteit. Bvi inkoop tegen lagere dan de gepubli ceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkon^tig worden verlaagd. Het vragen van hoogere prezen is strafbaar. Bewaar deze opgave en ge bruik haar. Nieuwe' opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. Biljartballen en biljart queuen te koop gevraagd. Defect geen bezwaar. KO- N'NG. Mare 39. 36)4 Jongelui die wenschen te trouwen zoeken een geYneub. zit-slaapkamer met gebr van keuken. Br no. 3618 bur. v. d. blad. Orgelles aangeb. te Voorschoten methode Kla- varskribo, succes verze kerd. Br, letter O. Boekh. EME1S, Voorschoten. 3737 Te koop gevr, een in goeden staat zijnde wrin ger. Aanb. bij J. DE WIN- i TER, Leevliet, W mond. Bi» den Gem. Geneesk. en Gezondheidsdienst wordt voor tijdelijke redini SjJonmid- Jellijk. Sollicitaties aan den Directeur van den G. G. G. D-. N. Mare 13a. Leiden. J>6666 Bestelt nu reetiyUiw TABAKSPLANTEN Ir Slits _525~(Ma&s en 5365 rr.T. v. d. OETELAAR Havenstraat 30 Noord wi.jkerhout PERZISCH TAPIJT te koop gevr. of eenige kleine tapijten. Mevr. BOS. Meerweg 17 Bus- sum. 3899 Wij kunnen U leveren 100 POSTBLADENI, formaat 15x20 cM., bedrukt met naam en adres yöor f3.50 Per 100 ex. ïneer f 1.50 N.V. ÖE LEIDSCHE COURANT Paper hi 32 - Leid-rt Neerlands onovertroffen dansorlps| leiding van in een programma n^-daverende viartl Nieuwe Schlagers I Toegang*pr. fik— plus bol. 6l;iit«bespreken vunal Vrijdag, dagel. 122 uur. 56J.1 STADSGEHOORZAAL! - LEIDEN Donderdag 4 Mei - 7 uur Dirigent: TOON VERHEY. Solist:JAN DAHMEN, viool. PROGRAMMA 54S9 Vijfde Symphonie Vioolconcert TOEGANGSBEWIJZEN UITVERKOCHT M Te koop circa 700 m. scberingpalen a 35 ct. p. m. T. DEN HAAN. Schilk C 140. Ter Aar. 3685 *2" Te koop aanèeb.' een mandoline f 30. Fe-, bevr. G GRIMBERGEN. Koe straat 38, Rijnsbutii. 3734 "Z1 Aanheb, kinderledikant- te nieuw, handwerk, priis 49.VERBOOM. Leid- scheweg 535, VoórscHblen. 2* Ruilen 5 witte schortjes voor 1 w. jasschort r.v 42 STIGTER Warmond lain 33. Sassenheim. 3762

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3