Tamponziekte eist in Nederland ook levens Kans loonakkoord niet groot Irkenning wacht 'oolse vakbond UNIEK CONCERT Gezondheid niet in reclame Iksuwkado I I I I Illegaal Werf mist HAL-order net cidse Courant Trouw Opklaringen HET WEER lid-Af rika ekt op igen Angola Albeda stelt matigingsplan mogelijk bij Stelling: brief De Geus botst met grondwet Trouw Compleet Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I Ijl rouw H 38STE JAARGANG NR 11076 WOENSDAG 22 OKTOBER 1980 Opklaringen maar later meer bewolking en kans op een bui. Middagtempe- raturen ongeveer 15 graden Zuidenwind, in het binnenland toenemend tot vrij krachtig, windkracht 5. langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6 Morgen en overmorgen: Opklaringen maar ook enige tijd regen. Middag- temperaturen van omstreeks 14 graden. Morgen zon op 07 16 zon onder 17 27 Maan op 17 51 maan onder 06 15 LOSSE NUMMERS 65 CENT BINA 2: fcnoer atoompacifisten niet de mond' GINA 3: eppil tegen uitblijven menstruatie GINA 4: rti Bierenbroodspot schildert verrassend >HB (GINA 5 LCtfat moet een gastarbeider anders? ud maal AGINA 9: mod iekenfonds moet duurder worden in lotte den. IGINA 7 (esten verdeeld over media en derde wereld IINA SPORT: iZ: 1-1 in Sofia door Cisca Dresselhuys AMSTERDAM Ook in Ne derland blijken de afgelopen jaren drie jonge vrouwen te zijn overleden aan de zoge naamde tamponziekte. Nadat berichten over deze ziekte vanuit Amerika naar Neder land kwamen (in de Verenig de Staten overleden 32 vrou wen na het gebruik van be paalde tampons) kreeg de Utrechtse hoogleraar gynae cologie prof. dr A. A. Haspels van drie gynaecologen uit ver schillende delen van ons land het bericht, dat zij in hun praktijk ook dergelijke geval len gehad hadden. Het ging om drie jonge vrouwen, die als gevolg van de tamponziek te zijn overleden. P eltyGiNA ECONOMIE: Hap in de bouw moet nog komen' BINA SERVICE: i over havermout, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, ADVERTENTIE •sluit is mogelijk geworden pat de top van de vrije Poolse Solidariteit geheten. Ingestemd met de toevoeging i protocol aan haar statuten t de leidende rol van de com- tche partij wordt erkend. Die is steeds voorwaarde ge- t voor erkenning van de bond t overheid. king de onafhankelijke bonden li de laatste dagen steeds meer i te horen die riepen om een staking om de erkenning Ide vrije vakbeweging af te dwin- ■Het is vooral de bekende Poolse pHOEK (AFP. AP. Reuter. UPI) rikaanse troepen zijn vanuit bië (Zuidwest-Afrika) Angola wallen. Zeker 28 zwarte istrijders en Angolese solda- lüjn gedood. De inval vond plaats Ide dag dat in Pretoria nieuwe Verhandelingen begonnen tussen ^Verenigde Naties en de Zuidafri- regering over de toekomst f Namibië. -wijders van de bevrijdings- r-o_ig SWAPO voeren vanuit ba- in het zuiden van Angola regelma- aanvallen uit op doelen in Nami- Volgens generaal Meyer van de W-West-Afrikaanse strijdkrachten één basis vernietigd, en is een grote éveelheid wapens en munitie buit- naakt. yer zei het te betreuren dat Ango- regeringsmilitairen, „ondanks ^haalde waarschuwingen" nog fWs samenwerken met de bevrij- ngsbeweging SWAPO. Volgens de neraal wil Zuid-Afrika niet betrok- 0 raken in schermutselingen met "'la. „We vertrouwen erop dat dit nu stopt met de steun aan de 'APO" 1 SWAPO vecht sinds 1966 voor afhankelijkheid van het schaars- ■vohcte Namibië nog geen mil- Sn inwoners in een gebied vier maal groot als Engeland maar urani- brijke gebied. Het brandpunt van lstrijd ligt in Ovamboland, langs de éns met Angola, dat minder droog aan de rest van Namibië en waar >geveer de helft van de bevolking tont. Zuid-Afrika bezette de Duitse Nonie Zuidwest-Afrika tijdens de °ste wereldoorlog