Hoofdrcd. ca Binnenland» Th. Wiimer, Leiden PI». Hoofdred.i W. de Vriee. Den Haag; Red. Buitenland» Mr. H. Gciae. Leiden; Red. Stad en Sporti M. Zonderop, Leiden: Red* Om geving» L» Rooien, Leiden. Verantwoordelijk voor de adv.» C. de Heiden, Leiden. K 1669 VERDUISTERINGSTIJDEN. van 16 tot en met 22 April van 20.45 tot 6.30 uur. Zon op en onder: Dinsd. 18.4: 6.37 op, 20.43 onder Wnsd. 19.4: 6.35 op, 20.45 onder Dond. 20.4: 6.32 op, 20.47 onder. MAANSTANDEN. Dinsd. 18.4: 5.04 op, 14.46 onder Wnsd. 19.4: 5.35 op. 16.08 onder. Dond. 20.4: 6.01 op, 17.31 onder. BINNENLAND ACHT DOODVONNISSEN VOLTROKKEN OFFICIEELE BEKENDMAKING Naar de Hoehere SS- und Po- lizeifuehrer „Nordwest" mede deelt, heeft het Polizeistandge- richt den Haag op 13 April 1944 de volgende Nederlandsche staatsburgers ter dood veroor deeld: 1) den marechausseebeambte Hendrik Drogt, geb. op 10 Febr. 1920 in Dedemsvaart, wonende te Dedemsvaart; 2) den landarbeider Gerard Jansen, geboren op 13 Febr. 1923 in Meppel, wonende te Dedems vaart; 3) den kantoorbediende Fokke Jagersma, geboren op 12 Sept. 1920 in Gasselternijeveen, wo nende te Meppel; 4) den autohandelaar Jan Rijkmans, geboren op 3 Febr. 1920 te Steenwijk, wonende te Meppel; 5) den boekhouder Gerrit Jan van den Berg geboren op 29 Mei 1919 in Arnhem, wonende te Arnhem; 6) den distributieambtenaar Wiepke Timmersma, geboren op 8 December 1896 in Oldehove, wonende te Wehe; 7) den timmerman Jacob Kraal, geboren op 12 Februari 1914 in Ruinerwold, wonende te Ruinerwold; 8) den politiebeambte Johan nes Kippers, geboren op 23 Juni 1899 in Veendam. wonende te Oud-Schoonebeek. Het vonnis is met den kogel voltrokken. De veroordeelden Drogt, Jan sen, Jagersma, Rijkmans, van den Berg en Kraal hebben zich aangesloten bij een te Meppel en omgeving opgerichte terreur groep, die baar bevelen heeft gekregen van een terreur-orga- nisatie, waarin ook illegale com munisten werkzaam zijn ge weest. Deden van deze terreur groep hebben op 21 Juli 1943 een Nederlandschen beambte der hulppolitie in Nijeveen dood geschoten, een anderen Neder landschen beambte der hulppo litie in Nijeveen op denzelfden dag zwaar gewond, op 22 Juli 1943 een moordaanslag gepleegd op een Nederlandschen burge meester, die hun actie in den weg stond, op 22 en 26 Juli 1943 geprobeerd een moordaanslag te plegen op een Nederlandschen luitenant der politie, op 26 Juli 1943 verscheidene schoten gelost op twee Nederlandsche wacht mannen te Havelte, waardoor een der mannen werd gewond, en begin Augustus 1943 gepro beerd twee Nederlandsche leden van de Duitsche Sicherheitspo- lizei te vermoorden. De terreur groep, die het heeft klaarge speeld zich in het bezit te stel len van een vrij groote hoeveel heid vuurwapens en munitie, heeft op 2 Juni 1943 den over val uitgevoerd op het arbeidsbu reau te Wehe en op 7 Juni 1943 den overval op het gemeente huis te Wanneperveen, op .11 Juni 1943 het gemeentehuis te Stadskanaal, op 22 Juni 1943 het arbeidsbureau in Hoogeveen in brand gestoken, op 28 Juli 1943 den overval gepleegd op het transport levensmiddelenbonnen te Ruinerwold en op 10 Novem ber 1943 den overval op het dis tributiekantoor te Varsseveld. De politiebeambte Johannes Kip- Eers heeft een in zijn particulier ezit zijnde pistool met munitie overhandigd aan den door het Polizeistandgericht Assen op 20 September 1943 ter dood veroor deelden Nederlander Por, waar bij hem bekend was, dat Por de bedoeling had een lid van de N. S. B. dood te schieten. Het Poli zeistandgericht heeft alle mis drijven, waardoor de veroordeel den gestreefd hebben naar het verkrijgen van levensmiddelen kaarten, de vernietiging