52 VLOEBA F150.- BELOONING WINKELJUFFROUW C. INI. KAT BRIDGE! Te hoop gevraagd Wtaison van der Vlist Botermarkt 3 cl. Frans - Duits Engels L. VAN BEVEREN NET MEISJE IEDERE HEER Scheren, Haarsnijden, Mas sage, Watergolf, Perm. enz. JONGSTE BEDIENDE In de Paaschweek naar 4 9 5e STAATSLOTERIJ 19639 19664 19875 19694 19700 19780 19802 19371 19877 19896 19967 19974 Verloofd: PIET RUTTEN en NEL VAN DENZEN Hillegom. Meerstraat 70. Noordwijkerhout, Jansenstraat 2, 9 April 1944. 2877 Op 23 April hopen j J onze geliefde Ouders M. O VERDIJK j j E. OVERDIJK— i VAN STEENBERGEN den dag te herdenken, 2 dat zij vóór 25 jaar in I het huwelijk traden. S 6 Dat God hen nog lang l moge sparen is de j j wensch van hun J J dankbare kinderen j kleinkind en j 3803 verloofde. j Leiden, 4 April 1944. Nieuwe Rijn 110. Heden overleed in het Sint Elizabeth-zieken huis te Leiden, tot onze diepe droefheid, onze lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Zuster en Be huwdzuster geertruida de jong Weduwe van H. H. SANDERS in den ouderdom v. 71 j. Ede, Laan 1933 No. 4: J. S. v. AANHOLT— SANDERS Neu Brandenburg: J. M. H. v. AANHOLT Ede: joop V. aanholt Leiden, Houtlaan 3: Dr. M. brongersma sanders Dr. l. D. bron gersma titia hidde ■Gravenhage- b v.d. WETERING DE ROOY—DE JONG J. E. v. d. WETERING DE ROOY. Leiden, 2 April 1944. De overledene is opge baard in de Rouwkapel van het St. Elisabeth- ziekenhuis. 2874 De begrafenis is bepaald op de begraafplaats „Westerveld", Donderdag 6 April na aankomst van trein 11.50 uur, halte Drie huis-Westerveld tNa een langdurig, doch blijmoedig ge dragen lijden, over leed. vol overgave aan Gods H. Wil, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk, onze lie ve Dochter en Zuster constance theodora martina brouwers in den jeugdigen leef tijd van 23 jaar. Haar diepbedroefde Oudej^ en Zuster: TH. BROUWERS A. E. M. BROUWERS- DIELS TONNY BROUWERS Leideh. 3 April 1944. Da Cpstastraat 32. De begrafenis zal plaats hebben oP Don derdag 6 April a.s. op het R. K. Kerkhof te 11 uur. 4905 De plechtig gezongen H. Mis van Requiem zal gehouden worden op Dinsdag 11 April a.s., des morgens om 9.30 uur, in de Paro chiekerk van den H. Leonardus (Haagweg). Rozenkransbidden; Dinsdag- en Woens dagavond om 8 uur aan het sterfhuis. <7* Te koop een in prima staat zijnd jaquet en vest prijs f 95TROSSEL, Hoogewoerd 109. 3230 t Heden overleed, tot onze diepe droefheid, nog geheel onver wachts, voorzien van het H. Oliesel, onze in nig geliefde Moeder, Behuwd- en Groot- moedeten Tapte maria johanna {viargaretha V Van rijn WedXW.i CORNELIS MARTINIS GORDIJN in den oudgrdom v. 70 j. Uit aller naam, A. N. &ORDIJN. H'woude, o April 1944 Dorp D 227 De begrafenis zal plaats hebben op Don derdag 6 April a.s. ten 9.30 ure op het R. K. Kerkhof te. Hazers- woude (Dorp). 4902 Gevraagd een net WERKMEISJE voor den dag of d. en n. Hotel CENTRAL, Bree- straat 49. 3751 gevraagd voor spoedige indiensttreding. Zij die met het vak bekend zijn genieten de voorkeur. Boekhandel en Leesbi bliotheek „RECORD", Apothekersdijk 35. 