HANS EN GRIETJE -fatal PRACTIJKEXAMENS J. TH. LUYKX Zóó is MieUe OOGSTEN! GASFORNUIS Alex van der Lek's Salon „Antiseptic" GROEN-WIT" GROOT KINDERFEEST!! heer r is ige- ge- te een >ink De gen zoo den iel- yck trn- lar- de ïht- pje een aan la- net oo- in^ de ^STADSNIEUWS ater Neophytus Lindenhoff. -Op weleerw. pater Neophytus Ittenhoff O.F.M., uit Leiden, iiienoemd tot kapelaan te Utenvcorde. De weleerw. pa- te Lindenhoff werd in April IS) priester gewijd. y j j. Burghouwt. t In den oing'rdom van 52 ,iaar is na een Itnjstondige ziekte hier ter ste- d^rerleden de lieer W. I. J. Bigiioawt, in ieven assistent bide Ned. Spoorwegen. De heer inhouwt is verschillende ja rs secretaris geweest van de vrggere R. K. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel „St. Ra- liieT'. afd. Leiden. De begrafe nis van het stoffelijk overschot zal a s. Woensdag op de be- fiiafplaats Zijlpoort plaats heb- ülveren jubilea. De heeren nu E. j- M. H. Bolsius en J. P. ABrand waren op 7 April 25 jat lid van het R-.K. Armbe- sfcir en regent van het R.-K. fles- en Oudenliedenhuis. De htr Bolsius is vele jaren secre- ta® geweest, en sedert een jaar vorzitter; de heer Brand is siils 1926 penningmeester. We- ®5 den Goeden Vrijdag is de hedenking van dit jubileum uit- gseld tot 13 April a.s. Des mor ses zal een plechtige H. Mis «den opgedragen, waarna een huldiging. ïlveren jubileum. Donder de was het 25 jaar geleden, dat dehec-r J. v. d. Linden, Nic. Bjtsstraat 54, in dienst trad bij deN.V. Leideche Melkinrichting Landbouw". Dit feit is voor dei jubilaris niet ongemerkt vdtij gegaan. Hij werd met ziji eehtgenoote Donderdagmid- da; om c.a. 5 uur ten, kantore va „De Landbouw" door het ge- zaïenlijke personeel ingehaald enmet bloemen gehuldigd. De her J. J. Stouten, bestuurslid vs de personeelsvereniging „Ht Jubileumfonds" sprak den iuilaris namens .het geheele peoneel toe. Spreker schetste düooobnan van Van der Lin de bij ..De Landbouw" en me- rareeróe o.a. pijn dei>i ut als boénr.aker en fabrieksarbeider, OU tenslotte te komen bij zijn werkzaamheden als melkbezor- gei welke functie hij nu de laaaste 12 jaren vervult en in weke hoedanigheid menige husvrouw den heer Van der Lin da kent. Hij bracht tenslotte dims ijv^r en kameraadschap nar vorén en wensehto hem no( vele prettige arbeidsjaren in dezelfde goede verstandhou ding toe, maar vooral in goede gaondheid. Daarna overhandig- dehij hem namens het Jubileum- fonds een enveloppe met inhoud {isteren werd de jubilaris en zijl echtgenoote op h,et priyé- kaïtoor door den directeur en ds commissaris van ..De Land- b«w" ontvangen. Bij dit onder- \i& werd de jubilaris toege- pfcken en zijn echtgenoote een bloemenmand gepresenteerd. Ten slotte werd ook hier een enve loppe met inhoud aangeboden. De heer Van der Linden kon daarna den verderen dag in huwelijken kring doorbrengen. AVitcc van Haamstede". Donderdagavond werd door het Noord-Hollandsch Tooneel voor de afd. Leiden van „Vreugde en Arbeid" een opvoering gegeven van „Witte van Haamstede", dra ma in drie bedrijven van J. W. van Cittert. Er werd uitstekend gespeeld en de toeschouwers hoewel niet gewend aan zulke dramatische gegevens leefden van begin tot einde