en kreeg er van lï^nbond het mandaat over. Dit tiÜ 1965 door de Vereni8de Na- *8 ongedaan gemaakt. De tamponziekte begint tijdens de menstruatie en gaat gepaard met braken, diarree en een snel dalende bloeddruk. Daarna raakt de patiënte in een shocktoestand. Het gaat om een vergiftiging als gevolg van een infectie. Toen de berichten over deze ziekte in Nederland bekend werden, verklaarden verscheidene gynaecolo gen dat zij nog nooit van deze ziekte gehoord hadden. De fabrikanten van verschillende be kende tamponmerken verklaarden dat de ziekte in Amerika het gevolg zou zijn van een bepaald merk tam pon (Rely), dat in Nederland niet in de handel is. De synthetische vulling van dit soort tampon zou de veroorza ker van de fatale ziekte zijn. Neder landse tampons hebben alleen maar vullingen van natuurlijke vezels (on der andere katoen). Nu blijkt, dat in Nederland ook vrou wen overleden zijn aan de tampon ziekte, lijkt het erop, dat toch niet alleen de bewuste synthetische vul ling de oorzaak kan zijn. Volgens pro fessor Haspels moet er sprake zijn van een ophoping van infectueus ma teriaal bij het voortdurende gebruik van tampons. Maandagavond heeft de Amerikaan se keuringsdienst voor Waren aanbe volen dat tampons een bijsluiter krij gen, waarin wordt gewaarschuwd te gen mogelijke risico's voor de gezond heid. De voornaamste producenten van tampons hebben zich inmiddels al bereid verklaard deze waarschu wing op te nemen bij hun produkten. In die waarschuwing staat dat er tij dens de menstruatie een door bacte riën veroorzaakte ziekte kan ont staan, die gepaard gaat met hoge koorts, diarree, mogelijk gevolgd door een shock en eventueel gevolgd door de dood. Om de kans op deze ziekte te verminderen doet men de aanbeveling de tampons maar af en toe te gebruiken, (bij voorbeeld wel overdag, maar niet 's nachts). Professor Haspels vindt niet dat vrouwen, die al jarenlang zonder klachten tampons gebruiken, daar mee zouden moeten stoppen. Het is maar een miniem percentage vrou wen op het totaal aantal tampon- gebruiksters, dat door deze ziekte ge troffen wordt. Wél is hij er voorstan der van dat ook Nederlandse tampon fabrikanten de waarschuwing, die in Amerika aanbevolen is, op hun pro dukten zullen vermelden Na de eerste berichten over de moge lijke schadelijke bijwerking van (be paalde) tampons, heeft de Consu mentenbond al besloten een onder zoek naar dit soort maandverband in te stellen. V "f v "y fSCHAU (AP. UPI, Reuter) De Poolse leiders lijken te en ingestemd met legalisering van de vrije vakbonden, pg komt de rechtbank die over de goedkeuring van de gen moet beslissen voor een hoorzitting bijeen. Aangeno- ïwordt dat op die dag de legalisering een feit wordt. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het kabinetsplan voor loonmatiging zai zeer waarschijnlijk niet leiden tot een loonakkoord. De FNV gaat „niet akkoord" met inruil van een stuk van de prijscompensa tie van 1 januari voor verlaging van belasting. Voor de andere vakcentrales, CNV en MHP, en voor de werkgevers is dit punt wel „bespreekbaar". De inruil vormt het hoofdelement in het matigingsplan van het kabinet. Een delegatie van het kabinet met onder meer premier Van Agt en mi nister Albeda (sociale zaken) heeft gisteren vier uren loonoverleg ge voerd met vakcentrales en werkge vers. Albeda wil nu in het kabinet de gemaakte opmerkingen bespreken en binnen enige dagen komen met mo gelijke bijstellingen in het matigings plan. Daarover wil Albeda dan nog maals praten met de „sociale part ners". Het lijkt echter uitgesloten dat het kabinet de inruil van prijscom pensatie voor lastenverlichting zal la ten schieten, terwijl het evenzeer uit gesloten lijkt dat het FNV een mati