3781 Voor de verkiezing van een Hoofdingeland en een Hoofdingeland plaatsver vanger voor het 6e Dis trict van het Hoogheem raadschap van Rijnland, te houden op Donderdag 6 April verzoeken wij de stemgerechtigde Ingelan den weder hun stem te willen uitbrenger op de aftredende leden c. w. g. alkemade als Hoofdingeland en P. J. warmerdam Hzn als Hoofdingeland Plaats vervanger. 3758 Eenigo belangstellende Ingelanden. FACELSTRAAT 18 Leraar M.0. Beëdigd Vertaler Bijwerken H. B. s. en Gymn, Toezicht op huiswerk. Opleiding examens. Tallooze enthousiaste cursisten far de schriftelijke Br id ge- cursus Tschrakrf In 1 maapd kunt I overal meebrldgëp! Stort f 7.50 p. postfw. pp„Scholar" Postbus 90 - Leiden en U optvangt gedu rende 1 maand iedere week een les! 2892 Ter overname aangeb. 1 theetafel f 95. 1 salontafeltje f 95. 1 dresspirtje 95. DE KOCK, V. Zuylen v. Nijeveltptraat 178, Was senaar. 2850 bloemkoolplanten, in alle soorten: uienplanten, an dijvie;, sla-, spitskool- en apdere koolplanten; aubergine- en paprika- planten. Aanbiedingen te richten aan Postbus II TE LOOSDUINEN. NET MEISJE b z. a. als Huishoudster in moederloos gezin, leeft. 24 jaar. altijd als zoodanig werkzaam ge weest. Br. no. 3755 bur. van dit blad. GEVRAAGD voor dag of d. en n. bij j. SCHRAMA, Rijndijk 142, Voorschoten. 3783 GELDBELEGGING Panden voor geldbeleg ging te koop e gevraagd. Brieven aan L. PUNT, P Potslaan 66* Overschie die prijs stelt op een vakkundige behan deling bezoekt onze moderne Salon voor Op kantoor van machinefabriek te ctëzet stede wordt voor onmiddellijke indiensÉreding gezocht een mannelijke ft Br. onder no. 2894 bureau van dit blad. firm 10 GOEDKOOPE DAGEN I Goeden Vrijdag tot en met Zondag 16 April |amsteroah| w huls om in een gezellig tehuis door muren en plafonds te vernieuwen met VLOEIBAAR BEHANG (ook aar, te brenger, over oud behang) Vraagt inlichtingen aan Uw schilder of aan Verffabrfek H. J. DE JONG FOKKESTRAAT, LEIDEN,TEL.21254 en een GESCHENK! Zaterdagmorgen verloren een bruin lederen damestasch (LangebrugSteenschuur Levendaal), inhoudende: Gedachtenisfoto's, dis tributiekaarten, sleutels, Ausweis, geld, etc. etc. Vinder ontvangt f 150.en een geschenk. Voor aanwijzingen 50.belooning. Zwaar gedupeerd door Ausweis etc. VULPENKLINIEK, Breestraat 145. Na 6 uur Ketelboetersteeg 7a. 3845 IN RUIL bruine damesschoenen pl. hak, m. 39 nieuw voor dito m. 38. Br, dames schoenen m. 37 z.g.a.n. voor dames zomerschoe nen m. 38, Gerrit Dou straat 95, Leiden, 2 bellen. 3745 TREKKING VAN MAANDAG S APRIL 1944 EERSTE KLASSE Ie TREK&INO IIOOGE PRIJZEN I f 25.000.—» 21030: f 1500.— 13581; f 1000.— 12347. 20211 1 400.— 14171, 23513; t 200— 4259. 16759. 17983, 21479; II 12437. 14572. 21093, 25738. FRUZEN VAN 116—, 1023 1050 115» 1101 1192 1212 1242 1297 1333 1339 1364 1381 1383 1430 1437 1450 1454 1483 1501 1600 1619 1645 1651 1662 1670 1693 1698 1709 1728 1819 1828 1828 1851 1913 1923 1933 1979 2001 2009 2043 2128 2133 2284 2323 2374 2417 2441 2463 2460 2542 2555 2589 2669 2721 2738 2752 2782 2791 2845 2853 2870 2874 2885 2886 2900 2908 2946' 2981 3045 3063 3078 3083 3110 3148 3176 3200 3220 3226 3234 3247 3264 3273 3332 3375 8377 3383 3437 3462 3469 3484 3502 3524 3557 3574 3583 3598 3675 3683 3698 3714 3742 3771 3780 3811 3849 3853 3881 3890 4068 4137 4211 4258 4294 4375 4486 4494 4510 