Ontruiming Groote Keyser van de baan Spanning stijgt in Polen Kies uw kado Solidariteit met NAVO 'verbleekt' Oplossen Akkoord Amsterdam en krakers In deze Kabinet beslist vandaag over steun aan Avébé Trouw Droog HET WEER iei GARAGE GRUNO B.V Schotse activisten houden steen voor pijlerdam tegen 'Elektra uit windmolen slecht betaald' CDA-fractie over ontwerp abortus vrijwel akkoord Honderden banen op het spel Benzine vier cent duurder Brezjnew verwacht oplossing Trouw Soms zelfs beschouwelijk Minister De Geus tijdens defensiedebat: Bezorg Ironw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfOUW Trouw H 38STE JAARGANG NR 11084 - VRIJDAG 31 OKTOBER 1980 Droog weer mei in de ochtend mrst en in de middag ook zon. Middagtempe- ratuur ongeveer tien graden. Weinig wind Morgen en overmogen: droog en rustig weer. Op veel plaatsen nachtvorst en de temperatuur overdag ongeveer elf graden Morgen: zon op: 07.34 onder: 17.09. Maan op: 00.27 onder. 15.14 FIRST IN SAFETY OEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station ftollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De nu al een jaar dreigende ontruiming van de Groote Keyser in Amsterdam is voorlopig van de baan. De gemeente heeft er mee ingestemd dat de huidige bewoners ongeveer twintig mensen) in de door haar aangekochte kraakpanden blijven wonen. PAGINA 2: Wereldraad 'meldt' Sowjet-processen PAGINA 4: Na een twee uur durend gesprek ble ken vertegenwoordigers van b en w van Amsterdam en de krakers het gisteravond vrijwel geheel eens ge worden over de verbouwing van de zes kraakpanden aan de Keizers gracht. De gemeente is bereid de hui dige bewoners ongemoeid te laten, mits zij drié woongroepen vormen. Elke groep kan voor bewoning geac- woont. Volgens deelnemers aan het gesprek gisteravond leek de gemeen te zich hierbij soepel te willen opstel len. Afgesproken is dat maandag de Vereniging Centraal Wonen, belan genbehartiger van woongroepen, de namen en gegevens van de huidige bewoners doorgeeft aan de gemeente, zodat zij deze kan toetsen aan haar normen. Een lachende wethouder Wolffensperger (rechts) en wethouder Schaefer (links) na het succesvolle gesprek met de krakers van de Groote Keyser. Foto Erwin verheien door J. den Boef WARSCHAU Met grote spanning wacht Polen het re sultaat af van de besprekin gen die vandaag in Warschau worden gehouden tussen de- legaties van de regering en de viïje vakbeweging Solidari teit van Lech Walesa. Over de Van een onzer verslaggevers ZIERIKZEE De levering van '750.000 ton Schotse natuursteen, die bestemd was voor de pijlerdam in de Oosterschelde, gaat niet door. Door milieuacties in Schotland is het con tract tussen een Schotse firma en de Deltadienst van rijkswaterstaat afge ketst De milieugroepen hadden bezwaar tegen de opvoering van de capaciteit van de steengroeve in Schotland, die nodig was om uitvoering te geven aan het miljoenencontract. Bovendien protesteerden zij tegen de voorgeno- jmen aanleg van een haventje nabij de steengroeve. Het niet doorgaan van het contract zal volgens de Deltadienst niet tot i vertraging in de aanvoer van natuur steen leiden, omdat de Schotse firma maar een deel van de benodigde na tuursteen zou leveren. Het ..Schotse" deel zal nu van elders worden be trokken. Meer nieuws op pag. 3. uitkomst ervan kan alleen maar worden gespeculeerd. Dit laatste geldt ook voor de reis die partijchef Stanislaw Kania en pre mier Josef Pinkowski gisteren naar Moskou hebben gemaakt op uitnodi ging van de Sowjetleiders. De Poolse delegatie werd ontvangen door par- tljchef Leonid Breznjew, premier Ni kolai Tichonow en minister van bui tenlandse zaken Andrej Oromiko. Men gaat er hier van uit dat Kania en Pinkowski niet totaal onverwacht naar Moskou werden ontboden, maar dat er overleg tussen beide hoofdste den is geweest, voordat de Sowjet- leidlng de officiële uitnodiging deed. Verhalen als zou er een militaire in terventie van de Sowjet-Unle op komst zijn. als de communistische partij van Polen niet snel orde op zaken stelt, worden hier niet serieus genomen. Aangenomen wordt dat zowel War schau als Moskou behoefte had aan overleg in verband met de besprekln gen van vandaag, die van beslissende betekenis kunnen zijn voor de oplos sing van de Poolse problemen. De wens hierover te praten zal vooral