ten volle mee. Ton v. Otterloo speelde voor treffelijk de rol van Witte van Haamstede en Adri Dozy was zijn bekoorlijke tegenspeelster. Carl Veerhoff was Gerrit van Voorne, de tegenvoeter van den Witte. De overige rollen werden vervuld door Willem v. d. Veer (kastelein Mante), Jan Jaspers (de jonge graaf Willem v. Oosi tervant), J. v. Erp (vertrouwens man van den graaf), Henk Sluy- ter (dr. Nicodemus) en Jean Sta pelveld (Guy, stedehouder van Airsterdam). M. Zonderop. schspel in de Stadsgehoor- zffll. Vanmorgen werd door Vreugde en Arbeid in samen werking met den Ned. Volks- dienst voor de kinderen wier vader in liet buitenland werkt, een Paaschbijeenkomst gehou den in de Stadsgehoorzaal. De heer Moonen, gewestelijk leider van V. en A. leidde deze bijeen komst. waarbij o. a. aanwezig waren de burgemeester, mr. R. N. de Ruyter van Steveninck en de heeren Rietstap en Schilling, van de landelijke leiding te Am sterdam. Onder regie en met medewerking van den heer A. Schulin.fi werd doorna het spel „En toch wérd het lente" ten tooneele gevoerd door kinderen van de kinderclubs in Amster dam. De kinderen leefden met het gebodene ten volle mee. Eenige attracties verhoogden het gezellig bijeenzijn. BIOSCOPEN. De Vlaamsehe film „Veel ge luk, Monica" gaat voor het Paaschprogramma in 'tLuxor- theater. In deze film zien we de geschiedenis verhaald van een jong meisje, dat zich met een zusje en twee vriendinnen door de moeilijkheden van het leven moet heenslaan en zulks natuur lijk ook doet. Een film, die zich niet boven het middelmatige verheft. Dat het circusleven een ge liefkoosd onderwerp is voor film- uitbeelding, wordt deze week wel geillustreerd door het f°it. dat twee Leidsche theaters een circusfilm op haar programma hebben staan. Zoo heeft T r i a- n o n de film „Circus Kenz", waarin een beeld wordt gegeven van het ontstaan en den groei van een circus tot een der groot ste in het land, dank zij de con currentie van een ander circus- bedrijf. Hoewel de inhoud hoofd zakelijk uit stoute stukjes en ge durfde toeren bestaat, noopt een enkele scène ons tot eenigê re serve. In R e x gaat de reprise van „Tonelli", die ook het circusle ven tot onderwerp heeft. De be kende driehoeksverhouding ligt ook hier ten grondslag aan het gegeven van deze film, zoodat men deze rolprent gewapend met de „gave der onderscheids" moet bezien. In L i d o gaat de operettefilm „Liefdes-première", de geschie denis van een operette-diva, die er eigenaardige denkbeelden om trent het huwelijk op na houdt, welke echter als sneeuw voor de zon wegsmelten, als de ware Ja cob in de persoon van een be gaafden jongen componist ver schijnt. Omwille van meergemel de ideëeii is eenige reserve ge- wenscHl; overigens geen kwade film. In C a s i n o is het Pedro moet hangen", een vjeemd aan doend filmverhaal, dat den be kenden acteurHeinrich George te zien geeft in een milieu en in een èpel, dat wel zeer afwijkt van het gebruikelijke genre. Het is een woeste film, spelend in Zuid-Amerika, doch ondanks al le Zuidelijke levendigheid een vrij onschuldig geval. H. Geise AGENDA. Par. O. L. Vr. Hem. en St. Jozef. Zondag: Hoogfeest van Pa- schen, de Verrijzenis-dag van onzen Zaligmaker, 