4534 4553 4619 4639 4669 4718 4722 4723 4753 4755 4771 4880 4889 4917 4920 4950 4967 4973 4993 5017 5058 5086 5088 5104 6125 5207 6210 5245 5264 6275 5346 5352 5360 5382 5384 5385 6400 5437 6467 5469 5473 5478 5584 5593 5643 5712 5729 5743 5747 5763 5790 5801 5851 5901 595» 5991 5995 6006 6070 6097 6157 6177 6199 6202 6208 6212 6252 6258 6271 6282 6315 6375 6378 6387 6460 6483 6495 6550 6562 6583 6614 6633 6635 6695 6699 6708 6709 6727 6733 6737 6773 6787 6881 6900 6901 690B 6922 6925 6944 6968 7028 7032 7098 7113 7136 7157 7222 7231 7333 7348 7353 .7397 7415 7440 7500 7518 7524 7528 7547 7581 7645 7656 7702 17758 7824 7939 7958 7907 7971 7989 0015 8321 8086 8098 8099 '8191 8266 8280 8324 8349 8482 8548 8548 8552 8560 8637 8609 8626 8641 8743 8842 8849 8859 8860 8914 8918 8984 8998 8999 9025 9092 9128 9137 9139 9303 9321 0383 9424 9459 9520 9583 9619 9649 9745 9759 9848 9907 9944 9947 9961 9982 10015 10037 10038 10124 10146 10172 10220 10247 10308 10314 1033S 10401 10497 10510 10534 10671 10707 10835 10863 10922 10934 11075 11147 11159 11187 11293 11302 11305 11368,11384 11386 11393 11407 11422 11532 11535 11537 11552 11583 11587 11678 11682 11697 11710 11773 11778 11867 11907 11985 11998 12010 12054 12108 12122 12142 12151 12176 12179 12196 12269 12277 12281 12326 12334 12401 12425 12493 12498 12603 12625 12635 12661 12704 12722 12729 12763 12772 12798 12853 12922 12977 12985 12986 13010 13032 131U 13161 13174 13223 13334 13387 13413 13474 13479 13567 13657 13673 13766 13794 13831 13839 13843 13920 13961 13992 14006 14163 14168 14193 14197 14325 14358 14497 14519 14524 14543 14555 14611 J4629 14645 14667 14719 14729 14817 14867 14917 14921 14943 14950 14979 15012 15066 15075 15108 15116 15211 15212 15217 15218 15243 15257 15326 15339 15343 15363 15408 Jr™ 22 15433 15454 15546 15556 15601 15612 15625 1564b 15714 15748 WJl 5783 15826 15834 15860 15303 15935 15938 15947 15955 16013 16065 16095 16106 16121 16143 10176 16219 16275 16312 16323 16486 16489 16604 16633 16689 16697 16710 16773 16775 16785 16792 16794 16856 16913 17168 Ultï 4222Ü J7334 17389 17411 17429 17463 17487 17489 17491 17519 17521 17556 17559 l7564 17623 17693 17807 17822 17825 17843 17881 17883 17903 JZ22? Jo222 J 2 17950 17993 18073 181C0' 18168 18218 18254 18255 '8268 I222J 18413 18431 18432 18467 18476 18520 18535 18543 18558 leoïl 18636 12295 18719 18722 18724 18728 18731 18814 18824 18836 18839 18860 18902 18907 18960 19002 19018 19123 19213 19238 19282 19297 19345 19365 19385 18386 19392 19394 19395 19423 19493 19505 19519 10578 19617 fXi -S S 20069 20074 20083 20110 20120 20135 20163 20207 20263 20276 iS? 2S222 20348 20377 20407 20411 20457 20488 20494 20514 20540 2SSSJ S?S?S S? - 20685 20716 20727 20776 20794 20804 20831 20932 20949 20986 21019 21073 21084 21163 21195 21196 21199 21229 21245 21260 21354 21367 21368 21388 21415 21423 21476 21572 21580 21650 21661 21679 21689 21701 21713 21723 21739 21751 21766 21848 21871 21927 22024 22076 22104 22169 22249 22280 22298 22342 22373 22417 22419 22429 22484 22554 29561 S2 SS 22702 22725 -22784 22868 22913 22950 22992 23024 23025 23048 23131 23149 23169 23178 23199 23245 23260 23269 23284 23298 23351 SS