van pa pieren van den burgerlijken stand, en het doodschieten van in openbaren dienst staande Ne derlanders, die hun actie hadden opgemerkt, beschouwd als han delingen, die geschikt waren de openbare orde in het bezette Ne derlandsche gebied in gevaar te brengen en heeft derhalve tegen de daders als saboteurs overeen komstig par. 1 der Ordnungs- schutzverordnung van 9 Januari 1943 de doodstraf uitgesproken. De timmerman Jacob Kraal heeft bij den overval op het transport levensmiddelenbonnen in Rui- nerswold op 28 Juli 1943 door het verstrekken van inlichtin gen hulp verleend. De distribu tieambtenaar Wiepke Timmers ma heeft bij den overval op het arbeidsbureau in Wehe op 2 Juni 1943 hulp verleend, doordat hij twee deelnemers aan den over val, wier bedoelingen hij kende, in zijn huis heeft laten overnach ten. De president van het Poli zeistandgericht heeft ter moti veering van de beide vonnissen tegen Kraal en Timmersma ver klaard dat het verleenen van hulp aan een daad van sabotage volgens par, 1 der Ordnungs- schutzverordnung van 9 Januari 1943 op dezelfde wijze gestraft wordt als de gepleegde daad. Met het voltrekken van het vonnis is de deelneming van de genoemde terroristen, die ook in contact gestaan hebben met de terroristen die door het Polizei standgericht te Assen op 20 Sep tember 1943 zijn veroordeeld, aan de van Mei tot eind 1943 in de Noordelijk© provincies van Nederland (Friesland, Gronin gen en Drente) gepleegde da den van terreur en overvallen op openbare gebouwen en pro- Duitsche Nederlanders geboet. Winterhulp. Winterhulp Ne derland deelt mede. dat de laat ste twee weken van het Winter hulp-seizoen het bedrag van meer dan een ton, om precies te zijn 1.107.586.92. is bijeen gebracht. Aan giften beneden de honderd gulden is hierin een bedrag begrepen van biina 15 000. Het „ijsje". De prijzen voor een „ijsje" zijn aldus vastgesteld: Voor schepijs en verpakt ijs zal niet meer dan een dubbeltje, voor een coupe, geserveerd in een ijssalon of soortgelijke in richting, niet meer dan een kwar tje gevraagd mogen v orden. Distributie van persgas. Houders van door de Rijksver keersinspectie uitgegeven mach tigingen voor persgas, wonende in Noord-Brabant en Limburg, dienen zich met de voor April uitgegeven machtigingen tot den plaatselijken distributiedienst te wenden, teneinde deze machti gingen tegen bonnen in te wis selen. Voor houders van mach tigingen voor perseas in de overige provinciën blijft de re geling gelden, dat zij zich tot den, plaatselijken distributie- dienst moeten wenden, voor zoover het niet betreft machti gingen voor April; met deze laatste machtigingen moeten de hier bedoelde houders zich wen den tot den distributiedienst waar een persgasstation geves tigd is. STAATSLOTERIJ. HOOFDPRIJZEN. Trekking van heden. 30.000 19363 5.000 3048 1.500 8363 1,007. 10017 400 24707 200 4419 101 1958 4799 8871 8887 13212 15400 17283 LITURGIE DINSDAG 18 April. Mis v. d. vorige Zondag: Quasi modo. Gloria. 2e gebed Concede (ter eere van Maria): 3e voor Kerk of Paus; 4e voor den vrede. Geen Credo. Prefatie van Pa- schen (invullen: Vooral in de zen tijd). Kleur: Wit. Kerken E.E. P.P. Franciscanen. DINSDAG. Mis v. d. Z. An dreas Hibernon, Belijder: Jus tus, 2e gebed voor den vrede. GEÏNTERNEERDE BURGERS IN NED.-INDIë. Het Nederlandsche Roode Kruis ontving wederom opga ven van in Nederlandsch-Indië geïnterneerde burgers van Nederlandsche nationaliteit. Van de navolgende geïnter neerden konden tot op heden de adressen der naaste familiebe trekkingen of van andere be langhebbenden hier te lande niet worden opgespoord. Achter de namen vindt men een korte aanduiding omtrent leeftijd en beroep. Carlo Dnijs, 44. gepensio neerd, E. A. R. D. I. Denijs. 