Pais wil geen periodiek voor zijn ambtenaren Spanning Polen neemt af reen verplichte onderhandeling' Blij iCiesuwkado A Meubelfabriek k Oistervvijk Trouw ^Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Bewolkt HET WEER Yn D'66-kandidaat trekt zich terug deze krant ran stelt (oeweit gerust Gouverneur Czestochowa op de wip gen eigen fensiebeleid Wilson voorspelt val Thatcher IV-voorzitter wil afspraken over werkgelegenheid RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. dkoncn ll&nenpalcri .cm toonaangevend in eiken 'Ook sociale werkvoorziening moet inleveren' Trouw Met nazorg "~Bezorglrotiw een nieuwe abonnee I I I I I I I H S rouw 38STE JAARGANG NR 11099 DINSDAG 18 NOVEMBER 1980 Wisselend bewolkt en af en toe een bui. Middagtemperatuur ongeveer tien graden. Wind uit zuidwest tot west. in het binnenland krachtig tot hard. aan de kust enige ti|d zuidwester storm; in de loop van de dag afnemend. Morgen en overmorgen; Eerst opklaringen, later regen. Middagtemperatuur ongeveer elf graden. Morgen zon op: 08.06 onder: 16.40 maan op: 15 49 onder 03.43 ADVERTENTIES Bel 020-5626262 In n ikt HH i r nu t t i n NUM.. LOSSE NUMMERS 65 CENT [MAAR (ANP) Wegens twijfels zijn oorlogsverleden heeft D'66 partijlid F. M. Dingemans uit «berg. gevraagd zich terug te Ken als kandidaat voor de Twee [Amerverkiezingen van volgend De 64-jarige Dingemans is onder in het begin van de oorlog als In dienst geweest bij de SD in Haag ins heeft desgevraagd be- dat hij een verklaring onder- In oorlog bij SD tekend heeft waarin hij zegt zich vrij willig terug te trekken om de partij negatieve berichtgeving en roddel campagnes te besparen. Ook heeft hij ingestemd met een verzoek van het hoofdbestuur van D'66 aan het Rijks instituut voor oorlogsdocumentatie een onderzoek in naar zijn oorlogs verleden in te stellen. In zijn verklaring zegt Dingemans zichzelf te beschouwen als oud-ver zetsstrijder. Hij is er dan ook van overtuigd dat het onderzoek zijn zui verheid zal aantonen. Mocht dit on derzoek snel worden afgesloten dan overweegt hij zich alsnog kandidaat te stellen. Iagina 4 keulse Dom werd Idrukwekkende kerkelijkheid 'agina 5: Gezinsverzorging lubbel gepakt' •AGINA 7: gina 9 'irlementsrubriek gina ECONOMIE: llapan wil uitvoer laar EG beperken Paus bij Lutherse bisschoppen Gisteren heeft paus Johannes Paulus II in Mainz een ont moeting gehad met enkele lei dende personen van de evange- lisch-lutherse kerk in Duits land. In de delegatie waren onder meer opgeno men (van links naar rechts): on dervoorzitter Helmut Hild, bisschop Kruse, voorzitter bis schop Lohse en bisschop Löwe. Meer nieuws op pagina 2. WARSCHAU (Reuter, AFP, AP. DPAÏ De gouverneur van de Poolse regio Czestochowa, >rzet in l VdA Miroslaw Wierzbickl is gisteren uit de partijleiding gezet. Verwacht wordt dat hij ook zijn post als gouverneur zal moett.i verlaten. De arbeiders in de regio hadden zijn altreden geelst. onze parlementsredactle HAAG In de PvdA-gelederen Bet gerezen tegen de gematigde I* die het hoofdbestuur van de 1 Inzake het defensiebeleid heeft Mpeld. De plannen van het [bestuur zijn neergelegd ln het erp-verklezingsprogram „Weer- et druk van partijleider Den Uyl lhaaft „Weerwerk" het Navo-lid- Uchap van Nederland alsmede tot twee Nederlandse Blaken Wel wordt de modernl- ig van de Navo-kernwapens door ering van Kruisraketten afge- Uyl dreigt het lijsttrekkerschap de komende Kamerverkiezingen r te leggen Indien de partij deze iatlgde koers niet aanvaardt, opstelling van Den Uyl heeft niet oen voorkomen dat er vanuit de (afdelingen een stroom voorstel- Ingediend om de vrede en veilig- paragraaf ln het verklezlngspro- aan te scherpen. Onder de ruim stellen zitten er veel waarin imtaken van Nederland