Spanning aan grens stijgt Polen 'nrust in Amsterdam ia ontruiming panden ijzelaars overgedragen aan regering in Teheran Kiesuwkado i Parlement In deze krant Westerse landen manen olieconcerns tot kalmte KOOP AVOND SENSATIE p net Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Buien HET WEER onge artsen voor deinere praktijk Uitstel behandeling wet voor binden lonen trendvolgers Bouw roept 1981 uit tot 'ruggenjaar' Trouw Simpel Bezorg Irouw een nieuwe abonnee rouw H 38STE JAARGANG NR 11112 - WOENSDAG 3 DECEMBER 1980 Veel bewolking en enkele regen-, sneeuw-, of hagelbuien Middagtempera- tuur ongeveer vijf graden. Matige af en toe krachtige wind uit noordwest tot noord, windkracht, vier tot zes, langs de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, windkracht zeven tot acht Morgen en overmorgen: aanhoudend wisselvallig en geen vorst van betekenis. LOSSE NUMMERS 65 CENT WARSCHAU (Reuter, AP, AFP, DPA) De spanning rond Polen is gisteren aanzienlijk toegenomen met berichten over sluiting van de grens met Oost-Duitsland en troepenbewegin gen aan de oost-grens van het land. Van bevriende zijde is felle kritiek geuit op de onafhankelijke vakbeweging Solidariteit. De EG-landen hebben de SowjeLUnie gewaar schuwd geen inval te doen in Polen en de Russische ambassadeur in de VS moest op het ministerie van buitenlandse zaken in Washington komen voor „een discussie". eden van de mobiele eenheid worden met bootwerkers op het dak van de Grote Wetering gezet. Twee Dorten van het pand zijn al Ingeramd '9e ran onze verslaggevers 3 LMSTERDAM In Amster- 35 lam bleef het gisteravond na Ie ontruiming van de Grote Petering onrustig. De politie landhaafde de afzettingen te voorkomen dat een t van circa vijfduizend de- onstranten de kraakpanden iu bereiken. demonstratie, die bij de politie 5 aangemeld, trok door de blnnen- 1 naar de omgeving van de Grote fetering. De politie versterkte haar des en voerde charges uit toen zij kogeld werden met stenen en politie had gisteren tweeduizend ►ersoneelsleden uit alle delen van het nd en een grote hoeveelheid zwaar paterieel in de hoofdstad bijeen ge acht om de vier panden aan de Weteringschans te ontruimen. Het lijfde gekraakte huis van de Grote Petering werd ongemoeid gelaten imdat daar geen ontruimingsbevel oor bestond. >e ontruiming ging gepaard met eelal kleine schermutselingen op' ferschillende plaatsen in de Amster- lamse binnenstad. Na ongeregeldhe- len in de nabije omgeving van de raakpanden, trokken enkele tlental- in jongeren door de stad. Zij richtten emielingen aan en bouwden barrica- es. ondermeer op drukke verkeersa- lers. Enkelen werden in brand gesto- fn. Zij vermeden directe confronta- met de politie. restaties blgens een woordvoerder van de po- jtie werden gisteren negen arresta- Jes verricht. Zes mensen zaten gister avond in hechtenis. Zij worden ver- pacht van openlijke geweldpleging. i het kraakpand trof de pdlitie 24 •«kers en zes journalisten aan. Zij Terwijl een sinterklaasliedje klinkt zwaait een ME-Sinterklaas met zijn schild. Ook Zwarte Piet draagt een gasmasker. Militaire bronnen in West-Berlijn en Londen meldden gisteren dat de Sow- jet-Unie opdracht had gegeven tot het sluiten van de grens tussen de DDR en Polen. Bovendien was een gedeelte van de oostelijke Poolse grens afgesloten en waren Russische troepen in staat van de hoogste pa raatheid gebracht. Vanuit WestrBer- lijn werd met name gemeld dat een strook grond in de DDR was gesloten voor Westerse militaire waarnemers, die er mogen komen voor waarnemin gen op grond van het vier mogendhe- denakkoord van Berlijn. Het Sowjet ministerie van buiten landse zaken ontkende in een onge bruikelijk lange verklaring ten stel ligste dat de Russische troepen aan de grens met Polen waren gemobili seerd. „Er is geen dringende of routi ne-mobilisatie en evenmin is er spra ke van het oproepen van reservisten. Verzinsels van deze aard zijn voor rekening van degene die ze versprei den," aldus de