ESS ?3423 23440 23499 23517 23545 23582 23605 23613 23640 23693 23719 23766 23776 23835 23874 23922 23923 23963 24023 24114 24169 24M7 24209 24225 24232 24241 24287 24288 24383 24474 24487 24497 24547 24623 24640 24648 24650 24693 24730 24735 24762 24829 24866 24910 24923 22222 24978 24983 24992 25026 2S044 25098 25152 25216 25217 25232 25246 25270 25291 25394 2S921 25328 25333 25336 25365 25395 25402 25439 SS85 2^ Hm 25546 255£Ï 25021 25693 25771 2585» 2567» 25887 25911 Nette jongelui die wen- schen te trouwen zoeken HUIS Of ONGEM. KAMERS te Leiden of omgeving. Br. a. d. agent v. a. blad J. G. LUIJNENBURG, Vernedepark 7, Voorscho- i ten.2881 Voor driejaarlinge paar den een WEIDE GEVRAAGD J. M. MOREN, Vrieze- koop 362. Leimuiden. WONINCRUIL HaagLeiden. Beneden woning, 3 kamers, keu ken, tuin, voor groot be- ntden of heel huis in Leiden. J. H. v. VUGHT, v. Meursstraat 18, Den Haag. 3754 AARDBEIENPLANTEN TE KOOP Ipl.m. 10.000 Mad. Matho, ook in klei ne partij tegen elk aan nemelijk bod. Te zien op den tuin,' H. v. DAM, Heereweg 52a. Warmond ZAAIT ZELF UW TABAK soort Burley, goudgeel blad, zeer vroeg! voor 1.meer dap 1000 plantjes, onder rembours JAC. M. STRAVER. Boomkweeker, Zuidkade no. 93, Boskoop. 2860 Wie helpt nette R. K. Jongelui, die wenschen te trouwen, aan GEDEELTE VAN HUIS ongemeubileerd) met gtfbruik van keuken, of geimpr. keuken. Liefst in Leiden of Leiderdorp. Br. no. 3756 bur. v. d. bl. R. K. KERKBESTUUR van de Parochie van den H. Joseph te Wassenaar, De rentegevende pn ren- telooze gedeelte^ der restanten Van de 5% obli gatieleening anno 1930, oorspronkelijk groot f 180.000.en van dg 4% obligatieleening anno 1932, oorspronkelijk groot 30.000.worden,;* per 1 April 1944 aflosbaar gesteld met rentebetaling tot 1 Mei 1944 bij de Haagsche Bankvereeni- ging N.V. te 's-Graven- hage. 2861 3% obligatieleening ten larte van het R. K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Joseph te Hillegom anno 1944 groot 210.000. EXTRA-UITLOTING Uitgeloot en betaalbaar Juni a.s. ten kantore van de Haagsche Bank- vereeniging N. V. te 's-Gravenhage de vol gende obligaties: ad. 1000.— no. 54, 74. ad f 500.no. 184A en B. en 201 A. en B. 2867 "2" Verloren Zaterdag j.l. zilveren armband met lila steen, vermoedelijk in de Stadsgehoorzaal of van daar via Breestraat naar Oegstgeest. Tegen beloo ning terug bezorgen A. SCHIPPERS, Wijttenbach- weg 83, Oegstgeest. 3819 <2* Wie wil ruilen een lap gebloemde zijde 4 M, voor een 2 pers. eiken- of En- gelsch ledikant, liefst eiken desnoods met bijbet. N. J. SCHOONDERWOERD Rijndijk A 56, H'woude, 2" Verloren een jjouden armbandpolshorloge, gaan de van den Hoek tot de R.K. Kerk te Leimuiden. Tegen bel, terug te bez. bü agent B. VERHEUGD no. 4903, Leimuiden. "3? Verloren gaande van Hazerswoude naar Bos koop een verchroomd nikkel heeren polshorloge met dito banden, gedach tenis. Tegen bel. terug te bez. W. J. SCHALKWIJK Nieuwstr. 103, Boskoop. 2 Wie ruilt een gr. m. wintermantel o. kw., voor jongenspak 1718 jaar en een wit wagenvacht en eenige truitjes en luiers v, trainingspak of bdoek en trui 7—8 jaar. Roodborst- straat 46, Leiden, 3292

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 4