Geen dissidenten in krijgsmacht Christen-Turken moeten land uit Help Kies uw kado A Hoop op snel einde gijzeling Premier ontvangt Chinese studenten Vermageringsmiddel voor vluchtelingen I I ut Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER amerlid laakt inoemingsbeleid l nister Wiegel in deze krant Minister wil kernwapendiscussie beteugelen: lensen mogen luren bekladden Hoogeveen Bevel rechtbank tot vrijlating niet opgevolgd Trouw Om te bewaren Bezorg Trouw een nieuwe abonnee land rouw H S 38STE JAARGANG NR 11072 VRIJDAG 17 OKTOBER 1980 Veel bewolking en af en foe regen, mogelijk ook onweer Middagtempera- tuur ongeveer veertien graden. Matige wind uit zuidoost tot zuid. windkracht vier. Morgen en overmorgen: Nu en dan buien, middagtemperatuur omstreeks twaalf graden. Zon op: 07.07 onder 17.37 Maan op. 15.23 onder: LOSSE NUMMERS 65 CENT neté appt /est dee\ et de ede onze parlementsredactie HAAG - Het CDA-Kamerlid der Sanden heeft gisteren een uitval gedaan naar minis- fiegel van binnenlandse zaken 14 et de 'ns diens benoeming van een ^gelopen CHU-er" tot burgemees- an Oss. Het CDA Ls het niet eens het beleid van de bewindsman aan de oververtegenwoordiging CDA-burgemeesters in Noord- lsl(,|i ant en Limburg een einde te ItUej fn ri wees er op. dat de meerder- van de gemeenteraad van Oss niet CDA-er wenste. De CDA- die in de minderheid is, wilde id van christelijken huize, ze» ip brieste Van der Sanden: u heeft een weggelopen CHU- wmen" Wiegel antwoordde: lenoemde ls wel van christelij- e burgemeester van Oss. de Van Veldhuizen. Ls lid van de 1 en Nederlands hervormd. Hij 't de CHU voor de PvdA kort t hij in 1972 tot burgemeester intcn was benoemd. Dit heeft ls veel kwaad bloed gezet bij de ["omdat men zich in die kring il had ingespannen voor de be- g van Van Veldhuizen. Eredoctor Bonino: Argentijnen lopen veel risico PAGINA 3: Nederland aast op aardgas uit Rusland PAGINA 4 Archie Shepp blijft briljant PAGINA 7: John Anderson bloeide te vroeg PAGINA 9: Algra eredoctor als journalist PAGINA 14: Oodewaard: De kernenergie van zwakste kant PAGINA ECONOMIE: Personeel werf vreest voortbestaan PODIUM: Welk gezicht toont 't CDA? Premier Van Agt bezoekt van 28 oktober tot 4 november de volksrepubliek China. In verband hiermee wilde hij op de hoogte worden gesteld van de situatie van Chinese studenten in Nederland. De premier ontving hen gisteren op het Catshuis. NEW YORK (AFP, AP, Reuter) President Carter van de Verenigde Staten heeft in zeer vporzichtige bewoordingen partij gekozen voor Iran in de oorlog van dit land met Irak. Carter zei gisteren bereid te zijn de Iraanse premier Rajaj te ontmoeten om te praten over de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars in Teheran. De komst van Rajaj naar de Verenigde Naties heeft een golf van geruchten veroorzaakt over een op handen zijnde vrijlating van de gijzelaars. ADVERTENTIE Iraakse minister van buitenlandse zaken Saadoen Hammadi itsboven) luistert naar de betogen in de speciale zitting in de ligheidsraad over de oorlog. Iran en Irak In de steek met de be schuldiging van president Carter dat Irak agressie pleegde door Iran bin nen te vallen. De uitlating van Carter kwam kort voor de aankomst van premier Rajaj in New York, waar hij vandaag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe zal spreken. Dit laatste betekent dat Iran de boycot van de Veiligheidsraad, die eerder een „werktuig van de imperialisten" werd genoemd, heeft opgegeven. Waarnemers zien hierin een nieuw bewijs dat Iran weer aansluiting poogt te vinden bij de internationale gemeenschap. Hoewel Carter gisteren zei bereid te zijn Rajai te ontvangen, waarschuw den Amerikaanse regeringsvoorlich- ters daar al te veel optimisme uit te putten. Eerder op de dag had een Amerikaanse televisieomroep ge meld dat er in Teheran al wordt on derhandeld over de vrijlating van de 52 Amerikaanse gijzelaars. De om roep WLS, die zei het nieuws uit „zeer exclusieve bron" te hebben, meldde dat alle gijzelaars weer terug zijn gebracht naar de Amerikaanse am bassade. voorbereiding van de over dracht. Na de mislukte Amerikaanse bevrij dingsactie eerder dit jaar waren zij over heel Iran verspreid. In ruil voor de vrijlating zou Iran volgens WSL vijf Amerikaanse vliegtuigen en lege ronderdelen krijgen. Een bron in het leger zou hebben bevestigd dat dit materiaal voor verzending klaar ligt. De Amerikaanse regering ontkende echter de berichten. Terwijl de oorlog in Iran nog steeds door ging, leek geen van beide partij en weinig vorderingen te maken. Iran bombardeerde voor de derde achter eenvolgende dag installaties nabij de Iraakse hoofdstad Bagdad, zonder echter al te veel schade aan te richten. Het Amerikaanse