Politie ruimt barricades Stukje plastic vervangt cent Specialist dit jaar mogelijk niet achteruit Europa komt nu niet met initiatief Midden-Oosten Col ICiesuwkado rDBritse mijnwerkers Hevreden met weinig mot iu 10 In deze krant Meubelfabriek ySr Oisterwijk met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Regen en sneeuw HET WEER Propaganda voor de haven B en W Rotterdam praten over reis naar Brazilië jSint Nicolaastijd Rondom gekraakte Grote Wetering RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'Sl Van der Klaauw begint nieuwe consultatieronde KOOPAVOND SENSATIE toonaangevend in eiken Trouw Zonder aarzeling BezorgTrouw een nieuwe abonnee I I I I I I I rouw H 38STE JAARGANG NR 11111 - DINSDAG 2 DECEMBER 1980 Wisselend bewolkt en enkele regen- of sneeuwbuien. Middagtemperatuur ongeveer vijf graden Wind uit west tot noordwest, in het binnenland vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan hard Morgen en overmorgen Lichte bewolking met enkele regen- of sneeuw buien. 's Nachts temperaturen om het vriespunt Advertent.es voor dere zaterdagse njbnek moeren urtenijk donderdag (ie post) in ons bezrt zijn Inlichtingen tel 020-5622794 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: PAGINA 7: Beklemming bij Avondmaal niet gebroken PAGINA 3: FNV kiest voor werk PAGINA 4 Polen nog in gevarenzone PAGINA 8: In De Kleine Krant een onderzoek naar slingerapen Notities PAGINA 9: PAGINA 5: Nu raakt noorden ook nog de aardappelmeel kwijt Parlementsrubriek PAGINA ECONOMIE: 'Innovatiebeleid een loze kreet' Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Het Rot terdamse gemeentebestuur gaat komende donderdag met de gemeenteraad pra ten over de vraag of een propaganda-reis naar het door militairen geregeerde Brazilië wel verantwoord is. B en w vinden zelf dat zo'n propa ganda-reis wel kan. Ze zijn tot deze conclusie gekomen op grond van de resultaten van een onder zoek. dat een beleidsmedewerk ster van de gemeente Rotterdam en een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel ter plek ke hebben Ingesteld. 81nds 1964 wordt Brazilië gere geerd door militairen, van wie de huidige machthebber generaal Jo sé Figueiredo zegt de laatste In dat rijtje te willen zijn. Hij heeft een herdemocratiseringsproces in gang gezet dat in 1982 moet uit monden in algemene vrije verkie zingen. Beleidsmedewerkster 8askia Stui veling van de gemeente Rotter dam is na haar onderzoek tot de conclusie gekomen dat Rotter dam best een reis kan maken naar Brazilië mits de delegatie niet aan de leiband van de regering gaat lopen. Volgens Saskia Stuiveling kan een propaganda-bezoek zelfs van groot belang zijn voor Brazi lië. Rotterdam is voor dit land het belangrijkste „raakpunt" met Eu ropa. Jaarlijks worden dertien miljoen ton Braziliaanse goederen verscheept via de Rotterdamse haven. Bovendien gaat er per jaar een half miljoen ton goederen van uit Rotterdam naar Brazilië. Ne derland is ln de wereld de derde koper van Braziliaanse goederen. Levensbelang De „democratische krachten" ln Brazilië hebben me duidelijk ge maakt. aldus schrijft Saskia Stui veling in haar advies, dat verbete ring van de economische situatie van levensbelang is voor in het bijzonder de Indianen, de bewo ners van de krottenwijken en de arme boeren in Brazilië. De propa ganda-reis van Rotterdam kan meehelpen aan de economische ..opgang" van dit land. Volgens mevrouw Stuiveling hebben de democratische bewegingen ln Brazilië ook hun sympathie be tuigd voor de plannen van Rot terdam. De afsluiting van de cao voor de mijnwerkers betekent een belang rijke steun ln de rug voor de regering- Thatcher. die de loonstijging voor het personeel ln staatsbedrijven sterk aan banden wil leggen. De vorige atieve regering van Engeland. Edward Heath, werd ln 1974 val gebracht door een langdurige inwerkersstaking in de winter. 236.000 leden van de mljnwerkers- bond stemden ln een verhouding 54- 46 voor het aanvaarden van de 13 procent loonsverhoging. De regering van premier Thatcher heeft de ko mende weken nog enkele netelige looneisen te behandelen. Er staan ei sen aen te komen van de arbeiders in de elektricltelts-, gas- en waterbedrtj- Jven die zeker niet minder zullen zijn dan die van de mijnwerkers. De rege- j heeft de gemeentelijke diensten de afgelopen weken al flink gekort. Een Amsterdamse brandweerman aan het werk om een van de in brand gestoken barricades te blussen. Van onze verslaggevers AMSTERDAM Tweehonderd man van de Mobiele Eenheid en de Amsterdamse politie hebben gisteravond in Amsterdam barricades opgeruimd, die op vier punten waren opgeworpen rondom de met ontruiming bedreigde kraakpanden op de Wete ringschans (Grote Wetering). Ook de brandweer was ter plaatse om een aantal in brand gestoken