GEURIG-KRflCHTIG Hendrik de Laatste 'POI KOFFIESURROGfiflT Apothekers-Assistente PITMAN- SCHOOL Dag-enavondlessen LEERT NU Coöp, Boerenleenbank Benut Uw vrijen tijd! DUITSCH of ENGELSCH BON Huishoudelijke Voorlichting Dat is een goed idee Verzorging van Uwe: C. TH. BREEBAART ZOON JONGENS QUAKER of H-O GEMEENTELIJKE VQLKSCREOIETBANK Leidsche Postzegelveiling Op 14 Mei a.s. hopen J onze geliefde ouders 2 GERARDUS PETRUS 1 v. d. SALM en 2 MARIA THEODORA 2 i v. d. SALM— i AMMERLAAN, den dag te herdenken, 2 ji dat zij voor 25 jaar in i het huwelijk zijn ver- I bonden. 5413 2 I Dat God hen nog 6 lang moge sparen is de 1 wenscty vafl hun dank- bare kinderen en ver- 2 loofde. 2 loofde, KÓÓS en verloofde 2 LEO 2 PIET 2 MARIE J JAN JOOP - 2 TOOS'' l l SIEN 2 - GERARD 2 THEO Leidschendam, 24.4.'44 j Veenweg 15. Op 15 Mei a.s. hopen onze geliefde Pleeg- ouders 4059 JASPER P. v. BOHEMEN en CORNELIA v. BOHEMEN v. LEEUWEN, den dag te herdenken, 6 dat zij voor 25 jaar in j het Huwelijk zijn ver- 2 bonden. Dat God hen nog 4 2 lang moge sparen is de 2 2 wensch van hun dank- i 2 bare pleegkinderen. j RINUS en verloofde 2 COR en verloofde t BERTUS. Stompwijk, 24.4.'44. Mei van 3 tot half 5. J Oosteinde 25. 2 Gelegenheid tot felici- t teeren op Zondag 14 1 Op Zaterdag 13 Mei 1 2 a.s. hopen onze gelief- 2 2 de ouders 5418 t CORNELIS H. KORTEKAAS BERNARDINA I P. KORTEKAAS— 2 BOERE, i den dag te herdenken, dat zij voor 35 jaar in 2 het Huwelijk traden. Dat God hen nog lang moge sparen is de 2 wensch van hun dank- i 2 bare kinderen, Klein- 2 l kinderen en Verloof- I den. J Voorhout. 23 April '44 Jac. v. Beierenweg 65. 1919 j Den 7den j hopen onze 1944 Mei a.s. geliefde - ouders. 5420 J. KNEP.PERS 1 J. A. KNEPPERS— 2 5 KQUWENHOVEN, hun 25ijarige Echtver- I 2 eenïgirig té herdenken. J 2 Dat pod hen nog i 1 lang moge spanen is de Z 2 wenschfvan huh dank- 2 1 bare kinderen,, BERTUS 2 COBI 1 CORRIE SJAAN 2 PIET 1 GONDA 2 LEO 2 INA JANTJE, f Berkel, 2 Noordeinde 121 Gevraagd in doktersge zin een flinke DIENSTBODE voor d. en n. bij Mevr. KERKHOF, Voorstraat 23 Voorschoten. 5341 Heden overleed zacht en kalm, na een korte ziekte, onze lieve Zus ter, Behuwdzuster, Tan te en Oud-Tante, Mej. SIEtJE 1<^ jargiy. mAvkit Fsfri. DE Voorechl 22 Apftl 1944' Leidsci%weg 9 De overlel^ne is opge baard in de rouwkamer Haagweg 31, Leiden. Bezoek 's middags van 2 tot 4 uur. Thuis lie ver geen bezoek. De begrafenis is be paald op de N. H. be graafplaats te Voor schoten, Woensdag 26 April 1944 te 2 uur. NOBELREEKS Opgang, Kok e. a,. Car. romans en jeugdboeken, dring, te koop geyraagd. Centr. Bur. v. Chr. BiibL Benedendorp 244, Oos terbeek. 5361 gevraagd in doktersprac. tijk. Br. no. 5363 bureau v. d blad. NETTE WERKSTER gevraagd voor 1 of meer dere dagen per week. Goed loon. Mevrouw VREEDE, Kievietslaan 5, Wassenaar. 5384 PLANTSOEN 65 - TEL. 26558 Opleiding vtO" Middenstands-examen Boekhouden, Talen. Steno f 7.50 Typen f 6.- PER CURSUS. 4985 Prospectus op aanvrage. NOORD WIJK. Algemeene Ledenverga dering te houden op Woensdag 3 Mei 1944 des avonds te 8 uur in Hotel „Royal" Voorstraat. Zie verder toegezonden agenda. Namens het Bestuur 5407 S. HIEP, Kassier Faillissement L. v. Delft Azn., Voorschoten. Rijn dijk 170; verificatie-ver gadering 13 Mei 1944, 9 uur des voormiddags, Pa leis van Justitie, Korte Voorhout no. 11, 's-Gra- venhage; indiening der vorderingen vóór 30 April 1944, bij onderge- teekende. 