dagblad Washing ton Post schreef gisteren dat de Vere nigde Staten met een aantal bondge noten in het geheim toch een interna tionale vloot hebben gevormd die de Straat van Hormoez moet bescher men in het geval de olietoevoer dreigt te worden afgesneden. De Verenigde Staten en Israël zullen vandaag een verdrag tekenen, waarin de VS zich verplichten Israël olie te leveren voor het geval daar door een crisissituatie een tekort aan zou ontstaan. PERSHAWAR (Reuter) De Pakistaanse regering geeft per maand heel wat geld uit aan het opslaan van niet te gebruiken voedsel en kleren die naar Pakistan zijn ge stuurd ten behoeve van de Afghaanse vluchtelingen in dat land. Dit heeft een hulpverlener van de VN donderdag verklaard. Uit de VS zijn 16.000 blikjes met een of ander vermageringspoeder gestuurd, waar de vluchtelingen absoluut niets aan hebben. Op de blikjes staat bovendien de waar schuwing dat voor gebruik eerst een arts geraadpleegd dient te worden en dat de inhoud niet ge schikt is voor kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en zo gende moeders Meer dan de helft van de 1.1 miljoen vluchtelingen behoort tot een van deze groepen. Deze blikjes en honderden weg- gool-luiers. die zijn gestuurd door een Amerikaans bedrijf, nemen een groot deel van eenpakhuis in Peshawar in beslag. Verspreid over andere pakhuizen in de om geving liggen balen tweedehands kleren, hoofdzakelijk srakke broe ken. minirokken, bh's en schoenen met hoge hakken, kleding, die Af- ghanen niet dragen. De hulpverle ner van de VN spreekt in dit ver band van „ongeschikt en beledi gend." onie correspondent OOGEVEF.N Iedereen die 'hoefte heeft aan het beklad en van muren kan dat sinds indaag doen in Hoogeveen. *n grote klomp beton is door 'gemeente Hoogeveen als «•commercieel aanplaksel Tjaatst in een winkelpassa- Men kan zich op deze plek dan niet met spuitbus uit- fethouder G. van der Haar: VM* blijkt dat het bekladden Rn bijvoorbeeld telefooncel- PJn nu afneemt dan overwegen r van dergelijke zuilen W strategische punten in Hoo- 'veen te plaatsen". Bij niet- "nwcrcièle doeleinden be- ii,' °°k bet gebruik van de tijdens bijvoorbeeld de «••dingen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Drie gezin nen van Turkse christen wor den in de Bijlmerbajes vast gehouden hoewel de presi dent van de rechtbank in Am sterdam gistermiddag hun vrijlating heeft gelast. De Turken, die om politiek asiel hebben gevraagd, zullen za terdag naar hun geboorteland worden uitgewezen. De rechtbankpresident, mr W. Bor- gerhoff Mulder, beval in een kort ge ding de Turken vrij te laten, omdat de buitenlanders na hun aanhouding in Enschede en Hengelo enkele we ken geleden niet verhoord zijn. Ook zijn zij niet gewezen op de mogelijk heid dat zij bij de rechtbank om op heffing van nun gevangenneming kunnen vragen. Vanwege deze vorm fouten in de procesgang gelastte de president hun vrijlating. Het bezwaar tegen het beval tot uitwijzing wees hij echter van de hand. Een vierde gezin uit Turkije had de uitwijzing wel terecht aangevochten en ook de ze mensenmoesten volgens de presi dent van de rechtbank worden vrijge laten. Alleen deze familie mocht gister avond uit de Bijlmerbajes vertrek ken. De adjunct-directeur van het huis van bewaring liet de andere drie gezinnen niet gaan op last van het ministerie van justitie. Tevergeefs trokken de advocaat van de Turkse christenen, mr. W. van Bennekom. en leden van de steungroep 40 Plus gis teravond naar de Bijlmerbajes om de gezinnen op te halen. In de loop van de avond werden de Turken verhoord door de inspecteur van de vreemdelingenpolitie Somers. Bij zijn komst in het huis van bewa ring had de inspecteur al een blanco bevel tot in bewaring stelling bij zich. „Ik ga de mensen nu verhoren en dan is de zaak rond", aldus de politieman. Ontstemd Mr. Van Bennekom was zeer ont stemd over de behandeling van de drie gezinnen. „Dit is een spelletje van justitie om de gemaakte fouten te herstellen. De mensen worden als nog gauw verhoord en dan als de wiedeweerga op het vliegtuig naar Turkije gezet. Het feit dat de presi dent van de rechtbank de in bewaring stelling niet rechtmatig vindt, legt justitie gewoon naast zich neer. Het is duidelijk, deze gezinnen moeten met Van onze parlementsredactie DEN HAAG Defensieminister De Geus vindt dat er in de krijgsmacht in principe geen plaats is voor beroepsmilitairen met gewetensbezwaren tegen kernwapens. Die mensen moe ten naar zijn opvatting maar ontslag nemen. Weigeren ze dat onder handhaving van hun bezwaren, dan zou de minister gedwongen ontslag overwegen, maar of dat ook gebeurt hangt mede af van de plaats die betrokkene in de militaire maat schappij inneemt. Dit blijkt uit een