FNV zwakt looneis alleen ruil voor meer werk t verijdelt Zambia Polak is kritiek Wiegel zat Ktesuwkado Autonomie Meubelfabriek k Oistervvijk Sieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Warm Jeze krant 'Bereid om anderhalf procent in te leveren' le er- Vonhoff volgt Toxopeus op en e- als e- Id ;s /e al 'Burgemeester primair voor beleid verantwoordeli j k' lompjes voor euwe baby's toonaangevend in eiken RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. DDR wil defensie gaan versterken Trouw Genuanceerd Bezorg Iroow een nieuwe abonnee I I I I I I I 38ste jaargang nr 11081 Dinsdag 28 oktober 1! HET WEER Droog weer en opklaringen. Middagtemperaturen ongeveer achttien gra den. Zuidwestenwind, in het binnenland vrij krachtig, windkracht vijf, aan de kust en op het IJsselmeer krachtige, tot harde windkracht zes tot zeven Morgen en overmorgen Eerst enige tijd regen later opklaringen en geleidelijk minder zacht Zon op: 07.28 Maan op: 22 18 Zon onder. 17.15 Maan onder: 13.30 N Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten uiterlijk donderdag (1e post) in ons bezit zijn. Inlichtingen tel. 020-5622783 Losse nummers 65 cent ling K) x 30.- 45,- 60.- 75,- 90.- 20.- 50,- B0.- 25. 00.- PAGINA 2: <erk en synagoge itaan in Almelo jichtbij elkaar PAGINA 3: >oldaten uit protest 3elgische grens over >AGINA 4: artoons zijn niet automatisch leuk >AGINA 5: Bollenstreek wil neer NS-stations PAGINA 7: Vakbond wil gesprek met Poolse leider PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA 9: Parlementsrubriek 'Slordige berechting van Menten' PAGINA SPORT: Hannelore zer show Ausput 'AGINA ECONOMIE: Luchtvaart naar het dieptepunt oup in iSAKA (Reuter, AP) President Kaunda van Zambia ls een staatsgreep ontkomen. In de nacht van 16 op 17 >ber had een groep gesteund door „huurlingen en Zuid- ka" de coup willen plegen. ambiaanse president gaf dit gis- als reden van het instellen van ivondklok die sedert vorige week erdag in verschillende steden kracht is. Kaunda maakte be- dat veiligheidstroepen op de te waren van de staatsgreep en swuste nacht een inval deden in >oerderij ten zuiden van Loesaka de „anti-revolutionairen" ver hielden. Ier hen waren drie hoge officieren alceen tiental prominente Zambia- 10Twee van de gearresteerden zijn iiplomaat Elias Chipimo en oud ster Valentine Musakanya, die F deze maand werd gehekeld president Kaunda omdat hij een campagne" voerde tegen ind. Chipimo die directeur is m internationale bank zei on- dat een-partijensystemen in es zich blootstellen aan staats- en. omdat dat de enige manier zijn om de regering te veran- tegen hem gerichte staatsgreep via eenheid van het Zambiaanse leger De coup-plannen kregen in het leger echter geen steun. Als Zuid-Afrlka wel de steun van een deel van het Zambiaanse leger had gekregen was het plan om aanvallen uit te voeren op het presidentieel paleis, op de internationale luchtha ven en het radiostation van de strijd krachten. Van onze parlementsredactie DEN HAAG - De liberaal Henk J. L Vonhoff (49) zal zijn partijgenoot Toxopeus opvolgen als commissaris van de koningin in Groningen. Zijn benoeming is binnenkort te verwach ten. Vonhoff is sinds 1974 burgemees ter van Utrecht. Voordien was hij ondermeer staatssecretaris van CRM onder het kabinet-Biesheuvel en Tweede Kamerlid voor de WD. Vonhoff wordt dikwijls getypeerd als „een echte liberaal". HIJ heeft meer malen regeringssamenwerking van zijn partij met de PvdA bepleit. Het is zo goed als zeker dat hij in Utrecht zal worden opgevolgd door een WD'er. Tussen de drie grote par tijen bestaat een afspraak over de verdeling van de burgemeesterspos ten in de vier grote steden: Amster dam en Rotterdam voor de PvdA. Den Haag voor het CDA en Utrecht voor de WQ. Te verwachten is ech ter. dat D'66 ook aanspraak op de post Utrecht zal maken. De PvdA-fractle in de Utrechtse ge meenteraad. de grootste, wil een vrouw als opvolger van Vonhoff. Het liefst een progressieve, maar als het een liberaal moet zijn bij voorkeur het WD-Tweede Kamerlid Annellen Kappeijne van de Coppello Meer nieuws op pagina 3 Van onze soc.