verklaring. Vanwege de bijzondere aard van de verklaring meestal wordt gewoon commen taar geweigerd nemen waarnemers aan dat de Russen de spanning rond de toestand in Polen willen weg nemen. In verband met berichten over toege nomen activiteiten van Amerikaanse troepen in West-Duitsland heeft Was hington laten weten dat de troepen niet in verhoogde staat van paraat heid gebracht zijn. Washington is echter wel zeer bezorgd. Een woord voerder van het ministerie van bui tenlandse zaken wilde gisteren wei nig prijsgeven over het gesprek dat ambassadeur Dobrynin heeft ge voerd met onderminister Newson. De VS heeft Moskou duidelijk gemaakt dat Polen zelf zijn problemen moet kunnen oplossen. Richard Allen, Ro nald Reagans voornaamste adviseur heeft de Russen gewaarschuwd voor onbezonnen optreden. Een inval in Polen zal naar zijn mening onover zienbare gevolgen hebben en het in ternationale klimaat voor lange tijd verzieken. De Europese regeringsleiders hebben gisteren op hun topoverleg in Luxem burg de Sowjetrünie ernstig gewaar schuwd tegen inmenging in de ont wikkelingen in Polen. In een verkla- ADVERTENTIE werden eerst gearresteerd maar na overleg met de korpsleiding toch heengezonden. Vier politiemensen raakten lichtgewond. Onder relzoe- kers en publiek zouden zeventien lichtgewonden zijn gevallen. Het verkeer in de wijde omgeving van de kraakpanden ondervond langduri ge vertragingen. Automobilisten kon den geen gebruik maken van door gaande routes. Tram- en buslijnen kraaiepoten en olie op het wegdek maakten het hen daarbij moeilijk. Vanaf kwart over een begon de poli tie, na herhaalde sommaties van de deurwaarder, omzichtig met de ont ruiming. Daarbij werd gebruik ge maakt van pantservoertuigen en hoogwerkers. In een afgesloten con tainer werden manschappen om- hooggehesen en op het dak gezet. Twee politiemensen betraden het moesten worden ingekort of omge- dak verkleed als Sinterlaas en Zwarte leid. Pas na vier uur 's middags kwam het verkeer weer langzaam op gang. De politie verscheen omstreeks kwdrt over elf bij het Rijksmuseum dat tegenover de Grote Wetering ligt. Pe- letons van de Mobiele Eenheid dre- Piet. Volgens een woordvoerder van de politie was de korpsleiding hier van niet op de hoogte. De krakers in de Grote Wetering hadden ook enkele verrassingen in de vorm van verf, vuurwerk, rookbommen, en muziek. Toen de politie de panden geheel had ven met charges en traangas de circa ontruimd, kon een slopersploeg van zeshonderd aanwezige krakers, sym- eigenaar Gerard W. Bakker met haar pathisanten, relzoekers en nieuwsgie- werk beginnen. rigen uiteen. Enkele stenengooiers. Meer nieuws op pagina 9 loor James Done; rEHERAN De 49 Amerikaanse gijzelaars die in de Amerikaanse ambassade in Teheran ierden vastgehouden, zijn afgelopen vrijdag overgedragen aan de regering Rajai. De drie iverige gijzelaars bevinden zich in het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken. De 49 ijzelaars uit de ambassade zijn overgebracht naar een onbekend onderkomen in de Iraanse loofdstad. Ondanks het feit dat de overdracht van de gijzelaars al enige tijd was verwacht, waren vertegenwoordigers van de regering ternauwernood be reid die overdracht toe te geven. Af gelopen maandag verklaarde de mi nister die met de gijzelingszaak be last is. Nabawi, dat de gijzelaars nog niet volledig door de studenten waren overgedragen. Doorgaans goed inge lichte kringen in Teheran houden echter vol dat de gijzelaars wel dege lijk aan de regering zijn overgedra gen. Een hoge regeringsfunctionaris verklaarde gisteren tegenover ons: „De studenten hebben voortaan niets meer met de gijzelaars te maken. Ze houden alleen de ambassade nog be zet. De gijzelaars worden nu bewaakt door revolutionaire gardisten." De Iraanse regering kan het zich, bij alle problemen waarmee ze al te kam pen heeft, niet permitteren om zich openlijk aan te dienen als bewaker van de 52 gijzelaars. Hoewel de rege ring op 3 november openlijk de ver antwoordelijkheid