L Q Q CASINO Het Pleegkind RESIDENTIE-ORKEST RIJWIELBANDEN TRIANO N OPERETTE R.K. Dagmeisje VROUWELIJK PERSONEEL aankomende Meisjes 2e Beethovenconcert PROLONGEERT EDDY KILA met zijn orkest 5 Den 2en Mei hopen 2 onze geliefde Ouders 2 ■f H. J. UITERDIJK C. en M. UITERDIJK— SCHIMMEL hun 50-jarige Echt- 2 vereeniging te her- t denken. 4171 Leiden, Kruisstraat 5. I Op 28 April 1944 ho- J pen onze lieve Ouders 2 JOHANNES FRANKEN GERTRUDA 2 FRANKEN— VAN VELZEN j den dag te herdejffen, j dat zij 40 jaar In Ret Huwelijk zijn vérbon- J den. Dat'Gdö hèn nog S lang m#ge Sparen is de weqpch van hun i dankbare kinderen j Den Kaag: f P. FRANKEN en fam. I Gent (België: Mej. M. FRANKEN i Voorhout: i JOHAN FRANKEN Wassenaar: s W. J. v. d. ZIJDEN J, v. d. ZIJDEN— 2 FRAbfKEN JAN, TRUUSJE en l KEESJE J. ROTTEVEEL S ROTTEVEEL— 2 FRANKEN SATJE en TRUUSJE t Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een langdurig, ge duldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze geliefde Zuster1 en Tante ANNA MARIA VAN HAASTEREN in den ouderdom van 58 jaar. 5500 Uit aller naam, Fam, v. HAASTEREN Leiden, 26 April 1944. Levendaal 159 De II. ir. Uitvaartdien sten zullen gehouden worden op Zaterdag 29 April a.s. i. d. Par.kerk v. d. H. Petrus. Te 7.30 uur de gez. Requiem en 8.30 uur de gel. H. Mis, waarna de begra fenis vanuit de kerk om 11 uur op het R.K. kerkhof a. d. Zijlpoort. Rozenkransbidden Don derdag- en Vrijdag avond om 8 uur in de Rouwkapel van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Geen bezoek. Voor de vele bewijzen van deelneming en me deleven na het overlijden van onzen lieven onver- getelijken Zoon. Broeder, Kleinzoon en Neef SALOMON JOHANNES MATTHIJS LAURIER betüigen wij U onzen hartelijken dank. S. LAURIER M. LAURIER—JU Leiden, 26 April 1944. Clarasteeg 36. 4160 Bestelt nu reeds uw TABAKSPLANTEN Ir Slits 25 (Maas en Waalsche). 5365 W. J. v. d. OETELAAR Havenstraat 30 Noordwijkerhout Gevraagd een flink v. DORP, v. d. Waals straat 46. 4134 Aankomend en Leerling- KAPSTER voor direct gevraagd- Kapsalon EUGèNE IMaansnwnsateec Rijkskeuken, Langegracht 4952 te Leiden vraagt voor schoonmaakwerkzaamheden, Diensttijd van 14^—22 uur. 5485 op*Uw toon toe Ie kwaliteit LANGEZAAL - Hoogewoerd 128 B, Leiden BORDUURATELIER OONCKER. Breestr. 159, Leiden, vraagt voor onmiddellijk enige voor het atelier 4146 STADSGEHOORZAAL - LEIDEN Dinsdag 2 Mei - 7 uur precies Dirigent: YVON BAARSPUL Solist: THEO VAN DER PAS, piano. PROGRAMMA j 5IS9 1. Ouverture Egmont 2. Eerste Pianoconcert 3. Vierde Symphonie Maak nieuw behang met Kwastbebang U kunt Uw verschoten en gescheurde behang vervangen door een frlssche en mooie wand- bedekking. Koop Wenzo's „Kwaetbehang". de gebruiksaanwijzing vertelt U de rest Ver krijgbaar bij schilders, behangers en drogisten. „KWASTBEHANG van da WENZO-VERFFABRIEK Bredi CLARA T ABO DY WOLF ALB ACH RETTY TAB! ACH HANS MOSER Een dolle operette met pittige liedjes, mooie vrouwen en verliefd* avonturen. TOEGANG «Ie grapDlge en ontroerende tilm (DAS PERIENKIND) met Hans Moser. Frans Pëszler. Llzzl Holzschuh OP HET TOONSEL TOEGANG IEDEREN LEEFTIJD 3? To koop tfevr. Accor-'S1 Taielbiljart op leiblad, deon met piaooklavier 60 z. g, a. n., met ballen, queen a 30 bassen. Br. JAC. P. I enz. 250. KONING, Mare BONTJE, Langeraar, 3660 119 Leiden. 