Grote opkomst verkiezing VS Uitkomst debat abortus onzeker Lekkerkerkers in hun caravans in de kou Ktesuwkado autobedrijf Beelden Meer stemmers dan verwacht Trouw met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog HET WEER Begin naar Carter Neushoorn wil wat extra's Bedrog bij verkiezing Trouw Voorbij het nieuws Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I I I I I I Trouw H 38STE JAARGANG NR 11088 - WOENSDAG 5 NOVEMBER 1980 Droog weer met wolkenvelden maar ook enkele opklaringen Middagtempe- raiuur om het vriespunt, matige wind uit oost tot noord-oost. kracht vier Morgen en overmorgen, overwegend droog en lichte vorst in de nacht en ochtend. Zon op: 07.43 Maan op: 05.50 onder 17.00 onder 17 01 Prinses Marijkestraat 5/hoek Prinses Beatnx- laan, Den Haag. tel. 070-83.94.53. LOSSE NUMMERS 65 CENT 0) N ■o PAGINA 2: PAGINA 5: r%l PAGINA ECONOMIE Synode aanvaardt rapport Schriftgezag PAGINA 3: Prof. Van Stegeren: Jeugd is niet agressiever geworden Goed speelgoed hoeft niet duur te zijn PAGINA SPORT Geld over bij bestrijding druggebruik PAGINA 4: AZ'67 ronde verder PAGINA SERVICE PAGINA 7: Eetrubriek, strips, feuilleton, puz zel, radio- en tv-programma's, w eeroverzicht Naar de knoppen Amerika wacht op zijn gijzelaars JERUZALEM (Reuter. AP) De Is raëlische premier Begin heeft op 13 november een ontmoeting met de Amerikaanse president Carter over de voortgang van het vredesproces In het Midden-Oosten. De Israëlische premier gaat naar de Verenigde Sta ten in verband met de festiviteiten ter ere van de zionistische leider Zëev jabotinsky. Egypte heeft de vesti ging van twee nieuwe Joodse neder zettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever onlogisch genoemd ge zien de pogingen die gedaan worden om het Camp David vredesoverleg nieuw leven in te blazen. Deze stap ls "rii<Ug frf^ltachg. ""T" De regeringstafel tijdens het gisteren in de Tweede Kamer begonnen debat over de abortus- b^rekTnein ald^ h« EavDttehe wetsontwerpen. Van links naar rechts, ds. Abma (SGPl en dr. Verbrugh (GPV), die een eigen wets, ministerie van buitenlandse zaken ontwerp indienden, en de ministers De Ruiter (justitie) en Ginjaar (volksge rondheid en milieu hygiëne), die het wetsontwerp van het kabinet verdedigen. WASHINGTON (AFP, Reu ter, AP) De opkomst bij de verkiezingen voor het Ameri kaanse presidentschap was verrassend groot ondanks voorspellingen dat minder dan de helft van de 160 mil joen stemgerechtigde Ameri kanen naar de stembus zou gaan. Volgens de eerste cijfers gingen voor al in de staten Virginia. Maryland. Mississippi. Michigan. Connecticut en het noorden van Ohio veel meer mensen dan verwacht naar de stem bus In de stad Boston waren de stembureaus zelfs overvol. Waarnemers meenden dat een grote opkomst een voordeel voor de demo craten kan betekenen, maar uit eer ste peilingen bleek dat het aantal afwezige democraten groter was dan het aantal afwezige Republikeinen. Voorsprong Van onze parlementsredactie DEN HAAG De uitkomst van het Kamerdebat over het abortusvoorstel van het kabinet is nog erg onzeker. De regeringsfracties CDA en WD, waarvan het kabinet praktisch alle 77 stemmen nodig heeft, namen gisteren in de eerste ronde van het debat uiteenlopende standpunten in. Verwacht wordt, dat de ministers Ginjaar en De Ruiter pas volgende week de Tweede Kamer zullen antwoorden. In de tussentijd zal het kabinet zich beraden. Een belangrijk politiek feit op de eerste dag was. dat de CDA-fractie, nog geen definitieve conelusie ten aanzien van het wetsontwerp wilde trekken. De christen-democraten be doten eerst de reactie van de regering al te wachten. De reRerlnRsfractie maakte deze manoeuvre met het oog op de vijf fractieleden die ernstige bedenkingen tegen het ontwerp