aan Poolse zijde hebben bestaan om zekerheid te krijgen dat besluiten die vandaag in Warschau kunnen vallen, in Moskou niet verkeerd worden be grepen. Dit wil nog niet zeggen dat Kania en Pinkowski de Sowjetleiders toestem ming hebben gevraagd om alle eisen van de vakbeweging van Walesa in te willigen. Eerder zullen zij op begrip en vertrouwen hebben aangedrongen voor stappen die onvermijdelijk zijn om het wantrouwen weg te nemen dat in het Poolse volk nog altijd leeft ten aanzien van de vernieuwde partij leiding. „Geen interventie" Hier in Warschau is men nog steeds niet geneigd om aan te nemen dat de cepteerd worden als een meerderheid Aanvankelijk verklaarden b en w. van de leden urgent is op grond van van Amsterdam bij de aankoop van de gemeentelijke normen. Dat wil de Groote Keyser dat alleen officieel zeggen: ouder is dan achttien Jaar en woningzoekende jongeren in aanmer- minstens twee Jaar in Amsterdam king voor bewoning zouden kunnen komen. Daarbij zou de gemeente de lijsten met ingeschreven urgenten van boven naar beneden afwerken. Krakers en jongerenorganisaties pro testeerden hiertegen. Zij wezen erop dat de bewoners van elk kraakpand, dat de gemeente in het verleden heeft aangekocht, mochten blijven zitten. Gisteren bleek dat de gemeente die regel alsnog ook voor de Groote Key ser zal hanteren. Voor de resterende woonruimte worden nog afspraken gemaakt. Zowel de krakers als leden van de Amsterdamse gemeenteraad zeiden gisteravond blij te zijn met de over eenstemming. Alle betrokkenen zul len deelnemen aan een bouwteam dat verbouwingsplannen zal uitwerken. De bewoners zijn bereid de barrica den en andere versperringen weg te halen. De wethouders Schaefer en Wolffensperger spraken gisteren met ongeveer 25 krakers in de Keizers- grachtkerk. De bijeenkomst was be sloten. B. en w. hadden de krakers uitgenodigd nadat zij de zes gekraak te panden voor 1.8 miljoen gulden hadden aangekocht. Een jaar geleden gelastte het gerechtshof onmiddellij ke ontruiming van de panden die het eigendom waren van Trommel Vast goed. Een verslag van het Kamerdebat staat op pag. 11 grote spanningen van de laatste we ken voor de Sowjet-Unie aanleiding kunnen zijn om militair in te grijpen, daarvoor staat ook voor Moskou zelf veel te veel op het spel. nog afgezien van de invloed die een dergelijke in greep zou hebben op het streven naar ontspanning ln Europa. In kringen van de vakbeweging Soli dariteit voelt men zich begrijpelijker wijs niet erg gelukkig met de reis van Kariia en Pinkowski naar Moskou. Geleidelijk toonde men echter begrip voor de wens van de Poolse leiding zal ook de CDA-fractie zich hiervan onthouden. Het is nog niet zeker, of de CDA- fractie eensgezind het debat zal in gaan. Lubbers zei dat enkele leden hierover ln het weekeinde nog willen DEN HAAG (ANP) - Het Cen trum voor energiebesparing in Rotterdam vindt dat de elek triciteitsbedrijven te weinig vergoeden voor levering van elektriciteit door windmolens aan het openbare net. Hierdoor wordt het gebruik van alterna tieve energiebronnen niet be vorderd. De minister van eco nomische zaken zal in dit op zicht een stimulerend beleid moeten voeren, menen de groe peringen en organisaties die in het centrum zijn verenigd. Het centrum maakt een verge lijking met de Deense elektrici teitsbedrijven. Deze vergoeden de door de centrale uitgespaar de brandstofkosten met een toeslag voor de bij lokale op wekking niet optredende net- verliezen van tien procent, plus een vermogensvergoeding van vijftig procent De Nederlandse bedrijven wil len niet meer vergoeden dan een deel van de uitgespaarde brandstofkosten. In de prak tijk bedraagt deze vergoeding maximaal vijf tot zeven cent per kilowattuur. Als de elektri citeitsbedrijven hetzelfde zou den doen als in Denemarken, dan zou de vergoeding neerko men op tien tot veertien cent per kilowattuur. Bovendien krijgen particulie ren in Denemarken bij aan schaf van een goedgekeurde windmolen dertig procent en bedrijven veertig procent sub sidie van de staat. In Neder land kunnen alleen bedrijven een subsidie krijgen voor de aanschaf van een windmolen. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De CDA-frac tie heeft in 'hoge mate over eenstemming bereikt over het om'üTvwbLjabortus-voorstel van de rege- ISÏÏë^ëiTiiïï^wookóïT'.tathet besprekingen van vandaag rugge- rill£'. Dit ZCi fractieleider Lub- Kamerlid Couprie, van wie bekend is spraak met de Sowjetleiders te hou- bers gisteravond na afloop dat diepgaande bezwaren heeft don Een positieve uitwerking van de van veie durend be- re^van gisteren acht men niet uitge- rafld De bedoeling dat de Voordat de Poolse delegatie naar fractie dinsdag, VÓÓr aanvang Moskou vertrok, was het Politburo van het abortus-debat, zal be- van de communistische partij bijeen- sluiten het voorstel positief gekomen, blijkbaar om een verkla- ring op te stellen, waarin nog eens tegemoet te treden, wordt bevestigd dat Polen rich als Lubbers tekende hierbij aan. dat de een trouw bondgenoot van de Sowjet- grenzen van het voor zijn fractie aan- Unle en de andere socialistische tan-. vaardbare zijn bereikt. Dit betekent, den zal blijven gedragen en dat het dat van de WD-fractie wordt ver niet van de marxistisch-leninistische wacht, dat zij geen wijzigingsvoor- principes zal afwijken.stellen zal indienen of voorstellen van de oppositie zal steunen, die van in houdelijke aard zijn. Van haar kant Vervolg op pagina 7 Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet neemt vandaag een beslissing over financiële steun aan het aardappelmeelconcern Avébé. waar enkele honderden arbeidsplaatsen op het spel staan. De steunoperatie, die de meest betrokken ministers hebben uit- gestippeld, kan de sluiting van een viertal fabrieken niet voorkomen. tegen het regeringsvoorstel, niet bij het beraad aanwezig was. WD-fractieleider Rietkerk zei gister avond in een reactie, dat rekening moet worden gehouden met wijzi gingsvoorstellen van rijn fractie. „We zijn niet van plan samen met de oppositie iets te doen maar op een paar onderdelen hebben we zelf nog wensen. In beginsel staat wij echter positief tegenover het regeringsvoor stel". aldus Rietkerk. De fracties van PvdA en D'66 bereik ten gisteren overeenstemming over de indiening van een achttal wijzi gingsvoorstellen. De belangrijkste hiervan zijn, het schrappen van de beraadtermijn van vijf dagen, het schrappen van de abortus-provoca- tus uit het Wetboek van strafrecht en het invoeren van het uitgangspunt „de vrouw beslist" in de wet. 'Knechting van vrouwen ontmaskerd' PAGINA 5: Lot van Midden-Delfland bezegeld Pagina 9 Bloed geven in België en Duitsland DEN HAAG (ANP) De maximum prijzen van normale en superbenzine gaan morgen met vier cent per liter omhoog. Ze worden dan respectieve lijk 144,8 en 148,2 cent. De maximum prijs van dieselolie gaat met 3,6 cent per liter omhoog. Die van petroleum met 3,5 procent, van huisbrandolie met eenen van LPG met 0,8 cent. Dit heeft het ministerie van economische zaken gisteren meege deeld. De maximumprijs van stookolie met een zwavelgehalte van een procent wordt verhoogd met 25 gulden per ton. Die van stookolie met een zwa velgehalte van twee procent met 31 gulden per ton. De prijsstijgingen voor stookolie rijn een gevolg van de stijging van de waarde van ingevoerde ruwe aardo lie. De prijsverhogingen voor de an dere produkten zijn het gevolg van een sterke stijging van de noteringen op de internationale vrije markt en het aantrekken van de dollarkoers. MOSKOU (AFP, Reuter) De partijleider en president van de Sowjet-Unie Leonid Brezjnew liet na afloop van het gesprek met de Poolse president Kania en premier Pinkowski weten dat hij erop vertrouwt dat Polen in staat is alleen zijn politieke en economische crisis op te lossen. Volgens persbureau Tass toonde Brezjnew zijn solidariteit mfet Polen en heeft hij de overtuiging dat de „arbeiders en communisten van het zusterland Polen" de huidige problemen zullen oplossen en de levensstandaard zullen verhogen. Zowel de Poolse delegatie als Brezjnew veroordeelden In Moskou „pogingen van bepaalde imperialistische kringen om subversieve acties tegen het socialistische Polen te ondernemen." De leiders van beide landen spraken' over „onbreekbare broederlijke handen tussen beide volken die beschermd en versterkt moeten" worden. In het bericht van Tass wordt de Poolse onafhankelijk vakbond Solidariteit niet genoemd. De begroeting op de luchthaven van Moskou was bijzonder hartelijk zoals de foto laat zien.Hier begroet Brezjnew (rechts) de Poolse partijleider Kania. Minister Braks (Landbouw) heeft gis