41, gepensioneerd, Paul Depon, 50, planter, Arnold Hijnders, 55, ge pensioneerd, Oesterman Leh man, 53 klerk, J. C. Leyte, 43, in genieur of machinist, H. H. F. van der Linden, 18, student. Emanuel Mendel, 51, hotelhou der, J. T. Naafs, 24. klerk, P. J. Nassenstein, 54, directeur, K. W. Naumann, 47, klerk, J. A. Ne- derkoorn, 59, werkman, J. A. Nederveen, 47. klerk, C. A. N. Nettekoven, 18 student, F. H, J. Neujean, 45, planter. W. P. van Nieuwenburg, 54, beheerder werkloozentehuis, Cornells Nieu- wenhuize, 53, ondernemer, G. J. Nieuwenhuizen, 52, hoofd-op- zichter, T. A. Nieuwenhuys, 35, hoofd-opzichter, Willem Nieu- wenhuyzen Kruseman. 56, direc teur. E. C. Nix, 22. drukker, P. J. H. Noldus, 51. leeraar, Arend Noordam, 27, hoofd-opzichter, J. T. T. Noorduyn, 46, directeur, C.M. Nooteboom, 49, accoun tant, J. C. H. Nuyens, 28, werk man, J. J. Nijpjes, 30. kelrk, H. A. M. Nijsen, 56, accountant, Meinhard Odenwald, 54, klerk, J. G. Ohler, 18, student, Hen drik Oorschot, 19, student. Ma thijs van Oorsouw, 53, waker, Nicalaas van Oosterom, 49, di recteur, Popko Oosterop, 55, di recteur, Jan Oosting, 34, klerk, H. E. van Ostrom Soede, 21, zon der beroep, T. E. L. van Oostrom Soede, 19, student, N. A. Ooye- vaar, 54, klerk, Sydorius Oppen kamp, 56. amanuensis, Gijsber- tus Oudshoorn, 26. hotelhouder, G. J. Oudshoorn, 28, student. G. J. Oudshoorn senior, 51. pak huis-opzichter, Pieter Oudshoorn, 55, koopman, Marinus van Over- dijk, 52. portier, G. W. Overdij- kink, 38, klerk. Hendrik van Overeem. 57, directeur, Hendrik Palfenier, 58. klerk, Willem Palte. 45. klerk, Simon van der Pas, 59, matroos, Jacob Pasman, 51, opzichter, A. C. Patist, 30. expert, Martinus Paulus, 61, ge pensioneerd, Geraldus de Pauw, 53, klerk, C. F. M. J. Pee ter, 45, accountant, L. J. Perk, 47. gepensioneerd, G. A. Pesch, 59. gepensioneerd. Gerardus Peters, 47, waker, Willem Pe ters. 60. waker, C, F. Pichel, 32, werkman, D. J. A. Piepers, 56, commissaris van politie, J. A. Piepers, 53, kapitein, Dirk Pie- ters, 52,. gepensioneerd. J. A. Pie- ters. 60, chef postkantoor, L. F. Piller, 20. student, Emanuel Pi- mentel, 33, adverteerder, A. E. Plassaer. 59, gepensioneerd, A. K. van der Ploeg, 57, gepensio neerd. Gerrit van der Ploeg, 50. koopman, Jasper Plomp, 30, koopman, M, A. Poel, 38, klerk, W. W, Pohlert, 18. student, J. H. Polman, 19, student, A. J. Pom- pe van Meerdervoort, 61, pla'n- te.H. A. J. Poortman 45, klerk. J, J. Popping, 50. leeraar. Geert Posma, 61, directeur, E. G. Pott, 58, klerk. G. E. Poublon, 40, hoofdopzichter, W. C. Priem, 44, drukker, A. B. D. Prosee. 19, student C. H. Pijl, 19, student, J. V. Pi.il, 18, student, H. G. M. Piils, 29. 4e machinist, F. R. Pij man, 43, klerk, R. B. Quack, 34, klerk, W. F, Quant, 19, student, H. L. W. Quentin, 51, chef, P.' J. Quentin. 21, student, Marinus van Raalten, 53, klerk, A. J. Raaymakers, 41, leeraar, H. N. Rade, 55. hoofd-opzichter, Lucas Radsrna, 19, student, J. L. A. Raedt van Oldenbarneveld, 19, student, Karei dela Rambelje, 37, klerk. Belanghebbenden gelieven zich ter verkrijging van nadere in lichtingen te wenden tot de 5de afdeeling van het informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Dr. Kuyperstraat 9., te 's-Gravenhage. onder op gave van zóó volledig mogelijke gegevens omtrent naam, voorna men, geboortedatum, beroep, werkgever en laatstbekende adres der geinterneerde. Gemengde Berichten Roofoverval in een boerderij. De vorige week Vrijdag dron gen tegen den avond vier ge maskerde en gewapende perso nen de