-econ. redactie AMSTERDAM De FNV is alleen bereid om looneisen te matigen, in dien daar harde en con crete afspraken over het scheppen van werk te genover staan. Uitgangspunt voor het arbeidsvoor waardenbeleid in 1981, dat gisteren werd bekend gemaakt blijft de loon somstijging van acht procent, zoals die in een reeks CAO's voor volgend Jaar is gerealiseerd. De FNV is wel bereid om via aftopping van de prijs compensatie en van de vakantietoe slag zo'n één anderhalf procent in te leveren. Dit voorstel zal ln de komen de weken worden voorgelegd aan alle FNV-leden, ongeacht de vraag of zij voor '81 al een CAO hebben of niet. Op maandag 1 december wil de fede- ratieraad van de FNV de nota ar beidsvoorwaardenbeleid 1981 defini tief vaststellen. Het voorstel van het kabinet om voor één keer de prijscompensatie met twee procent te beperken in ruil voor een belastingverlichting blijft onaan vaardbaar. De FNV wil de looneisen, die toch al niet voorzien ln handha ving van de koopkracht voor de doorsnee werknemer, alleen via een aftopping van de prijscompensatie en van de vakantietoeslag verder ma tigen. FNV-voorzltter Kok zei gister avond met nadruk dat loonmatiging alleen wordt geaccepteerd indien er een duidelijk zichtbare relatie met de werkgelegenheid wordt gelegd. „Als de regering het werkelijk ernst is om via loonmatiging de stijging van de werkloosheid terug te dringen, dan De Federatieraad van de FNV behandelde in Amsterdam de discus sienota over het sociaal-economisch beleid voor volgend jaar. Voorzitter Wim Kok (rechts) en vice-voorzitter Wim Spit tijdens de vergadering. kan het niet anders of zij zal de onder nemers er toe moeten brengen met de vakbeweging op CAO-niveau afspra ken te maken over de werkgelegen heid". aldus Kok. De werkgevers in de Stichting van de Arbeid kunnen alleen aanbevelingen doen aan de CAO-onderhandelaars en de FNV vindt dat de blokkade om op centraal niveau te praten over het scheppen van werk in de bedrijven en de bedrijfstakken moet worden door broken Sleutel in handen Het Nederlands Christelijk Werkge versverbond heeft inmiddels laten (re arrestanten zijn onder meer caat Edward Shamwana en oud- ingsambtenaar Patrick Chisan- >e laatste is nu directeur van een blaans staatsbedrijf, rrestanten zouden vooral afkom- zijn uit de Bemba-stam. De leider deze stam was Simon Kapwep- die tot zijn dood vorig jaar de Kitte aanvoerde in Zambia. Ver eerd een gewapende bende opge- aldus president Kaunda gtste- Deze groep bestond uit leden van oenda-stam uit het noordwesten lambia De stam leeft in Zambia, en Angola en onderhoudt con ti met de Bemba-groep. De onge- 40 zwaarbewapende mannen wa- Vanuit Zaïre het land blnnenge- gen maar waren volgens Kaoen- iet gestuurd door de Zaïrese pre- it Mobutu. Zambiaanse zakenman Elias iga had begin dit jaar. aldus Mla. dissidenten en Katangezen aire geronseld voor een opleiding ïodesië. Maar na de verkiezings- rinning van Mugabe in Rhodesië de groep naar Zuid-Afrika ver ten. Kaunda verklaarde dat ook ifrikaanse militairen gereed en om mee te werken aan de Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM In felle bewoordingen