Minister: prijs openbaar vervoer extra omhoog lerika hoopvol gijzelingszaak WD-fractie eist nader beraad over kabelnota Tijd Ktesuwkado i ichtmacht nam foto's van de Groote Keyser Geen geld voor uitvoeren van beloften Hervormde synode kiest dr. Mooi tot scriba Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER GARAGE GRUNO B.V. In deze krant Autorijden op alcohol TSflme schiet it veel op Rietkerk tegen 'betuttelen' buitenlandse tv-programma's Trouw Besmettelijk (der voorkennis van Polak wrrtt.rchaad De adver ij' Bezorg Trouw een nieuwe abonnee rouw H 38 STE JAARGANG NR 11102 - VRIJDAG 21 NOVEMBER 1980 Eerst enkele opklaringen, later op de dag meer bewolking, gc-volgd door regen Middagtemperatuur ongeveer twaalf graden Matige tot krachtige zuidwestenwind, windkracht vier tot zes. aan de kust en op het IJsselmeer mogelijk hard. windkracht zeven Morgen en overmorgen: Af en toe wat regen en vrij zacht Zon op: 08 11 onder: 16.37 Maan op: 17.24onder: 07.53 FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT e economie haag Het In- >D van de ceifstan- winkelier tal vol- jaar in geld uitge- met één procent Maar omdat re- gehouden moet •a met 6 4 6,5 pro- ijsstljgingen. tal LOtnen er niet on- lljk op achter- n. Dat blijkt uit rapport van het mlsch Instituut bet midden- en (bedrijf op grond Inkomen van winkelier fors achteruit van de macro-economi sche verkenningen. Elders in het midden- en kleinbedrijf ia de si tuatie wat minder on gunstig. De selfstandi- ge met twee kinderen tal reéel getien 1,5 pro cent teruglopen. Het best tal de kleine on dernemer er aan toe tijn in nijverheid, dienstverlening en ver voer. De horeca neemt een middenpositie In. Het instituut verwacht dat de detailhandel volgend Jaar In hoe veelheden één procent minder tal verkopen dan dit Jaar. Omdat het aftetvolume in de an dere sectoren boven nul uitkomt, blijft de daling van de reële om zet in het midden- en kleinbedrijf tot 0,5 pro cent beperkt. Van onze parlementsredactle DEN HAAG De Tweede Kamer heeft verbaasd en verbol gen gereageerd op de plannen van minister Tuijnman (Ver keer en Waterstaat) om toch per 1 mei de tarieven van het openbaar vervoer met vier procent te verhogen. De tussentijd se tariefsverhoging moet Tuljnmans financiële nood oplossen, die, zo bleek gisteren bij de begrotingsbehandeling van Ver keer en Waterstaat, bijzonder groot is. PAGINA 2: RK richtlijnen geboortenregeling onbetrouwbaar PAGINA 3: PAGINA 4: Kindertelevisie op rand afgrond De minister heeft geen geld om uit voering van eerder gedane beloften zoals de rlngspoorbaan om Amster dam, de vervanging van de Willems brug door een tunnel bij Rotterdam en de aanleg van een brug/tunnel over de Westerschelde ook ln 1981 een aanvang te laten nemen. Het ant woord van minister Tuijnman giste ren past ln de kritiek die de Kamer eergisteren ln eerste termijn leverde: de minister heeft ln het kabinet voortdurend te veel Ingeleverd. Tuijnman ontkende dat gisteren, maar hij gaf toe, dat hij ln het kabi netsberaad „blikschade" had opgelo pen. „Ik ben echter niet total-loss", zo zei Tuijnman. Het plan van Tuijnman om de tarie ven naast de gebruikelijke verhoging ln oktober ook in mei met vier pro cent te verhogen, kwam ln de Kamer als een complete verrassing. Toen Tuijnman een dergelijk idee eerder ln een commmissievergadering opper de. liet de meerderheid van de Kamer van CDA. PvdA en D'66 op voorhand weten, niets te voelen voor een derge lijk plan en verwachtte nooit meer lets van het Idee te horen. Spoorwegnet De