barricades te blussen. Een groep van ongeveer driehonderd krakers en sympathisanten was om streeks half acht begonnen met het opwerpen van barricades, die vooral bestonden uit omgegooide gepar keerde auto's en allerlei bouwmateri alen. Tijdens de opruimingswerkzaamhe den sloot de politie het hele gebied rondom de O rote Wetering voor alle verkeer af. Ook trams en bussen wer den omgeleid. Mede hierdoor raakte het verkeer op de Stadhouderskade volledig in de knoop Het opwerpen van de barricades be gon om ongeveer half acht op de Museumbrug tussen de Grote We tering en het Rijksmuseum bij het Weteringcircuit, op de Wetering schans bij het Leidseplein en op de Prinsengracht. Toen de politie een half uur later verscheen ondervond die veel hinder van op straat gestrooide lcraaiepoten. Tevens werden banden van bulldo- zers lek geprikt. De politie trad niet tegen de demonstranten op. maar ge bruikte wel veel traangas om hen te verspreiden. Achter het jongerencen trum Paradiso op de Weteringschans zouden arrestaties zijn verricht. Om een uur of elf trok de politie zich terug. Bij het sluiten van deze editie was het weer rustig in het gebied rondom de Grote Wetering. Meer nieuws op pagina 3. 1 .ONDEN (Reuter) De Britse mijnwerkers zijn gisteren ikkoord gegaan met een loonsverhoging van 13 procent, loewel aanvankelijk 35 procent was geëist. Looptijd Vaste Rente ójaar10 5 jaar10 4 jaar9*4% 3 jaar9 2 jaar 1 jaar8'A% Nadere informatie: -to 020-5912137 ■Xjfj postgiro Vrt, rijkspostspaarbank Dr. Van der Klaauw reageerde giste ren, op de eerste dag van de Europese topconferentie ln Luxemburg, zeer gevoelig op geruchten dat met name Groot-Brittannië Nederland wegens een te pro-Israëlische houding min der geschikt zou achten om met de Arabische landen en de Palestljnen overleg te gaan plegen. Hij heeft daarom zijn Britse collega Carring- ton hierover speciaal om opheldering gevraagd en deze heeft het gerucht ontkend. „Het Is een oud verhaal dat Nederland niet zo geschikt is voor deze missie ln het Midden-Oosten. Voor dat wantrouwen bestaat echter geen enkele reden. WIJ voeren beslui ten van de Europese Gemeenschap loyaal uit, aldus van der Klaauw. De afgelopen maanden heeft de Luxemburgse minister van buiten landse zaken. Thom de eerste contac tronde met de Arabische landen, Palestljnen en Israel gehouden. Daar uit bleek, niet zo verrassend, dat deze zeer uiteenlopende opvattingen heb ben over wat er moet gebeuren. Op grond van deze meningsverschillen, maar ook gezien de presidentswisse ling ln de Verenigde Staten en de oorlog tussen Irak en Iran. vindt de Europese Gemeenschap het tijdstip niet gunstig om nu te komen met een werkelijk vredesinitiatief. De voorbereidingen daarvoor gaan wel door en ln het kader daarvan zal minister Van der Klaauw snel overleg openen met de nieuwe Amerikaanse regering, die naar verwachting veel meer pro-Israël is dan die van presi dent Carter, en hij verwacht ook zelf Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het is niet eens zeker of de medische specialis ten over 1980 nog wel gemiddeld achtduizend gulden „inleve ren" van hun inkomen. Dit bedrag vloeit welliswaar voort uit het akkoord dat de landelijke vereniging van specialisten en het kabinet vorige week hebben gesloten. Maar daarvoor is nodig dat nog deze maand de ziekenfondstarieven voor spe cialisten worden aangepast. Dat is waarschijnlijk niet meer haalbaar. LUXEMBURG Onder Nederlandse leiding zal de Europese Gemeenschap de komende maanden een nieuwe consultatieronde ingaan me de partijen in het Midden-Oosten om een oplossing te vinden voor het Israëlisch Palestijnse conflict. Omdat Nederland het eerste halfjaar van 1981 voorzitter is van de Europese ministerraad, zal minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) de man zijn die de mogelijkheden voor een Europees initiatief in het Midden-Oosten verder moet uitdiepen. Dit er op neer zou kunnen komen dat de specialisten dus dit jaar helemaal niets in leveren. Aanvankelijk zouden de specialisten gemiddeld over 1980 30.000 gulden inleveren van de 80.000, die zij vol gens berekeningen van de regering meer verdienen dan het voor hen vastgestelde norminkomen. De be treffende tariefmaatregel is echter door de rechter in kort geding buiten werking gesteld, en in het akkoord is neergelegd dat dit wat de particuliere tarieven betreft, voorlopig zo blijft. De nu overeen gekomen inlevering van achtduizend gulden zou dus moe ten plaats vinden via aanpassing van de ziekenfondstarieven. Dat kan zelfs met terugwerkende kracht voor het hele Jaar 1980. maar waarschijnlijk niet wanneer de nieuwe tarieven pas in januari 1981 officieel worden vast gesteld. In het protocol van het akkoord, dat gisteren officieel is bekend gemaakt neemt