'n schoone belofte voor de toekomst! Na lij den verblijden! Maandag: half 8 Jubi'latekoor. Dinsdag: Gez. H. Communie; 's avonds half 8 M. C. afd. meisjes. Dus niet meer op Zondag. Nu ver wacht ik 'n geweldige opkomst! W. J. A. Mulder, pr., Dir. M. C. Zooals je weet, is vandaag onze Directeur jarig. Ouder gewoonte zijn natuurlijk drommen congre- ganisten hedenmorgen kerk waarts gegaan. Velen echter kon den door werkzaamheden en om andere redenen vanmorgen niet aanwezig zijn. Laten we nu dit afspreken: Dinsdagmorgen om 7 uur zullen we allen present ziin. ditmaal met lint en medaille, om gezamenlijk voor den Directeur de H. Mis op te dragen en de H. Communie te ontvangen. Gaat zooveel mogelijk vóór 't dwars- pad zitten. Afgesproken? Tot Dinsdag dan. Raad. Sint Odo-Koorknapen. Zon dag, geheele Schola zingt in Hoogmis en Lof. Maandag: ge heele Schola zingt in Hoogmis. Woensdag: 7 uur Lof. Donderdag: half zes geheele Schola repetitie. Zaterdag: 7 uur Lof. Allemaal Zalig Paschen en zorgt, dat je present bent en je uiterste best doet, hoor! Denkt ook aan de re petitie op Donderdar. Dat is voor een bijzondere gelegenheid, waarover ik' je Donderdag zal vertellen! Tot kijks! Kapelaan E. A. M. Paap. Huisartsen. Zondag 9 April wordt de Zondagsdienst te Lei den waargenomen door de dok ters v. Bockel, van Es, de Bruijr ne, Kcrtmann en v. Leeuwen. Op 10 April nemen waar de dokters van Alphen, Flim, Kors. Veldhuyzen en Simons. Te Oegstgeest wordt op le Paaschdag waargenomen door dokter Hugenholtz, tel. 20390. Apotheken. De avond nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 8 April 20 uur tot Maan dag 10 April 8 uur waargenomen door de Apotheek D. G. Kok. Rapenburg 9 tel 24807 en de Apotheek „Tot Hulp der Mensch- heid". Hooigracht 48 tel. 21080. Te Oegstgeest door de Oegst- geestsche Apotheek. Raadhuis park 8, tel. 26274. Van Maandag 10 April 8 uur tot Zaterdag 15 April 8 uur wordt waargenomen door de Apotheek Boekwijt, Breestraat 74, tel. 20552 en de Haven-Apo- theek, Haven 18 tel. 20085. Te Oegstgeest door de Oegstgeest- sche Apotheek, Raadhuispark 8, tel. 26274. Te Oegstgeest wordt op 2e Paaschdag waargenomen door dn Leemhuis, tel. 22030. LEID SCHEND AM. Verdron ken. Gistermiddag 3 uur is 'n 49-jarige man R. uit Schiedam met ziin rijwiel aan den Vlièt- weg in de Vliet te water gereden. Spoedig toegeschoten hulp wist hem spoedig op het droge te brengen, doch, ofschoon gerui- men tijd kunstmatige ademhaling werd toegepast, bleken de levens geesten reeds geweken en kon dr. Perquin slechts den dood consta- teeren. Naar men ons mededeel de, was het slachtoffer lijdende aan toevallen en moet een dezer toevallen de oorzaak ziin geweest, dat hij te water raakte. Gemeentel. Aankondiging inzameling huisvuil. Op den tweeden Paaschdag zal geen huisvuil worden inge zameld. Het ophalen uit die perceelen, welke gewoonlijk op Maandag worden bediend, zal nu plaats vinden op Donderdag 13 April e.k. De Diredteui Gem. Reini- gings- en Ontsmettings- dienst. OFF. MEDEDEELINGEN. INLEVERING TABAKSBONNEN. Handelaren in tabak kurinen met ingang van 10 April 1944 de tabaks bonnen behalve in de week na afloop van den geldigheidsduur tevens in de 'tweede week