Scheuring dreigt in Arabische Liga Aardschok treft Italië lervormde synode dl kernwapens Jederland uit Franco herdacht Geen algemeen pardon voor Surinamers i ILFBAD SCHEVENINGEN, Syrië overweegt aparte top Alle schilderijen op pening bleken vals" lieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Nog vrij zacht HET WEER jze krant 0 slaat alarm ;ens slechte dselsituatie 0*1*' Tenminste honderd doden Dagboek Anne Frank mag niet uit Zwitserland Duitsers geven Greenpeace geld voor schip Gat steeds groter aan top eredivisie [~Bezofglioaw een nieuwe abonnee Lees een bant met overtuiging: TiOUWt I I rouw 38STE JAARGANG NR 11104 - MAANDAG 24 NOVEMBER 1980 Veel bewolking en nu en dan wat lichte regen of motregen. Nog vrij zacht met middagtemperatuur van circa 12 graden. Matige zuidwestenwind, windkracht 4 aan de kust en op het IJsselmeer eerst nog krachtig, windkracht 5 6. Morgen en overmorgen: Overgang naar kouder weer met enkele buien. senten LOSSE NUMMERS 65 CENT GINA 3: Ilidden-Oosten- orlog 'in PvdA pGINA 4: Jenraad VPRO |rordt 'gewit' GINA 5: et verzet van een Filippijnse zuster IaGINA 6: iratis 'dorpsboek' r heel iockengen IE (Reuter) De FAO. de We roedselorganisatle heeft alarm [en wegenis de steeds krimpen- edaelvoorraden. Hoewel de we- talking dit Jaar met 1.8 percent tjal de voedselproduktie met >0,2 procent groeien Arme lan- ullen nog afhankelijker worden óedselimport. AO Is vooral erg ongerust over lnkende graanvoorraden. Die 1 aan het eind van het seizoen II 14 procent van het jaarlijkse ulk omvatten tegen 17 procent aar eerder en 19 procent twee {eleden. Brandweerlieden doorzoeken ingestorte gebouwen in Napels. NAPELS (Beuter, AP) Een zware aardbeving ln het zui den van Italië heeft zeker aan honderd mensen het leven ge kost. Tenminste enkele hon derden mensen raakten ge wond. De beving werd ln vrij wel heel Italië gevoeld. In Napels renden duizenden mensen de straat op, toep de eerste beving, het traditionele' zondagavonddiner verstoorde. In Rome zwaaiden de m onze kunstredactie) ENT Ruim zeven miljoen gulden zou de waarde geweest zijn als de schilderijen, die in de Galerie Pleters ln het Belgische Latem werden ngetroffen, „echt" geweest waren. die galerie werd vrijdagavond een opening gehouden van een ntoonstelling van klassieke modernen, met als middelpunt de 80- rtge Cubaanse schilder Wilfrldo Lam: Jorn, Chagall, Miro, Appel, echlnsky, Rico. Pay, Lamkoy en Hartung f conservator van een Gents museum, die aanwezig was op de enlng. ontdekte, dat het allemaal'vervalsingen waren. Hij waarschuw- flrect de politie. Diezelfde nacht was er nog een inval in de galerie. De «ftrvator ging mee en een iets nauwkeuriger onderzoek bevestigde de srvalslngen t conservator kon zelfs de vermoedelijke vervalser aanwijzen: een aliaan. die ln Brussel woont. De man ls ondervraagd en heeft een tfledlge bekentenis afgelegd. De galeriehouder en zijn zoon zeiden ffgens van te weten Bij de Italiaan werden nog tien vervalste iillderljen aangetroffen. n vervalste Chagall werd ln de galerie voor 80.000 gulden verkocht. 1 „vriendenprijs" als men bedenkt dat een dergelijk „echt" werk op internationale kunstmarkt op zijn minst 170.000 gulden had opge- icht 0 een onzer verslaggevers UEBERGEN Hoewel mi lter De Geus van defensie ongebruikelijke stap had iemomen de hervormde lode per brie! op andere lachten trachten te bren- heeft deze zaterdagoch- ln alle vroegte met 39 urnen voor en 13 tegen be ten tot een oproep om de nwapens uit ons land te Wderen. synode ziet dit als een eerste stap te komen tot een proces dat ten ie moet lelden tot algemene kern- wapening. De synodale oproep ls s»t ln een pastorale brief, die ge- it ls aan de gemeenten, brief gaat vergezeld van een uit- rige toelichting. Beide zijn tot gekomen na een discussie bln- honderden hervormde gemeen de vorig Jaar ls begonnen rond de toen gepubliceerde Handrei- "8 Kernbewapening. Reeds eerder. 