gingsplan zo n inruil zal accepteren leider Lech Walesa geweest die de afgelopen dagen zijn uiterste best heeft gedaan de staking tegen te gaan. omdat deze juist wel eens het tegendeel zou kunnen opleveren van het doel waarvoor wordt gestaakt Een andere Poolse vakbondsleider noemde een nieuwe staking desastreus voor de economie van het land. Hij sprak echter het vertrouwen uit dat de autoriteiten voor het einde van de week de nieuwe bonden legaal zullen verklaren. Vierendertig leden van de coördina tiecommissie van de sectie spoorweg personeel van „Solidariteit" zijn in Wroclaw een hongerstaking begon nen uit protest tegen de afwijzing door de overheid van hun looneisen. De hongerstaking begon na een breuk in de onderhandelingen tussen de autoriteiten en vertegenwoordi gers van de vrije vakbond. De verte genwoordiger van het ministerie bij de onderhandelingen zou al eerder gemaakte afspraken niet hebben wil len nakomen. Het bestuur van de rooms-katholieke Poolse organisatie Pax, die achter de politiek van de communistische par tij van dat land staat, heeft enkele belangrijke wijzigingen ondergaan. Vijf bestuursleden, de felste tegen standers van samenwerking met de communisten, hebben het veld moe ten ruimen. Een en ander wijst op een toenadering tussen het Poolse episco paat en Pax, dat altijd als een staat in de staat beschouwd is met zes afge vaardigden in het Poolse parlement. Meer nieuws op pagina 7 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Meindert J. F. Stel ling, kapitein van de koninklijke luchtmacht, heeft felle kritiek op de brief van minister van defensie De Geus aan de bevelhebbers van de krijgsmachtonderdelen. De minister zet daarin zijn visie uiteen op de positie van de militairen die bezwa ren hebben tegen kernwapens. Stelling schrijft in een artikel in deze krant dat de brief van minister De Geus op gespannen voet met de grondwet staat, omdat volgens die brief de militair zichzelf ter zake van de vrijheid van meningsuiting beper kingen dient op te leggen Volgens Stelling kan deze „gevaarlijke bena deringswijze" van de minister leiden tot een totalitaire staat, die terwille van de handhaving van het systeem elk kritisch denken van het individu wenst te onderdrukken. Het artikel van kapitein Stel ling staat op pagina 9. Meer nieuws op pagina 2. Het gevolg hiervan is bij voorbeeld, dat de manier waarop met Becel- p rod uk ten op televisie en radio wordt geadverteerd en waartegen de hart specialist prof. dr. L. Meijler onlangs nog ten strijde is getrokken, niet meer mogelijk zal zijn. Het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne zal niet in discussie gaan over de vraag, of een gezond heidsclaim wel of niet waar is. Uitge gaan wordt van het standpunt dat geneeskrachtige claims op voedings middelen misleidend zijn. en dat te gen misleiding zal worden opge treden. Voor het geval een voedingsmiddel al goed voor het een of ander zou zijn. wordt het niet de taak van de fabrb kant geacht hiervoor propaganda te maken. De nieuwe richtlijnen in het kader van de warenwet betreffen de aan prijzingen „op of bij de waar" van levensmiddelen, die als bijzondere voedingswaar worden verkocht. Deze richtlijnen, die nog dit Jaar van kracht worden, omvatten méér dan alleen dieetprodukten. Hieronder val len bij voorbeeld ook suikervrije-, na- triumarme-, laag calorische-, linol- zuurrijke- en (ook) kindervoeding. ADVERTENTIES CONCERTGEBOUW TE AMSTERDAM grote zaal, dinsdag 28 oktober om 20.15 uur. 5 jonge Japanse kinderen (10 16 jaar) boeien hun publiek met eigen composities en improvisaties op vleugel en elektronisch orgel. De opbrengst van dit beroemde Yamaha Junior Original Concert is voor Terre des Hommes; voor het kind