Strijd richt zich op olievelden oords actieplan tegen uidafrikaans regiem Verband Kies uw ky do Grote steden vrezen stagnatie nieuwbouw i deze krant Zeven Arabische landen steunen Irak in oorlog met Iran Roos voor automobilist die voor een dag fietst Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog en zonnig HET WEER van der klugt ■derland overweegt deelneming investeringsstop Een PAK van Schuttersveld orduroyzitgoed, stóatgoed _et op dit etiket of hangkaartje ychotherapeut schermt zich Trouw Geknipt voor u 'Wijziging beleid kost tienduizenden banen' Bezorg Trouw een nieuwe abonnee 38STE JAARGANG NR 1053 - DONDERDAG 25 SEPTEMBER 1980 rouw j sifUS»-. Droog weer en zonnige perioden Middagtemepratuur omstreeks negentien graden. Weinig wind, minder dan windkracht drie. Morgen en overmorgen: Eerst vrij zonnig, later weer regen Weinig verandering van temperatuur Morgen zon op: 07.31 zon onder: 19.27 Maan op. 20.55 maan onder: 09.48 gordijnen RË en tapijt H ffn zaait mc t haat voor u Haarlemmerstr 256 258 Leiden (naast de Overdekte) Tel: 12 21 54 persoonlijke aandacht stalenservice opmeetservice LOSSE NUMMERS 65 CENT IGINA 2 aus laat synode einig ruimte IGINA 3: taking bij erf mislukt IGINA 4: (ON ontdekt •drama IGINA 5: eer aandacht oor seksualiteit ingeren nodig IGINA 9: 'eekbladen IGINA 11; Irop Volker-Stevin lim 110 miljoen IGINA 19: lan van Pais fgewezen IGINA ECONOMIE: tarnen werken an meer export" IGINA SERVICE: ipstand, strips, feuilleton, puz- I, radio- en tv-programma's, eeroverzicht. ster Van der Klaauw staat posi- egenover zo'n gezamenlijke ac ta mogelijkheden daartoe moe- chter nog goed bestudeerd wor- zei een woordvoerder van bui- ndse zaken gisteren in Den Op het binnenhof werd er op tan dat voor een investerings met name de instemming zal en worden afgewacht van minis- an Aardenne (economische za- die de belangen van het Neder- BAGDAD, TEHERAN (AFP, Reuter, AP) De oorlog tussen Iran en Irak zette zich gisteren onverminderd voort. De twee landen bestookten eikaars olie-installaties. De voor de westelij ke olietoevoer belangrijke Straat van Hormoez bleef gisteren evenwel nog open. Irak lijkt tot dusverre als sterkste uit de strijd te voorschijn te komen. Bovendien hebben zeven Arabische landen Bagdad nog steun toegezegd. Iraakse vliegtuigen bombardeerden een deel van de belangrijkste aanleg plaats voor olietankers van Iran op het Khorg-eiland. Twee enorme olie tanks zouden in vlammen zijn opge gaan. Het Iraanse ministerie van Olie zaken verklaarde dat de olie uitvoer vanaf deze plaats voorlopig is uitge steld. Bij de aanval zouden volgens Teheran drie Iraakse MIG-vliegtui- gen zijn neergehaald. Het kleine ei land Kharg ligt ongeveer 140 kilome ter ten zuidoosten van de omstreden Sjatt-El-Arab-rivier. Iraakse vliegtuigen bombardeerden .ook een groot Iraans petrochemisch complex, dat in aanbouw is bij de haven Bamdar Khomeini. Volgens Teheran zou de schade niet groot zijn. Irak deed verder voortdurend luchtaanvallen op Dezful, Tabriz, Kermanshad, Khorramsjar en Aba- dan, dat dinsdag zo ernstig werd ge troffen. - Basra Iran deed gisteren een aanval op de Iraakse oliehaven Basra. Vijf Iraanse patrouilleboten werden volgens Bag dad tot zinken gebracht. Een olieop slagplaats bij Zubair werd door Jraanse raketten getroffen, zo meldde gisteren een Franse firma. De strijd langs de 1200 kilometer lange grens tussen Irak en Iran concentrerde zich opnieuw rondom het deltagebied van de Sjatt-el-Arab, waar hevig werd ge vochten. Van beide zijden was men karig met het noemen van het