geldzorgen van Tuijnman zijn kennelijk zo hoog gestegen, dat hij tegen de wens van de Kamer opnieuw met het plan komt. De minister liet Qlng (tweede van links), de weduwe van de legendarische partij- uitdrukkelijk weten, dat de tarlefs- voorxitter Mao Zedonr. verhoging zal worden gebruikt om -i. - knelpunten ln het spoorwegnet op te heffen. Tuijnman hoopt op die ma nier ln 1981 nog vijftien miljoen gul den te krijgen. De PvdA diende een motie ln. die mede Werd ondertekend door D'66. Daarin wordt gevraagd om van het plan af te zien. Het PvdA- Kamerlld Castricum vreesde dat de tarieven van het openbaar vervoer volgend Jaar op die manier met elf of twaalf procent omhoog zullen gaan. als bij de vier procent van mei een verhoging van zeven of acht procent ln oktober wordt geteld. Hij noemde dat een prijsbeleid dat „bulten pro porties" ls, ln strijd ook met het voor nemen van het kabinet om een terug houdend prijsbeleid te voeren. Het CDA noemde Tuljnmans plan „de verrassing van de dag". CDA- woordvoerder Pam Comelissen zei „deze noodremtactiek, deze overval van deze zo vriendelijke minister niet verwacht te hebben". Het CDA vroeg tijd om zich over deze kwestie te beraden, maar liet op voorhand we ten, niet voor het plan te voelen. Wel is er met het CDA te praten over mogelijke extra tariefsverhogingen op 1 oktober 1981, omdat er begrip bestaat voor de budgettaire proble men van Tuijnman. De WD heeft steeds op opcenten op de tarieven van het openbaar vervoer gevraagd om de oplossing van knelpunten te financieren. De Kamer zal vóór de stemming over moties op 16 decem ber nader over deze zaak met de minister spreken. Vandaag: extra veel nieuwe boeken voor u besproken Vervolg op pagina 11 PAGINA 5: Jeugdloon te hard gestegen PODIUM: Trouw moet blijken Nog hoop voor 't CDA O Een kat in het nauw PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuilleton, puzzel, weerover- zicht, strips, feuilleton, rtv- p rog ram ma's Roomse Pool in regering WARSCHAU AFP, Reuter) De Poolse regering zal zeer waar schijnlijk voor het eerst in de ge schiedenis van communistisch Po len een rooms-katholiek tot vice- premier benoemen. Het is parle mentslid Jerzy Ozdowski, die een katholieke lekenorganisatie verte genwoordigt. RINGTON, TEHERAN ter, AFP, AP) In de ïigde Staten is hoopvol geerd op de uitlatingen persbureau AFP heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Edmund I^IHMuskie, in navolging van Ral- Ie Iraanse parlements- sanjani gezegd „dat de Vere- t, Hasjemi Rafsanja- nigde 8taten in principe 'de t de mogelijke vrijla- door Iran gestelde vier voor- cJvan de Amerikaanse gij- waarden voor vrijlating heb- rs Volgens het Franse ben geaccepteerd". Wel zei Muslde er bij dat nog niet alle details geregeld waren. De minister voegde eraan toe dkt de Verenigde Staten bereid zijn een delegatie on derhandelaars naar Algerije te sturen om als dat nodig mocht zijn een over eenkomst over de vrijlating te sluiten. Algerije treedt op als tussenpersoon tussen Iran en de Verenigde Staten en R af sanjani deed zijn uitspraken over de gijzelaars woensdag ook ln Algiers. In Teheran heeft de Iraanse premier Rajal te kennen gegeven dat zijn regering bereid is de Iraanse voorwaarden toe te lichten, hetgeen ln Teheran gezien werd als een teken van Iran wel met de Verenigde Staten te willen onderhandelen. Muskie zei overigens dat Iran nog steeds niet formeel gereageerd had op het Amerikaanse antwoord op de Iraanse voorwaarden en regerings woordvoerder John Trattner zei dat er geen directe