koes teren Door een eindoordeel op te schorten is tijd gewonnen om alsnog wegen te vinden die hen over de streep zouden kunnen trekken. Blijven de vijf voet bij stuk houden, dan zou het CDA schuld hebben aan het stranden van het kabinetsvoor stel. Het zou dan niet in staat zijn de bewindslieden aan een meerderheid te helpen Het antwoord van de rege ringsfractie zal dan ook met name voor deze vijf van belang zijn. CDA-woord voerder Deetman gaf gis teravond als laatste spreker in het debat ..een aantal voor het CDA be langrijke herkenningspunten" aan Hieruit bleek scherp, dat het wetsont werp zoals het er nu ligt voor het CDA „het minimum" is. Deetman maakte hiermee duidelijk, dat zijn fractie de wijzigingsvoorstel len die de WD heeft ingediend af wijst. Deze voorstellen hebben be trekking op enkele belangrijke en ge voelige onderdelen van het wetsont werp De VVD-fractie beoordeelde het wets ontwerp in grote lijnen positief, maar wil nadere aanpassingen tn liberale zin. Woordvoerder Dees wees erop, dat de regering bij de indiening van het ontwerp aan de Kamer heeft ge vraagd dit op zijn eigen merites te beoordelen. Hij zei. dat nu ook het omgekeerde van de regering mag worden gevraagd wat de wijzigings voorstellen van zijn fractie aangaat. De WD wil dat in de tekst van de wet duidelijk tot uitdrukking wordt ge bracht dat het beslissingsrecht van de vrouw voorop staat. Verder willen de liberalen de beraadtermijnen voor de vrouw (vijf dagen) en voor de arts (drie of vijf dagen) bekorten, de af zonderlijke vergunning, waarvoor zwaardere eisen gelden voor klinie ken die zwangerschappen boven de dertien weken afbreken, schrappen en vastleggen dat de arts die een abortus conform de wet verricht ten principale niet onder het wetboek van strafrecht valt. De meeste van deze voorstellen ko men overeen met de amendementen die de oppositiepartijen PvdA en D'66 gezamenlijk hebben Ingediend. Deze zouden dus op een meerderheid kunnen rekenen. Overigens zullen de linkse oppositiepartijen het ontwerp niet steunen, ook alshet naar him zin zou worden aangepast In dat geval zullen PvdA en D'66 tegen stemmen, zodat het kabinets voorstel wordt verworpen en de weg vrij komt voor hun initiatiefvoorstel. PvdA-woordvoerster mevrouw Haas- Berger wees er ook op, „dat wij met onze wijzigingsvoorstellen helaas het betuttelende en bevoogdende karak ter van de wet niet kunnen weg nemen". Het kabinet zit dus vooralsnog tussen twee vuren. Aan de ene kant de WD- fractie die verder wil dan het voorstel, aan de andere kant de CDA-fractie die het voorstel als een minimum beschouwt en met het oog op de bedenkingen van vijf van haar leden een uitleg van de bewindslieden ver langt die aan deze bedenkingen tege moet zal komen. Het gelukte de CDA-fractie gisteren niet ondanks een dag lang beraad in gToter en kleiner verband deze vijf alsnog over de brug te trekken. Het ziet er trouwens naar uit. dat drie van hen hiertoe ook niet bereid zullen Zl^n Meer nieuws op pagina 9 De eerste uitslagen van vijf stembu reaus gaven de Republikeinse presi dentskandidaat Ronald Reagan een grote voorsprong. Reagan kreeg 155 stemmen tegen de democratische president Jimmy Carter 87 en de on afhankelijke kandidaat John Ander son zestien. Een peiling onder Amerikanen die zojuist hadden gestemd wees uit dat Reagan het uitzonderlijk goed deed De nieuwsuitzending van ABC sprak zelfs van een „grote voorsprong" on der mensen die hadden gestemd. CBS-televisie verklaarde aan de hand van eigen peilingen dat Reagan een „substantiële voorsprong" had en peilingen van het blad de New York Times spraken van een evenwicht in het noord-Oosten, maar een „verras sende macht" van Reagan in de indu striële staten van het midden-westen. Uitputtend 