aantal slachtof fers. Beide partijen verklaarden gis teren dat ze tot dusverre al samen meer dan honderd vliegtuigen had den neergeschoten. Irak schoot tach tig Iraanse toestellen neer en Iran zo'n veertig Iraakse. Het Iraanse persbureau Pars meldde dat de eerste dagen 140 Iraanse burgers waren ge dood en 400 verwond. Bagdad liet weten dat twee Iraanse grensplaatsen. Mahran en Qasr-el- Sjirr, waren ingenomen. In Abadan zouden vier Amerikanen gevangen zijn genomen door de Iraanse autori teiten na de aanval vaii Irak. Zeven Arabische landen hebben steun toegezegd aan Irak, waarvan een land zelfs de uitdrukking „mili taire hulp" in de mond nam. Marokko is bereid Irak militaire steun te verle nen. Koeweit en Jordanië, die beide aan Irak grenzen zijn het volledig met de Iraakse houding in het conflict eens, maar er zijn geen tekenen dat de landen daadwerkelijk Irak op mili- ,tair gebied zullen helpen. Wel werden in Jordanië Iraakse vliegtuigen gesig naleerd die munitie en militair mate rieel inlaadden. Noord- en Zuid-Je- men stuurden telegrammen naar Bagdad waarin instemming werd be tuigd met Irak. De pers in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten sym- Iraanse krijgsgevangenen wachten af in Qasr-e-Shirin, nadat deze stad door het leger van Irak is ingenomen. Woonwijken in de Iraakse hoofdstad Bagdad werden door Iraanse vliegtuigen bestookt. onze Haagse redactie I HAAG/NEW YORK Minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) bestudeert de elijkheid van Nederlandse deelname aan een actieplan van de Noordse landen tegen het Afrikaanse apartheidsregiem. Dit Noordse actieplan (van Noorwegen, Denemarken, den, Finland en IJsland) gaat niet zover als een olieboycot, maar omvat wel een steringsstop. Dit zou betekenen dat er vanuit de deelnemende landen geen geld meer mag den gestoken in het Zuidafrikaanse bedrijfsleven. advertentie landse bedrijfsleven in deze zaak moet wegen. In navolging van zijn noordse colle ga's overweegt minister Van der Klaauw ook persoonlijk aanwezig te zijn op een conferentie over Zuid- Afrika van de omringende zwarte lan den, de zogenoemde frontlijnstaten, eind november in de hoofdstad van Mozambique, Moputo. Een Nederlandse deelname aan het Noordse actieplan zou een alternatief kunnen zijn voor de door de Tweede Kamer geëiste olieboycot tegen Zuid- Afrika. Voor een olieboycot heeft Ne derland bij de andere westerse lan den tot nu toe geen noemenswaardi ge steun gevonden. De regering voelt er niets voor om desnoods dan maar alleen een boycot te beginnen. Over die olieboycot en andere moge lijke acties tegen Zuid-Afrika voert minister Van der Klaauw dezer dagen druk internationaal overleg tijdens de algemene vergadering van de Ver enigde Naties. deel van een beleid om Zuid-Afrika verder te isoleren. Hij wees hierbij op het actieplan van de Noordse landen. De Britse minister lord Carrington (lid van de Veiligheidsraad) waar schuwde daarentegen tegen isole ment van Zuid-Af rika. „We zullen geen vreedzame verandering te weeg brengen door Zuid-Afrika's isolement nog te vergroten noch door het een uitgestotene te maken, noch door dreigementen, aldus Carrington. pathlseerde openlijk met het bewind in Bagdad. De ambassadeurs van Syrië en Li bië, twee landen die goede banden met Iran onderhouden, hebben giste ren in Teheran gesproken met de Iraanse president Bani Sadr De Iraanse geestelijke leider Khomeini heeft de islamieten in Irak opgeroepen het bewind in Bagdad omver te werpen. Via radio Teheran zei de ayatollah dat de Irakse militai ren zich bij het