1962, sprak de hervormde synode 1 uit tegen het gebruik van kern- Minister De Geus, die blijkbaar voor kennis van de brief bezat, had ge vraagd de synode te mogen toespre ken. Maar dat voorrecht ls slechts weggelegd voor leden en adviseurs van de synode. De minister had daar om een hulsvriend, ouderling J. Kui ken uit Maassluis, die wèl lid van de synode ls, gevraagd een brief voor te lezen met de ministeriële visie op het kernwapenvraagstuk. De minister zei onder meer dat het wegdoen van kernwapens uit ons land als gevolg kan hebben dat Ne derlandse initiatieven om te komen tot beperking van de rol van kernwa pens worden belemmerd. Meer nieuws op pag. 2. lampen ln vele hulzen heen en weer en het vliegveld van de hoofdstad werd gesloten toen de verkeerstoren begon te schudden. Het epicentrum van de aardbeving lag blJEboli, een kleine arme stad bij de baal van Salerno. De kracht van de beving lag tussen de zeven en acht op de negen-puntenschaal van Rlch- te. Berichten over slachtoffers kwa men uit Avellino, Potenza, Salemo en Napels. In de laatste stad stortten zeker drie gebouwen ln, waaronder een tien verdiepingen hoge flat. Honderden mensen zochten van nacht toevlucht ln auto's uit vrees voor nieuwe bevingen. De eerste schok deed zich om half acht gister avond voor, waarna nog tenminste zes nieuwe bevingen gevoeld werden die duurden tot ovehalf tien. Het red dingswerk wordt ernstig bemoeilijkt doordat de weg- en railverbindingen als ook telefoon- en elektrische leidin gen gebroken zijn op vele plaatsen. Een van de zwaarst getroffen plaat sen leek gisteren Potenza. Verder zouden ln het plaatsje Balvano al tenminste vijftig mensen gedood zijn. De Italiaanse minister van buiten landse zaken Colombo brak zijn be sprekingen met de Britse minister Van een verslaggever AMSTERDAM Tussen de er van van Otto Frank, de vader van Anne Frank en de Zwitserse fiscus, ls een strijd ontbrand over het manuscript van Anne Franks dagboek. Testamentair heeft Otto Frank, die 20 augus tus 1980 ln Bazel ls overleden, bepaald dat het handschrift van het dagboek van zijn dochter na zijn dood ter beschikking moet worden gesteld van het Rijksin stituut voor Oorlogsdocumenta tie te Amsterdam. Die beschikking ls nog steeds niet uitgevoerd, omdat de Zwit serse belastingdienst haar eisen stelt. De Zwi terse belasting wenst over de waarde van het handschrift successierechten te heffen. Daartoe moet het manus cript worden getaxeerd en een bepaald percentage daarvan ln de Zwitserse staatskas gedepo neerd. Tussen de weduwe van Otto Frank en de Zwitserse fiscus zijn besprekingen geopend om het handschrift toch naar Amster dam te krijgen. v^n. buitenlandse zaken Lord Car- rington af na de eerste berichten ove de beving. AMMAN (Reuter. AFP, AP) Staatshoofden en regerings leiders uit een groot aantal Arabische landen komen morgen in de Jordaanse hoofdstad Amman bijeen voor onderling overleg. De top wordt echter overscha duwd door de mogelijkheid, dat de radicale Arabische sta ten onder aanvoering van Sy rië een aparte conferentie zul len houden. Daarmee zou de splijting van de Arabische Li ga een feit zijn. De ministers van buitenlandse zaken van de meeste Arabische landen be sloten dit weekeinde tot de Arabische top, ondanks bezwaren van Syrië. De Syrische minister van buitenlandse zaken Khaddam, die onmiddellijk liet weten dat zijn land niet op de top vertegenwoordigd zou zijn, reisde di rect na het bekend worden van de beslissing naar Libië en Algerije. Hij heeft een boodschap op zak van de Syrische president Assad. Wat daarin staat, is niet bekend. Maar men houdt er rekening mee dat Assad een voorstel heeft geformu leerd voor een aparte topconferentie van het zogeheten „afwijzingsfront waartoe behalve genoemde landen ook Zuld-Jemen en de Palestijnse Be vrijdingsorganisatie (PLO) behoren. Zuld-Jemen heeft inmiddels laten we ten ook niet naar de conferentie ln Amman te gaan. Arafat De standpuntbepaling van de PLO zal waarschijnlijk doorslaggevend zijn voor het verloop van de top ln de Jordaanse hoofdstad. De Palestijnse leider Arafat heeft verklaard zich te zullen beraden ln eigen