heeft burgemeester Polak van Amsterdam gisteren uitgehaald naar minister Wiegel van binnenlandse zaken naar aanleiding van diens kritiek op uitstel van ontruiming van de kraakpanden De Oroote Keyser. Wiegel zou daar eens mee moeten ophouden, omdat hij het ons daar alleen maar moeilijker mee maakt, aldus Polak Door middel van het ochtendblad De Telegraaf heeft Wiegel gisteren blijk gegeven van zijn teleurstelling dat het gekraakte complex niet op de „overeengekomen" datum van 4 no vember zou worden ontruimd. Wiegel kondigde aan dat hij Polak per brief om opheldering zal vragen, „omdat ik van mening ben dat wij binnen de kortste keren moeten weten waar wij aan toe zijn", zo wordt Wiegel geci teerd. Dodewaard In een reactie zei burgemeester Po lak: „Het wordt langzamerhand wel hinderlijk dat een minister die ik over deze zaak geen maanden heb gespro ken en die ook geen enkel contact heeft gezocht, zich voortdurend in het openbaar bemoeit met het beleid waarvoor de burgemeester primair verantwoordelijk is. Hij zou daar eens mee moeten ophouden, omdat hij het weten dat het in ieder geval bereid is om verder te praten over de proble men op de arbeidsmarkt en over de werkgelegenheid, óók als het overleg over de lonen mislukt. Voor de werk gevers gaat de bereidheid van de FNV om een pas op de plaats te maken overigens lang niet ver ge noeg. Zij mikken op een loonsomstij ging van zo'n vier Sl vijf procent. Re gering en parlement dat in meer derheid voor een forse loonmatiging is krijgen nu volgens het NCW de sleutels in handen, wanneer het loon- overleg inderdaad vastloopt Kok hekelde de manier waarop door werkgevers en kabinet tot op de hal ve procent nauwkeurig over loonma tiging wordt gesproken. Vooral werk geversvoorzitter Van Veen werpt zich daarbij volgens hem volstrekt ten on recht op de hoeder van het algemeen belang. 'Wazig' Wiegel ons daar alleen maar moeilijker mee maakt", aldus burgemeester Polak. Met zijn kritiek doelt Polak uitdruk kelijk ook op uitlatingen van Wiegel V stelt Kip ultimatum ECHT (ANP) De dienstenbon- FNV willen uiterlijk vanavond supermarkteigenaar Lambert in Aalten de schriftejke bevesti- krijgen van de verkoop van z'n werknemers tellende supermark- De oprichting van de CD JA, de jongerenafdeling van het CDA, is nog niet zeker, omdat de ARJOS de overstap (nog) niet wilde goedkeuren. Gisteravond werd weer over deze kwestie vergaderd. Van links naar rechts: Wim van der Camp (KVPJO), Klaas de Vries (AR JOS) en Aat de Jonge (CHJOi. ADVERTENTIE over de blokkade in Dodewaard Toen de blokkade vreedzaam tot een einde aan het komen was. dreigde Wiegel met ingrijpen, hetgeen toen betreurd werd door de loco-burge meester van Dodewaard. Polak ontkent dat 4 november als- ontruimingsdatum is genoemd in ge sprekken met ministers. Wel zou Po lak in interne gesprekken met de poli tie een aantal weken geleden reke ning hebben gehouden met een mo gelijk ingrijpen omstreeks die datum „Nu het er naar uitziet dat er reéle kansen zijn om tot een oplossing te komen (de krakers willen nu zelf over leg en hebben aangekondigd de ille gale zender uit het pand te verwijde ren) zou het onjuist zijn die kansen te verkleinen door nu al een vaste da tum voor de ontruiming, met eventu ele gevolgen die daar aan vastzitten, vast te stellen", aldus Polak De kijkers weten Eind vorige maand distantieerde Po lak zich ook al van uitlatingen van minister Wiegel in een televisiepro gramma De minister had gezegd dat hij een belangrijke verantwoordelijk heid had voor de veiligheid van de burgers „in ons land". „De kijkers weten", zei Wiegel, „hoe ik die verant