Poolse bond woedend na truc Zattfka- Kiesuwkado i Specialist wil geen preekuur houden Tumult in België om rechts-extremisten ibinet wil idriessen Brussel Rechter verandert statuten 'Solidariteit' eenzijdig predikanten Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER TAXATIE - INRUIL - INKOOP profoto foto/film speciaalzaken Het gilde- wezen bloeit weer op Neonazisme krijgt een gezicht Samen wonen V bejaarden taboe Jan Emmens tussen huiver en hunkering Toxopeus: 'Den Haag' mijdt regio test tegen prijsbeschikking Boompjes voor nieuwe baby's .Shell laat bij RSV schepen bouwen Personeel stelt De Schelde ultimatum zuiverscheenvol Bezorglrouween nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw H 38STE JAARGANG NR. 11073 - ZATERDAG 25 OKTOBER 1980 Veel bewolking en af en toe regen, in de middag van het noorden uit apklaringen Middagtemperatuur ongeveer elf graden Matige aan de kust krachtige tot harde wind uit west tot noord, windkracht zes zeven. Morgen en overmorgen Eerst opklaringen, later mogelijk regen. Middag- temperatuur ongeveer twaalf graden. Morgen: zon op; 07.22 zon onder: 17.21 maan op; 19.35 maan onder: 10.23 verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461, Loosduinse- weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 9: PAGINA 11: PAGINA 13: PAGINA 17: PAGINA 19: onze parlementsredactie HAAG Het kabinet heeft tn besloten de Christen-Demo- Frans- Andriessen (51) als kan- t voor de EQ-commissie naar te schuiven. Dit dagelijks be- jcollege van de Europese Oe- jchap. dat in Brussel zetelt, met Ingang van 1 januari 1981 rltelljk vernieuwd De huidige riandse EG-commissaris is de list Vrede ling. essen was tot begin dit jaar ter van financiën. Hij trad af na •onflict in het kabinet over de ng van de bezuinigingen en de latiging Hij Is van KVP-huize t voor deze partij van 1967 tot in de Tweede Kamer. Van af was hij voorzitter van de KVP- ln welke rol hij als de voor- ite tegenspeler van de toenma- emier Den Uyl naar voren trad. leeft er lang naar uitgezien dat lessen kansloos was voor de Andriessen kandidatuur. Oeruchten wilden dat dit te maken zou hebben met de rancune die premier Van Agt Jegens zijn partijgenoot zou koesteren, we gens diens aftreden. De premier ont kende dat echter gisteravond met de grootst mogelijke nadruk. Vervolg op pagina 3 een onzer verslaggevers CHT De medische specialisten in Nederland denken om, uit protest tegen de prijsbeschikking van de :id, geen patiënten meer te behandelen op hun spreek- Wel zuUen ze hun werk in de ziekenhuizen blijven doen, lals het behandelen van spoedgevallen. voor bijvoorbeeld de PTT. de Spoor wegen. Het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds en de GGD. In Almelo en op Walcheren hebben specialisten al geweigerd mee te doen aan een BB- oefening. harde maatregel, waarover op ogenblik wordt gedacht in krin- van de landelijke Specialisten ig (L8V), is het gevolg van de hikking. die een forse daling isten-tarleven tot gevolg Andere maatregelen, die wor- overwogen: het terugtrekken van medewerking van medische spe kten aan regerlngs- en andere imlssies en het niet meer meewer- aan BB-oefeningen (zogenaamde penplannem. echte staking wordt niet door de dalisten overwogen, omdat de pa- tenzorg niet in het gedrang mag «n. Op het ogenblik verrichten aalisten al geen keuringen meer WARSCHAU (Reuter. AFP) Na vier weken hakketaken keurden de Poolse autoritei ten gisteren de statuten goed van de vrije vakbeweging So lidariteit. waarmee de officië le erkenning een feit werd. De erkenning kwam echter on middellijk weer op losse schroeven te staan doordat de rechter die de erkenning ver leende aan de statuten eenzij dig een bepaling toevoegde waarin de leiding van de com munistische partij expliciet wordt erkend. De leiders van de vrije vakbond waren woe dend over deze manoeuvre en spraken over de mogelijkheid van een algemene staking. De uitspraak van rechter Zdzlslaw Koscielnak van het Warschause Ge rechtshof was voor de duizenden aan wezigen binnen en buiten de rechts zaal aanvankelijk reden tot uitzinni ge vreugde De officiële erkenning leidde in de zaal tot een zo groot tumult, dat de rechter genoodzaakt was de zitting vijf minuten te schor sen om de gemoederen wat te laten bedaren. Buiten het gebouw hieven aanhangers van de vrije vakbeweging het riaticnale volkslied aan en hesen ze de nationale vlag. Na hervatting van de zitting bleek echter dat de rechter eenzijdig de statuten van de vakbeweging zoda nig veranderd had. dat daarin nu expliciet vermeld wordt dat Solidari teit de leidende rol van de communis tische partij erkent. Deze manoeuvre was geheel in strijd met de afspraken die waren gemaakt tussen de Poolse overheid en de leiders van de vakbe weging Woordvoerders van Solidari teit verklaarden razend te zijn over II UIS AVEREEST (ANP) Elke ba by, die in Avereest (Overijssel) wordt geboren, krijgt in het vervolg een boom van de ge meente. Bij de geboorte-aan- fifte ontvangt men een certifi caat dat recht geeft op een oompje in het voor- of najaar. Ie boom mag door de ouders i eigen tuin worden geplant if in het openbaar groen. Het aal om zo'n honderd boomp- fs per Jaar. De bomenactie moet volgens een medewerker van de gemeente worden ge ilen als een aardigheidje en niet als een poging om het aan tal geboorten in Avereest tc laten toenemen. ransen wonnen order iet vals spelen Ik kan geen Franse kaas meer „Wij eisen de registratie van Solidariteit", aldus een van de leuzen die betogende arbeiders gisteren meevoerden naar het gerechtshof in Warschau. rechtzitting al verklaard dat hij zich de manoeuvre van de rechter die klaarblijkelijk bedoeld is om het ini tiatief terug te spelen naar de bon den Deze kunnen binnen veerUen dagen bezwaar maken tegen de be slissing van de rechtbank. De verte genwoordigers van Solidariteit in de rechtszaal protesteerden bij de rech ter tegen de gevolgde procedure en de advocaten van 8olldaritelt zelden om opheldering te zullen vragen over de procedure. Walesa kondigde aan te gen de maatregel ln beroep te zullen gaan en sprak van een schending van de wet. Eerder had Lech Walesa tijdens de volledig gebonden achtte aan de na de stakingen gemaakte afspraken met de overheid, waarbij zijn bewe ging de leidende rol van de commu nistische partij had erkend. HU sprak echter uit dat die leidende rol niet zou worden vastgelegd ln de statuten van Solidariteit. De laatste dagen deden speculaties de ronde dat de akkoor den van Gdansk, die een einde maak ten aan de stakingen ln Polen en waarin de rol van de communistische partij werd erkend, als bijlage zou worden gevoegd bij de statuten. Een dergeUJk compromis zou voor alle betrokkenen gezichtsverlies hebben voorkomen. Voornaamste argument om de plaats van de communistische partU in het Poolse bestel niet te noemen was voor Walesa, dat de nieu we vakbond a-polltiek wil zUn Ook een van de advocaten van Solidari teit onderstreepte in zijn pleidooi nog eens het a-politieke karakter van de vakbeweging. BIJ de aankomst van Walesa in de rechtszaal vonden buiten al betogin gen van aanhankelUkheid plaats. Wa lesa werd verweldkomd als een held. Tal van taxi's, bussen en particuliere auto's waren versierd met aanplak biljetten waarop steun werd betuigd aan de onafhankelijke vakbeweging. Arbeiders van de tractorfabriek Ur- sus bij Warschau hebben drie uur gestaakt wegens een verschil van me ning met de bedrijfsleiding. Dankzij persoonlijke bemiddeling van Walesa kwam aan deze actie een einde. De door de leiding voorgestelde verande ringen in de loonstructuur werden ingetrokken Havenarbeiders in Gdansk weiger den gisteren 2000 ton aardappels te laden voor export naar Marokko De aardappeloogst in Polen valt dit jaar tegen. Er is al een tekort op de markt. Pas na de officiële verzekering dat er deze winter genoeg aardappels in de winkels zuLlen zUn, willen de have narbeiders het laadwerk hervatten. Ons commentaar staat op pag. 5 ROTTERDAM Rijn-Schelde-Ver- olme heeft van Shell opdracht gekre gen voor de bouw van twee produk- tentankers. Dat zUn schepen die gro te hoeveelheden van één bepaald goed, bU voorbeeld graan of kolen kunnen vervoeren. De schepen zullen op de RSV-werf in Heusden worden gebouwd en zUn ieder 19.900 ton groot. Met de opdracht is 130 miljoen gulden gemoeid. Het ministerie van economische za ken heeft met de WIR en de binnen kort afkomende investeringspremie regeling de boipv bij een Nederlandse werf mogelijk gemaakt. De schepen gaan met Nederlandse bemanning onder Nederlandse vlag varen. Vol gens Shell komen ook de baten naar ons land. De bouw van de schepen geeft aan negenhonderd man twee jaar werk ..Als de regering daartoe aanleiding geeft schuwt de vereniging een esca latie zeker niet", schrijft het bestuur van de Specialistenverenlging in ME DISCH Contact. Maandag dient voor de rechtbank in Den Haag het kort geding dat de Vereniging heeft aangespannen te gen de staat in verband met de prijs beschikking. die naar haar overtui ging volkomen eenzijdig en als een soort overval tot stand is gekomen. „Terwijl wij nog met het ministerie ln onderhandeling waren, bleek bU de Staatsdrukkerij de prijsbeschikking al afgedraaid te worden. Dat is toch geen overleg meer, we zUn gewoon belazerd door de regering." aldus een' woordvoerder van de vereniging, „el ke keer als we nog ln gesprek waren, bleken de beslissingen al genomen te zUn". De specialistenverenlging LSV is niet tegen een matiging van de inkomens van de medische specialisten, men heeft zelfs een aanbod gedaan om tot een reële matiging van dertien pro cent te komen, aldus deze woord voerder. Het bestuur van de LandeUJke Vere