teren met kamerleden een vertrou welijk spoedoverleg gevoerd over de wijze, waarop hulp geboden kan worden. Iet kabinet lijkt bereid te rijn een deel van de sterk opgelopen schulden van Avébé voor haar reke ning te nemen, maar zeker niet tot het totale bedrag, dat op meer dan 320 miljoen gulden becijferd is. Het plan voor de sluiting van vier noorde lijke fabrieken is daarmee geenszins van de baan. Bij deze fabrieken wer ken ruim 460 mensen. Vanuit de vakbeweging is gewaar schuwd, dat het einde van de sane ring van Avébé nog niet in richt is. De verwerkingscapaciteit van het con cern zal op tenminste 500.000 ton zetmeel gehandhaafd moeten blijven. Een garantie van het kabinet op dit punt is echter niet te verwachten, gezien de sombere vooruitzichten voor de afzet van dit probdukt. De voorgenomen steunoperatie mag dan „even soelaas bieden voor de financiële problemen van Avébé". zoals ingewijden zeggen, een belang rijke hindernis moet nog genomen worden. Avébé moet aanzienlijke be dragen neertellen voor zuivering van het afvalwater. Het aanbrengen van de nodige zuiveringsinstallaties zal twee jaar uitgesteld worden teneinde Avébé een financiële „adempauze" te gunnen. De Tweede Kamer zal waarschijnlijk volgende week al een debat wijden aan de situatie bij Avébé, naar aanlei ding van de mededelingen die van daag van de zijde van het kabinet verwacht worden. Er zijn, wij worden daar weer eens krachtig bij bepaald, meestal verscheidene mogelijkheden om een probleem op te lossen. Een van de aardigste Is om af te spreken dat het probleem niet bestaat. De Groote Keysersgracht in Amsterdam lijkt haar vierde november mis te lopen. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunsilederen omslag Twee Dick Brnna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes \an stof Origineel Dick Bnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Hon ten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Van onze parlementsredactie DEN HAAG De solidariteit van Nederland met de NAVO is „een weinig verbleekt", zo gaf defensieminister De Geus gisteren toe in het Kamerde bat over de defensiebegro ting. Zoals bekend heeft het kabinetrVan Agt gezien de fi nancieel economische proble men besloten in plaats van de aan de NAVO toegezegde groei van drie procent voor het defensiebudget, slechts anderhalf procent toe te staan. Dat kost defensie volgend Jaar 179 miljoen gulden. Minister De Geus heeft ln een verklarende brief hier over aan zijn Amerikaanse collega minister Brown erop gewezen, dat een zwakke economische positie van Nederland op den duur schadelijker is voor het NAVÖ-bondgenootschap dan deze eenmalige bezuiniging. De minister noemde de bezuiniging „zeer betreurenswaardig en hij wil hem dan ook slechts voor één Jaar zien. Of het volgende kabinet daar ook zo over denkt, moet echter worden afge wacht. Minister De Geus heeft Brown er voorts op gewezen dat de bittere pil voor de NAyO toch wat verzacht wordt, omdat Nederland militaire steun (tweedehands wapens) heeft gegeven aan de zwakke NAVO-lan- den Portugal en Turkije en voorts door de Nederlandse bereidheid in het noorden en zuiden des lands op slagplaatsen te vestigen voor Ameri kaans militair materieel. Staatssecre taris Van Eekelen (defensie) hield er overigens aan vast dat Limburg zelf uit een regionaal potje voor werkgele genheid. tien miljoen bijdraagt voor 'deze magazijnen. Minister De Geus verdedigde de ver ADVERTENTIE verzekeringen ZEKER WETEN! Tel. 030 334145 vachte vermindering van het inko men van de dienstplichtige militairen tegenover de zware kritiek van de oppositie op dit voornemen. Die ver laging vindt plaats omdat de wedde voor de. dienstplichtigen vastgekop peld is aan het minimumjeugdloon. Het kabinet wil de minimumjeugdlo nen naar beneden schroeven Minis ter De Geus wees erop dat de koppe ling er toe heeft geleid dat de wedde de afgelopen jaren veertien procent meer Is gestegen dan de andere amb tenarensalarissen. Gegeven dat feit meende hij dat een daling nu (van maximaal zestien procent) niet onre delijk is. Opvallend was dat staatssecretaris Van Lent (defensie-personeel) zich hierover veel voorzichtiger uitliet. Vervolg op pagina 11 Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: _TeL:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1