van den geldigheidsduur der bonnen bij de distributiediensteri inleveren. In verband hiermede kun nen de detaillisten de bonnen „15 Ta bak'' en .,16 Tabak'' reeds in het tijd vak van 10 tot en met 14 April aan staande bij den distributiedienst in leveren. Zij dienen echter steeds bij de inlevering het gebruikelijke mini mum van 100 rantfeoenen in te leveren en daarboven in veelvouden van 100 rantsoenen. Handelaren in groente en fruit die nen de van 2 t/pi 8 April '44 van hun klanten ontvangen bonnen „groente 5de periode '44" op Dinsdag 11 April en Woensdag 12 April a.s. bij de plaat selijke distributiediensten in te leve ren ter verkrijging van toewijzingen. Zij moeten deze toewijzingen van 13 t-m 15 April bij het plaatselijk verdeel- kantoor inleveren, ten einde een toe wijzing te verkrijgen, waarmede zij zich van 16 April t/m 13 Mei kunnen bevoorraden. A AN VU LUNG STOE WIJZINGEN" BRANDSTOFFEN. In verband met de beëindiging van het quoten jaar 1943/'44 dienen alle nog in het bezit van brandstoffenhande- larèn zijnde brandstoffenbonnen en bijzondere toewijzingen oc-k de bij zondere toewijzingen, welke een na 14 April 1944 gelegen vervaldatum dra gen vóór 1 Mei 1944 bij den distri butiedienst te worden ingewisseld tegen aanvullingstoewijzingen. Dit geldt ook voor de bijzondere toewij zingen, welke uitgereikt zijn aan de verbruikers van de groep E, voor zoo ver de brandstoffenhandelaar op den dag van inlevering over deze toewij zingen beschikt. De inlevering van brandstoffenbonnen en bijzondere toe wijzingen kan van 11 April tot 1 Mei a.s. bij de distributiediensten geschie den in elke hoeveelheid, zonder dat een bepaald aantal minimum-eenheden is voorgeschreven. Indien en voor zoo ver handelaren nog in het bezit zijn van bonnen 20 BV. 21 BV en 22 BV. doordat zij destijds niet tijdig het voor inwisseling voorgeschreven mi nimum aantal van 130 eenheden heb ben kunnen bijeenkrijgen, zullen zij bij wijze van uitzondering in de ge legenheid worden gesteld, ook deze bonnen in het tijdvak van llApril tót 1 Mei a.s. tegen aanvullingstoewijzin- gën om te ruilen. OFFICIEELE LANDBOEW- MEDEDEELINGEN voor de provincie Zuid-Holland COUPURES VOOR DEN AANKOOP VAN UNNENWEEFSELS Ter voorkoming van misverstand wordt aan de houders van coupures voor den aankoop van linnenweefsels, welke zij als telers van vlas ontvin gen. medegedeeld, dat de coupures uit sluitend de plaats innemen van een speciale vergunning voor den aankoop van linnenweefsels. De coupures heb ben een waarde voor den aankoop van vier gulden linnenweefsels, welk be drag moet worden betaald aan den detaillist, op basis van de in het pers bericht van 7 Februari j.l. vermelde pni2en voor de verschillende goede ren. LEVERING VAN NUCHTERE KALVEREN Hoewel voldoende bekend mag wor den verondersteld, dat na 6 Maart J.l. de handel in rundveebonnen niet meer is toegestaan, blijkt dat thans een groot aantal bonnen van geleverde nuchtere kalveren wordt verhandeld. Bij de leverjng van nuchtere kalveren is het niet mogelijk direct te contro leeren of de dóór een veehouder aan geboden kalveren uit eigen veestapel afkomstig zijn, zooals wel kan ge schieden bij runderen, die Van een registratiemerk zijn voorzien en waarr- voor tijdens het vervoer een geleide- biljet is vereischt. De veehouders wor den echter ernstig gewaarschuwd geen bonnen van nuchtere kalveren te koo- pen. In den loop van het leverings jaar 1944 zal slechts een aantal bonnen van nuchtere kalveren.