niging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft in Medisch Contact haar leden meegedeeld dat men „sympat hie heeft voor de oproep van de speci alisten om solidariteit te betonen". Het bestuur van de LandeUJke Huis artsen Vereniging moet zich nog be raden over de oproep van de specia listen tot soüdariteit. VLISSINGEN (ANP) - Het produk tiepersoneel van de Koninklijke maatschappij De Schelde in Vlissin- gen heeft de directie van het bedrijf een ultimatum gesteld, dat maandag ochtend om tien uur afloopt. Voor die tijd moet de bedrijfsleiding het personeel duideUJkheld verschaft hebben over de uitvoering van het op 1 oktober bereikte „Schelde-ak- koord" Daarin werd aan een deel van het personeel een voorschot toege zegd van veertig gulden per maand. Over dit punt en over de terugbeta ling van een voorschot aan de stakers van 130 gulden bestaat nog steeds onduideUjkheld. Volgens voormalig stakingsleider Se- pers moet er haast worden gemaakt met de uitvoering van het Schelde- akkoord omdat men vreest na de invoering van een eventuele nieuwe loonmaatregel nergens meer recht op te hebben. ADVERTENTIES HOLWERDA Erkend varhulstr NIET duurder,. WEL beter Almere: 03240-11522 0320Q-21600 05202-16652 BRUSSEL (AP) BIJ het internatio nale perscentrum ln Brussel hebben zich gisteren botsingen voorgedaan tussen de rijkswacht en betogers, na dat het centrum had besloten een persconferentie van de rechts-extre- mistische organisatie Vlaamse Mili tanten Orde toch door te laten gaan. Het gebouw werd beschermd door achthonderd poUteagenten tegen een woedende menigte. Belgische journalisten noemden de persconferentie een „provocatie". De persconferentie werd gehouden voor vooral buitenlandse Journalisten die geïnteresseerd zUn ln de handel en wandel van deze neo-nazistische groepering. RIJSWIJK (ANP) Het rij-examen wordt met ingang van 1 november duurder. Voor een volledig examen (personenauto's) zal dan 64 gulden moeten worden betaald, dat is nu nog 61,50. Een herexamen (prakijkgedeel- te) gaat zestig gulden kosten; dat betekent een verhoging van ƒ2.25 met de huidige prijs. Op het ogenblik dat VMO-lelder Bert Eriksson het woord wilde nemen be gonnen enkele van de aanwezige Franse Journalisten met stoelen te gooien. De drie aanwezige leden van de organisatie wilden daarop het perscentrum verlaten, maar de woe dende menigte buiten maakte dat onmogelijk. Toen het binnen toch te penibel werd. werden de rechts-extre misten via een zUultgang onder bege leiding van de politie weggeleid. Vóór de persconferentie waren er hef tige discussies over het al dan niet doorgaan van de persconferentie. Het reglement van het perscentrum gaf de doorslag omdat het stelt dat elke organisatie en elke particulier daar een zaal kan huren, welke ook haar of zUn politieke, ideologische of econo mische doelstellingen zUn. De Belgische premier Wilfried Mar tens heeft gisteren in zijn regerings verklaring een „vastberaden optre den" van zijn regering aangekondigd om de democratie te verdedigen en de vrijheden van minderheden zoals de Joodse gemeenschap en de gast arbeiders te garanderen. Kaarfmmap Enropa (A) Twee Dick Brana poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van stol! in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bmna Donkerbruine kuasilederen omslag. ontwerp. 4 Houten eierdopjes (DJ op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte WERELDMISSIE- MAAND1980 U hoorde deze maand over kerken in de Derde Wereld U las dat zij al hun scholen, klinieken en parochiecentra niet open zouden kunnen houden, wanneer zij financieel helemaal op zichzelf waren aangewezen. U dacht hen te kunnen helpen. Veel dank als U dat al hebt gedaan. Dank ook als u er dit weekend nog werk van maakt. Voor een hand vol bemoediging en hulp. GIRO 1566 WERELDMISSIEDAG DEN HAAG Het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken en het F.D. Roosevelthuis van de Ne derlandse Hervormde Kerk organi seren in het Roosevelthuis in Doorn van 8 november tot 6 december vijf vakantieweken voor lichamelijk ge handicapten. Voor de leiding van deze weken zijn nog dringend nodig die als vrijwillig staflid willen meewerken in de weken van 8-15 november en 29 november - 6 december. Nadere informatie wordt u graag gegeven door de heer J. van Luit van de recreatie-afdeling van het Algemeen Diakonaal Bureau, Postbus 22113830 AH Leusden, tel. 033-943244. Dit weekend is hij op 03420- 90272 bereikbaar Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotiel Als onderlegger of voor de sier Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u éen van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ Postcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van f 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor hezorginfomiatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1