woning binnen van den landbouwer Kersten, wonende aan het Leendertfietspad in de gemeente Heeze. De bewoners werden in een vertrek bij elkaar gedreven, waar twee der indrin gers hen onder bewaking stel den. De andere twee doorzochten het geheele huis. Al het aanwe zige geld ten bedrage van circa 900 alsmede eën groote partij levensmiddelen, waaronder een pas geslacht varken, namen de indringers mee, aldus meldt de „Tel.". Toen zij de boerderij ver lieten, dreigden zij de bewoners met den dood als zij van dezen roofoverval bij de politie aangif te zouden doen. Aanvankelijk werd de politie dan ook buiten deze zaak gehouden, doch toen het gebeurde steeds meer bekend heid kreeg, kwam ook de politie in het geding, die nu met een week achterstand moet trachten in dezen brutalen roofoverval licht te brengen. Moordaanslag door marechaus see. De marechaussee O., te Eindhoven, die reeds geruimen tijd oneenigheid had met zijn 24. jarigen zwager v. d. Mortel, ver voegde zich dezer dagen aan het woonhuis van zijn schoonmoeder aan de Da Costaweg. waar zijn zwager inwoont. Onmiddellijk toen hij v. d. H, zag. trok de ma rechaussee zijn dienstrevolver, en vuurde eenige malen op v. d. M. die in den buik getroffen werd. O. nam hierop de vlucht, doch kon later worden aangehouden. De getroffene is in zorgwekken-- den toestand in het ziekenhuis opgenomen. „Tel." Liefdesdrama fe Putte. Woensdag heeft zich in het Bra- bantsche grensdorpje Putte een liefdesdrama afgespeeld, waar van de 24-jarige J. Celen, admi nistrateur van een. bakelietfa- briek het slachtoffer is gewor den. Reeds geruimen tiid schijnt de vrouw van C. in ongeoorloof de betrekking te hebben gestaan tot een 24-jarigen inwoner van Den Helder, die geregeld te Ber gen op Zoom vertoeft. Hierover is oneenigheid tusschen de beide echtelieden ontstaan, hetgeen de vrouw aan haar vriend heeft meegedeeld. Bij dezen is toen het plan gerijpt om den echtgenoot uit den weg te ruimen. Woens dagmorgen is hij daartoe naar Putte gegaan, waar hij Celen in diens woning opzocht. Na een kort onderhoud heeft hii hem met een pistool dopdgeschoten. Nog denzelfden dag is de dader gearresteerd. Ook de vrouw, die van de plannen van haar vriend op de hoogte was, is aangehou den en opgesloten. Beide ver dachten hebben een volledige be kentenis afgelegd. Het echtpaar Celen heeft twee kinderen van resp. 3 en 2 jaar. „N. R. Crt." Weerzinwekkend optreden van dieven. Onlangs hebben wij melding gemaakt van een weer zinwekkend optreden van dieven en inbrekers die o.a. niet schroomden van het bed eener zieke vrouw de dekens te stelen. Opnieuw wordt thans in de bla den gewag gemaakt, van enkele afschuwelijke misdrijven. In de „Telegraaf" vinden wij afge drukt een brief van een vader, die zich er bitter over beklaagt, dat op het graf van ziin dochter tje de daar geplaatste bloemen zijn gestolen, waarbij aangetee- kend wordt dat dergelijke laag hartige diefstallen op kerkhoven den laatsten tijd schering en in slag zijn. Nog afgrijselijker is echter de mededeeling van den comman dant van politie te Apeldoorn, dat op het kerkhof aldaar het graf van een vijf jaar te voren overleden man is geopend, waar bij de daders van de stoffelijke resten het geheele hoofd hebben meegenomen. Aangezien de ovef- lede een aantal gouden kiezen had, zal roof wel het motief van deze daad zijn geweest. Onder locomotief geraakt. Te Tilburg is Vrijdag de 50-jarige machineslijper G. v.d. Ende op het terrein van de centrale werk plaats der Ned. Spoorwegen on der een uit de revisiehal komen den locomotief geraakt, waarbij hem beide beenen werden afge reden. De ongelukkige is kort daarna aan de hekomen verwon dingen overleden. SPORT VOETBAL. VUC heeft de lei ding. Het is gisteren een goe de dag voor het Haagsche VUC geweest. Zelfs wonnen de Ha genaars met 2-0 van de Weste lijke concurrenten De Volewijc- kers en de wedstrijd in Tilburg tusschen Longa en Heracles ein digde in een gelijk spel van 1-1, De stand is nu: gesp,gew.gel.verl.v.t.pt V.U.C. 4 3 1 9—3 7 de Volew. 