Irak neemt havenstad in NV rekent forse loonmatiging voor Strip Kïesuwkado i >ze krant Ook steun van Saoedi-Arabië lieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog en zonnig HET WEER GARAGE GRUNO B.V 3 ndrijftechniek \burgse kiek failliet Twaalf koeien lijden aan botulisme Nederlanders maken het goed idhaven koopkracht voor minimumloon iaten als gehuisvest Antroposofen stichten bank Trouw Interzonaal Bczorglxotfw een menwe abonnee I I rouw H 38STE JAARGANG NR 11054 - VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1980 In de ochtend gebieden mei mist. overigens droog weer met zonnige perioden Middagtemperatuur ongeveer negentien graden Tot matige toenemende zuiden wind Morgen en overmorgen. Rustig herfstweer, onderbroken door een korte periode met regen Zon op: 07.33 maan op: 21.27 Zon onder: 19.25 maan onder 1111 FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT felNA 2: PAGINA 7: er problemen Programma's spelen kse christenen geen r°' in Duitse handicapte wil tuinieren iGlNA 4: [reformeerde schiedenis op tv 3INA 5: eer vrouw in wetenschap campagne GINA 11: 3 illaghans kansen Labours oorlog PAGINA 9: Bijna overal verdwijnen bus- en tramkaartjes PAGINA 15: Nieuwe films PAGINA ECONOMIE: Rotterdam pompt kwart miljoen in stukgoed PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's. weeroverzicht Pagina 7: Frankrijk goede maatjes met Irak VS moet in actie komen, vindt Sadat Pagina economie: Tankers kunnen straat van Hormoez gewoon door ADVERTENTIE beurs, utrecht w epttm.4okt1980 U gelijks: 10.00-17.30 uur, ||D 2/10:10.00-21.00 uur en B 4/10:10.00-15.00 uur IBRÖEK (ANP) Overhem- itrie Richi BV in Hoens- 'aar 120 mensen werken, zal htbank in Maastricht haar lent aanvragen. De onderne- in een structureel verlies- positie te geraakt te zijn et zich in ongunstige zin ont- in van kost- en marktprijzen, ils gevolg van de overspoeling markt met produkten uit lage- nden. on sinds eind 1979 met over- ulp alles op alles is gezet om weer in een concurrerende lositie te brengen, is dit stre- gens het bestuur niet haalbaar Wegens het ontbreken van iel perspectief op een rendabe- jitatie in de toekomst heeft de id verdere hulpverlening af ge- Van een onzer verslaggevers ZWOLLE Twaalf koeien met ver lammingsverschijnselen op twee boerderijen in Hasselt blijken te lij den aan botulisme. Dit heeft het Cen traal diergeneeskundig instituut na onderzoek van proefmonsters meege deeld aan de Overijsselse gezond heidsdienst voor dieren. Botulisme is een bij zoogdieren zel den voorkomende voedselvergifti ging, veroorzaakt door een toxine dat wordt afgescheiden door de bacterie Clostridium botulinum. Uitbarstin gen van botulisme komen 's zomers geregeld voor onder watervogels. De bacterie, die zich alleen bij hogere temperaturen in een zuurstofloze om geving snel ontwikkelt, vermenigvul digt zich dan in vogelkadavers. Langs welke weg de koeien in Noord west-Overijssel het toxine hebben binnengekregen, is nog niet duidelijk. De gezondheidsdienst voor dieren zet het onderzoek voort. Volgens dieren arts J. Sol van de dienst zullen ock de koeien die het botulisme overleefd hebben, nfoeten worden afgemaakt, omdat ze de vergiftiging nooit hele maal te boven komen. Voor de getrof fen boeren betekent dit een schade post van zeker 20.000 gulden, waarte gen zij niet verzekerd zijn. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Er zijn tot nu toe. voorzover bekend, geen doden en ge wonden gevallen onder de Nederlan ders die nog in Irak en Iran verblij ven. Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft gisteren telefonisch contact kunnen leggen met de Nederlandse ambassade in Teheran. De ambassade meldde dat er onder de Nederlanders daar zich geen persoonlijke ongelukken heb ben voorgedaan. De ambassades in Irak en Iran heb ben de Nederlandse kolonie wel het advies gegeven in verband met de oorlogshandelingen het land te verla ten, maar dit advies kan vooralsnog zeer moeilijk praktisch worden uitge voerd. Er zijn namelijk door de bom bardementen op de vliegvelden vrij wel geen toestellen beschikbaar om naar het buitenland te vertrekken Een mogelijkheid is wel, met name vanuit Irak, om per auto het land te ontvluchten maar dat vergt een uren lange rit door zeer woest woestijnge bied met de nodige risico's van dien. Twee Nederlanders zijn gisteren met een auto-konvooi vanuit Bagdad in Amman aangekomen. Een vrouw met twee kinde ren maakte deel uit van een groep van 241 vluchtelingen die gisteren uit Irak op Schip hol aankwamen. Het waren voornamelijk Amerikanen, Britten en Canadezen die werkten bij een petroche misch bedrijf in Zubair. Het bedrijf werd door Iraan.se bommenwerpers aangeval len. Zeker vijftig mensen kwamen daarbij om het le ven. De huizen van de werk nemers werden getroffen door bommen en raketten, zo vertelden vluchtelingen op Schiphol. In het bedrijf werk ten 700 mensen die allen naar Koeweit zijn gevlucht, van waar zij met een charter vlucht naar Nederland wer den gebracht. Vanuit Neder land vertrekken de meeste werknemers van het bedrijf naar hun eigen land. Onder de 241 vluchtelingen uit Zubair waren geen Nederlanders. )nze sociaal-economische redactie rERDAM De FNV vindt dat het parlement de kabi- lannen zo moet herzien dat tenminste de ontvangers van ninimuminkomen voor een koopkrachtdaling in 1981 En behoed. Ie vraag wat er moet gebeuren koopkracht van de doorsnee ners 33.500 gulden per jaar it de federatie nog geen uit- I* Uit een voorlopig „rekenvoor- dat De Vakbondskrant FNV eert, blijkt evenwel dat het fe- deratiebestuur een algemene loon matiging voor alle Inkomens boven de minima niet op voorhand afwijst. Met name de hogere inkomens zullen dan fors moeten inleveren. Achtergrond voor de terughoudende opstelling in de loonkostensfeer is het besef dat ons land er economisch beroerd voor staat. „Bij alle wijzer platen staat de naald op rood. De verwachtingen omtrent de investe ringen in het bedrijfsleven zijn heel zwartgallig. Dit jaar gaan de investe ringen met twee procent achteruit en het volgend jaar zelfs met vier pro cent. Dit betekent dat er nieuwe werkloosheid op komst is, als er niet snel iets gebuert, aldus de FNV in een gisteren gepubliceerde discussienota, die aanstaande maandag op een FNV-congres in Den Bosch aan de orde komt. Hoofdschotel op dat con gres is de bespreking van de Miljoe nennota, waarvan de FNV vorige week in een eerste reactie geen spaan van heel liet. De FNV kondigt aan alleen met de regering te zullen gaan praten indien het parlement drastische wijzigingen aanbrengt in de miljoenennota. Har de eisen zijn: Eeninkomensbeleid dat de lagere inkomens ontziet en de hogere naar draagkracht belast. Een gericht werkgelegenheidsbe leid en een ander gebruik van over heidsgelden. Al in 1981 kan drie mil jard gulden extra worden vrijge maakt voor een nieuwe werkgelegen- heidsstrategie. Andere aanpak De FNV constateert dat de regering met de grootscheepse subsidiëring van het bedrijfsleven die in de miljarden loopt de economische neergang niet heeft kunnen stoppen. De federatie wil daarom een geheel andere aanpak. De economie moet worden vernieuwd, er moet een sa menhangend produktie- en werkgele genheidsprogramma komen en de aardgasmilj arden moeten worden ge bruikt om dat programma te finan cieren. Het kabinet mikt echter op een algemene lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Of de bedrijven nu sterk of zwak zijn, of ze werkgelegen heid creëeren of vernietigen, of ze wel of niet een groot economisch belang vertegenwoordigen, zijn zaken waar het kabinet niet naar kijkt. Het kabi net moet volgens de FNV van dat ongerichte beleid afstappen en de ex tra aardgasbaten, die in 1981 beschik baar komen, selectief gebruiken als ondersteuning van een nieuwe werk- gelegenheidsstrategie. De FNV vindt het onaanvaardbaar dat blijkens de kabinetsplannen mensen met een inkomen van meer dan een ton procentueel niet meer hoeven in te leveren dan minimumlo ners. (Beiden