'Sowjet-steden moeten groener' MOSKOU (AFP) In ve»l sto- den in de Sowjet-Unie worden onvoldoende parken aange legd, klaagde het partijblad Prawda gisteren. Uit een en quête bij 138 steden in de Rus sische Federatie blijkt dat er de afgelopen paar jaar geen enkel park bijgekomen is. Soms wordt zelfs een bestaand park opgeofferd om een kan toortoren neer te zetten. Groene ruimten hebben een grotere invloed op het milieu dan gewoon bomen langs de straat, aldus de Prawda. en bovendien een sociale functie. De krant heeft ook kritiek op de artistieke kwaliteiten van veel parken: het aantal land schapsarchitecten neemt ge staag af. In Lekkerkerk zijn gisteren strobalen aangvöerd om de uit de gifwijk verdreven bewoners van stacaravans tegen de plotseling ingevallen koude te beschermen. De kou zorgt voor veel overlast; bevroren waterleidingen moesten door loodgieters worden ontdooid. Van een onzer verslaggevers LEKKERKERK „Ik trek m'n kinderen 's nachts wan ten en sokken aan, maar dan worden ze nog wakker van de kou." Dit zegt een bewoonster van het „caravan-dorp" in Lekkerkerk. De plotseling ingevallen kou bezorgt de bewoners van de gilwijk, die ondergebracht zijn in cara vans en wisselwoningen, veel overlast. Bij vele caravans zijn inmiddels de waterleidingen bevroren en in een aantal gevallen ook gespron gen. De gemeente Lekkerkerk. die al begonnen was met het isoleren van de caravans, heeft grote haast gezet achter het isolatieprogram ma. Totnutoe zijn dertig van de 94 caravans geïsoleerd, maar volgens de bewoners „stelt die Isolatie niets voor." „Het is hier gewoon niet warm te stoken." vertelt een vrouw. „Ik heb de hele dag m'n jas aan en ik heb in allerijl elektrische dekens aangeschaft. Ook heb ik dikke sokken en pantoffels ge kocht." Ongeschikt Een woordvoerder van de gemeen te Lekkerkerk erkent dat de nood behuizing „niet bepaald geschikt" is om de winter in door te brengen. De gemeente streeft er naar zo snel mogelijk de eerste bewoners terug te laten keren naar hun wo ning. Maar een aantal bewoners zal toch sowieso de winter in de caravan of wisselwoning moeten doorbrengen, omdat elders een huis is gekocht dat pas volgend voorjaar opgeleverd kan worden. Een vrouw: „We kunnen pas in februari terecht in ons nieuwe huis. Tot die tijd zitten we hier nog." Ze zegt dat ze met angst en beven de winter tegemoet zietJk laat nu de hele dag alle kranen lopen. Dat geeft een vreselijke herrie maar 't is de enige manier om te voorkomen dat je leidingen bevriezen." Bij haar overburen is dat inmid dels gebeurd en wordt getracht de leidingen met een brandertje weer te ontdooien. In ëén geval heeft dat inmiddels geleid tot een brandje, vertelt de vrouw Gisteren heeft de gemeente ook in allerijl strobalen laten aanvoeren. Deze zijn onder de nog niet geïso leerde caravans gelegd om de kou de wind nog enigszins tegen te houden. „Maar 't blijven lapmid delen", geeft ook de gemeente toe. Te gek „Ik heb nooit geklaagd in de zes maanden die we hier al zitten." merkt een bewoner op. „maar dit wordt te gek. Ik heb de hele dag de gordijnen dicht omdat 't zo tocht. De kinderen huilen soms van de kou en dan ga ik maar weer ergens op visite of boodschappen doen Dan blijf Je ten minste warm." Meer nieuws over de kou op p»r- 3. CHIGACO (AP) Honderden klachten over bedrog bij de Amerikaanse presidentsverkie zingen tijn in onderzoek in Chi cago. In deze plaats zijn drie mensen gearresteerd. Een na een klacht dat 25 stemmen wer den geregistreerd voordat de stemmers het stemlokaal bin nen mochten gaan. Twee ande ren kwamen onder arrest omdat zij misbruik zouden hebben ge maakt van de verkiezingen. Een nadere toelichting werd niet ge geven. De eerste vier uur van de verkiezingsdag kwamen in to taal 500 