Signaal NAVO is symbolisch Harde eis van PvdA: Geen modernisering kernwapens Bier Kies ow kado >ejaarde Surinamers ten onrechte geweerd' j x-Beatle John Lennon in New York vermoord «Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolkt en droog e. In deze krant Breznjew verdedigt inval CDA voorzitter vindt standpunt voorbarig 7T' - Bernhard noemt order voor doden SS'ers 'grap' Zout van Franse kalimijnen wellicht per schip naar zee Actie voor plattelandsarts Trouw Droogweg ftichting eist gratis terugkeer naar Nederland: BezorgTroow een nieuwe abonnee I rouw 38STE JAARGANG NR 11118 WOENSDAG 10 DECEMBER 1980 Veel bewolking en waarschijnlijk droog Middagtemperatuur van ach» graden in Limburg tot zeven graden in het noordwesten. Krachtige tot stormachtige zuidwestenwind kracht zes tot acht Morgen en overmorgen, veel bewolking en enige tijd regen. Geleidelijk hogere temperaturen Morgen: zon op 08.36; onder 16.26; maan op 10.44; onder 19.21 LOSSE NUMMERS 65 CENT iko Ono, de vrouw van John Lennon, zoekt steun bij manager id Geffen, als de werkelijkheid tot haar doordringt. BEWÏORK De voormalige Beatle John Lennon is gisteren jet t (ie Aal van zijn flat in New York vermoord. HIJ werd door iischoten getroffen en was vrijwel op slag dood. Met zijn i sBjden verliest de muziekwereld een van de vruchtbaarste lVC j inschrijvers. man die van de moord wordt chuldigd is de 25-jarige fotograaf rk David Chapman uit Honolulu, raii. Hij had zich de hele avond bij flatgebouw opgehouden nadat hij der op de dag Lennons handteke- g had gekregen op diens nieuwste ..Double Fantasy". Een motief rde moord is niet bekend. Lennon ontpopte zich als ideo- g van The Beatles. Samen met McCartney schreef hij voor dit Isch geworden kwartet hon- Iledjes. die stuk voor stuk BRUSSELDe NAVO heeft met het paraat houden van het NAVO- smaldeel op de Atlantische Oceaan aan de Sowjet-Unie „het zwakste mi litaire signaal gegeven wat mogelijk was". Dit zei minister De Geus giste ren in Brussel na afloop van de eer ste vergaderdag van de NAVO-de- fensie planning comité. De zes schepen van de permanente marine-eenheid gelden als symbool van de NAVO-samenwerking en moeten als zodanig uitdrukken dat een eventuele Russische inval in Po len de NAVO niet koud laat. De vlooteenheid krijgt overigens een la ge paraatheidsgraad. De schepen ke ren vrijwel allemaal terug naar hun thuishavens, de bemanning gaat ge woon op kerstverlof maar moet wel bereikbaar blijven. Minister De Geus zag geen heil in nog andere militaire signalen naar de Sovjet- Unie. Geheel los van Polen zullen de NA- VO-defensie ministers deze week op Nederlands voorstel besluiten een tweede NAVO-marine eenheid te vormen. Deze eenheid krijgt geen permanente status, maar wordt ge vormd op afroep. Die tweede een- door Ferry Mingelen heid is in het bijzonder bedoeld om de Amerikaanse marine op de Mid dellandse Zee te vervangen, indien nodig. Drie procent De defensieministers bespreken in Brussel maatregelen om de NAVO- defensie-inspanning op een hoger peil te krijgen, gezien de groeiende kracht van het Warschau-pact en met name ook in het verband met die Russische inval in Afghanistan. De noodzaak voor de Verenigde Staten om de militaire aanwezigheid in het gebied rond de Perzische Golf te verhogen, leidt ertoe dat de Europe se NAVO-landen zelf meer in Europa moeten doen. In dat verband oefent de Amerikaanse regering druk uit op de NAVO-partners om toch vast te houden aan dc afspraak dat jaarlijks de defensiebudgetten met rond drie procent reëel zullen stijgen. Een aan tal NAVO-landen, waaronder Neder land, ziet daartoe door de economi sche problemen echter geen kans. De hoogste militaire NAVO-com- mandanten hebben de defensiemi nisters een somber beeld geschetst van de krachtsverhoudingen tussen Oost en West. De kracht van het Warschaupact en met name van de Sowjet-Unie blijft toenemen en de NAVO houdt dat onvoldoende bij. In militaire kring twijfelt men er al aan of de afgesproken drie procent wel genoeg is om de NAVO-verdediging op peil te houden. De Geus Het pleidooi van de Amerikaanse regering en de militaire NAVO-com- mandanten zal echter geen effect hebben op de Nederlandse beslissing dat in 1981 de groei van het defensie budget slechts anderhalf procent zal zijn. Minister De Geus wees er giste ren op dat er een relatie bestaat tussen de defensieuitgaven en de so ciaal-economische situatie in het land. „Een defensieinspanning die vanwege