anderhalf procent). Het kabinet beweert dat een rechtvaardi ger lastenverdeliing naar draag kracht bij een loonkostenstijging van acht procent niet mogelijk is, maar de FNV bestrijdt dat. De federatie heeft uitgerekend dat de koopkracht voor de laagstbetaalden wel degelijk op peil kan blijven, mits er maatrege len worden genomen, gericht op een andere lastenverdeling. Zo wil de FNV dat de verhoging van het lage BTW-tarief niet doorgaat, dat aan de hogere inkomens niet de volledige inflatiecorrectie wordt gegeven, dat de premiegrenzen in de volksverzeke ringen worden afgeschaft en dat het premievrije bedrag in de WAO wordt opgetrokken. Op die manier blijft de koopkracht van de minimumloners ^24^00^ulden^ongeveer gelijk, de is het ergste nog niet. Van onze redactie economie AMSTERDAM - Nederland krijgt er weer een nieuwe bank bij en ditmaal niet eens een buiten landse. De Nederlandse antropo sofische beweging nam hiertoe het initiatief. De „Triodos"-bank wordt gevestigd in Zeist en begint op 9 oktober officieel haar werk zaamheden. Directeur wordt de heer W H. C. Schukking. De antroposofische beweging is een religieus getinte stroming, die zich sterk richt op de natuur en het menselijk individualisme. De beweging, die al beschikt over een aantal „vrije" scholen, een eigen ziekenhuis en nu ook een bank. mag zich in een groeiende belang stelling verheugen. Een opmerke lijk aspect van de stroming is het aanhangen van de coöperatieve gedachte, wat echter niet bete kent dat iedereen bij de nieuwe bank maar kan halen wat hij no dig heeft. De bank wil nadrukke lijk „een bank voor iedereen" zijn. TEHERAN, BAGDAD (AFP, Reuter, AP) Irak heeft een grote militaire overwinning behaald en de strategisch belangrijke Iraanse havenstad Khor- ramsjar ingenomen. De regering in Bagdad ver klaarde dat het nu zijn militaire doelen had bereikt en dat er wat Irak betreft vredesgesprekken kun nen beginnen. De Iraakse vice-premier Tarek Aziz verklaarde in Parijs, waar hij een gesprek had gevoerd met de Franse president Giscard dat Irak geen troe pen in Iran wil achterlaten en dat Irak voldoende heeft aan al de gebie den die tot nu toe zijn ingenomen. Volgens Aziz behoren deze gebieden Irak toe en heeft Bagdad geen verde re territoriale verlangens Voorwaarden De Iraakse vice-premier verklaarde dat Irak niet wil dat de gevechten doorgaan en dat Irak wil stoppen als Iran de Iraakse voorwaarden aan vaardt. Aziz noemde vier voorwaarden waar aan Iran moet voldoen: Erkenning van de Iraakse rechten en eerbiediging van de souvereini- teit over al zijn gebieden en wa teren; Overeenstemming over goede be trekkingen met Irak en andere lan den in het gebied; Niet-inmenging in de zaken van andere landen; Stopzetting van alle aggressieve activiteiten. Irak dat zich in de oorlog met Iran nu toe de sterkste heeft get krijgt steeds meer steun in de Arat sche wereld. Zo heeft ook Saoedi- Arabië zijn steun toegezegd, aldus de regering in Bagdad. Koning Khaled van Saoedi-Arabië zou hebben ge zegd dat zijn land „de nationale strijd van Irak tegen de Perzen die vijanden zijn van de Arabische wereld ten volle steunt". Gisteravond was geen com mentaar op deze uitspraak te krijgen uit Riaad. Een officiële bevestiging zou een diplomatieke overwinning voor Irak betekenen. Bemiddelaars Jordanië, Koeweit, Noord- en Zuid- Jemen, de Verenige Arabische Emira ten en Qatar hadden eerder hun steun toegezegd aan Irak. Daarbij voegden zich Mauretaniê en Marok ko. Het laatste land beloofde totale steun, ook op militair gebied. Saoe- die-Arabië en andere landen aan de Perzische Golf hebben hun legers in verhoogde waakzaamheid gebracht „als vorzorgsmaatregel", mocht het conflict tussen Irak en Iran volledig uit de hand lopen. Gisteren hebben zich twee nieuwe bemiddelaars aangeboden. Indonesië denkt als islamitische broederland en lid van de organisatie van olie-expor terende landen (OPEC) iets te kun nen doen. Ook Pakistan, de voorzit ter van de organisatie van Islamiti sche