- wonden afge boekt als overeenkomt met het aantal koeien, hetwelk dit jaar heeft afge kalfd, verminderd met het aantal kuiskalveren, in 1944 geboren, dat wordt aangehouden. VOEDERBIETEN Telers, die een vordering tot ter be schikking houden van voederbieten hebben ontvangen, kunnen, indien de ze bieten nog niet door den daarvoor aangewezen handelaar zijn afgenomen- deze vordering als vervallen beschou wen en de bleten op eigen bedrijf vervoederen of vrij verkoopen met i achtneming der daarvoor vastgestelde* p*f«zen. AANKOOPVERGUNNINGEN KUIKENS Daar geen aankoopvergunningen] voor kuikens meer1 worden afgegeven, is het aanvragen daartoe onnoodig. AANHOUDEN VAN PLUIMVEE Vergunningen voor het aanhouden^ van pluimvee worden slechts verstrekt aan personen, die in den landbouw- hun hoofdberoep hebben, met inacht neming van de verdere bepaling opleiding voor: NEDERLANDS DUITS ENGELS RAPENBURG No. 57 5001 BAKH. ROZENBOOMSTR.. No 39 - LEIDEN dubbel welkom! Vader's volkstuin is een dubbele gezöndheidibron voor de peuters: ze g® nieten daar van de vrije J natuur en smullen thuis fan de versche groenten. Zorgt ook U voor het welzijnvan Uw gezin en tracht nog vandaag een volkstuintje te huren, 't Is een genot, •j zomerliederen dag een andere groentesoort en s winters een kast vol weck ot inmaak. Heusch, Uw moe.- te wordt beloond, want WIE ZAMT - ZAL legen storting van 25 ct. op postrekening 425300 Rijks-UHgeverij ie s-Gravenhage onlv.ngl U Infer*.»» b°'^ Vo.ding,g«w*.,®n ln ,,e*n P) Vo«dlng,g«w.,..n In .lg«n t"ln. f. 500.- BELOONING voor depgene, die in- lichtingefi verschaft -tot terugbehtoming van de op 24 Maart jl. te Den Hoorn bij Delft door dief stal verdwenen pl.m. ISO M. Tuinrails (70 cM. spoorbr. 7 kg.) Adres van dèn gedupeer de. te bevragen aan het Eureau van dit blad. on der no. 4971. met dubb. oven 4-vlams, merk Juncker en Ruh, ter ruiling voor opvouw bare kinderwagen of pri ma Heerenrijwiel 4959 LANGEZAAL Hoogewoerd 128B Ook Uw adres voor artistiek haarknlooen 2de Paaschdag van 8.30 tot 12 uur geopend, andere dagen van 7.30 tot 7 uur. Wij garand**ren U een vlotte 1ste Klas bediening! Salon ..Antiseptic" 5004; R.K. DAMES-GYMNASTIEKVEREENIGING 99* Gymnastiekuitvoering onder leiding van Mevrouw A. HOLTZ—KELLENAERS, op Woensdag 12 April ajsi, des avonds te 7 uur in de STADSGEHOORZAAL Plaatsbespreking, bij loting, des middags 2 u. a.d. zaal mm SCHOUWBURG - LEIDEN mm 2e PAASCHDAG Aanvang half 3 „GOOSSENS VOLKSTOONEEL" brengt ten tooneele het beroemdfc en meest boeiende sprookje voor groot en [klein Ieder kind zal medeleven met de lotgevallen van Hans en Grietje en. hoe de heks in den oven wordt verbrand. 2845 EEN GENOTVOLLE MIDDAG! UITBUNDIGE VROOLIJKHEID! Prijzen: 50, 70, 90, 1.25 en 1.50. Bespreken: vanaf Dinsdag 10 uur bij Boekhan del VAN ZWICHT, Breestraat, en op den dag der voorstelling a. d. Schouwburg van 111 u.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3