kring of de PLO meedoet. De Palestijnse organi satie zit in een uiterst moeilijk par- MADRID (Reuter, AFP) Meer dan 200.000 Spanjaarden hebben gisteren op het Madrl- leense Plaza de Oriente voor het koninklijk paleis een bij eenkomst gehouden ter her denking van de vijfde verjaar dag van de stèrfdag van gene raal Franco. Tijdens de bijeenkomst, die werd bij gewoond door de weduwe en de doch ter van de overleden dictator, zwaai den met blauwe hemden en rode ba retten uitgeruste leden van de fran- quistische Fuerza Nueva met zwart- rode vlaggen. De leider van Fuerza Nueva, Bias Plnar, sprak in een toe spraak een scherpe veroordeling uit van het marxistische, seperatistlsche terrorisme, een duidelijke verwijzing naar de gewelddaden die worden be gaan door de Basklsche afscheidings beweging ETA. Verder werden leuzen geschreeuwd tegen de regering, tegen de echtscheiding en tegen abortus. De Spaanse premier Suarez werd uit gemaakt voor een verrader, maar de koning bleef gespaard voor verwijten. Koning Juan Carlos verbleef overi gens op het moment van de demon stratie niet ln het koninklijk palels. Ook werden papleren machinegewe ren-uitgedeeld, te gebruiken tegen de Basklsche ETA. De Spaanse politie, die een oogje in het zei hield tijdens de bijeenkomst, hoefde niet in te grijpen. De Spaanse premier Suarez heeft tij dens een persconferentie in Sevilla het terrorisme de ernstigste bedrei ging voor de Spaanse democratie ge noemd. Suarez deed een oproep voor internationale samenwerking ter be strijding van het terrorisme. Hij ver klaarde zich bereid met Frankrijk te gaan praten over gemeenschappelij ke maatregelen. Bij een aanslag in Frans Baskenland rijn gisteren twee mensen gedood en vijf gewond ge raakt Een beschouwing staat op pag 5 Dese twee indianen Philip Docre (links) en chief Lame Deer behoren tot de officiële gasten op het gisteravond in Rotterdam geopende vierde Rnssel-tribnnaal. Klachten over de rechten van indianen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika rallen er aan de orde komen. huidige nieuwe standpuntbepa- ugt ln het verlengde van die spraak uit 1962. het welbekende *n zonder Ja's". De nu aangeno- a brief werd opgesteld door een *P synodeleden ln samenwerking ae raad voor zaken van overheid samenleving. Gedeelten uit deze w staan op pagina 2. tollat de brief werd aanvaard 11e- "31 sprekers ln een debat van *ve sfeer er hun licht over schijnen. Van een onzer verslaggevers PARAMARIBO Er zal geen algemeen pardon komen voor Surinamers die nu Ille gaal ln Nederland verblijven. In vergelijking met andere buitenlanders krijgen de Suri namers na morgen, wanneer het bestaande verdrag tussen Nederland en Suriname af loopt, wel een soepelere rege ling voor gezinshereniging. Dit blijkt uit de tekst van het ak koord dat het afgelopen weekeinde na moeizaam onderhandelen tussen Nederland en Suriname in Paramari bo ls gesloten en dat vandaag zal worden ondertekend. Onder het huidige verdrag, dat bljf Jaar geleden bij de onafhankelijkheid van de voormalige kolonie van kracht werd, kon Iedere Surinamer zich ln Nederland vestigen zodra er werk en hulsvesting was gevonden. Dit heeft geleld tot een grote stroom emigran ten. Naar schatting wonen er 180.000 Surinamers in Nederland. De partijen waren het er aan de onderhandelings tafel over eens dat deze uittocht desa streus ls voor het land en dat er een einde aan moet komen. Over de ma nier waarop verschilden echter de meningen. Suriname heeft zich voor al boos gemaakt over het eenzijdig invoeren van de visumplicht door Ne derland per 1 september. Uiteindelijk is er na een week Inten sief onderhandelen in de tweede ron de toch een verdrag tot stand geko men. Afgesproken ls nu, dat de Ne derlandse regering Surinamers zon der verblijfsvergunning of zonder vi sum als illegaal ln ons land verblij vend beschouwt en ook als zodanig zal behandelen. Er ls echter een over gangsregeling geschapen voor Suri namers die uiterlijk vandaag ln Ne- CUXHAVEN Twee West- dultse uitgevers hebben de in