landen ziet mogelijkheden om te bemiddelen. Eerder hadden Cuba en de Palestijnse leider Arafat al hun medewerking aangeboden. Frankrijk en Japan belden erg afhankelijk van olie uit deze streek hebben een dringend beroep gedaan op de islamitische landen om een bemiddelingspoging te doen. De Amerikaanse en Russische minis ters van buitenlandse zaken, Ed mund Muskie en Andrej Gromyko hebben drie en een half uur gespro ken over het conflict tussen de twee olielanden. Muskie zei na afloop van het gesprek dat beide landen zich neutraal zullen blijven opstellen. Muskie pleitte voor een staakt-het- vuren onder toezicht van een interna tionale organisatie. Hij zei dat de Sowjet-Unie en de VS zich in een moeilijke positie bevinden en daarom geen eenzijdig initiatief kunnen nemen. Volgens het gezaghebbende Amei kaanse dagblad New York Tlm< overweegt de Amerikaanse regering een internationale vlooteenheld naar de Perzische Golf te sturen in geval de olietoevoer stil komt te liggen. Het Pentagon heeft verklaard dat er geen enkel contact is geweest tussen de VS en de bondgenoten over een geza menlijk marineoptreden In de Golf. President Carter had wel woensdag de eis gesteld dat de vrije scheep vaart in de Perzische Golf geen ge vaar mag lopen. Volgens een in Londen ontvangen bericht van het Iraakse persbureau INA trokken Iraakse militairen om één uur gistermiddag de havenstad Khorramsjar binnen. Het bericht werd direct daarna door Bagdad be vestigd en ook een correspondent van het persbureau Reuter meldde de in name van de stad. De verovering van Khorramsjar is totdusverre de groot ste zege van Irak. leri modale werknemer 33.500 gulden gaat er 1,4 procent op achteruit, anderhalf modaal 50.000 gulden met 2,3 procent, twee keer modaal 67.000 gulden met vijf procent, terwijl de inkomenstrekkers met vier keer het modale salaris 134.000 7,7 procent moet inleveren. De FNV zegt niet dat dit de enig zaligmakende oplossing is, maar meent met dit rekenvoorbeeld wel te hebben aangetoond dat er bij een loonsomstijging van acht procent wel degelijk een rechtvaardiger verdeling van lasten te bereiken is dan waar het kabinet nu mee op de proppen komt Hoe straks het FNV-arbeidsvoor- waardenbeleid er uit gaat zien zal in belangrijke mate afhangen van de mate waarin het parlement er in zal slagen aan de verlangens van de FNV te voldoen. Volgende week gaat de FNV over haar eisen praten met PvdA, CDA, WD en D'66. In de nota wordt niet ingegaan op het verlangen van het kabinet om de loonkosten volgend jaar te verlagen van acht naar zes procent. FNV-voorzitter Wim Kok zei gisteren dat de federatie er voor past op dit moment uitspraken te doen over de kwestie. De FNV wil eerst rustig af wachten in hoeverre de Kamer het kabinet gaat terugfluiten en daarna ziet de vakcentrale wel weer. Op voor hand liet Kok weten dat er over een aantasting van de prijscompensatie niet valt te praten en al evenmin over een verlaging van de vakantietoeslag. Hij liet wel los dat aftopping van de prijscompensatie en van de vakantie toeslag op strakke voorwaarden be spreekbaar is, maar ook dat is een delicate zaak. Er zijn al een aantal CAO's voor 1981 afgesloten zonder aftopping en die CAO's zouden dan moeten worden opengebroken. „Daar zijn we nog lang niet aan toe," aldus Kok Heel Nederland stript straks. Het heett even geduurd, maar nu heeft Verkeer (en Waterstaat) het toch voor elkaar. Je kunt nog kiezen tussen zes. tien of vijftien strips voor het stads- en streekvervoer, en daarmee basta. Uw krant blijft overigens één geheel. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag. Twee Dkk Brooa poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stol. Origineel Dick Bntna ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. AJs onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: _TeL. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginfonnatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TtOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1