doorbraak te verwach ten is zolang dat niet ls gebeurd. Van een van onze verslaggevers DRIEBERGEN De hervormde synode heeft gisteren na een dag van gespannen overleg tenslotte dr R. J. Mooi (58) gekozen tot secreta ris-generaal van de hervormde kerk. Dr. Mooi was tot dusver secretaris algemene zaken. Hij volgt als cen trale beleldsfiguur dr. Albert van den Heuvel op, die voorzitter is ge worden van de Vara. De verkiezing van Dr Mooi was een verrassing. HIJ stond niet op de voordracht van de benoemingscom missie. Hierin was als eerste ge noemd de haagse predikant W. R. van der Zee. Tegen hem was even wel binnen de gereformeerde bond ln de Hervormde kerk en ln de con fessionele vereniging verzet ge rezen. Dr. Mooi ls sinds 1967 aan de her vormde synode verbonden. BIJ de verkiezing van dr Van den Heuvel ln 1973 was Mooi reeds gepasseerd. Dat hij door de benoemingscom missie niet op het tweetal was ge plaatst heeft hem verdriet Nu hij toch gekozen ls. betekent het voor hem een volledige verrassing. Hij zei dat ln een eerste reactie op zijn verkiezing. Hij wil zichzelf niet bij enige richting ln de hervormde kerk Indelen. ,Jk wil alle richtingen tot hun recht laten komen," zei hij gisteren. Hij ls van plan zijn werk pastoraal aan te pakken. „Ik zie mijn taak als gericht op vernieuwing bij een be houd van het wezenlijke in de kerk," aldus MooL |ran (Reuter. AFP. UPI) De premier Rajal heeft de specl- it van de Verenigde Naties, oud-premier Olof Palme, gegeven dat er pas over n Irak en Iran gepraat kan als de Iraakse troepen het grondgebied hebben verla- 'ens vond de premier dat er i moet komen aan het bewind Iraakse president Saddam en dat deze terecht zal moe rt. Hetgeen de taak van de die naar Teheran ls gereisd te onderzoeken of er een eind t conflict tussen Iran en Irak kt kan worden, er niet gemak- f op maakt. Pr nieuws over de oorlog staat Van onze parlementsredactle DEN HAAG De WD-fractle in de Tweede Kamer eist dat de regering zich „nader beraadt" over de kabelnota, waarin als standpunt ls Ingenomen, dat de minister van CRM commerciële op Nederland gerichte programma's vanuit het buitenland van de kabel moet kunnen weren. Hoe aanstekelijk werken de vrije Poolse vakbonden op de bevolking der broederlanden? Op deze prangende vraag eindelijk en concreet antwoord, uit Praag: drie weken. Want ineens mag een Tsjechoslowaak niet lan ger dan twintig dagen naar Polen. Een uitgetelde maatr regel. De fractievoorzitter van de WD, Rietkerk, heeft dit schot voor de boeg gisteren ln een radlo-ultzending ge lost. Letterlijk zei hij: „Ik verwacht dat het kabinet op niet te lange ter mijn alsnog met een nader standpunt zal komen over deze nota". Over de mogelijkheid dat de minister van CRM „betuttelend en censurerend" zou kunnen optreden zei hij: „Een minister die dat wil vindt ons op zijn In CDA-krtng is verbaasd gereageerd op deze Interventie van de coalitie partner. Men verwacht niet dat het kabinet terug zal willen komen op het eerder Ingenomen standpunt. Woord voerders van zowel de Rijksvoorlich tingsdienst als het ministerie van "fce parlementsredactle HAAG Twee Starfighter- lagers van de luchtmacht heb- °P 13 oktober een fotoverken- vlucht over het kraakpand de Keyser ln Amsterdam ge- zonder voorkennis van burge er Polak •to De Geus (Defensie) vond de jnp'rig noodzakelijk, maar be- t het dat de burgemeester daar ton op de hoogte was. Hij heeft leen telefoongesprek nadien ook Polak gezegd •kt De Qeus deelde dit gisteren «antwoord op mondelinge vra- »an het