zijr. omvang de samenle ving van binnenuit bedreigt is even verwerpelijk als een te lage defen sieinspanning die gevaren van buite naf kan uitlokken. Het is belangrijk dat het Nederlandse volk in duidelij ke meerderheid achter de defensie uitgaven kan blijven staan, ik ben op dit punt optimistisch", zei hij. Meer nieuws over de NAVO op pagina 7 PAGINA 2 'Gemengd' huwelijk niet meer zo noemen PAGINA 3: Grimmig protest van middenstand PAGINA 5: Werk Amnesty is zaak van lange adem PAGINA 7: PAGINA 9 Harriët Freezer- ring voor Mathilda Blank PAGINA 13: Van onze parlementsredactie DEN HAAG Met de PvdA valt na de verkiezingen niet te praten over de modernisering van kernwapens, of het plaatsen van nieuwe raketten op Nederlandse bodem. Bovendien zullen de bestaande twee kerncentrales Dodewaard en Borssele zo spoedig als technisch mogelijk is moeten worden gesloten. gouden hitn werden. De laatste vijf jaar leefde Lennon teruggetrokken. Hij bemoeide zich voornamelijk met de opvoeding van zijn zoon. Onlangs verbrak hij dit muzikale isolement door opnieuw een l.p. te maken. Dou ble Fantasy waarmee hij opnieuw de hitparade veroverde. Meer over leven en werk van John Lennon op pag. 4 AMSTERDAM Prins Bernhard heeft in een morgenavond uit te zen den interview met AVRO's Televlzler zijn .order" aan de Prinses Irene-bri gade in september 1944, om tweehon derd Nederlandse SS'ers dood te schieten, als een „grap" omschreven. Overigens is deze „opdracht" nooit uitgevoerd. In het tv-intervieW wordt ingegaan op de activiteiten van de prins als bevel hebber van de binnenlandse strijd krachten, die aan de orde komen in het gisteren verschenen deel 10a van het „Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog", van dr. L. de Jong. De prins geeft op deze in deel 10a voorkomende gebeurtenis als com mentaar; „Toen ik hoorde dat er een SS'er was doodgeschoten bij een vluchtpoging toen heb ik gezegd: waarom doen Jullie dat niet met alle (gevangen) SS'ers; maar als een grap, zeker niet als een order." Meer nieuws over deel 10a van de De Jong op pagina 13. Met deze twee van de zes „strijdpun ten" wil het partijbestuur van de PvdA de verkiezingen in en boven dien wil het daaraan vasthouden in de daarop volgende besprekingen over de vorming van een nieuw kabi net Deze punten zijn hoekstenen voor het beleid en indentiteitsbepa- lend voor de PvdA, aldus het partij bestuur in een schrijven aan het con gres van deze partij dat eind februari in Amsterdam bijeenkomt. Met deze twee harde punten heeft het partijbestuur alvast een pittig voor schotje genomen op de komende ka binetsformatie. Twee mogelijke coa litiepartners CDA en D'66 zijn nog lang niet zo ver om hierover harde uitspraken te doen, voorop gesteld dat zij deze punten al in een regeerak koord zouden willen vastleggen. De fractievoorzitter van D'66, Jan Ter louw, verklaarde gisteren nadrukke lijk dat tijdens de kabinetsformatie voor D'66 „alle punten bespreekbaar zijn". Op dit moment had hij „geen enkele behoefte aan dictaat van wel ke partij dan ook". Voorbarig De voorzitter van het CDA. Piet Buk man. noemde de uitspraken van het PvdA-bestuur voorbarig. Hij wees erop dat we aan de vooravond staan van een brede maatschappelijke dis cussie over de kernenergie. Daarover nu al uitspraken doen zou die discus sie overbodig maken, zo meende hij. De harde opstelling van de PvdA inzake de kernbewapening ging hem al helemaal te ver. „De PvdA zegt niet alleen, dat zij tegen modernise ring is van de kernbewapening, zij zegt ook het aantal atoomtaken van Nederland drastisch te willen terug brengen. Daarmee plaatst de PvdA zich in feite buiten de NAVO. De eerlijkheid gebiedt dat ze dat dan ook hardop moeten zeggen. Het is niet zo moeilijk om te voorspellen dat een combinatie met de PvdA na de ver kiezingen buitengewoon moeilijk zal zijn", aldus drs. Bukman. Vervolg op pagina 5 De Jong houdt zich aan zijn woord PAGINA SPORT Riskante spelletjes van Kessler Van een onzer verslaggevers STUTTGART Het transport van het afvalzout van de Franse kalimijnen per binnenschip naar de Noordzee is mogelijk een politiek haalbare oplossing van het probleem van de te hoge zoutvracht van de Rijn. Hoewel de afvoer met binnenschepen of duwbakken over de Rijn zeker niet goedkoop is, bleek gisteren in Stuttgart tijdens een vergadering van de Internationale Rijncommissie deze oplossing op de minste bezwaren te stuiten. Het kan mogelijk zijn schepen die met vracht vanaf