Kamer tegen duurder treinkaartje Kies uw kado iewapende Turken iapen Boeing 727 Nederlandse hulp aan Algerije blijft onder het miljoen Werk op de tocht in Oost-Groningen Vrienden In deze krant fi- Meubelfabriek Oisterwijk Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog en zonnig HET WEER Blokkade Jreenpeace rondom rifschip Tuijnman wil reiziger extra laten betalen voor aanleg spoorwegen eminent !3güsa Meevaller voor AOW'ers toonaangevend in eiken Nobelprijs Philips Engeland 1.100 banen weg Chauffeur dood bij val van tankwagen ft Nieuwe regels bij dienstenbonden FNV RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Trouw Tot in details Noodwacht plicht blijft voorlopig Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Trouw H S 38STE JAARGANG NR 11069 DINSDAG 14 OKTOBER 1980 net Droog weer met zonnige perioden, maar in de ochtend hier en daar nog mistbanken. In de middag meer bewolking. Middagtemperatuur ongeveer elf graden. Weinig wind. Morgen en overmorgen: Opklaringen, maar mogelijk ook af en toe regen. Middagtemperatuur ongeveer twaalf graden. Morgen zon op: 07.02 onder: 17.44 maan op: 13.06 onder: 21.41 LOSSE NUMMERS 65 CENT in een onzer verslaggevers jjrdENHAM Leden van de lnter- ationale mllleu-organlsatie Green- ace hebben gisteren in de haven n Nordenham in West-Duitsland blokkade gelegd om het West- Itse schip „Kronos". De mllieu-ac- ib gericht tegen het dumpen van iemisch afval door de firma Kronos/ an bij het eiland Helgoland in de ordzee. milieubeschermers vinden dat het órten van dunzuren uit de titanium- DXldefabriek van Kronos/Titan ge- delljk moet worden verhinderd en ter een Jaar volledig gestopt dient te orden. Op de stoep van het Duits vdrografisch Instituut in Hamburg' trd gistermorgen vijftig kilo vis uit- >stort als protest tegen het feit dat t instituut de vergunningen voor !t storten van chemisch afval af- eeft en het dumpen controleert Vol- ens Greenpeace is er verband tussen et storten van het afval van titanlu- noxlde dat gebruikt wordt als wit- naker in tandpasta, waspoeder en verf, en ernstige ziekteverschijnselen bij vissen als tumoren, zweren en Woedden rer de bewering van de firma Titan dat het stoppen van in in zee 340 arbeidsplaatsen dig maakt, stelt Greenpeace [dat reeds meer dan duizend vissers [til Inkomen verloren hebben van we de afnemende visvangsten rond- [Helgoland. Als het dumpen van sch afval doorgaat, zullen nog iden banen verloren gaan op de inellanden en op Helgoland. Meer nieuws op pag. 5. PAGINA 2: 'Paus moet afzien van onfeilbaarheid' PAGINA 3: Duizenden vrouwen gaan werk zoeken PAGINA 4: Malaise op Buchmesse PAGINA 5: Dichtbij en verder PAGINA 7: Ontwikkelingslanden vullen elkaar aan PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA 9: Parlementsrubriek PAGINA SPORT: Hannelore Ausputzerahow PAGINA ECONOMIE: Kritiek op rapport over belastingmoraal PAGINA SERVICE: Verkeersrubrtek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weeroverzlcht. hoe snel u speelt! Haal de demonstratieplaaL Bij uw orgel specialist ofEminenL [tólARA (AP, Reuter, AFP) Zes gewapende Turken heb- 'fes gisteren een Turkse Boeing 727 even na het opstijgen in Istsiiboel gekaapt en geëist dat het toestel koers zou zetten jsiv Teheran. In verscheidene plaatsen in de wereld werden bieren aanslagen gepleegd op gebouwen van Turkse organi- M Een ontredderde vrouw zoekt wanhopig naar familieleden die zich onder het puin van haar bij de aardbeving in Algerije Ingestorte woning moeten bevinden. Meer nieuws op pag. 7. