Hoofdred. en Binnenland: Tb. Wilmtr, Lelden; Plv. Hoofdred.i W. de Vriea, Den Haag; Red. Buitenland) Mr. H. Geise. Leiden; Red. Stad en SportM. Zonderop, Leiden; Red. Om geving i L Roozen. Leiden. Verantwoordelijk *oor de adv.) C de Heiden. Leiden. K 1669 VERDUISTERINGSTIJDEN. Van 23 tot en met 29 April van 21.tot 6.15 uur. Zon op en onder: Dinsd. 25.4: 6.22 op. 20.55 onder. Woensd. 26.4: 6.20 op. 20.57 ond. Dond. 27.4: 6.18 op, 20.58 onder. MAANSTANDEN. Dinsd. 25.4: 8.15 op. Woensd. 26.4: 0.08 onder. 8.52 op. Dond. 27.4: 1.13 onder, 9.37 op. BINNENLAND INVOERING VAN DE Z-KAARTEN PROCEDURE IN DE VOEDSEL- VOORZIENINGSBEDRIJVEN. Vrijstelling van de onmisbare Arbeidskrachten. Van bevoegde zijde wordt me degedeeld: Op grond van de verordening Wi den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied, nr. 108/1942, waarbij elke ondernemer verplicht werd des gevraagd inlichtingen te ver strekken omtrent in ziin bedrijf aanwezige arbeidskrachten, is in toepassing gebracht de z.g. Z- kaartenprocedure. Deze proce dure wordt thans ook voor het geheele gebied van de voedsel voorziening ingevoerd. Op deze wijze worden voor dit bijzonder belangrijke deel van het econo mische leven de arbeidskrachten vrijgesteld, die noodzakelijk ziin om de voedselvoorziening te ver zekeren. Aan de kaartenprocedure be hoeven op dit oogenblik nog niet deel te nemen de eigenaren en werkkrachten van land- en tuin bouwbedrijven. dus boeren, tuin ders, visschers en de bii hen werkzame personen. Voor deze groepen van personen blijven de uitgegeven gele vrijstellingsbe- wiizen voorloopig van kracht. Onder de Z-kaartenprocedure voor de voedselvoorzieningsbe- dri.iven vallen thans dus de na volgende groepen van bedrijven en personen: I: 1. 1. De geheele industrie op het gebied van de voedselvoorzie ning. zooals deze is ondergebracht in vakgroepen en ondervakgroe pen van de volgende bedrijfsgroe pen: a. binnen- en buitenlandsche akkerbouwproducten verwerken de industrie: b. industrie van oliën, margarine, vetten en ver werking van dierlijke produc ten: c. derivaten van landbouw productenindustrie en melkin richtingswezen: e. groenten- en fruitverwerkende industrie; 2. de geheele groothandel in levensmiddelen, zooals deze is ondergebracht in de vak- en on dervakgroepen van de onderbe drijfsgroep groothandel voedsel voorziening en aanverwante ge bieden: 3. de tusschenpersonen in de voedselvoorzieningsbranches, o. m. zooals zij zijn ondergebracht in de tot de bedrijfsgroep tus schenpersonen behoorende vak groepen: a. tusschenpersonen in bloembollen: b. tusschenperso nen in cacao: c. tusschenpersonen in alcoholhoudende dranken: d. tusschenpersonen in granen: e. tusschenpersonen in groenten en fruit; f. tusschenpersonen in kaas: g. tusschenpersonen in koffie: h. tusschenpersonen in kruideniers waren; i. tusschenpersonen in kunstmeststoffen: j. tusschenper sonen in melkproducten: k. tus schenpersonen in oliën, vetten en oliezaden: 1. tusschenpersonen in specerijen: m. tusschenperso nen in suiker: n. tusschenperso nen in thee: o. tusschenpersonen in visch: p. tusschenpersonen in gedroogde zuidvruchten; q. tus schenpersonen in zetmeel. 4. De detailhandel in de voed- servoorziening, zooals deze is ondergebracht in de tot de be drijfsgroep detailhandel behoo rende vakgroepen: a. detailhan del in kruidenierswaren: b. de tailhandel in melk. boter, kaas en eieren; c. detailhandel in aardap pelen. groenten en fruit: d. de tailhandel in visch: e. detailhan del in wild eri gevogelte; f. de tailhandel in brood, banket, cho colaterieën en suikergoed; g. de tailhandel in vleeschwaren: h. detailhandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken: i. detail handel in bloemen en planten. 