Rotterdam stroomopwaarts varen en thans leeg terugkeren, op hun terugreis met afvalzout te laden. Op een conferentie op 26 januari in Den Haag zullen de verantwoordelijke ministers van de Rij noe versta ten een definitieve keuze moeten maken uit de verschillende mogelijkheden om het probleem op te lossen. Accijns op tabak omhoog: sigarenhandel boos. Accijns op jenever omhoog: slijters boos. Accijns op benzine omhoog: pomphouders verdrietig. Waarom, aldus de Tweede Kamer, vergeet de regering het bier eigenlijk? Nou ja. Moet de kruidenier ook nog boos worden? Kaartenmap Europa (A) Authentiek Slavisch De kaarten van alle landen van Europa kleedje (C) in een handig formaat boekje met fraai diermotief. Als onderlegger Donkerbruine kunsdederen omslag. of voor de sier Twee Dick Brana De Patiëntenbelangengroep Nederland is gisteren met een aantal koeien naar het Binnenhof gegaan om een petitie aan de commissie volksgezondheid aan te bieden. Ze zijn het er niet mee eens dat van een aantal plattelandsartsen hun apotheekvergunning wordt ingetrokken, omdat er zich in de buurt een apotheek vestigt. poppetjes <B) Twee leuke hangpoppetjes van stof Origineel Dick Bnina ontwerp. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopenje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- i een onzer verslaggevers ERDAM Volgens de fating Sociale Belangen inamers in Rotterdam is, s de onafhankelijkheid Suriname in 1975, duizen- !n bejaarde ex-rijksgenoten onrechte de toegang tot Ierland ontzegd. Zij wer- M geweigerd of terugge- !urd omdat zij geen eigen tödelen van bestaan zouden töben, ondanks het feit dat in Nederland recht hebben een AOW-uitkering. De rechtbank in Den Haag heeft vori ge maand in een kort geding een verzoek tot uitwijzing van een Suri namer nietig verklaard omdat deze recht kon doen gelden op een AOW- uitkering. Ondanks deze uitspraak zijn er volgens de stichting de laatste weken toch nog verschillende bejaar de Surinamers uitgewezen. „De vreemdelingenpolitie trekt zich van onze argumenten niets aan," aldus een woordvoerder van de stichting die voor vrijdag een bijeenkomst met de Rotterdamse vreemdelingenpoli tie heeft georganiseerd waar deze kwestie aan de orde wordt gesteld. De stichting eist dat de betrokkenen op kosten van de overheid weer naar Nederland worden gehaald. Een voorlichter van het ministerie van Justitie verklaarde gisteren dat het mogelijke recht op een AOW- uitkering inderdaad geen reden is een verblijfsvergunning te verstrekken: „Men moet aantonen dat men over eigen middelen van bestaan beschikt. Het verhaal dat men, zodra men in Nederland gearriveerd is, aanspraak kan maken op een pensioen is voor ons niet voldoende". Onmogelijk De stichting vindt dat het de bejaar de Surinamers onmogelijk wordt ge maakt van hun oudedagsvoorziening gebruik te maken. „Men krijgt geen verblijfsvergunning omdat men zoge naamd geen geld heeft en men krijgt geen geld omdat men het land niet inkomt", aldus een woordvoerder van de stichting. In dit verband wordt de staatssecretaris van justitie onbe hoorlijk bestuur verweten: „Iedere burger wordt geacht de wet te ken nen, ook de staatssecretaris van Justi tie. Bij de uitwijzing van Surinamers wegens gebrek aan eigen middelen heeft zij categorisch verzuimd deze mensen er op te wijzen dat zij een AOW-uitkering kunnen aanvragen." Volgens de stichting hebben in totaal zo'n veertienduizend Surinaamse be jaarden in Nederland en Suriname recht op een AOW-uitkering zonder dat zij dit weten of gebruik van dit recht kunnen maken. Het bedrag aan niet-uitbetaalde AOW-uitkeringen vanaf de invoering in 1957 wordt ge schat op twee miljard gulden. Vol gens de wet moeten Surinaamse be jaarden naar Nederland komen om het pensioen waar ze aanspraak op maken In ontvangst te nemen. Over eenkomstig de bepalingen die ten tij de van de onafhankelijkheid zijn op gesteld komt dit recht na 31 decem ber 1980 te vervallen. Na deze datum worden Surinamers die naar Neder land komen voor de AOW als buiten landers aangemerkt. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Ristcode en plaats. Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel.: Surinamers zijn verder verplicht om tenminste zes jaar na het 59ste le vensjaar in Nederland te wonen voor zij met behoud van het pensioen naar hun geboorteland kunnen terug keren. Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfXHJW 5,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1