woordelijkheid ook heb ingevuld in bepaalde situaties in Amsterdam" Polak verweet Wiegel dat hij ten on rechte de indruk wekte dat hij. en niet de burgemeester, de verantwoor delijkheid draagt, voor de openbare orde in de stad Meer hierover op pag. 9: „Uit hel parlement" ADVERTENTIE 10% Looptijd Vaste Rente 6 jaar10 5 jaar10 'I jaar9'/,% 3 jaar9 2 jaar 8%% I jaar8'/,% Nadere informatie 020-5912137 t postgiro rijkspostspaarbank De werkgevers hebben tot nu toe op een opzichtige manier de boot afge houden wanner het ging om de verta ling van loonmatiging in werk", zei Kok. Het effect van loonmatiging is volgens hem veel waziger dan de werkgevers willen doen voorkomen. Vandaar dat de FNV op CAO-niveau over een werkgelegenheidsbeleid wil praten. De FNV-voorzitter noemde het belang van loonmatiging terwille van de financiering van de collectieve vooizieningen wel direct aantoon baar. Een andere harde voorwaarde voor de FNV is het intact laten van de koopkracht van tenminste de mini mumlonen en uitkeringen. Op dit punt viel de Voedingsbond FNV gis teren uit de boot. Deze bond wil koop- krachthandhaving tot tenminste het modale inkomen van 33.00 gulden Om dat te bereiken wil de bond onder andere de gelden, die voortvloeien uit een forse aftopping van de prijscom pensatie en een deel van de extra aardgasbaten gebruiken. De andere FNV-bonden willen dat geld liever in werkgelegenheid èn in versterking van de economische structuur ste ken. Bovendien is uit de debatten in het parlement gebleken dat er voor de opvattingen van de Voedingsbond geen politieke steun is te vinden en die steun is. wanneer het gaat om de aanwending van de aardgasbaten onontbeerlijk. 'Starre houding' Kok sprak er ten slotte zijn teleur stelling over uit dat de FNV door het CNV in het overleg een „starre en dogmatische houding" verweten „Dat is moeilijk te begrijpen, omdat óók vasthoudt aan de koopkracht- handhaving van de minima en tot op het moment dat CDA-fractieleider Lubbers zijn voorstellen lanceerde een aantasting van de prijscompen satie afwees. Het gaat niet aan." al dus Kok. „dat werknemersorganisa ties elkaar op deze manier toespre ken. We zullen het CNV dan ook niet met gelijke munt betalen OOST-BERLIJN (AFP. Reuter Oost-Duitsland gaat zijn defensie-in spanning verhogen gezien de gevaar lijke ontwikkelingen in het imperia listische kamp; zo heeft Erich Honec- ker. president en partijleider van de DDR. gisteren aangekondigd in een toespraak tot net afgestudeerde offi eieren van de militaire academie Het westen keert terug naar de koude oorlog en verzamelt zijn krachten te gen socialisme en ontspanning. Daar om zal de DDR zich economisch, poli tiek en militair dienen te versterken want „de vijanden van het socialisme mogen nooit militair sterker zijn dan wij" ..Tegen sluipende centralisatie en aantasting van de gemeentelijke autonomie wordt gewaakt." Uit het ver kiezingsprogramma van de WD. Men zou minister Wiegel (binnenlandse zaken) inderdaad kunnen nageven dat hij zich niet sluipend met Amsterdam bezighoudt Kaartmmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunstlederen omslag Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van slot Origineel Dick Rnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotiel Als onderleggei of voor de siet 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats:Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: QA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw, Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie02(>-56262M Lees een krant met overtuiging: TtOUW I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1