PvdA-Tweede-Kamerlld Bergh. Het Kamerlid vroeg ju of de verkenningsvlucht nu u*ht nodig was. Hij meent dat de Placht ln principe zover moge- '°uiten maatschappelijke proble- ^IL«oct worden gehouden. Mlnis- onderschreef dit princl- rol van de krijgsmacht ln dit CRM noemden het al evenzeer on waarschijnlijk. dat de kablelnota an dermaal ln het kabinet zou worden besproken. Vorige week is de nota in grote lijnen vastgesteld. Een kleinere groep van de meest betrokken be windslieden zou de definitieve tekst vaststellen. In politiek Den Haag wordt de inter ventie van Rietkerk daarom opgevat als een allerlaatste poging om de WD-mlnisters ln het kabinet alsnog onder druk te zetten. Wanneer zij zich namelijk wel akkoord hebben ver klaard met de kabelnota, zit de WD- fractie met het probleem. Gebleken is, dat een groot deel van de WD- fractie onoverkomelijke bezwaren' Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkeibruine kunsilederen omslag. Twee Dick Bnma poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof. Origineel Dick Bnma ontwerp. An then tick Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Hooten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. dig bleek) waren luchtfoto's van het heeft tegen het regeringsstandpunt, kraakpand noodzakelijk gebleken. Foto's die gemaakt waren door een helikopter van de Rijkspolitie bleken niet goed genoeg. Om die reden werd de hulp Ingeroepen van de speciale foto-verkennlngsstraaljagere van de luchtmacht. Dit verzoek werd gedaan door de commandant van de mare chaussee aan de commandant van de luchtmacht Deze tekende hiervoor, volgens de geldende richtlijnen, een De Kamer heeft vorig jaar om een nota gevraagd van de minister, om dat een kabelnetexploitant van plan. was om de Luxemburgse RTL op het Nederlandse kabelnet te brengen. Daarbij dook het gevaar op dat deze omroep, die geheel commercieel wordt geëxploiteerd, zich op Neder land zou gaan richten. Volgens de speciale beschikking. ,vr.Pv.'1A en.CD,A.zfu dlt het van defensie gal de uiteindelijke toe- stemming. Nederlandse omroepbestel in gevaar brengen. Allereerst omdat de Neder landse overheid geen greep heeft op de Luxemburgse programma's. Voorts omdat het gevaar dreigt dat en Justitie, omdat, zo benadrukte hl). Minister De Geus heeft daarover geen overleg gepleegd met zijn colle- Kamerlid Van den Bergh na afloop van het debat in gesprek met minister De Geus „het hier slechts om een voorberei dende,actie ging." De Geus wees er soort gevallen moet beperkt blijven tot de uiterste noodzaak, zei hij. In dit geval kon het volgens hem echter niet anders. BIJ de voorbereiding van de ontrui mingsactie (die uiteindelijk niet no- UcnUCiULUt Ruig JJC UtUS wtxo Cl nm,nonK»,l«l op dat zorgvuldige voorbereidingen omroePDeslei niet alleen in het belang waren van de politie, maar ook van de krakers zelf. „Men wilde het noodzakelijke geweld zoveel mogelijk beperken," zei hij. teerdere zouden naar Luxemburg kunnen uitwijken. De Ster is een be langrijke geldbron voor het huidige Het debat over de nota zal in de Kamer een geheide nederlaag voor de VVD opleveren, omdat CDA en PvdA zich gemakkelijk kunnen scharen achter het regeringsstandpunt. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro:. Postcode en plaats:Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. GD. (aankruisen au.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezoiginformalie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfXHfW -Ü

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1