wor- [ewezen en waarin ook het itschap van de Navo opnieuw ile wordt gesteld ^PvdA-hoofdbestuur ls gisteren P ln de na nacht bezig geweest rstellen ls te bespreken en voor ïandellng op het verklezings- s ln februari, van commentaar reien. Het hoofdbestuur volgt J de lijn Den Uyl, waardoor de t „radicale" voorstellen in de ■*an het interkerkelijk vredesbe- c^le kernwapens de wereld uit men in Nederland", worden Eerder op de dag had de Poolse rege ring de vice-minister voor plaatselijk bestuur. Jan Jablonski. afgevaardigd om te bemiddelen ln het conflict tus sen de plaatselijke autoriteiten en de plaatselijke afdeling van de onafhan kelijke vakbond „Solidariteit". De ar beiders in Czestochowa eisten het af treden van het plaatselijk en regio naal bestuur. Het conflict tussen plaatselijke auto riteiten en solidariteit barstte vorige week maandag uit, ter voorkoming van de algemene staking, die „Solda- riteit" had aangekondigd. Wiereblcki een aantal uitzonderingsmaatregelen af Ook werden eenheden oproerpoli tie naar Czestochowa gedirigeerd en de vakbond werd gedwarsboomd. Ondersteuning Op andere fronten met arbeidsonrust in Polen trad wat ontspanning ln. In Gdansk werd een akkoord gesloten over de lonen van de werkers in de gezondheidszorg, het onderwijs en culturele instellingen. Daarmee kwam een eind aan de tien dagen geleden begonnen bezetting van een gebouw van het plaatselijk bestuur. Amerikaanse politiemannen maken korte metten met een demon strant die deelnam aan een betoging tegen de wapenwedloop, het militarisme en het geweld tegen vrouwen. De demonstratie werd gehouden voor het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van defensie, en het lijkt erop dat in ieder geval voor het derde punt in de betoging wel wat te zeggen is. De regeringsdelegatie zegde toe de lonen voor de werkers ln de gezond heidszorg met 1.300 zloty per maand te verhogen, voor lonen die nu onder de 4.000 zloty liggen. De hogere sala rissen krijgen er tussen de 400 en 1.000 zloty bij. Een soortgelijke rege ling ls voor het onderwijs en de cultu rele sector getroffen. Ook met de wer kers bij de posterijen in Odanks ls een overeenkomst gesloten. Mijnwerkers ln enkele Silezlsche ko lenmijnen beëindigden hun honger staking, nadat een compromis was uitgewerkt tussen „Solidariteit" en de oude met de partij verbonden mijnwerkersbond. Als de oude bond verklaart dat ze niet pretendeert de mijnwerkers in hun totaliteit te verte genwoordigen. zal „Solidariteit" geen bezwaar maken tegen een congres van de oude bond. „Solidariteit" zegt rond 80 procent van de Poolse mijn werkers te vertegenwoordigen. Het herstel van de arbeldsrust ln deze plaatsen is kennelijk te danken aan de oproep van de leider van .Solidari teit". Lech Walesa, die zaterdag waar schuwde dat wilde acties de kracht van de bond kunnen ondermijnen. „Solidariteit" heeft de vijf miljoen zelfstandige boeren ln Polen hulp toe gezegd bij hun streven een eigen vak bond te vormen. Woordvoerders zel den dat eventueel solldariteitsstakin- gen ter ondersteuning van de boeren worden overwogen. Een rechtbank heeft het verzoek van de boeren voor een eigen vakbond afgewezen omdat vakbonden alleen gevormd kunnen worden door werknemers, en niet door zelfstandigen. De boeren had den ln de statuten voor hun bond wel een zinsnede opgenomen waarin de „leidende rol van de communistische partij" werd erkend. Volgens „Solida riteit" bestaat er een wet uit 1924 waarin de mogelijkheid van het vor men van boeren-vakbonden wel wordt genoemd. LONDEN(AP) De Britse conservatieve partij aal pre mier Margaret Thatcher voor de volgende verkiezingen Ia- ten vallen als een baksteen en haar de vergetelheid insturen. De nieuwe partijleider wordt dan