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG/BRUSSEL De Nederlandse regering zal zeker minder dan één miljoen gulden beschikbaar stellen voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving ln Algerije. Een woord voerder van het ministerie van buitenlandse zaken verklaarde giseren dat het rampenfonds van de Europese Gemeenschap de aangewezen weg ls om de hulpverlening op gang te brengen. De voorzitter van de EG-commlssie, met 13,500 ton tarwe-blscults aan de Brit Roy Jenkins, heeft in Brussel boord. De waarde van deze voedsel- inmlddels aangekondigd dat de Euro- zending bedraagt 78.000 gulden, pese Gemeenschap 2,75 miljoen gul- Er is overigens nog weinig zicht op de Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Tuijnman van verkeer en waterstaat voelt er veel voor treinreizigers extra te laten betalen voor aanleg van nieuwe spoorwegen. De minister stelde de Tweede Kamer gisteren voor, binnenkort over dergelijke „opcenten" op treinkaartjes te praten. Kamerleden van CDA, PvdA en D'66 lieten de minister echter onmiddellijk weten niets te voelen voor het idee. De bewindsman op verkeer en water staat bracht zijn idee gisteren ter sprake op een commissievergadering over de meerjarenraming personen vervoer, waarin een lange termijnvi sie over wegenaanleg en openbaar vervoer is opgenomen. Tuijnman zei dat budgettaire proble men hem noopten treinreizigers zelf te laten betalen voor aanleg van nieu we spoorwegen en het oplossen van knelpunten ln het NS-net. De minis ter bracht het systeem in herinnering waarbij automobilisten via wegenbe lasting geld bijeenbrengen voor aan leg van wegen. Kamerleden van CDA, PvdA en D'66 maakten de minister gisteren onver wijld duidelijk dat met hen niet te praten valt over „verkapte prijsver hogingen" van het openbaar vervoer, omdat dat naar hun mening niet past in de noodzakelijk geachte bevorde ring van het openbaar vervoer. Dit voorjaar nog bracht de Kamer de door de minister voorgestelde tariefs verhoging voor de 'trein van zeven procent per 1 oktober naar vijfenhalf procent. Minister Tuijnman extra betalen daarvan. De Kamer meent dat die toestand niet mag voortduren. Over de eerder genoemde motie en nagenoeg tweehonderd anderen, die bij de behandeling van de meerjaren raming personenvervoer door de Ka mer zijn ingediend zal begin novem ber worden gestemd. Spoed CDA-Kamerlid P. A. M. Cornelissen vroeg de minister in een motie zo snel mogelijk duidelijk te maken, waar hij het geld vandaan denkt te halen om een achttal knelpunten in het spoor wegnet op te heffen. De minister heeft de NS onlangs toestemming ge geven die knelpunten met spoed op te heffen, maar nog onduidelijkheid laten bestaan over de financiering ■feL laarankelijk werd aangenomen dat e kapers Iranlërs waren die naar hun aderland terug wilden. Omdat het esfcl niet voldoende brandstof had lor de vlucht naar Teheran moest landen ln Diyarbakir, waar het middellijk omgeven werd door lerpschutters van het leger. Vol te een legerwoordvoerder bleek r uit de contacten met de kapers het ging om leden van een niet er genoemde linkse guerrillaorga- ADVERTENTIE 00*" eSvcAetv inkeldiefstal onder 50 Wen niet vervolgd nisatie. Het toestel had 148 passa giers aan boord, een klein aantal heeft ln Diyarbakir het toestel ver laten. Gewonden BIJ bomaanslagen op gebouwen van Turkse en Zwitserse instellingen zijn in de nacht van zondag op maandag in vier steden vijf mensen gewond. Voor de aanslagen op Turkse vesti gingen in Los Angeles, New York en Londen stelden zich organisaties van Turkse Armeniërs verantwoordelijk. De aanslagen op de Zwitserse ver keersbureau^ ln Londen en Parijs werden gepleegd door een onbekende organisatie die zich Organisatie van de derde oktober noemt. De eerste bomontploffingen vonden zondagavond plaats in Londen. Bij deze aanslagen werd niemand ge wond. Even later ontplofte een bom ln een auto die geparkeerd stond voor het kantoor van de Turkse afvaardi ging bij de Verenigde Naties, dat