in nood. Kaartverkoop vanaf 22 oktober aan het Concert gebouw te Amsterdam en bij alle VVV-bespreek- kantoren Koopkracht Premier Van Agt begroet FNV-voorzitter Wim Kok voor het overleg tussen regering, werknemers en werkgevers. Op de achtergrond schudt minister Van Aardenne de hand van FNV-vice-voorzitter Wim Spit. door Noud van Iperen DEN HAAG Uitgaande van het standpunt dat een fabrikant nimmer kan garanderen dat een bijzonder voedingsmiddel (zoals een dieetprodukt) voor iedereen goed of gezond is, wordt het adverteren met „goed voor dit of dat" binnenkort verboden. Als opmerkingen waarover het kabi net zich nu gaat beraden, noemde Albeda onder meer het „klemmend beroep" dat FNV en CNV hebben gedaan om koopkrachtdaling voor minimumloners en laagste sociale uitkeringen te voorkomen. Volgens FNV-voorzitter Kok heeft het kabi net niet aangetoond dat die daling een vol procent in het matigingsplan van het kabinet- onvermijdelijk of gewenst zou zijn. CNV-voorzitter Van der Meulen noemde „meer doen voor de laagste Inkomens" als een van de voorwaarden die het kabinet zal moe ten scheppen om het matigingsbeleid te doen slagen. Verder noemde Albeda als opmer king ter overweging van het kabinet de suggestie van FNV- en CNV-zijde om harder af te toppen voor hogere inkomens, en de vraag vooral door de werkgevers opgeworpen of kor ten met een half procent op de vakan tietoeslag wel een begaanbare metho de is. Over de inruil van prijscompen satie voor lastenverlichting zei Albe-, da: „De suggestie dat daarmee de prijscompensatie principieel wordt ondermijnd, wordt zowel door de re gering als de werkgevers ontkent." Kok noemde dne redenen waarom de FNV tegen de inruil is Op 1 juli is de prijscompensatie niet doorgegaan vanwege de loonmaatregel, en dan zou ze op 1 januari weer niet door gaan. Deze feiten, gevoegd bij „gelui den binnen en buiten de politiek" over afschaffing of uitkleden van de prijscompensatie vormen samen „een sluipend proces". Voorts wees Kok op de vele al afgesloten CAO'S waarin prijscompensatie is afgespro ken. Vervolg op pagina 3 „Beter een onbekend gral in den vreemde, dan een lege provisiemand in Marokko." Spreekwoord. Uit Marokko dus De andere kant van het illegalenprobleem. De Marokkaan die er niet zo mee zit. Zijn keiharde motie ven. Een serie die een mens niet mag missen. Pagina 5. op het etiket de meest belangrijke informatie over het desbetreffende produkt te verschaffen; anderzijds is het verboden op de verpakking over geneeskrachtige eigenschappen van dat produkt te spreken. De richtlijnen vallen in twee deien Me«r ov., d't 0nderwerp in de Con- ulteen Enerzijds wordt het verplicht sumenlennibriek op pag. II. Van een onzer verslaggevers HARDINXVELD-GIESSENDAM Het heeft maar een haar gescheeld of de order voor een nieuw schip van de Holland Amerika Lijn was niet in Frankrijk terechtgekomen maar bij de werf De Merwede in Hardinxveld-Giessendam. Twee etmalen nadat de HAL het eens werd met een Franse werf over de bouw van een passagiersschip van 32.000 ton. kon De Merwede dank zij een Engelse bank dezelfde financiële condities aan de HAL bieden als de Franse werf had gedaan. Directeur Schlömann van De Merwede wijt de uiteindelijk schadelijke vertraging deels aan laksheid van de Engelse bank, deels aan een nauwkeurig naleven van Internationale afspraken door de overheid. Meer nieuws op pagina 11. Kaartcnmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunsilederen omslag. Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van slof Origineel Dick Bmna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. CDD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformalie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1