de specialistenvereniging op zich om samen met de vereniging van ziekenfondsen nog deze maand ,,con crete voorstellen" voor onder meer nieuwe ziekenfondstarieven 1980 te zullen doen. De ziekenfondsraad moet deze tarieven echter ook nog bespreken. In het overleg dat tot het akkoord leidde, is er echter al op gewezen dat het wel eens te laat kan zijn om de tarieven nog op tijd rond te krijgen om de inlevering van acht duizend gulden te realiseren. Daar over is toen echter niets afgesproken, en ook niets opgenomen ln het pro tocol. Het protocol is opgesteld door dr Van Mansvelt, voorzitter van de ..commissie structuur honorering me- Zat er al wat in mijn schoen Van onze redactie economie BLOKKER Veel winkeliers ronden bedragen naar boven en beneden op een stuiver af om van het centenpro bleem af te zijn. De meeste klanten hebben daar geen moeite mee. Toch gaat deze constatering niet algemeen op. Want anders had levensmiddelen- grossier P. Karsten uit het Westfriese Blokker niet zo'n succes gehad met zijn plastic muntjes die de centen vervangen. Omdat zijn afnemers (kruideniers en melkhandelaren) de aankopen door de klanten graag exact afrekenen, liet Karsten plastic muntjes maken. Vervolgens liet hij ze bij een sociale werkplaats Inpakken ln zakken van duizend stuks en die leverde hij ver volgens voor een tientje aan zijn afne mers. „Aanvankelijk liet ik een miljoen stuks slaan." zegt Karsten. „maar dan was de kostprijs anderhalve cent per stuk. ik zou er dus op toeleggen. BIJ aanmaak van twee miljoen stuks, was de kostprijs echter precies een cent." Zeker 250 van de 300 winkeliers die bij Karsten hun waar betrekken, ble ken belangstelling te hebben voor het •nieuwe muntstuk en wat er over was verkocht hij aan collega-grossiers, die evenals hij werken onder het em bleem „8 en H" (service en kwaliteit). Dit embleem staat ook op de munt jes, omdat Karsten de aanduiding „1 cent" wilde vermijden. In totaal doen er nu 360 winkels mee. Winkeliers die afhankelijk van de omvang van hun zaak een of twee zakken van duizend stuks bestelden, blijken daaraan voldoende te hebben om hun centenprobleem op te lossen. Het systeem draait nu een week of zeven, acht en de ervaring leert dat de klanten van de kruideniers de ont vangen stukjes plastic ook weer ge bruiken voor hun aankopen. Uiter aard alleen bij zaken die het S en H- embleem voeren. Andere winkeliers kunnen de munten ook bestellen dische specialisten" en initiatiefne mer van het overleg tussen specialis ten en kabinet dat tot het akkoord heeft geleid. Van Mansvelt heeft toen bij het ontwerpprotocol toestuurde aan de betrokken bewindslieden, er nogmaals op gewezen dat de verla ging van de ziekenfondstarieven 1980 in de praktijk onhaalbaar zou kun nen blijken. Niettemin hebben de be windslieden vorige week vrijdag het protocol zonder verdere wijzigingen, dus de onzekerheid inbegrepen, gete kend ADVERTENTIES Elke avond een andere verrassing! ^Alléén vanavond: k Acryl huispak k of duster i SO-/A5,- Kom kijken! Ook naar de andere pnjs- suipnses! HEMA De Belgische minister-president Wilfried Martens (links) in gesprek met de Westduitse kanselier Helmut Schmidt (midden) en onze eigen premier Van Agt. naar het Midden-Oosten te zullen rei zen. Minister van der Klaauw sloot niet uit „een eind verder te komen" bij het vinden van een oplossing voor de problemen ln het Midden-Oosten. Vervolg op pagina 7 Hoe zwaar wegen twee duikboten voor een niet bijzon der bevriende mogendheid? Het wankele gemoed van minister Van der Klaauw is goed voor een ragfijne nabeschouwing, waarin zelfs zijn coltrui een politieke rol speelt. Of waarom Peking blij zou moeten zijn. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag Twee Dick Brona poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof. Origineel Dick Bnina ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. I Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. maar dan wel op voorwaarde dat ze ook klant worden van Karsten of eea van zijn 8 en H-collega's. Het initiatief van Karsten is in strijd met de wet die niet toestaat dat ande ren dan de staat munt geld in omloop brengen. Karsten la echter tot op heden noch door het ministerie van financië noch de officier van justitie benaderd. Ingrijpen hangt waar schijnlijk af van de omvang van het fenomeen. Mocht er een verbod komen op de muntjes, dan profiteren in ieder geval de kinderen van de klanten Want die hebben voor vrijwel geen geld een vlooienspel. Naam nieuwe abonnee:- Adres nieuwe abonnee: Ftostcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel,. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze. DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformaüe 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1