Lord Carrington, die een formidabele leider zal zijn. Dit heeft de voormalige Labour- premier sir Harold Wilson, een stille bewonderaar van de hui dige Toryleider gezegd In een vraaggesprek voor de Britse tv. ADVERTENTIE m onze taal economische redactie Hecht De vakbewe- 'J en de werkgeversorgani- «as willen op vrijwillige ba- l ln de Stichting van de Ar- gaan onderhandelen F zaken als werkgelegen- M en arbeidsduur CNV- jotzltter Harm van der Meu- Jzel gisteren na afloop van CNV-verbondsraad dat er •wdichte en krlmpvrije al kaken zullen moeten wor- gemaakt Mntraal niveau zullen wil ln de 'Ung ons sterk maken om lnder- kOp Fcht r .daad de richtlijnen Inzake werkgele genheid en arbeidsduur zo te krijgen, dat nakoming in de ondernemingen en bedrijfstakken wordt gegaran deerd". aldus Van der Meulen. Volgens de CNV-voorzitter moet dit overleg op vrijwillige basis worden gehouden en niet bij de wet verplicht, zoals minister Albeda wil. Ook voor zitter Van Eljkelenburg van de Chris telijke werkgeversorganisatie NCW ls tegen een dergelijk wetsontwerp De aankondiging van minister Albeda dat hij een wetsontwerp wil indienen dat de sociale partners verplicht om te praten over werkgelegenheid, bete kent in feite dat hij werkgevers- en werknemersorganisaties niet serieus neemt, meent de NCW-vooizitter CNV-voorzitter Van der Meulen zei er op te staan dat de werkgeversorgani saties hun achterban zullen verplich ten de besparingen die de loonmaat regel oplevert in de bedrijven om te zetten in werkgelegenheid en^rbelds- tijdverkortende maatregelen. Het CNV ls van mening dat dat de bij het vakverbond aangesloten bonden vrij moeten zijn om zelf uit te maken en samen met de werkgevers uit te ma ken hoe de besparingen van de twee- procentskorting op de prijscompen satie worden besteed. „Er zal echter scherp op het niveau van de bedrijfstakken en onderne mingen moeten worden onderhan deld". aldus Van der Meulen. De CNV-voorzitter onderstreepte nog maals dat het CNV bij zijn els blijft dat de koopkracht van de minima in 1981 gehandhaafd blijft. „Wij zullen alle krachten inspannen om de poli tiek er van te overtuigen dat een achteruitgang van 0,75 procent van de minimuminkomens, wat gebeurt wanneer het parlement de plannen van het kabinet goedkeurt, voor ons onaanvaardbaar ls", aldus de CNV- voorzitter. Het CNV blijft vasthouden aan zijn plan voor een werkgelegenheids- fonds. Volgens Van der Meulen biedt zo'n fonds de mogelijkheid om daar een deel van de gelden die vrij komen binnen de ondernemingen in te stor ten. „En met behulp van de 200 mil joen van de overheid deze hulp- stroom te richten op de sectoren die het het hardste nodig hebben", aldus Van der Meulen. Vervolg op pagina 3 Looptijd Vaste Rente 6 jaar10 5 jaar10 4 jaar9'/% 3 jaar9 2 jaar8%% 1 jaar8'/j% Nadere informatie: 020-5912137 X/j postgiro TTs rijkspostspaarbank Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Pais (Onderwijs) overweegt om de ambtenaren van zijn departement en weten schappelijke medewerkers aan de universiteit ge durende een jaar geen periodieke salarisverhoging toe te staan. Op deze manier denkt de minister het restant van een nog openstaande rekening bij het departement van Financiën te kunnen voldoen. Die rekening was ontstaan toen de Tweede Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen een gat in de begroting van onderwijs schoot, door nagenoeg unanlniem het plan te verwerpen om de onderwljssalarissen met 265 miljoen gulden extra te kor ten. Het parlement achtte deze maat regelen ln strijd met het gelijkheids beginsel. Waarom zouden onderwij zers wèl en politieambtenaren niet behoeven ln te leveren. De twee regeringsfracties CDA en VVD gingen er toen wel mee akkoord, dat voor circa 