5. De ambachtsbedriiven in de voedselvoorziening, zooals deze zijn ondergebracht in de tot de bedrijfsgroep voedselvoorzie ningsambachten behoorende vak groepen: a. slagerij; b. brood, en banketbakkerij; c. maalderij; d. loondorscherij. II. De navolgende groepen: 1. de koel- en vrieshuizen, on dergebracht in de ondervakgroep koel- en vrieshuizen; 2. de vlasverwerkende am bacht-bedrijven (vlasroterijen). 3. De griend- en rietbedrijven, zooals deze zijn ondergebracht in de ondervakgroepen verpak kingsmanden-industrie en riet- matien-industrie: ondervakgroep biezenroattenmakeriien en -sor teer dei ij en; 4. de boerenleenbanken en haar centrales, opgenomen in de be drijfsgroep iandbouwcredietban- ken; 5. het ambacht ten plattelande en de ambachtelijke nevenb'edrij- ven van den landbouw met name: a. dorpssmeden; b. wagenmakers; c. reparatie-inrichtingen voor landbouwwerktuigen en -machi nes: d. dorpstimmerlieden. elec- trotechnische installateurs, met selaars en dakdekkers, die uit sluitend of in hoofdzaak op het platteland werkzaam ziin: e. za delmakers en vervaardigers van tuigen; f. persbedrijven voor hooi en stroo; g. grasdrogerijen. Voorzoover ondernemingen uit de onder II opgesomde groepen van bedrijven reeds aan de door voering van de Z-kaartenproce dure hebben deelgenomen, kan daarmede worden volstaan. Het is niet noodig, om een tweede maal Z-kaarten in te dienen. Wil een ondernemer, hetzij voor zichzelf, hetzij voor ziin personeel vrijstelling van ar beidsinzet verkrijgen, dan moet hij een aanvrage daartoe indie nen bii de Duitsche instantie, die de belangen van zijn bedrijfstak behartigt, in dit geval de „Haupt abteilung Ernaehrung und Land- wirtschaft", Juliana van Stolberg- laan 45, Den Haag. Duitsche on dernemingen. d.w.z. ondernemin gen. waarvan de eigenaar of de meerderheid van de eigenaren Rijksduitscher is. alsmede onder nemingen. waarvan het kapitaal voor meer dan 50 pet. Rijks- duitsch bezit is, of die een Rijks- duitsche „Uebernahmetreuhaen- der" hebben, dienen hun aanvra ge in bii de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland te Amsterdam, welke de aanvragen doorgeeft aan de Hauptabteilung Ernaehrung und Landwirtschaft in Den Haag. Deze instantie be slist over de aanvragen. De vak groepen worden in de gelegen heid gesteld om de belangen van de aangesloten ondernemers te bepleiten binnen het kader van richtlijnen, welke hun na over leg met de vakgroepen en de be treffende bedrijfsschappen wor den verstrekt. De ontvangst van een aanvra ge wordt bevestigd door de toe zending van een ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs waarborgt, dat de arheidsbureaux zoolang de beslissing op het verzoek niet is genomen, geen werkkrachten aan het bedrijf onttrekken. Mocht een ondernemer korten tijd na het indienen van ziin aanvrage nog geen ontvangstbewijs heb ben gekregen, dan moet hij zich onmiddellijk tot de Hauptabtei lung Ernaehrung und Landwirt schaft resp. de Duitsche Kamer van Koophandel wenden. Bij het verzoek moeten wor-' den overgelegd: 1. een wit vragenformulier in drievoud, dat de totale perso neelsbezetting weergeeft: 2. voor elke mannelijke werk kracht van 18 tot 45 iaar (eige naar. directeur of medewerkende familieleden daaronder begre pen) een driedeelige groene Z- kaart. Ook voor reeds vroeger door z.g. Ausweise vrijgestelde werk krachten moeten Z-kaarten wor den ingediend, aangezien deze Ausweise met de doorvoering van de Z-kaartenprocedure hun geldigheid verliezen. Aanvraagformulieren en Z- kaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de vakgroepen, de Kamers van Koophandel en de Duitsche Kamer van Koophandel voor Ne derland te Amsterdam en te Rot terdam. Filiaalbedrijven moeten zoowel voor het hoofdbedrijf als voor elk filiaal