te vens dienst doet als Turks verkeers bureau. Hierbij werden vier mensen gewond. Daarop ontplofte een bom bij een reisbureau in Los Angeles, waarvan de eigenaar van Turkse afkomst is. Bij deze aanslag werd een passerende motorrijder gewond door rondvlie gend glas. In het begin van de nacht werd het Zwitsers verkeersbureau ln Parijs getroffen door een bomaan slag. Hier vielen geen gewonden. Op 8 en 9 oktober werden ook al aanslagen gepleegd op Zwitserse In stellingen in de Libanese hoofdstad Beiroet. In een anoniem telefoontje stelde de Organisatie van de derde oktober zich ook toen verantwoorde lijk voor alle aanslagen op Zwitserse instellingen. De organisatie kondigde aan hiermee door te gaan in de hele wereld: „De Zwitserse regering weet waarom". den aan hulp voor het rampgebied bij Al Asnam zal uittrekken. De Ge meenschap zal verder bekijken of er voedsel speciaal voor kinderen in het door de aardbeving getroffen gebied kan worden verstrekt. Volgens de woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken ln Den Haag zal de regering ook een gedeelte van de transportkosten van het Nederlandse Rode Kruis voor haar rekening nemen. Gisteravond is een DC-9 van het Rode Kruis van Schiphol naar Algerije vertrokken rol die het Nederlandse Rode Kruis zal gaan spelen in de internationale hulpacties, die het afgelopen week einde op gang zijn gekomen. Volgens een woordvoerster van het Rode Kruis is er grote behoefte aan medi sche teams. In het weekeinde zijn er al vanuit Nederland dekens en veld bedden gestuurd. Verder heeft het Rode Kruis zijn rampennummer 777 opengesteld. De Wereldraad van Kerken heeft twee vliegtuigen met tenten, dekens, voedsel en medische uitrusting naar Algerije gestuurd. Van een onzer verslaggevers VEENDAM In Oost-Groningen bestaat de vrees, dat bij het aardappel- meelconcern Aftrébé enkele honderden arbeidsplaatsen verloren zullen gaan door vier van de tien produktiebedrijven te sluiten. Het zou om ongeveer 400 van de 1700 arbeidsplaatsen gaan, maar niet duidelijk was gisteren of er directe ontslagen zullen vallen. De vakbonden hebben al aangekondigd dit zoveel mogelijk te willen voorkomen. Vanavond zal het bedrijf op een persconferentie nadere mede delingen doen. Avébé zit al enige tijd fors in de rode cijfers. Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd de eis om het afvalwater te zuiveren. Daarvoor moeten alle produktiebedrijven worden omgebouwd, wat een uiterst kostbare zaak is. Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG AOW'ers met enige neveninkomsten, bij voorbeeld een klein pensioen, krijgen dit jaar tot nu toe netto minder AOW uitbetaald dan bejaarden zonder neveninkom sten. Staatssecretaris Van Amelsvoort wil dit nu rechtzet ten. Het verschil ln de uitbeta lingen is ontstaan door een ver schuiving in de belastingtarie ven. De staatssecretaris zal nu de algemene „hardheidsclau- sule" uit de belastingwetten toepassen voor de gedupeerde AOW'ers. AOW'ers die alleen via inhou ding op hun uitkering loonbe lasting betalen, zullen een deel terugkrijgen van de loonbelas ting die op de vakantie-uitke ring wordt ingehouden. Vanuit de Tweede Kamer waren door verschillende partijen schrifte lijke vragen gesteld over het v verschijnsel van de uiteenlo pende netto AOW-uitkeringen. ADVERTENTIE De Nobelprijs voor de vrede is toegekend aan de Argentijnse wijsgeer Adolfo Esquivel. Het Noorse Nobelcomité noemt Es quivel een „licht in de Argen tijnse duisternis". Meer nieuws op pagina 7. LONDEN (Reuter) Philips Electro nic and Associated Industries, een volledige dochteronderneming van Philips, sluit haar vesting in Lowes toft (East Anglia). Binnen anderhalf jaar moeten daar elfhonderd arbeids plaatsen verdwijnen. De fabriek pro- .duceert