3 2—1 11—3 4 Longa 3 111 23 3 Heerenveen 3 1 2 56 2 Heracles 5 2 3 416 2 De promotiewedstrijd Neptu- nus-HVV eindigde in een 1-0 zege voor de Rotterdammers, ge doelpunt uit een strafschop en onder protest van Neptunus voor het niet toekennen van nog een strafschop. Deze werd na afloop genomen en eveneens in een doelpunt omgezet. Als dit pro test wordt toegewezen promo veert Neptunus, doch wij geloo- ven, dat het wel op een beslis singswedstrijd zal uitloopen. Wassenaar heeft het niet tot een overwinning op Fortuna kunnen brengen. Het resultaat werd 6-6. Voor den beker verloor 1JVS met 4-1 van DHC en ADO klop te HBS met 8-0.Docos boek te een mooie 6-3 overwinning op ZLG, Roodenburg verpletter de Wilhelmus met-niet minder dan 14-2, Alphen won met 2-1 van Olyrnpia en Alphia ging met dezelfde cijfers tegen GSV ten onder. De uitslagen. Kampioen schap van Nederland: VUC-de Volewijckers 2-0; Longa-Hera- cles 1-1. De Competitie. District I, 2e kl. B: DWV-Zeeburgia 5-3; Vriendenschaar-Watergraafsmeer 7-1 (Vr. kamp.). District II. Pro motie 2e kl.: Neptunus-HVV 1-0. Prom. 3e kl.: VOC-VFC 1-0; For- tuna-Wassenaar 6-6. District III, 4-1. District IV. Prom. 2e kl. Prom. 2e kl.: Vitesse-Be Quick Limburgia 3-2. District V. Ie kl.: Goes-VVV 2-1Sittardsche Boys- Heerenveen-Veendam 4-3. Bekerwedstrijden. District II, A: DFC-SVW 2-1; ODS-Slie- drecht 2-1. B: Coal-Feijenoord 1-0; SVV-CVV 2-6; Excelsior- Sparta 2-1. C: Gouda-Xerxes 1-1; Herrrjes-DVS-Overmaas 1-1; VDL-RFC 2-4. D: HBS-ADO 0-8;, UVS-DHC 1-4. F: Docos-ZLCj 6-3. G: Olympia-Alphen 1-2; Al-j 'phia-GSV 1-2: DONK-ONA 2-3. I: Wilhelmus-Roodenburg 2-14. Leiden-Den Haag 1-4. Op1 het terrein aan den Zoeterw.j Singel had Zaterdagmiddag de ontmoeting plaats tusschen een; Leidsch en Haagsch elftal van, NVB-spelers uit de Zaterdag-I middagcompetitie. Al dadelijk] bleek, dat de Hagenaars een niet te onderschatten tegenpartij vormden. Leiden moest alle zei-i len bijzetten om onheil te voor-! komen, doch de Haagsche rechts buiten stelde na een kwartier zijn midvoor in de gelegenheid om te scoren (0-1). Leiden kwam er nu iets beter in, met als re-i sultaat. dat de stand weldra ge-! lijk werd (1-1). Na 35 min. spe len moest de wedstrijd voorloo- gig worden gestaakt. Ruim een alf uur later werd besloten na nogmaals 35 min. spelen den! wedstrijd als geëindigd te beJ schouwen. Het veld was zeef zwaar te bespelen doch de Ha-j genaars pasten zich hierbij het: beste aan. Geleidelijk brachten zij den stand op 1-4. De Leide- naars waren in de tweede helft beslist de minderen en kwamen sporadisch voor de Haagschej veste. Het was een sportieve' wedstrijd waarbij de sterkste overwinnaar werd. Zaterdagmiddag a.s, heeft op het terrein aan den Zoeterw, Singel de ontmoeting plaats tus schen Leiden-Rotterdam (onder-; afd. Leiden en idem Rotterdam)! 'van de Zaterdagmiddag-compe-j titie. Het Leidsch elftal voor de-! zen wedstrijd is als volgt sa mengesteld: doel: C. Batelaan (Leiden); achter: A. Dijk (GIS S), A. Lubach (Leiden); mid den: J. Delfos (Leiden), N. Ma- rijnis (CNV), M. v. d. Werl (Leiden); voor: K. Verloop (i SV), H. Menninga (GWS), L. v d. Stoel (Leiden), W. Klinken berg (CNV), C, v. Duyn (ASV)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 2