voor de gijzelaars op zich nam, probeert premier Rajai rechtstreekse internationale druk te voorkomen door in het midden te laten wie de gijzelaars op dit moment bewaakt. Politiek is de overdracht' geen probleem meer sedert de stu denten „die de lijn van de imam vol gen" hebben opgehouden een zelf standige politieke kracht te zijn. Dit gebeurde toen ayatollah Khomeini op 12 september van dit Jaar het schema voor de afwikkeling van de gijzeling vastlegde. Daarmee werden de studenten tot de uitvoerders van de politiek van de regering Rajai. Diplomatieke kringen in Teheran wij zen erop, dat Iran internationale steun nodig heeft in verband met de oorlog tegen Irak. Om zijn internatio naal isolement te doorbreken zal Iran de gijzelaars moeten vrijlaten. Een vooraanstaand ambassadeur merkte dezer dagen op: „De regering Rajai zal een punt bereiken waarop zij ge dwongen wordt de gijzelaars vrij te laten zelfs als de Verenigde Staten niet voldoen aan de door Iran gestel de voorwaarden. Volgens berichten uit Washington is onder-minister van buitenlandse za ken Warren Christopher naar Algiers vertrokken om aan de Algerijnse be middelaars te laten weten dat de hui- 'ring na afloop van het overleg bena drukten zij dat inmenging „zeer ern stige gevolgen zal hebben voor de toekomstige internationale verhou dingen in Europa en in de gehele wereld." De EG is bereid Polen naar vermogen economische hulp te bie den. Warschau heeft de gemeenschap informeel voedselhulp gevraagd, on der meer granen en rundvlees. Er is nog geen besluit genomen om het verwijt te voorkomen dat Europa zich te veel met Polen zou bemoeien. In Polen zelf is gisteren het politieke debat voortgezet. Opvallend was de felle kritiek van Moeczslaw Rakow- ski, de vakbond Solidariteit welgezin de hoofdredacteur van Polity ka op de onafhankelijke vakbeweging. Het komt er volgens hem nu op aan of Solidariteit de weg van de samenwer king wil inslaan of doorgaat met het verder ontwrichten van de Poolse maatschappij. Meer nieuws staat op pagina 7. Van onze parlementsredactie DEN HAAG PARIJS De Westerse landen zijn bang voor een nieuwe prijsexplosie op de oliemarkt. Zij willen een dringend beroep doen op de oliemaatschappijen om geen „abnormale aankopen" te doen op de vrije markt, waardoor de prijzen verder worden opgestuwd. Eenentwintig industrielanden, aan gesloten bij het internationale ener gie agentschap (IEA) in Parijs, bera den zich volgende week over de situa tie op de oliemarkt. Terwijl de voorra den in de westerse wereld zeer groot zijn (in regeringskringen wordt ge sproken van een „record-omvang"), zijn de prijzen op de vrije markt de afgelopen tijd aanzienlijk gestegen. De Nederlandse consument heeft dat kunnen merken aan prijsverhogingen Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het speciale wetje voor beheersing van lonen van de trendvolgers gaat voorlopig niet door. De commissie sociale zaken van de Tweede Kamer besloot gisteren, op voorstel van de PvdA, het wets ontwerp van minister Albeda niet meer dit jaar, maar pas in het voor jaar te behandelen. De salariskorting ingevolge Bestek '81 zal echter waar schijnlijk volgens het programma doorgaan voor zowel echte ambtena ren als trendvolgers. De trendvolgers zijn de ruim 500.000 werknemers in gezondheidszorg en welzijnswerk. De bonden van over heidspersoneel hebben de laatste ja ren voor deze groepen steeds meer CAO's afgesloten. De extrakosten daarvan dreigden subsidies en socia le premies op te stuwen. Het wetje van Albeda wilde daarom de loonvor ming voor trendvolgers binden aan bepaalde regels. Albeda wilde het wetje al vanaf 1981 laten werken. Om de Bestek-kortingen te laten doorgaan zal Albeda nu moeten ko pen met een voorstel tot verlenging van de wettelijke maatregel zoals die geldt voor het huidige jaar. De Be stek-korting bedragt bedraagt 0,3 percent per half jaar voor de laagste salarissen, oplopend tot 0,7 procent voor de hogere. voor benzine en andere aardoliepro- d