z' Zou je even willen wachten PIERROT PAtemEN ROEROM STADSGEHOORZAAL CÖRSETTEN-ATELiER, Prinia Tabakspl. Te koop aangeboden efADSNlEUWS id kap. P. J. J. Hofstede. 0 ravond heeft de paro- ,Vr. Hemelvaart en St. la >p treffende wijze af- d enomen van haar ver- en kapelaan, den wel- c ;r P. J. J. Hofstede, die le ik in de St. Teresia-pa- 0 Rotterdam is benoemd. i0 plaats kap. Hofstede in :nse parochieleven der fa kerk innam is bij het ic op wel zeer bijzondere Siuiting gekomen. De r. heer deken Homulle e afscheidsreceptie aan >u hartelijk dankwoord v vele werk door kap. in de parochie en voor rc liianen verricht. Dank r. hem voor het werk kerk gedaan en voor si ïdschapsband, welke hij 1 eeft. Ook namens de 1 leging bracht deken Ho- ank aan kap. Hofstede, ri praken nog verschillen- le'n om. namens de Ma- egatie en die der H. Fa- dames, namens het 0 duum, de Katholieke t tzending. de Katholie- dheeren) en de R.-K. e ringsvereeniging, den 3clen kapelaan dank te d Na al de goede wen- ise werden geuit, sprak ai ifstede een dankwoord. le er pleizier in, zooveel to woorden te hebben ge- z niet omdat hij het af- lf pleizierig vond. doch v neeleven, dat hij bij dit v mocht ondervinden, a; Ie te weten, dat er in' 01 ie veel goed werk wordt i jat is niet het werk van sl;ers alleen, maar voor- e Ie parochianen, die ge- i :n aan den oproep wel den gericht wordt. Spr. >n slotte, dat de vriend- end moge blijven voort- Het scheiden valt wel iar O.L. Heer geeft ook ti tn dit afscheid te dra- ntie-Ofkest. Het eer- ;rt van de nu traditio- orden Beethoven-cyclus teravond plaats in een v ïoeken en gaten bezette Men mocht aanvanke- bedenkingen hebben te- traditie om juist dit nde weer naar voren te echter bij een voor zie uitvoering, zooals het ie-Orkest ons deze keer noeten alle bedenkingen -jVerheij weet zijn orkest, zijn vaak hoekige wijze ;even. een verfijning op n, die werkelijk gran- De uiterst snelle reactie forto-piano, de zeer ge- :rde rhythmen en de rgens v.'ij kende soepel- ien een spanning zooals betrekkelijk weinig van st hebben gehoord. De re ..Coriólan'' werd op 11 wijze vertolkt: meester- :1|zet met een onmiddellij- ix van spanning. De so- let 5e Piano-concert in ras de zeer geliefde pia- lem Andriessen. Altijd weer in dezen kunste volkomen beheersching ah instrument, het voor- npstige gebaar, zijn gezon- kaliteit, die ingetogen is nergens in frischheid in- :ijn fraai, ïond toucher, lijk was zijn vertolking zoo uiterst moeilijk^ con- een volkomen harmo- abpengaan met het orkest. 21 na ovatie bracht men istenaar, die dirigent en n deze hulde liet deelen. volgde de 6e Symphonie. Pfad mogen wij niet nala- Residentieorkest warme Je brengen voor de su- vertolking van dit Beet- J. Kortmann. LAATSTE BERICHTEN LANDINGEN BIJ HOLLANBIA OP NIEUW-GUTNEA. Het keizerlijke hoofdkwartier maakt bekend: „Onder krachtige dekking is de vijand op 22 April begonnen met landingen in de nabijheid van Holiandia en Aitape op Nieuw-Guinea. De vijand heeft zijn strijdkrachten sindsdien versterkt. Japansohe landtroe pen en luchtstrijdkrachten in het gebied van deze beide punten leverden strijd met den vijand en zijn op het oogenfclik met hem in gevechten gewikkeld"'. spel. Een tamelijk bezette zaal was gul met gelach en applaus. Geboren: Maria" Catha- rina, d. v. P. J. Smit en P. S. Anes; Wilfred, z. v. R. Blom- maert en L. E. Blommaert; Lens z. v. J. Derogee en K. ter Wee, Willem Frederik. z. v. P. de la Rie en A. H. M. den Dopper. Overleden: P. H. v. Kils- donk m. 71 j.; A. M. v. Haaste ren vr. 58 jaar. Eenvoudige nagerechten. Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft: Onderstaande recepten zijn met betrekkelijk weinig melk .of zonder melk te bereiden, probeer ze eens, ze- zullen u bevallen. Strooppudding. 8 kopjes (8 dl.) water, 3 lepels stroop, 2 lepels citroenpoeder of kaneel- surrogaat, 1 a 2 lepels suiker, 7 eetlepels aardappel-griesmeel, iets zout. Het water met iets zout aan de kook brengen. Het aard- appelgriesmeel en suiker met elkaar vermengen en dit meng sel onder goed roeren in de ko kende vloeistof strooien. De pudding een paar minuten zachtjes doorkoken tot de mees te korreltjes doorschijnend zijn geworden. De stroop, en het ci troenpoeder of het kaneelsur- rogaat aan de pudding toevoe gen en er goed mee vermengen. De masra in een met water om- gesooelden vorm gieten en koud laten worden. Naar verkiezing een vanillesaus bij de pudding geven Car a mei vla. 1 L. tapte melk, of halve L. taptemelk en halve L. water en een klontje margarine. 5 a 6 lepels custard- poeder, 5 lepels suiker, (wat kof- fiestroop). In een koekenpan of braadpan 3 a 4 lepels suiker zon der roeren tot carame' laten branden. Het custardpoeder met ongeveer 2 lepels suiker en een beetie melk tot een glad papje aanmengen. De rest van de melk aan den kook brengen, evenals een weinig water. Bij de tot ca ramel gebrande suiker een scheutje kokend water gieten zoodat alle caramel oplost. De kokend» melk toevoegen en wan neer het voor de kleu$ gewenscht is. ook een weinig koffiestroop. Deze caramelmelk met het aan gemengde custardpoeder binden en eenige minuten laten doorko ken. De vla onder af en toe roe ren koud laten worden. j oncert. "ik de Laatste. Deze potentaat is niemand tan „Der blaue Heinrich" spel. dat de spelers van 'Jagsche Operette" gister- Jp den Schouwburg gaven, ,fi ook de door Willy van j| verzorgde Nederlandsche K van, deze Duitsche ope- Jvelke eenige weken ge gooi' hetzelfde gezelschap eb beste is gegeven. De vfting was ook nu dezelf- fiibert May, zoowel in de |s in een der hoofdrollen. voor een vlotte afwik van dit grappige zang- Gemeentel. Aankondiging VERKOOP VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD VLEESCH OPENBAAR SLACHTHUIS. Zaterdag 910 tot 799 en 32416-32626 gemeenschapszorg, op speciale dotir dl strekte bonneê; tel kilogram per. bofL; bewijzen, distpbi*' pier en gepast geld STEVENINCK. b' 5536 Het laboratorium van den Gem. Geneesk, en - Gezondheids dienst zal voorloog ig gesloten zijn. s 5537 De Directeur vj d?G.G. en G.D. GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. 'Verkoop vischkoeken a 7 cent per stuk of gebakken schar a 80 cent per half kg. Zaterdag 29 April in wachtlokaal school gebouw Lammermarkt voor on dersteunden Dienst Gemeen schapszorg Bureau Nieuwe Ma. re). Voor déganen,..die in het bezit zijn van Ssen fjranje legiti- matiebewijsfert die pleurt via het N. A. F. ontvangen, yan 10.15; de overigen van lp.30b~*i2 uur. Uitsluitend zij- die van 9—10.15 uur worden (MJtótoepen, heb ben, voor zooveel de voorraad strekt, de keule tusschen visch koeken of gebakken schar; voor de overigen zijn slechts visch koeken verkrijgbaar. Verkoop vischkoeken voor ondersteun den van het bureau Levendaal 1 op Maandag 1 Mei van 911 u. Papier of derg. en gepast geld medenemen. STEVENINCK, burgemeester. VACANTIESLUITING WINKELS. De Burgemeester van Leiden maakt bekend dat verzoeken in zake het sluiten van winkels we gens vacantie ten minste een week vóór den aanvang van de vacantie moeten worden inge zonden