3605 HEEREN Laat uw haar art baard steeds bij ons verzorgen en ook U is tevreden. Ook voor blijvende haar- golf en frictions zijn. wij het aangewezen adres. PLANTFEBER 5484 Apothekcrsdijk 8 VERMIST een groen geverfde .ijze ren roeiboot, puhtmbdel, zonder riemen, Zondag j.l. liggend in de Zijl. Inl. tegen beloonmg aan C. T. v. d, BERG, Zwa- neburgermo len. W ar- mond. 5499 R.K. Kerkbestuur der Parochie van den H. -Gerardus Majella TE 's-GRAVENHAGE. Alle nog in omloop zijn de obligaties der 4% lee ning anno 1931 oorspron kelijk groot 700.000. waarvan thans nog uit staat 'f 525.000.worden per 1 Juli a.s. a pari af losbaar gesteld. De obli gaties moeten voorzien zlin van de coupons per 1 Januari 1945 e.v. On der verwijzing naar on derstaande advertentie hebben de obligatiehoh ders recht van voorke bij inschrijving op i_„ 3 y, obligatieieening 1944 ten kantore der Haagsche Bankvereeni- ging N.V, te 's-Graven- hage. 5492 Indien wegens bijzondere omstandigheden de voor. genomen uitgifte der 3 K obligatieieening, groot 525.000.ten laste van bovengenoemd kerkbe stuur niet mochi door gaan, zal vooromschre ven aflosbaarsteliing ge acht worden niet te zijn geschied. De 4% obligaties welke niet ter conversie wer den aangeboden zijn af losbaar gesteld bij de fir ma P. KOK Co. te 's-Gravenhage. 5492 Het R. K. Kerkbestuur der Par. v. d H. Gerardus Majella. 's-Gravenhage, 28-4 '44. R.K. Kerkbestuur der Parochie v?n den H. Gerardus Majella TE 's-GRAVENHAGE. Uitgifte eener 3% obli gatieieening, groot 525.000.in stukken f 1000.en f 500. nom. aan toonder, koers van uitgifte 100 y, uit te geven per 1 Juni 1944, coupons per 1/61/12. Ondergeteekende bericht, dat de inschrijving op bovengenoemde leening vanaf Maandag1 Mei 1944 bij haar zdl zijn opengesteld op voorwaar den vervat ih het pro spectus. waarvan exem plaren beneveps inschrij vingsformulieren bh haar verkrijgbaar zijn; het zegelrecht op de toewij zingsnota komt ten laste van de inschrijvers. Houders vain de per 1 Juli 1944 aflosbaar ge stelde obligaties der 4 leening anno1931 pro ten bij de inschrijving op res to 525.0®.genie- ischr_ bovengenoemde leening recht van voorkeur, ais nader in het prospectus is omschreven. Het voor keursrecht vervalt op Dinsdag 9 Mei 1944 des nam. 4 uur, 5493 Haagsche Bankvereeniging N.V. 's-Gravenhage, 28-4 '44. Wie ruilt een paar L st. z, elastieke kqusen voor een in g. z, coeosmat m, 2.60 x 1.40. Wed. B. JAS- PERSE, Dorpstraat 43 te Nootdorp. 5478 Freule Lutetia, eenig-overgeblevene op „Hoog-Rammelensteyn", drinkt haar thee zóó: Maar»y drinkt Santé Met wijsheid en humor over won deze ideale familie de ongewoonste problemen HARRY LIEDTKE KATHE HAACK HANNELORE SCHROTH REGIE: HEINZ RÜHMANN TOEGANG 18 JAAR Zondags doorloopende matinée van 1.15 tot 7.30 oor, aanvang avond voorat. 8 uur. "Weekdagen 2 en 7.30 uur Van Vrijdag 28 April: WILLY FORST MARIA HOLST DORA KOM AR in; aa mm lui w— m-w- mm ra Een schitterende operelto-film met de on sterfelijke, fascineerènde melodieën van STRAUSS, MILLOCKER en FRANZ ven SUPPë (Regie: willy FORST) Zondags doorloopende matinée van 2 tot 6 30 uur, aanvang avondvoorstelling 8 uur. Weekdagen 2 en 7.30 uur. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. (Kinderen beneden 14 jaar, zonder geleide geen toegang)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 4