televisietoestellen. De produktie wordt overgebracht naar Croydon in de omgeving van Londen. Grote verliezen bij de twee vestigingen zijn aanleiding tot het besluit geweest, zo zei een woord voerder. GORKUM (ANP) De chauffeur van een Belgische tankwagen is gister avond overleden, nadat hij met zijn voertuig een val van vijftien meter in de uiterwaarden had gemaakt. Het ongeluk gebeurde bij de oprit van de Merwedebrug in Gorkum. Het slacht offer. de zestigjarige V. F. J. Meule- meester, overleed op weg naar het ziekenhuis. Volgens de politie is de man waar schijnlijk de macht over het stuur verloren. De tank was leeg. WOERDEN (ANP) Een aanpassing van de besluitvormingsprocedures binnen de dienstenbonden FNV (72.000 leden) en een andere verdeling van de portefeuilles onder de be stuurders van de federatie. Dat zijn twee oplossingen die een eind moeten maken aan de ernstige situatie die er een maand geleden toe heeft geleid dat Jan Brouwer het voorzitterschap van de dienstenbonden neerlegde. In totaal zijn de af gelopen weken in bijeenkomsten met vijftig bezoldigde bestuurders zes punten op papier ge zet die, vastgelegd in regels en afspra ken, moeten leiden tot een herstel van het vertrouwen tussen en binnen de diverse bondsorganen en tot een beter functioneren van de bond. In overleg met de bezoldigden zal het bestuur voorstellen op papier zetten die dan aan de leden en kaderleden kunnen worden voorgelegd. ADVERTENTIE Felix Houphouet-Boigny. Sinds 1960 president van Ivoorkust, en het getal zijner vrienden ontwikkelt zich nog immer voorspoedig. Vijf jaar geleden herkozen met 99,98 procent der stemmen, ditmaal kwam hij uit op 99,99 procent. Een waarlijk groot democraat. Kaartenmap Europa (A) Authentiek Slavisch De kaarten van alle landen van Europa kleedje <C> in een handig formaat boekje. met fraai diermotief Als onderlegger Donkerbruine kunsdederen omslag. of voor de sier. Twee Dick Bruaa poppetjes <B> Twee leuke hangpoppetjes van stof. Origineel Dick Bruna omwerp. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. er om lieverds, wees 'njsbewust". DEN HAAG (ANP) Minister Wiegel zal de noodwachtplicht handhaven, totdat vast staat dat er voldoende vrijwilligers zijn voor overneming van BB-taken door de brandweer korpsen. Dit heeft de minister van binnenlandse zaken toegezegd, nadat er in de Tweede Kamer door PvdA. CDA en WD op was aangedrongen Het voorstel van Wiegel om de dienst Bescherming Bevolking op te heffen en de taken te laten overnemen door onder andere het korps mobiele co lonnes. Rode Kruis en de brandweer, kreeg overigens steun van een grote meerderheid van de Kamer. Wiegel is bereid om gehoor te geven aan de wens van het CDA, de WD, de PvdA, de PPR en D'66. om zoveel mogelijk noodwachtambtenaren die dat willen in dienst te laten treden bij de organisaties die de BB-taken gaan overnemen. Minister Wiegel had geen bezwaar tegen een motie van het WD-Kamer- lid Ploeg, waarin onder andere wordt aangedrongen zo spoedig mogelijk voor voldoende schuilgelegenheid voor de bevolking te zorgen. Deze motie stond haaks op een motie van Waltmans (PPR), waarin de rege ring wordt verzocht „nucleaire com ponenten" uit te sluiten van een „ef fectieve civiele verdediging". Hij be toogde dat schuilkelders de illusie dat kernwapens kunnen worden ge bruikt versterken. Looptijd Vaste Rente 6 jaar10 5 jaar10 4 jaar9*4% 3 jaar9 2 jaar8V4% 1 jaar8*4% Nadere informatie: 020-5912137 A/-: postgiro njkspostspaarbank Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uitèrkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaatsr_ Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: QA dB. DG DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw, Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1