aan de afdeeline Alge- meene Zaken ter Gemeente-se cretarie Een verzoek wordt slechts in gewilligd. indienminstens twee in de nabijheid van den winkel van. den verzoeker gelegen win kels van dezelfde soprt, geduren de de vac^i^e gesierd zijn. Dit moet blij ken )uk bij feet verzoek over te iefg^i verfclgfeingen van de bctrokjteit winkeliers. De vacantia w<ydt alleen toe gestaan hetzij- voor i3et meer dan driemaal! ten hoogte vier, betzij voor niet meer dan twee maal ten hoogste zes in één ka- lenderweek vallende achtereen volgende werkdagen. Voor 1944 is niet de regeling getroffen, dat winkels met even huisnummers slechts in even weken en winkels met oneven huisnummers slechts in oneven weken wegens vacantie kunnen sluiten. STEVENINCK. OFFICIEELE LANL' OUW- IVIEDEDEELINGEN voor de provincie Zuid-Holland Contracttelers van klaver, spurrie, sërradella, lupinen en wikken voor zaadwinning oogst 1944, zijn verplicht hun teeltcontract, voor zoover dit nog niet is geschied, per omgaande ter re-, gistratie op te zenden aan het Hoofd bedrijfschap voor Akkerbouwproduc ten, Afdeeling: Algemeene Landbouw- aangelegenheden, Plein 4 te 's Gra- venhage. Na registratie zal bet teelt- ccntract met de daarbij vereischte teeltvergunning aan de telers worden geretourneerd. Telers, die bij controle niet in het bezit zijn van een teelt vergunning, stellen zich aan vervol ging bloot. Op de contracten moet het districtsnummer en het registratie nummer van den teler zijn vermeld. Contracten, welke onvolledig zijn of na 15 Mei i944 op het Hoofdbedrijf schap voornoemd, binnenkomen, wor den niet meer in behandeling geno men. De teelt van klaver voor zaad winning, oogst 1944, mag uitsluitend op contract met een daartoe bevoeg- de(n) handelaar of coöperatie plaats vinden. De namen en adressen van deze handelaren of coöperaties zullen op aanvraag door het Hoofdbedrijf schap worden verstrekt. Telers van zaaizaden zijn verplicht alle restanten zomerzaaizaden vóór 15 Mei a.s. in te leveren. De termijn van bruine boonen is gesteld op 15 Juni a.s. Men dient hieraan stipt de hand te houden. Alle aankoopvergunningen voor veu lens, uitgezonderd die, welke geldig" zijn voor den aankoop van een gepri meerd stamboekveulen, zijn vervallen verklaard en dienen ten spoedigste bij den plaatselijken bureauhouder te worden ingeleverd. Nogmaals wordt er op gewezen, dat uiterlijk binnen vijf dagen na de geboorte van een veulen hiervan aangifte moet worden gedaan bij den PBH, die daarna een bewijs van geboorte-aangifte zal uit reiken. Tot nader order is het verhan delen van veulens, uitgezonderd de stamboek-premie-veulens, van 312 maanden oud verboden. DE VOEDSEDCOMMISSARIS VOOR ZUID-HOLDAND OFF. MEDEDEELINGEN. VERZAMEL/TOEWIJZINGEN BOTER Met ingang van 1 Mei a.s. kunnen de detaillisten en de grossiers slechts eenmaal per week toewijzingen boter inleveren ter verkrijging van verza- meltoewijzingen voor boter. TOEWIJZINGEN PEULVRUCHTEN De distributiediensten zullen bij de inlevering van de voor peulvruchten aangewezen bonnen „Algemeen 099" van 1 t.e.m. 5 Mei a.s. toewijzingen uitreiken voor peulvruchten. Bij deze bonnen kunnen detaillisten een restant van maximaal 19 bonnen „Algemeen 084" eb „Algemeen 005" tezamen in leveren. VERGOEDING VOOR INWEGEN Van 30 April t.e.m. 6 Mei a.s. zullen de distributiediensten wederom de gebruikelijke vergoeding voor inwegen enz. bij de levering van consumenten bonnen voor bepaalde artikelen aan detaillisten toekennen. Dé toeslag wordt alleen verstrekt op ingeleverde