afzonderlijk aanvrage in dienen. Aan het hoofd van het vragen formulier moet de vakgroep, waarbij de onderneming is aan gesloten. worden aangegeven, alsmede het bedrijfschap op welks gebied zij werkzaam is. Is de ondernemer lid van meer dan één vakgroep, dan moet slechts één daarvan worden genoemd en wel die, in welker artikelen de onderneming den grootsten omzet heeft. Hetzelfde geldt voor het bedrijfschap. Ondernemingen, die zoowel in den handel, de industrie of het ambacht werkzaam zijn. moeten bij de vraag naar den omzet de zen splitsen in handels-, indus trie- of ambachtsomzet. Rijks- duitschers moeten in de vragen formulieren met ..R.D.1' worden aangeduid. Joden moéten ook op de vra genformulieren worden vermeid en als ,.Jood" worden aangeduid. Bij de indiening van de Z- kaarten moet er op worden gelet: a) dat elk der drie deelen ge- ijkiuidend moet worden ingevuld (de afzonderlijke deelen mogen niet gescheiden worden): en ver volgens moet worden opgegeven: b) onder von (toeziend or- van gaan): Hauptabteilung Ernaeh rung und Landwirschaft, Den Haag; c) onder fuer: nauwkeurige voor aanduiding van de firma met plaatsnaam, straat en telefoon nummer, intjien mogelijk met stempel, schrijfmachine of druk letters; d) onder als: nauwkeurige op- als gave van de betrekking resp. werkzaamheid van den betrok kene, b.v, eigenaar, procuratie houder, monteur, bakker enz.; e) onder de nummers 17 de gegevens betreffende den per soon: f. onder arbeidsbureau (G.A. B.) het voor het bedrijf, dus niet voor de woonplaats van het per soneelslid bevoegde arbeidsbu reau, bij filialen liet voor de fi lialen bevoegde arbeidsbureau. Inlichtingen geven in twijfelge vallen de arheidsbureaux. de burgemeesters, politie of kamers van koophandel; g) onder 8a resp. 8, indien op de kaarten een ruimte 8a niet is aangegeven: het nummer van het persoonsbewijs: h) onder nummer 9 ..Frueher ausgeuebte taetigkeit'': het vroe gere beroep, b.v. ongeschoold ar beider: i) onder „Begruendung des an- trages^' moet de beteekenis van het personeelslid voor het be drijf kort worden aangegeven, b.v. de eenige chemicus, beste vakkundige pakhuisknecht enz.; ook kan op sociale gezichtspun ten worden gewezen, b.v. kost winner van zijn ouders en 5 ion- ge kinderen. Hier moet ook wor den aangegeven, indien de be trokkene reeds is afgekeurd. De vrijstelling van den arbeids inzet heeft plaats hetzij voor een bepaalden, hetzij voor een onbepaalden tijd. Na de beslissing krijgt zoowel de betreffende vakgroep resp. de Duitsche Kamer van Koop handel als de ondernemer één Z-kaart terug, waarop de beslis sing is aangeteekend. De vrijstellingen, die naar aan leiding van de aanvragen ziin gegeven, zijn bindend voor de ar heidsbureaux en kunnen door deze buraeux niet worden inge trokken. Mocht desondanks een vrijstelling door een arbeidsbu reau niet worden erkend, dan is de vakgroep resp. de Duitsche Kamer van Koophandel in de ge legenheid om in overleg met de Hauptabteilung Ernaehrung und Landwirtschaft onmiddellijk daartegen op te komen. De verzoeken om vrijstelling van bovengenoemde groepen van bedrijven en personen moeten onverwijld en wel uiterlijk tot 30 April 1944 bij de Hauptabteilung Ernaehrung und Landwirtschaft resp. bij de Duitsche Kamer van Koophandel te Amsterdam wor den ingediend. Ondernemers, die verzuimen binnen dezen termijn hun verzoek in te dienen, stellen daarmede zich zelf en hun per soneel voor arbeidsinzet elders ter beschikking. Met nadruk wordt er dus op gewezen, dat die ondernemers, die deze laatste gelegenheid tot het aanvragen van vrijstelling ongebruikt laten voorbijgaan, het aan zich zelf te wijten hebben, wanneer hun belangen bij het vrijstellen van hun werkkrachten niet worden behartigd. Buitenlandsche