uk ten. Door de voortdurende strijd tussen Iran en Irak hebben enkele landen en oliemaatschappijen hun olie-aanvoer sterk zien teruglopen. Dit noopte hen tot aankopen op de „Rotterdamse" vrije markt, die geleid hebben tot aanzienlijke prijsstijgingen. De wes terse landen willen die situatie een halt toeroepen, niet in het minst om de olie exporterende (OPEC)landen gunstig te stemmen. Forse prijsstij gingen op de vrije markt zouden de OPEC-landen kunnen „uitlokken" tot een verhoging van hun officiële prijzen. In Parijs zal volgende week gespro ken worden Qver een „verschuiving van de oliestroom." oftewel een bete re verdeling van de forse voorraden over de westerse landen en oliemaat schappijen. Ook in kringen van olie handel en industrie wordt de nood zaak daarvan ingezien. In Parijs be pleitte Shell-directeur Benard deze week, dat olievoorraden uit gebieden met een overschot worden overgehe veld naar plaatsen, waar tekorten be staan of dreigen. Op die manier kun nen prijsopdrijvende aankopen op de vrije markt voorkomen worden. Meer nieuws op de pag. economie. PAGINA 2 Kerk in de wereld PAGINA 3 Het Twents als tweede taal PAGINA 4 Boek van de maand: 660 musea op rij PAGINA 5 Vluchtelingen in Zimbabwe gaan weer boeren PAGINA 7: Syrië sterker dan Jordanië PAGINA 9: Visumplicht: geen effect, meer werk PAGINA ECONOMIE Voedselpakket niet wantrouwen PAGINA SPORT: Schaatsbond in problemen PAGINA SERVICE: Culinaire rubriek, strips, feuilleton, puzzel, weer, rtv-programma's ADVERTENTIE Elke avond een andere verrassing! Alléén vanavond: Metalen gereedschapskist 20r?5 HEMA De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, Warren Christopher kwam gisteren aan in Algiers. dige standpuntbepaling van de Ame rikanen alleen de huidige regering Carter geldt.Men houdt er hier dan ook rekening mee dat de Amerikanen nu bereid zijn de zaak hard te spelen. Verder is de Amerikaanse onderhan delingspositie versterkt door de Iraanse wens de oorlog tegen Irak voort te zetten en voorlopig aanbie dingen voor bemiddeling, zoals die van de Zweedse oud-premier Palme, van de hand te wijzen. Wanneer de gijzelaars eenmaal vrij zouden zijn, dan zou Iran op meer steun van bui tenaf kunnen rekenen of zoals een Iraanse functionaris het zei: Bani Sadr kan de oorlog voortzetten om dat hij weet dat de gijzelaars vrij zullen komen. Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT De Stichting be drijfsgezondheidsdienst voor de bouwnijverheid heeft giste ren het startsein gegeven voor het „ruggenjaar" 1981. In het kader van deze actie wil de bedrijfsgezondheidsdienst bouwvakkers, fabrikanten en importeurs van zware bouw materialen attent maken op de veelvuldige rugproblemen in de bouw. Sinds 1970 is bij bouwvakkers onder de 45 jaar het aantal rugklachten met dertig pro cent toegenomen en bij oude ren zelfs met zestig procent. Van alle ziekmeldingen heeft bijna veertig procent met rug klachten te maken. Het leger WAO'ers groeit jaarlijks met vijfduizend bouwvakkers, die door rugproblemen arbeidson geschikt zijn geworden Op het programma staan me disch onderzoek, voorlichting over het juiste gebruik van de rug en de instelling van specia le „ruggenploegen", die op bouwwerken een verantwoorde wijze van dragen en tillen zul len demonstreren. Weer niets van politiek begrepen. China ontwikkelt officiële belangstelling voor het parlementaire rege ringssysteem. Uiterst verrassend, moeten wij bekennen. Of zouden duikboten een diepergaande invloed hebben? RSV zet zich in voor de wereldvrede. Kaarten map Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag. Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppeijes van stok Origineel Dick Bnina ontwerp. An then tick Slavisch kleedje (C) met fraai dier motief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ Postcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. OD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TtOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1