nummerbonnen en niet op rantsoen bonnen. Deze laatste mogen dus in het bedoelde tijdvak niet worden in geleverd. De toeslag wordt geleverd op de volgende artikelen: versnape ringen. peulvruchten, havermout, sui ker, rijst, gort en vermicelli. INLEVERING BONNEN TABAK In afwijking van de thans bestaande regeling zullen tabakdetaillisten met ingang van 1 Mei a.s. hun tabaksbon nen tijdens de eerste week van gel- ER KWA*V EENS een Zeerob bij' mie. „Nou wrtMk eens wat van jou hoaren, Mina,": zeid'ie. „Zeelucht maakt hangerig, weet jij daar iets op?" „Maar ijrrran," zei ik. „dat's gauw gezeid: Ponnekoeken met Panko en Cake met Roéï-om." Toen zeidie: „Dat's dan zoovflbul als het ei von Columbus." I PEJA PRODUCTEN digheidsduur, alsmede in de week na afloop daarvan bij den distributie- dienst voor toewijzingen mogen om wisselen. Het is niet meer toegestaan tabaksbonnen in de tweede week van den geldigheidsduur in te leveren. In verband hiermede is de regeling voo. restantbonnen tabak vervallen. In de eerste week na afloop van den gel digheidsduur mogen de oude bonnen derhalve onbeperkt worden ingele verd, aangevuld met nieuwe bonnen. Als overgangsmaatregel is evenwel bepaald, dat handelaren in het tijdvak van 30 April t.e.m. 6 Mei a.s. een restant van ten hoogste 99 bonnen „15 tabak" en „16 tabak" mogen in leveren. DISTRIBUTIE VAN BESCHUIT In verband met het feit, dat in den vervolge de „Beschuitbonnen" we derom normaal voor beschuit zullen worden aangewezen, is ten aanzien van de inlevering van het restant der bonnen ,,18 Beschuit" (V« rants.) welke uitsluitend geldig zijn voor kinder voedingsartikelen, het volgende be paald. Detaillisten dienen van 1 t.e.m. 5 Mei '44 een restant van ten hoogste 3 bonnen „18 Beschuit", tezamen met de bonnen ,,E 33 Reserve" bij de dis tributiediensten ter verkrijging van toewijzingen rijst in te leveren. i Zaierdas 29 en Zondag 30 April a.s. Aanvang 7.30 uur DE SUCCESREVUE f I met een keur van artisten o.a. Teun Klomp en zijn makker, Jan Blok, Tini Hamutman, Max v. Laarhoven enz. Verlaagde prijzen fl.fl.50. BeBpreking dagelijks van 1'22 uur. 5531 [AMSTERDAM Kinderen t/m 13 jaar. 52 ct. Volwassenen 's Zondags 52 ct. Op werkdagen 77 ct. Gevraagd aankomende Naaisters kunn. hand- en machinenaaien. Verstel- naaisters komen mede in aanmerking. Adres; A la Corsetière RAMÓNDT, Breestraat 34. Leiden. Een net DAGMÈISJE gevraagd niet ïoeneden 17 jaar bij \T.'\VINK. Kerkstraat 58.. Noordwijk Binnen. 5482 MAARSMANSST. 21 Handel in Reparatie aan U u r w erken Goud en Zilver. INKOOP GOUDEN HORLOGES Als een boek is zonder blaren, Een piano zonder snaren, Als een fiets is zonder band^r^ Als een vork is zonder t^ideif, Als een motorfiets zonder' berrri Zoo is schoonmaak, zonder Gtafihe Het wdndermiddel in schoonmaaktijd AANGEBODEN: Ing Slitsj^ho. 25 soort- echt f 2rffl per ver der Hfevana, Anaers- foorter *.lü alle soorten groentehpldljten. Groote vporraefa ini Laad- en Tuinbeuwzadf n. Vraagt prii'couranV - Levefmg rembours. Aflevarthg op volgorde v. bijrffenkomst VAN LEEtJWEN'S ?AADHANDEL Tuinstraat 5 Boskoop 1 eikenh. spiegel met ge slepen glas 22.50, 1 bloe mentafeltje t 7.50. 1 sa- lonoathefpon V lifp. 1 wit nachtkastje /"?.15,N» schil- derstukketi mét verg. lijst f 10 p. stukf 1 finder- ■auto 75, 'T t. g.3.n. zo merhoed met' voile en wollen kant /"»20.L. C. OTTO, Heerenweg 21 23 Noordwijk B. 5473 Te koop aangeb. goed onderh. mod. kinderwa gen 65. D. LUIJK. Lis- serdijk 452 bij Lisse. 3794

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3