brief die drs De Geus gisteren aan de drie krijgmachtonderdelen heeft ge stuurd en uit zijn toelichting daarop voor het NOS-journaal. De brief is een duidelijke poging van de minister om de discussie in militaire kring over de aanvaardbaarheid van kern wapens te beteugelen. In die zin is de brief ook direct gericht aan het adres van de luchtmachtkapltain M. F Stelling, alhoewel diens naam niet in het stuk voorkomt. Stelling heeft de laatste tijd veel stof doen opwaaien met zijn openlijke verzet tegen de kernwapens. Teleurgesteld De luchtmachtkapitein reageerde gisteravond zeer teleurgesteld op de actie van minister De Geus: ..De mi nister probeert de discussie over kernwapens binnen de krijgsmacht bij voorbaat de kop in te drukken, het is gewoon intimidatie." aldus kapi tein Stelling. Hij heeft hierbij van een aantal collega-militairen steun gekre gen. die daarover ook contact met de minister hebben opgenomen Zijn opvatting dat het aanvaarden van kernwapens in strijd is met het internationaal oorlogsrecht en dat de mensen die wel tot inzet van kernwa pens bereid zijn. derhalve als misda digers kunnen worden aangemerkt, heeft onder het Nederlandse officiers- korps voor onrust gezorgd. De Neder landse vereniging van officieren heeft de minister van defensie onlangs per open brief tot een duidelijke stelling- name op dit punt opgeroepen. Die is er nu dus gekomen Beroep Kapitein Stelling is overigens aller minst van plan nu maar ontslag te nemen. Integendeel. Hij heeft beroep bij de ambtenarenrechter aangete kend tegen het feit dat zijn vrijheid van meningsuiting wordt beperkt en tegen de beslissing van de legerlei ding dat hij wegens zijn bezwaren beperkt inzetbaar is. Stelling vreest dat deze beperking nadelig is voor zijn militaire carrière. Hij gaat er van uit dat niet hij. maar de defensie organisatie het verkeerde standpunt in deze zaak huldigt. „Ik mag daar van niet het slachtoffer worden." zegt hij. Stelling meent dat hij zich ook niet De Geus bij de kernwapenstrategie behoeft neer te leggen, ondanks het feit dat een meerderheid van het parlement het regeringsbeleid op dit punt steunt. „Ook die parlementaire meer derheid handelt daarmee in strijd met de internationale verdragen. Op mijn beroep daarop, gaat niemand echt in," aldus Stelling De Tweede Kamercommissie voor defensie zal volgende week donder dag de brief van minister De Geus bespreken. Van de regeringsfracties CDA en WD valt er voor Stelling in ieder geval weinig steun te verwach ten. De CDA-defensiedeskundige Couprie: „Ik heb best begrip voor de bezwaren van Stelling tegen de kern wapens. die liggen ook in mijn lijn. Maar dan moet hij wel accepteren dat hij beperkt inzetbaar is, doet hij dat niet, dan kan hij beter ontslag ne men. Hij kan niet eisen dat hij als kernwapenbezwaarde toch eventueel bij een kernwapenonderdeel wordt geplaatst. Stelling wil defensie ten aanzien van de kernwapens omtur nen zonder dat dat enige invloed op zijn carrière heeft, maar dat kan niet." aldus Couprie. Vervolg op pag. 3, kol. 1 Zestienduizend blikjes vermageringsdieet voor de Af ghaanse vluchtelingen in Pakistan. Je moet er maar op komen. En dan die weggooi-luiers, ook nooit weg. En wat doen de Pakistanen daarmee? Bewaren, in pakhuizen. Wat een ontzettend keurige mensen, eigenlijk. Kaartemnap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat hoekje Donkerbruine kunsilederen omslag Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof. Origineel Dick Bnina ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermoiief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren het eerste het beste vliegtuig weg." Mr. Van Bennekom zal vandaag op nieuw een kort geding bij de recht bank in Amsterdam aanspannen om de uitzetting te voorkomen. Volgens hem hebben de Turkse gezinnen er recht op dat de mogelijkheid van een vrije tocht naar België (uit welk land zij naar Nederland kwamen) wordt onderzocht. Bovendien hoopt de Am sterdamse advocaat dat er langs poli tieke kanalen op justitie druk wordt uitgevoerd om met de Belgische au toriteiten in overleg te treden. De christen-Turken hebben tegen over hun advocaat verklaard abso luut niet naar Turkije te willen terug keren uit vrees voor acties van fana tieke moslims. "We gaan liever dood of blijven liever langer in Nederland in de gevangenis dan dat we naar Turkije worden teruggestuurd.' aldus de uit Istanboel afkomstige Turken. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Pbstcode en plaats:Giro: Uw- naam: Uw adres. Bastcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalpenode een welkomstkoning van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. CDC DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1