ondernemin gen. d.w.z. ondernemingen, waar van de eigenaar of de meerder heid der eigenaren nóch Rijks duitscher nóch Nederlander is. alsmede ondernemingen, waarvan het kapitaal voor meer dan 50 DE DISTRIBUTIE VAN TEXTIELGOEDEREN. Waar en wanneer kan een vergunning worden aangevraagd? Tot besluit van de door ons in de afgeloopen dagen gegeven overzichten inzake de geldende bepalingen voor de distributie van textielgoederen. geven wij hieronder nog enkele aanwijzin gen over eht aanvragen van vergunning en over de levering van de gewenschte artikelen. Alle aanvragen ter verkrij ging van speciale vergunningen zoowel als leveringsvergunnin gen voor den aankoop -van ver schillende textielgoederen, welke uitsluitend op deze bescheiden verkrijgbaar zijn, zullen t.z.t. moeten worden ingediend bij de plaatselijke distributiediensten. De thans beschikbare hoeveel heden laten echter alleen toe de loopende aanvragen en ver plichtingen af te wikkelen. Het heeft derhalve geen zin zich thans met een aanvraag tot den plaatselijken distributiedienst te wenden.. Evenmin heeft het zin de aanvragen rechtstreeks te zenden aan het Rijksbureau Dis- tex. aangezien dit bureau ze niet in behandeling zal nemen. Wat is er van mijn a an- v r a g e geworden? In de afgeloopen maanden hebben vele personen aanvra gen ingediend, welke ingevolge een vroegere perspublicatie (van omstreeks 13 November j.l.) rechtstreeks zijn toegezonden aan het P.ijiksbureau Distex. Al deze aanvragen zijn door ge noemd bureau, voor zoover daar op niet onmiddellijk een beslis sing werd genomen, toegezon den aan de plaatselijke distribu tiediensten ter verdere afhande ling. Ondanks een publicatie van omstreeks 28 Januari j.l. in de pers, waarin bekend werd ge- maatk, dat aanvragen voor tex tiel niet bii Distex moesten wor den ingediend, hebben velen toch hun aanvragen direct inge zonden aan het Rijksbureau Dis tex. Dit bureau heeft de formu lieren zooveel mogelijk doorge stuurd r'w de plaatselijke dis tributie sten. Thans is echter bepaald, it alle na 1 Maart j.l. rechtstreeks aan genoemd bureau ingezonden aanvragen als ver vallen dienen te worden be schouwd. Wanneer kan een ver gunning worden aan gevraagd? Voor de bo- venkleeding geldt in het alge meen. dat slechts een aanvraag tot aankoop kan worden inge diend. indien men in het geheel geen bruikbaar exemplaar be zit. Wanneer men b.v. nog over één goed draagbaar costuum be schikt is het dus onnoodig een aanvrage voor een tweede exem plaar in te dienen, daar de dis tributiedienst er zonder meer af- wiizend op moet beschikken. Hoe te k oo pen op ver gunningen. In verband met de heerschende schaarschte aan textielgoederen zal het vaak voorkomen. ckat een winkelier, tot wien men zich wendt ter ver krijging van een artikel, waar voor men een vergunning (spe ciale of leveringsvergunning) heeft ontvangen het desbetref fende artikel niet in voorraad heeft. In een dergeliik geval kan de winkelier de vergunning accepteeren tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Door mid del van de vergunning zal de winkelier zich dan kunnen be voorraden. Het spreekt vanzelf, dat dit tijd vordert, maar ge zien de huidige textielpositie is het niet mogelijk de voorraden bii den handel op peil te hou den. Ook de kousenbon N. en het daarbii benoodigde aantal geldige textielpunten mag op de ze wijze door den winkelier in ontvangst worden genomen, zon der dat daarop directe levering plaats heeft. Leveren, wat bescbik- b a a r is. In tegenstelling met vroeger mag de handel thans artikelen, welke op spe ciale vergunning verkri'°baar zijn. door elkaar leveren. Het pu bliek moet namelijk genoege nemen wat er is, zoo kunn o.a. winterjassen en tweedjassi door elkaar worden geleveri dekens