ternationale mllleu-organlsatle „Greenpeace" ln Amsterdam 80.000 Duitse Mark aangebo den voor de aankoop van een schip dat in de Noordzee kan worden ingezet. Een woord voerder van de uitgeverijen „2001" en „Petra Nettelbeck" maakte dit zaterdag bekend. Het geld dat de uitgeverijen beschikbaar willen stellen ls een deel van de opbrengst van »de verkoop van de zogenoemde „Deutschland-berichte", die sociaal-democraten ln de nazi- tijd in het geheim hebben op- geschreven ter informatie van het buitenland. ket, omdat zij zich enerzijds niet wil vervreemden van haar geldschieters ln de meer gematigde Arabische oliestaten (die wel naar Amman gaan), maar anderzijds met handen en voeten gebonden ls aan Syrië. Da mascus beheerst voor een belangrijk deel de Palestijnse bases en kampen in Libanon. De PLO vergadert waar schijnlijk vandaag in Damascus. De dreigende splitsing in de Arabi sche wereld heeft niet zoveel te ma ken met het conflict met Israël als wel met de oorlog tussen Iran en Irak. De gematigde Arabische staten heb ben in dit conflict de zijde van Irak gekozen, terwijl Syrië en Libië, die dit weekeinde aankondigden binnenkort over volledige fusie van beide staten te zullen gaan praten, meer naar Iraanse zijde overhellen. Algerije speelt een belangrijke rol ln de be middeling over de Amerikaanse gijze laars en heeft ook het nodige politie ke krediet in Teheran. Economie Aangenomen wordt dat de conferen tie in Amman zich nu vooral zal rich ten op het versterken van de econo mische samenwerking tussen de deel nemende landen. Irak heeft al voor stellen ingediend voor een gemeen schappelijk Arabisch investerings programma waardoor ln een periode van tien Jaar een bedrag van vijftien miljard dollar zou worden uitgetrok ken voor projecten op terrein van voedselvoorziening, energie, trans port en grondstoffen. Verder zal men zich zeker ook beraden op de gevol gen van de ambtsaanvaarding van Ronald Reagan als president van de Verenigde Staten. Zo houdt men er rekening mee dat koning Hoessein van Jordanië zal trachten een Ara bisch mandaat te krijgen voor een streven naar een alternatief voor Camp Davld. Van onze sportredactie AMSTERDAM Tussen de nummers één en drie op de ranglijst van de eredivisie van het betaalde voetbal AZ'67 en het duo FC Utrecht/FC Twente gaapt Inmiddels een gat van negen punten. AZ'67 zette de zegereeks ln Tilburg onverminderd voort met een 0-2 overwinning op het tot dit weekeinde als derde geklasseerde Willem II. Alleen Feyenoord blijft met een achterstand van vijf punten nog ènlgszlns in de nabijheid van de Alkmaarders. Feyenoord versloeg gisteren PEC Zwolle met 3-1. Opmerkelijk ln de eredivisie ls het opnieuw verder afglijden van AJax. Na de 1-1 bij MW ln Maastricht bezetten de Amsterdammers de gedeelde achtste plaats met Inmiddels elf punten achterstand op AZ'67. Kaartmmap Earopa (A) Tw** Dick Brana poppetje» (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van slof. in een handig formaat boekje. Origineel Dick Brnna Donkerbruine kunstlederen omslag. ontwerp. 4Hootea oadopje» (D| op sierlijk o blank houten hangplankje plus een zandlopertje m i. /4v als garantie Authentiek Slavisch kleedje (C) voor zacht met fraai diermotief. gekookte Als onderlegger of voor de sier. eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over- tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. derland zijn gekomen met een geldig visum. Zij krijgen uiterlijk tot 25 februari 1981 (de eerste verjaardag van de staatsgreep) de kans werk en woning te zoeken en mogen dan in Nederland blijven. Zij kunnn gezin uit Suriname over laten komen ook als ze niet getrouwd waren maar duurzaam sa menwoonden. Nederland en Surina me zullen minstens eenmaal per half jaar bij elkaar komen om te kijken of de regeling voldoet en eventueel het beleid op eikaars wensen af te stellen. Meer nieuws op pagina 3 i\aam nipuwe annnnee- Fosicode en plaats- TM. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. OD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1