leger van Iran moesen voegen en dat de bevolking van Irak moest overgaan tot stakingen. Radio Teheran meldde dat honderd Irakese soldaten al aan het verzoek hadden voldaan. Khomeini noemde de „oor log van het Baath-regime tegen Iran in strijd met de beginselen van de Islam, de koran en de gerechtigheid" De Iraanse president Bani Sadr had dinsdagvond verklaard dat hij zowel van de VS als van de Sowjet-Unie de verzekering had gekregen dat zij zich niet in de oorlog zouden mengen. De Russische ambassadeur zou hem hebben verteld dat de „Sowjet-Unie de Iraakse aanval niet goedkeurt". Over het Amerikaanse standpunt zei Bani-Sadr dat hij daarover per diplo matieke brief op de hoogte van was gebracht. Maar „woorden zijn iets anders dan daden", aldus Bani Sadr. „Wij wachten af." De rede van Bani Sadr werd pas gisteren bekend door de verbreking van de telexverbindlngen met Teheran. vaarlijk voor de westerse wereld en voor de belangen van de hele wereld" Vier Nederlanders die ooggetuige zijn geweest van raketbeschietingen in het gebied tussen Irak en Iran, zijn gisteren in Nederland teruggekeerd. Zij werkten voor een baggermaat- schappij in Irak in het plaatsje Um- Qasr dertig kilometer van de grens met Koeweit. Op twintig kilometer van Um-Qasr werd een petrochemi sche fabriek beschoten met raketten Pagina 7: Vei 1 igheidsraad vraagt strijd te staken Vier eeuwen gevecht om Sjatt-el-Arab Banden VS-Irak niet zo slecht Pagina economie: Irak stopt olie-uitvoer NIJMEGEN (ANP) De organisatoren van de manifestatie „Milieu '80" in Nijmegen hebben de automobilisten in die stad opgeroepen hun wagens vandaag voor één keer thuis te laten en de fiets te nemen of met het openbaar vervoer te reizen. De automobilisten, die aan deze oproep gehoor geven, krijgen als beloning een roos. Er zijn 10.000 rozen in voorraad. De automobilisten, die de oproep naast zich neerleggen, worden door middel van stencils gewezen op de nadelen van het autogebruik. Een andere activiteit van de manifestatie „Milieu '80" is de mogelijk heid voor amateur-fotografen om hun uitgewerkte chemicaliën bij verschillende fotozaken in te leveren 'Leugens' advertentie Waagschaal Dat de door Nederland bepleite olie boycot tegen Zuid-Afrika niet op wes terse steun kan rekenen, viel duide lijk op te maken uit de speeches van de verschillende ministers van bui tenlandse zaken in de algemene ver gadering. De voorzitter van de Euro pese ministerraad, de Luxemburger Thorn, sprak helemaal niet over mo gelijke druk tegen Zuid-Afrika, laat staan over een olieboycot. Thorn con stateerde slechts „dat het voortduren van de te veroordelen apartheid, zal leiden tot toenemende spanning waardoor een rechtvaardige en duur zame oplossing in de waagschaal wordt gesteld". Van de afzonderlijke ministers van de lidstaten van de Europese gemeen schap (Thom spreekt namens de ge meenschap als geheel) ging de Deen se minister Olesen het verst tot nu toe door viit te spreken dat „de druk op Zuid-Afrika moet worden ver hoogd en doeltreffender moet wor den." Maar ook van hem geen steun voor een olieboycot als zodanig. Evenmin van de Zweedse minister Ullsten die de beslissing over een olieboycot als een verantwoordelijk heid van de Veiligheidsraad ziet: „Zuid-Afrika heeft jarenlang weer stand geboden aan de druk van de internationale publieke opinie. De in strumenten voor vreedzaam optre den die ons ter beschikking staan zijn de economische sancties waarin het handvest van de Verenigde Naties voorziet. Het is daarom de plicht van de permanente leden van de Veilig heidsraad