mogen naar keuze den winkelier worden afgegi ven. Bij de aflevering der di kens moet er rekening mee woi den gehouden, dat niet in plaats van een éénpersoons- ei. tweepersoons deken wordt vei strekt, indien betrokkene voj gens de in zijn bezit zijnde scheiden in aanmerking ko: voor eerstgenoemde soort dekei Bij het aanschaffen van op s ciale vergunning verkrijgbare tikelen. kon het voorkomen, dl de winkelier uitsluitend in sta: is de desbetreffende artikel met een hoogere puntenwaar te leveren, doordat deze goed: ren van een andere samenstel ling zijn of dat daarin meer sti is verwerkt. In dergelijke geva] len is de winkelier verplicht di ze hooger gewaardeerde artiki len af te leveren. Daarbij geldlij dat de kooper(ster' geen ext punten behoeft bii te passen Slotbijeenkomst Frontzorg: tie. In de geheel met belan; stellenden gevulde zaal Coi cordia te Breda vond Zonda; middag de slotuitvocring plaal der W.A. Frontzorgaciie 1943-'4' Deze werd in Noord-Brabant g^ 1 houden, omdat de heerb Noord-Brabant het grootste R< middelde bedrag per Weerm; inzamelde en daardoor i bezit kwam van den W.A. Fron zo rffw impel. Deze slotbijee komst werd werd bijgewoo: door Mussert. Mr. Zondervan, leider der A„ gaf een overzicht der b reikte resultaten. Er we*d voi ruim een half millioen ingez: meld, zoo deelde hij mede. Muf_ serf hield vervolgens een korl toespraak, waarin hij er o.m. wees, dat de Nederlandsche vrij willigers den naam van den Ni derlandschen soldaat hoog hoi den. Als Leider der Bewegin| was hij dankbaar voor de b reikte resultaten. Hij deelde ncri mede, dat deze week de sticljj ting Frontstrijd was opgericl die zich zal belasten met zorg voor de Frontstrijders. Ai het programma van dezen mii dag werkte o.a. het amusement^ orkest van den Nederlandschej; Omroep mede, o.l.v. Elzail; Kuhlman. f® b SPORT VOETBAL. De Westelijk Kampioenen blinken uit. Oil nieuw hebben gisteren de Westie lijke voetbalkampioenen hqa meerderheid over hun tegel! standers bewezen. VUC behaalde weliswaar slechts een matige 2d overwinning op Heracles, dod de punten zijn weer binnen f) de Haagsche ploeg staat nog tijd met slechts 1 verliespunt bj venaan. De Volewijckers verslcfc gen Heerenveen op eigen terrep met 5-1. A.s. Zondag komen beid~ Westelijke kampioenf voor de tweede maal tegen ff' kaar uit in het Olympisch Stf1 dion. Indien VUC dan opnieu1 wint, heeft zij het kampioenschft feitelijk reeds in den zak. Wit De Volewijckers echter, d; duurt de spanning wellicht f den laatsten wedstrijd voort. F stand is op het oogenblik t volgt: f gsp.gw.gel.vrl.v.-t.d VUC 5 4 1 0 9 11—i Volewijckers 4 3 0 1 6 16-£ Longa 3 1113 2-1 Heerenveen 4 1 0 3 2 6-n Heracles 5 0 2 3 2 5-T Voor de promotiecompetitl- der 2e klasse in Afd. I speelde DOS en Vriendenschaar gelijk, n In het Oosten won Be Quift met 4-1 van Borne. Vorige wei verloor Be Quick met 4-1 van w tesse. De stand is hier dus: ft Vitesse 1 1 0 0 Be Quick 2 1 0 1 5(1 Borne 10 0 10 1» In het Zuiden heeft VVV J beste kansen op promotie. Gcf werd gisteren met 2-0 geklor terwijl Limburgia met 4-1 vL TSC won. Hier is de stand: pet. niet-Duitsch of niet-Neder- landsch bezit is, behooren hun aanvragen evenals de Duitsche ondernemingen in te dienen bii de Duitsche Kamer van Koop handel te Amsterdam of te Rot terdam. Aldaar zijn voor deze ondernemingen ook aanvraagfor mulieren en Z-kaarten te ver krijgen. VVV Limburgia Sitt Boys Goes TSC 1 11—4 c 1 12—9 1 16—13 L 2 3—51 3 5—16 f( Voor de promotie der 3e kla se in Afd. II verloor Wassena' gisteren met 2-1 van VFC, zq dat de Wassenaarders reeda punten kwijt zijn. Gezien het f« dat Laakkwartier, VOC en VI nog slechts twee punten kuf zijn is de Wassenaarsche pront

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 2