130 miljoen gulden elders op de begroting zou worden bezuinigd. De resterende 130 miljoen zou kunnen wegvallen wanneer de plannen van minister Albeda (sociale zaken) zouden lukken om tot een forsere algemene loonmatiging te ko men. Voor een personeelsintensle de partement als onderwijs zou die loon matiging voordelig uitpakken. Het ziet er inderdaad naar uit dat die matiging, zij het via een gedeeltelijke loonmaatregel gerealiseerd gaat worden. De minister was echter minder for tuinlijk met het vinden van de andere 130 miljoen gulden. Weliswaar kon den vorige week de beide regerings fracties en de minister elkaar vinden op een pakket. Maar minister Van der Stee heeft echter laten weten, dat hij het lijstje te mager vindt. Zeker is eigenlijk alleen maar dat volgend Jaar de college- cursus- en schoolgel den zullen worden verhoogd. Dé ove rige maatregelen zijn volgens het mi nisterie van financiën echter te on zeker. Zo zijn er vage plannen om bepaalde Investeringen later te doen. maar staatssecretaris De Jong heeft al la ten weten dat hij daarvoor niet zal tekenen. Voorts zijn er plannen ge maakt om de salarispositle van de groep wetenschappelijke hoofdmede werkers onder de loep te nemen, aan gevuld met een personeelsstop ln de ze sector. Het is ook onzeker of er financieel voordeel is te verwachten van een wat nauwkeuriger leerlingentelling. Een vervroeging van de peildata bij voorbeeld zou het subsidiebedrag kunnen drukken. Om de patstelling te doorbreken heeft minister Pais het idee gelan ceerd om de periodieke verhoging van d salarissen van zijn ambtenaren een Jaartje over te slaan. Of dit een haalbare kaart zal zijn, is overigens nog zeer de vraag. Aan een dergelijk plan kleeft hetzelfde bezwaar als aan het oorspronkelijk plan Pais.: waar om zou de ene groep ambtenaren wèl en de andere niet behoeven ln te leveren. In politiek Den Haag houdt men er daarom rekening mee dat Pais met dit plan de minister van financiën er toe wil bewegen alsnog akkoord te gaan met een tekort op de rekening van onderwijs. ADVERTENTIES van hoge kwaliteit PERMANENTE VERKOOPEXPOSITIE. Openingstijden in nov. en dec. uitge breid tot: alle dagen van 9-12 en 2-6 uur. Vrij. 19-21 u (behalve zo., ma- ochtend en kerstd.) Za. tot 5 u WSrtmarm Slotlaan 128 Zeist - 03404-12285 Van onze correspondent NIJVERDAL De sociale werkvoor ziening zal volgend jaar vijftig mil joen gulden moeten Inleveren. Vol gens staatssecretaris De Graaf (socia le zaken) moet de groei van het aantal werknemers dat in de wet sociale werkvoorziening (WSW) zit, worden beperkt. Daardoor zou een besparing van 25 mijoen kunnen worden be reikt. De staatssecretaris zei dit gisteren in Nijverdal, waar de christelijke federa tie van overheidspersoneel vergader de. De Graaf wil de WSW-werkne- mers bovendien een bijdrage laten betalen voor de WW-premie. Dit zou volgens De Graaf twaalf miljoen gul den opleveren. Verder moet een aan tal maatregelen vijftien miljoen gul den ln het laatje brengen. „Ik ben blij weer eens in de gevangenis te zijn", zei de premier, „ik zie veel bekende gezichten." Zimbabwe, nog geen jaar met een meerderheidsregering, en nog dik in de problemen. Verkiezingen uitgesteld. Onze specialist is ter plaatse, toch nog wel optimistisch. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig fonnaal boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag. Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppeijes van stol Origineel Dick Bntna ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief. Als onderlegge. of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:„ Postcode en plaats: -Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TtXJUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1