te overwegen welke midde len zouden kunnen bijdragen tot een vreedzame regeling van het probleem van de apartheid," aldus Ullsten. Zijn Noorse collega Frydenlund zei dat Noorwegen bereid is nieuwe maatregelen te overwegen als onder- Hij ontkende dat de Iraanse lucht macht burgerdoelen aanviel in Irak. Deze „leugens" noemde hij typerend voor de regering in Bagdad. Bani Sadr noemde als voorwaarden voor bemiddeling van derden in de oorlog dat Irak de vijandelijkheden staakt en zijn territoriale eisen laat vallen. Bani Sadr noemde de blokkade van de Straat van Hormoez niet nodig omdat „wij alleen tegen Irak strij den". Zodra andere landen tussenbei de komen zullen „wij deze mogelijk heid in overweging nemen". Over de kwestie van de 52 Ameikaan se gijzelaars zei de Iraanse president dat de twee kwesties niet door elkaar moeten worden gehaald. „Later zul len we zien wat de rol van de VS is in het complot van de tussenpersoon Saddam Hoessein tegen Iran." aldus Bani Sadr. De Iraanse ambassadeur Salami in Rome waarschuwde dat als Iran ge ïsoleerd raakt het iets „groots" zal doen. Salami noemde dit „zeer ge- Rinkelende kassa's in de Rotterdamse Ahoy'-hallen, een metro die draait als nooit tevoren, zestig studen ten van de Erasmusuniversiteit die voor dag en dauw op moeten en een tweede plaats voor de Nederlandse dames. Inderdaad: wij bedoelen de wereldkampioenschappen kappen Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjex van stol Origineel Dick Bnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of' voor de sier. 4 Houten eierdopjes (O) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Van onze parlementsredactie DEN HAAG De grote ste den voorzien grote problemen voor de stadsvernieuwing als de regering haar huurbeleid wijzigt. Met name het loslaten van de garantiehuren, zoals voor volgend jaar aangekon digd, kan leiden tot stagnatie van nieuwbouw in de binnen steden en een grotere werk loosheid onder bouwvakkers. Het zou daarbij gaan om tien duizenden arbeidsplaatsen. De Rotterdamse wethouder voor stadsvernieuwing, Van der Ploeg, be toogde dat gisteren in de raad voor de arbeidsmarkt, een onderdeel van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij vond dat de raad zich. gezien de dreigende grote gevolgen voor de werkgelegenheid, met het huurbeleid van de regering zou moeten gaan bemoeien. SER-voorzitter De Pous, die ook de raad voor de arbeidsmarkt voorzit." was het met Van der Ploeg eens, dat de zaak besproken dient te worden. „We behoren hier wat aan te doen," zo zei hij. De Pous liet de raad weten dat de leiding van de SER zich zal beraden over de vraag of en hoe een ongevraagd advies aan de regering over het huurbeleid kan worden uit gebracht. In de regel vraagt de regering advies aan de SER over voorgenomen soci aal-economisch beleid. De SER kan echter ook ongevraagd advies uit brengen. Zowel van werkgevers- als van vakbondszijde in de raad werd het voornemen van De Pous onder steund. Minister Beelaerts van Blokland en staatssecretaris Brokx (beiden van volkshuisvesting) zijn van plan met ingang van 1 januari 1981 niet langer met garantiehuren en vergelijkings- huren te werken. Nu nog worden hu ren in stadsvernieuwingsgebieden be paald aan de hand van vergelijkbare woningen, teneinde te voorkomen dat als gevolg van stijging van de bouwkosten verschillen in huur ont staan tussen min of meer gelijke wo ningen. Vervolg op pag. 3, kol. 1 Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro Postcode en plaats: -Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1