5419 Namens den Curator, Mr. W. B. H. A. HESKES Rapenburg 11, Leiden. ENKELE KUIPER-DRAAIERS gevraagd N.V. Haarlem- sche Waschmachine- en Wringerfabriek, Hout vaart 6, Haarlem. 5347 Gevraagd een nette R.K. HUISHOUDSTER in werkmansgezin van 2 personen, wed. geen be zwaar. C. Beijk, Bij dorp straat 26, Sassenheim. vlot spreken en schrijven in 8 mnd. Nieuwste schriltel. opleiding 1 2.05 p. m. De post brengt elke week Uw les thuis. Ervaren M.O.-leeraren leiden Uw studie I Middenstandsdiploma 12.85 p. m. Nederlandsche Taal 11.55 p. m. Enkel en dubbel boekhouden. Speciale cur- sus voor jonge en aanstaande bouwpatroons. Bedrijfsorganisatie voor de bouwvakken. Materialenkennis voor de bouwvakken. Begrootingen voor de bouwvakken. AVENUE CONCORDIA 62 ROTTERDAM Gratis prospectus van; Naam Adres: (No. t® 1 Mei beginnen de avondcursussen in: Koken, Goede Voeding in Oorlogstijd, 4 lessen, vanaf 5 ct. per les. Naaien, Oud maakt Nieuw, 10 lessen, vanaf 10 ct. per les. Kinderverzorging en Opvoeding, 5 lessen, vanaf 5 ct. per les. Voedselbereiding voor lijders aan suiker ziekte, vanaf 5 ct. per les. Aanmelding: Woensdag, 26 April van 2.304 uur, Breestraat 119 boven. 5414 Wij maken voor U 'n verrassend leuke en mooie das. Gestreeptgeruit.of effen uit overgebleven lapjes, of uit 'n stuk van 'n blouse of jurk. Natuurlijk heeft U ook zooiets. Ga eens op zoek en verras „hem" eens! HEERENMODE- EN KLEEDINGMAGAZIJN GANGETJE 6 LEIDEN Baby-pakketten en Breigarens, Werkmanspakketten, Alle Speciale Vergunningen, Luierbonnen, Reparatie van Ondergoed, ene., Kousen- en Sokkenbon N. Aanbevelend, MANUFACTURENHANDEL MARE 92 LEIDEN OPGERICHT 1886 5415 Voor een paar flinke is er plaats bij Garage WELP te Zoeterwoude, om in het vak te worden opgeleid. 5410 Voor inspannend werk heeft U voedzame kost noodig,- eet daarom VRAAG UW WJNKELIÏt De afdeeling OELDLEENINGEN der Bank, Nieuwsteeg No.4, te Leiden geeft VOORLICHTING en BEMIDDELING bij financiëele moeilijkheden en verstrekt OELDLEENINGEN aan ambtenaren, gepensionneerden en werknemers in het particuliere bedrijf. 2801 De 6e LEIDSCHE POSTZEGEL VEILING zal ge houden worden op Zaterdag 29 April a.s. t. o. van deurwaarder J. H. Oosterwijk, in de Stadsgehoor zaal, ingang Aalmarkt 7, te Leiden. In deze belangrijke veiling zullen ruim 400 kavels ter tafel worden gebracht. Waarbij veel Nederland en Koloniën, Europa, verzamelingen, boekjes en restanten. 5412 Verzuimt niet deze belangrijke veiling bij te wonen Leidsche Postzegelveiling H. LANSDAAL, VROUWENSTEËG 3, LEIDEN. Ook koopen wij onderhandsch verzamelingen en betere zegels. Wij komen U gaarne vrijblijvend bezoeken. LEIDEN - LEIDSCHE SCHOUWBURG Donderdag 27 April Aanvang 19.30 uur „DE HAAGSCHE OPERETTE" SPEELT Een oer-komische geschiedenis in 3 acten, in de Nederl. vertaling van Willy van Hemert, met: SOPHIE DEGENHARDT MARGA GRAF Regie: ALBERT MAY ORKEST o.I.v. HENK v. d. WERFF Schilterende costumes Prachtig eigen décor BEP DEKKER ERI VISSER MIMI LINTVELT ALBERT MAY PIERRE BOEYEN GERRIT MULLER TONY HUNTER TEDDY GOETH Prijzen der pt.: f 3,f 2,50, f 2,f 1,50, f 1, Plaatsbespreken bjj boekhandel van Zwicht, Breestraat 128 Haast U - Overal uitverkochte zalen I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 4