klachten binnen over fraude. De autoriteiten sloten een stembureau in het zuiden nadat daar al 56 stemmen waren geregistreerd op de stemmachi- ne, voordat de betreffende kie zers ter plaatse waren geweest. Andere klachten waren intimi datie van kiezers, illegale hulp aan verkiezingsambtenaren, slechtwerkende verkiezingsma chines en illegaal stemmen. President Carter na het uitbrengen van zijn stem in Plains (Gé-2 orgia). President Carter stemde in zijn woon plaats Plains in Georgia en vertelde daar dat het een nauwe overwinning voor hem zou worden. Carter had op de laatste dag voor de verkiezingen een uitputtende reis gemaakt om zijn herverkiezing te propageren. Geen enkele campagnevoerende president heeft de laatste uren een dergelijke grote tocht afgelegd als de Ameri kaanse president die in 22 uur, om precies te zijn, tienduizend vijfhon derd kilometer aflegde in zijn rege ringsvliegtuig. Een grote opkomst van kiezers zou voor hem gunstig zijn, verklaarde Carter. In het verle den is altijd gebleken dat een hoge opkomst voordeel betekende voor de Democraten. President Carter werd op zijn toch voortdurend terzijde ge staan door zijn vrouw Rosalynn. Op weg terug naar Washington waar Car ter de verkiezingsuitslag en de ont wikkelingen van de gijzelaarskwestie afwachtte, nam de president nog de tijd om een bezoek te brengen aan zijn moeder Lilian die met een gebro ken heup in het ziekenhuis ligt. Carter die bezorgd was dat de onaf hankelijke presidentskandidaat An derson meer stemmen zou onttrek ken aan hem dan aan Reagan riep afvallige Democraten op zich nog eens goed te bedenken voordat zij hun steun uitbrachten aan Anderson Carter ging zelfs zover dat hij zei dat hij en Anderson „doelstellingen had den die dichtbij elkaar liggen" in za ken als energiebesparing en controle op de beheersing van kernwapens. John Anderson die nabij zijn huis in Illinois zijn stem uitbracht bleef tot het laatste ogenblik optimistisch. Hij hoopte zelfs op een verrassende om mezwaai van de Amerikaanse kiezer ten gunste van hem. De laatste dagen Zinspeelde hij er bovendien op dat alles het hem ditmaal niet mocht lukken hij met een derde grote partij zou meedingen naar het president schap in 1984 Anderson die in de verkiezingsstrijd als spelbederver werd gekenschetst door de Democra ten, zei daarover dat niet zijn fout zou zijn als Carter zou verliezen. Ronald Reagan heeft maandag zijn campagne afgesloten in San Diego. Voor een menigte van 15.000 perso nen en begroet door een vuurwerk riep de 69-jarige Reagan de „misleide Amerikanen" op om op hem te stem men. Gisteravond was Reagan in een hotel te Beverly Hills aan zee bij Los Angeles waat hij de uitslag afwachtte nog „voorzichtig optimistisch" over zijn kansen. Deze woorden kwamen overigens niet uit zijn eigen mond. maar uit die van zijn echtgenote. Hij zelf wilde geen voorspelling meer wa gen want ..ik ben te bijgelovig om te antwoorden". ADVERTENTIE vakexpositie voor elektronica o 3 t/m 7 november dagelijks geopend van 10-I7uur RAI amsterdam de Amerikaanse ambassade in Teheran netjes opge schilderd en voor publiek opengesteld. Paraderende anjers. Intussen bereidt Amerika zich voor op de terug keer van zijn gijzelaars op uiterst Amerikaanse wijze. Bizarre stemmingsbeelden bij wat bijna al gebeurd is. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaai boekje Donkerbruine kunsdederen omslag Twee Dick Brtma poppetjes <B) Twee leuke hangpoppetjes van slof. Origineel Dick Bmna ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) niet fraai diermotief Als onderlegger^- of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eiere&ï Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TiDUW c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1